ΠΟΛ. 1176/16-7-2013: Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων - Αντικατάσταση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010 (ΦΕΚ Β΄51/25.1.2010).

ΠΟΛ. 1176/16-7-2013: Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων - 
Αντικατάσταση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010 (ΦΕΚ Β΄51/25.1.2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» 
(N.4093/2012/ΦΕΚ 222 Α΄, άρθρο πρώτο, παράγραφος Ε, υποπαράγραφος Ε1).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το 
N.2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ (L 
189.1/22.7.2010), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
2008/117/ΕΚ/16.12.2008 (L14.7/20.1.2009) και τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 65, 66, 67 και 
220 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006 (L 347.1/11.12.2006), όπως 
ισχύουν.

4. Την με αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927/ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη.

5. Την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που 
για συγκεκριμένες πράξεις ο Φ.Π.Α. καθίσταται απαιτητός σε χρόνο προγενέστερο 
από το χρόνο που ορίζεται η έκδοση του τιμολογίου.

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στις περιπτώσεις που για τις ενδοκοινοτικές πράξεις η έκδοση του τιμολογίου 
ορίζεται σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρόνο που ο Φ.Π.Α. καθίσταται απαιτητός, 
όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, εκδίδεται 
ειδικό στοιχείο με τίτλο «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς Φ.Π.Α. επί ενδοκοινοτικών 
πράξεων».

2. Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Στην είσπραξη προκαταβολής πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, 
οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με την 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. , όπως ισχύουν. 

Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της προκαταβολής και εκδίδεται κατά το χρόνο 
είσπραξής της. 

β) Στην παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε υποκείμενο εφόσον, η παροχή είναι 
συνεχής και συνεχίζεται μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δεν έχουν οριστεί ή 
πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη 
διάρκεια της περιόδου παροχής και ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του 
λήπτη σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. , όπως ισχύει. Το στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της αντιπαροχής που 
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους και εκδίδεται κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

γ) Σε κάθε περίπτωση που μειώνεται η αξία της αντιπαροχής, για την οποία εκδόθηκε ειδικό 
στοιχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, λόγω έκπτωσης ή ακύρωσης της πράξης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. , όπως ισχύει. Το 
στοιχείο έχει ως αξία το ποσό της μείωσης και εκδίδεται κατά το χρόνο που αυτή 
πραγματοποιείται.

3. Εφόσον για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η έκδοση του ειδικού στοιχείου 
σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπεται και η έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (N.4093/2012 - ΦΕΚ 222 Α΄), σε χρόνο 
μεταγενέστερο της έκδοσης του ειδικού στοιχείου, στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η 
συνολική αξία που προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιπρόσθετα 
ανάλυση στην οποία θα περιλαμβάνεται η αξία του ειδικού στοιχείου καθώς και η 
τυχόν διαφορά που προκύπτει για σκοπούς Φ.Π.Α.

4. Εφόσον για τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας 
απόφασης και κατά το χρόνο έκδοσης του ειδικού στοιχείου, εκδοθεί, αντί του 
ειδικού στοιχείου, τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, δεν 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

5. Το ειδικό στοιχείο που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παρούσας καταχωρείται σε ιδιαίτερη 
στήλη ή λογαριασμό των τηρούμενων βιβλίων και δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του 
Κ.Φ.Α.Σ. 

6. Το ειδικό στοιχείο με τίτλο «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων» 
επέχει θέση τιμολογίου και ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή 
μηχανογραφικής έκδοσής του, εκδίδεται αθεώρητο και χωρίς σήμανση από 
μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του N.1809/1988.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της.

8. Η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1002/2010 (ΦΕΚ Β΄ 51/25.1.2010) παύει να ισχύει από τη 
δημοσίευση της παρούσας.

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο             Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας       Γεώργιος Μαυραγάνης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

Η θέση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τα συναινετικά διαζύγια-Επιστολή του Προέδρου Β. Αλεξανδρή στους βουλευτές

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

Airbnb : Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων , ΦΕΚ 4232 Β΄ (04-12-2017) η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1187/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Αριθμός Απόφασης: 4839/2014 Κοινοτικό Σήμα. Κανόνας της χρονικής προτεραιότητας (prior in tempore potior in iure) – Όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name) - Οριοθέτηση των εννοιών "αθέμιτος παρασιτικός ή παρεμποδιστικός ανταγωνισμός", "κυβερνοσφετερισμός" (cybersquatting, domain grabbing), "αδρανοποίηση ονόματος χώρου" (domain parking) – Κανόνας του πρώτου δηλώσαντος (first come, first served).

Για ποια εγκλήματα δεν ισχύει η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον Νόμο 4411/2016 ΦΕΚ Α' 142/ 3-08-2016

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Η "παραίτηση" στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - edition 2016

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final ( edition 2016)

Ολίγα τινά περί ενόρκων βεβαιώσεων(μετά τον Ν. 4335/ 2015) του Γιάννη Κ. Ψαρομήλιγκου Δικηγόρου στο Εφετείο Αιγαίου