Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αριθ. Φ.420/9/80723         (ΦΕΚ Β 780/28.3.2014)
 Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του 
εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302/13-12-2005).

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 33, 114 και 139 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/7-6- 
2010), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω 
υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο 
Ελεγκτικό 
Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43/20-2-2014).

 3. Τις διατάξεις του ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α 188), 
όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22-4-2005).

 5. Την υπό στοιχεία Υ304/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ 1635/2-7- 
2013 τεύχος Β).

 6. Την υπ αριθ. 6/2014 (ΑΠ: 8428/28-2-2014) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ. ΒΙΕΚΝ-
7Α3).

 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


 Αρθρο 1

 1. Οι Ελληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, οι 
οποίες θα διεξαχθούν την 18η Μαΐου 2014 και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα διεξαχθούν την 25η Μαΐου 2014, απαλλάσσονται από τον 
έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 11-05-2014 μέχρι και 09-06-
2014.

 2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων 
σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.


 Αρθρο 2

 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ            ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ     
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

Για ποια εγκλήματα δεν ισχύει η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον Νόμο 4411/2016 ΦΕΚ Α' 142/ 3-08-2016

Προανακριτική κατάθεση μάρτυρα

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Ολίγα τινά περί ενόρκων βεβαιώσεων(μετά τον Ν. 4335/ 2015) του Γιάννη Κ. Ψαρομήλιγκου Δικηγόρου στο Εφετείο Αιγαίου

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final ( edition 2016)

Η "παραίτηση" στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - edition 2016