Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αριθ. Φ.420/9/80723         (ΦΕΚ Β 780/28.3.2014)
 Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του 
εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302/13-12-2005).

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 33, 114 και 139 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/7-6- 
2010), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω 
υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο 
Ελεγκτικό 
Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43/20-2-2014).

 3. Τις διατάξεις του ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α 188), 
όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22-4-2005).

 5. Την υπό στοιχεία Υ304/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ 1635/2-7- 
2013 τεύχος Β).

 6. Την υπ αριθ. 6/2014 (ΑΠ: 8428/28-2-2014) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ. ΒΙΕΚΝ-
7Α3).

 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


 Αρθρο 1

 1. Οι Ελληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, οι 
οποίες θα διεξαχθούν την 18η Μαΐου 2014 και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα διεξαχθούν την 25η Μαΐου 2014, απαλλάσσονται από τον 
έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 11-05-2014 μέχρι και 09-06-
2014.

 2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων 
σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.


 Αρθρο 2

 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ            ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ     
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΜΠΑθηνων 7765/2016 Η κατ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της επιμέλειας.

Νόμος 4495/2017 αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 239 παρ. 4 και 5 του Ν. 4364/2016, σε σχέση με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα του άρθρου 614 αρ. 4 ΚΠολΔ.

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Πρόταση του "Έλληνας Δικηγόρος" (helleniclawyer.eu) προς Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για πανελλήνια βάση δεδομένων Νομολογίας και Νομοθεσίας.

Για ποια εγκλήματα δεν ισχύει η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον Νόμο 4411/2016 ΦΕΚ Α' 142/ 3-08-2016

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους