AΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΩΝ ∆ ΄ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2Στην Αθήνα, σήµερα την 19 Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00, στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121) και στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής στον 3ο όροφο, συνήλθε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Β.∆/τος της 9 ης Νοεµβρίου 1948 «περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισµού Εµµίσθων Παρέδρων», η προβλεποµένη από το άρθρο 77 Α του Ν. 1756/88 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 10 του Ν.1968/1991 Εξεταστική Επιτροπή των υποψηφίων δοκίµων Ειρηνοδικών ∆΄ Τάξεως του διαγωνισµού της 19ης Μαρτίου 2015, ο οποίος προκηρύχθηκε µε την υπ΄ αριθ. 104572/24-12-14 απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ ΄ αριθ.104586/31- 12-14 απόφαση του ιδίου Υπουργού, αποτελούµενη από τους : 
α) Παναγιώτη Ρουµπή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο, και τα µέλη 
β) Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου
 γ) Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη, Αρεοπαγίτη, µε αναπληρωτή αυτού τον Βασίλειο Πέππα, Αρεοπαγίτη, 
δ) Ηλία Σουφλερό, Καθηγητή του Εµπορικού ∆ικαίου, 
και ε) Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού ∆ικαίου, και γραµµατέα την Χρυσάνθη Σηµαντήρα, αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και συνέχισαν τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων των υποψηφίων του διαγωνισµού.
Παρελθούσης της ώρας και επειδή ο αριθµός των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν είναι µεγάλος, η Επιτροπή αποφάσισε να διακοπεί η συνεδρίαση και να συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου τ.έ, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00, στον ίδιο τόπο. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ της 23η ς ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, επανήλθαν στο γραφείο του Προέδρου, τα αναφερόµενα κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου µέλη της Επιτροπής και η Γραµµατέας και συνέχισαν τον έλεγχο των λοιπών αιτήσεων των υποψηφίων Επειδή, όπως φαίνεται και από το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής από τους υποψηφίους για το διαγωνισµό δοκίµων Ειρηνοδικών ∆΄ Τάξεως, που προκηρύχθηκε µε την υπ΄ αριθ. 104572/24-12-14 απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ ΄ αριθ. 104586/31-12-14 απόφαση του ιδίου Υπουργού, έχουν υποβληθεί συνολικά χίλιες οκτακόσιες δέκα πέντε (1815) αιτήσεις, όσες είναι οι υπό κρίση. Από τον έλεγχο που έγινε σε κάθε µια από τις αιτήσεις αυτές, η Επιτροπή έλαβε οµόφωνα την παρακάτω απόφαση, η οποία έχει ως εξής:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

Η θέση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τα συναινετικά διαζύγια-Επιστολή του Προέδρου Β. Αλεξανδρή στους βουλευτές

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

Airbnb : Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων , ΦΕΚ 4232 Β΄ (04-12-2017) η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1187/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Αριθμός Απόφασης: 4839/2014 Κοινοτικό Σήμα. Κανόνας της χρονικής προτεραιότητας (prior in tempore potior in iure) – Όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name) - Οριοθέτηση των εννοιών "αθέμιτος παρασιτικός ή παρεμποδιστικός ανταγωνισμός", "κυβερνοσφετερισμός" (cybersquatting, domain grabbing), "αδρανοποίηση ονόματος χώρου" (domain parking) – Κανόνας του πρώτου δηλώσαντος (first come, first served).

Για ποια εγκλήματα δεν ισχύει η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον Νόμο 4411/2016 ΦΕΚ Α' 142/ 3-08-2016

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Η "παραίτηση" στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - edition 2016

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final ( edition 2016)

Ολίγα τινά περί ενόρκων βεβαιώσεων(μετά τον Ν. 4335/ 2015) του Γιάννη Κ. Ψαρομήλιγκου Δικηγόρου στο Εφετείο Αιγαίου