Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

Νόμος Ν. 4465/2017
Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για την υποχρέωση
κατάθεσης παραβόλου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την
υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:
α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου,
β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και
γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου.

Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέω…

ΠΟΛ. 1176/16-7-2013: Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων - Αντικατάσταση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010 (ΦΕΚ Β΄51/25.1.2010).

ΠΟΛ. 1176/16-7-2013: Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων - 
Αντικατάσταση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010 (ΦΕΚ Β΄51/25.1.2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» 
(N.4093/2012/ΦΕΚ 222 Α΄, άρθρο πρώτο, παράγραφος Ε, υποπαράγραφος Ε1).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το 
N.2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ (L 
189.1/22.7.2010), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
2008/117/ΕΚ/16.12.2008 (L14.7/20.1.2009) και τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 65, 66, 67 και 
220 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006 (L 347.1/11.12.2006), όπως 
ισχύουν.

4. Την με αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927/ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη.

5. Την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που 
για συγκεκριμένες πράξεις ο Φ.Π.Α. καθίσταται απαιτητός σε χρόνο προγενέστερο 
από το χρόνο που ορίζεται η έκδοση του τιμολογίου.

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στις περιπτώσεις που για τις ενδοκοινοτικές πράξεις η έκδοση του τιμολογίου 
ορίζεται σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρόνο που ο Φ.Π.Α. καθίσταται απαιτητός, 
όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, εκδίδεται 
ειδικό στοιχείο με τίτλο «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς Φ.Π.Α. επί ενδοκοινοτικών 
πράξεων».

2. Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Στην είσπραξη προκαταβολής πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, 
οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με την 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. , όπως ισχύουν. 

Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της προκαταβολής και εκδίδεται κατά το χρόνο 
είσπραξής της. 

β) Στην παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε υποκείμενο εφόσον, η παροχή είναι 
συνεχής και συνεχίζεται μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δεν έχουν οριστεί ή 
πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη 
διάρκεια της περιόδου παροχής και ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του 
λήπτη σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. , όπως ισχύει. Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της αντιπαροχής που 
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους και εκδίδεται κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

γ) Σε κάθε περίπτωση που μειώνεται η αξία της αντιπαροχής, για την οποία εκδόθηκε ειδικό 
στοιχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, λόγω έκπτωσης ή ακύρωσης της πράξης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. , όπως ισχύει. Το 
στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της μείωσης και εκδίδεται κατά το χρόνο που αυτή 
πραγματοποιείται.

3. Εφόσον για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η έκδοση του ειδικού στοιχείου 
σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπεται και η έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (N.4093/2012 - ΦΕΚ 222 Α΄), σε χρόνο 
μεταγενέστερο της έκδοσης του ειδικού στοιχείου, στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η 
συνολική αξία που προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιπρόσθετα 
ανάλυση στην οποία θα περιλαμβάνεται η αξία του ειδικού στοιχείου καθώς και η 
τυχόν διαφορά που προκύπτει για σκοπούς Φ.Π.Α.

4. Εφόσον για τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας 
απόφασης και κατά το χρόνο έκδοσης του ειδικού στοιχείου, εκδοθεί, αντί του 
ειδικού στοιχείου, τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, δεν 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

5. Το ειδικό στοιχείο που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παρούσας καταχωρείται σε ιδιαίτερη 
στήλη ή λογαριασμό των τηρούμενων βιβλίων και δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του 
Κ.Φ.Α.Σ. 

6. Το ειδικό στοιχείο με τίτλο «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων» 
επέχει θέση τιμολογίου και ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή 
μηχανογραφικής έκδοσής του, εκδίδεται αθεώρητο και χωρίς σήμανση από 
μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του N.1809/1988.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της.

8. Η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1002/2010 (ΦΕΚ Β΄ 51/25.1.2010) παύει να ισχύει από τη 
δημοσίευση της παρούσας.

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο             Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας       Γεώργιος Μαυραγάνης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αρχή αναλογικότητας

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

POS : Πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων: Απάντηση στις αιτιάσεις κατά της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final ( edition 2016)

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Follow by youtube