Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

Νόμος Ν. 4465/2017
Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για την υποχρέωση
κατάθεσης παραβόλου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την
υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:
α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου,
β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και
γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου.

Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέω…

EU legislation on cookies

CookiesA cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to "remember" your actions or preferences over time.
Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like.


Description

Websites mainly use cookies to:

 • identify users
 • remember users' custom preferences
 • help users complete tasks without having to re‑enter information when browsing from one page to another or when visiting the site later.

Cookies can also be used for online behavioural target advertising and to show adverts relevant to something that the user searched for in the past.


How are they used?
The web server supplying the webpage can store a cookie on the user's computer or mobile device. An external web server that manages files included or referenced in the webpage is also able to store cookies. All these cookies are called http header cookies. Another way of storing cookies is through JavaScript code contained or referenced in that page.
Each time the user requests a new page, the web server can receive the values of the cookies it previously set and return the page with content relating to these values. Similarly, JavaScript code is able to read a cookie belonging to its domain and perform an action accordingly.

What are the different types of cookies?

A cookie can be classified by its lifespan and the domain to which it belongs. By lifespan, a cookie is either a:
 • session cookie which is erased when the user closes the browser or
 • persistent cookie which remains on the user's computer/device for a pre-defined period of time.
As for the domain to which it belongs, there are either:
 • first-party cookies which are set by the web server of the visited page and share the same domain
 • third-party cookies stored by a different domain to the visited page's domain. This can happen when the webpage references a file, such as JavaScript, located outside its domain.


EU legislation on cookies

EUROPA websites must follow the Commission's guidelines on privacy and data protection and inform users that cookies are not being used to gather information unnecessarily.
The ePrivacy directive – more specifically Article 5(3) – requires prior informed consent for storage ofor access to information stored on a user's terminal equipment. In other words, you must ask users if they agreeto most cookies and similar technologies (e.g. web beacons, Flash cookies, etc.) before the site starts to use them.
For consent to be valid, it must be informed, specific, freely givenand must constitute a real indication of the individual's wishes.
However, some cookies are exempt from this requirement. Consent is not required if the cookie is:

 • used for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication, and
 • strictly necessary in order for the provider of an information society service explicitly required by the user to provide that service.
Cookies clearly exempt from consent according to the EU advisory body on data protection- WP29pdf include:

 • user‑input cookies (session-id) such as first‑party cookies to keep track of the user's input when filling online forms, shopping carts, etc., for the duration of a session or persistent cookies limited to a few hours in some cases
 • authentication cookies, to identify the user once he has logged in, for the duration of a session
 • user‑centric security cookies, used to detect authentication abuses, for a limited persistent duration
 • multimedia content player cookies, used to store technical data to play back video or audio content, for the duration of a session
 • load‑balancing cookies, for the duration of session
 • user‑interface customisation cookies such as language or font preferences, for the duration of a session (or slightly longer)
 • third‑party social plug‑in content‑sharing cookies, for logged‑in members of a social network.


Use on EUROPA

The use of cookies on EUROPA is allowed under certain conditions. You should take the following steps.
 1. Ask yourself whether the use of cookies is essential for a given functionality, and if there is no other, non‑intrusive alternative.
 2. If you think a cookie is essential, ask yourself how intrusive it is: what data does each cookie hold? Is it linked to other information held about the user? Is its lifespan appropriate to its purpose? What type of cookie is it? Is it a first or a third‑party setting the cookie? Who controls the data?
 3. Evaluate for each cookie if informed consent is required or not:
  first‑party session cookies DO NOT require informed consent.
  first‑party persistent cookies DO require informed consent. Use only when strictly necessary. The expiry period must not exceed one year.
  all third‑party session and persistent cookies require informed consent. These cookies should not be used on EUROPA sites, as the data collected may be transferred beyond the EU's legal jurisdiction.
 4. Before storing cookies, gain consent from the users (if required) by implementing the Cookie Consent Kit in all the pages of any website using cookies that require informed consent.
 5. Inform users about the use of cookies in plain, jargon‑free language in a dedicated "cookie notice" page linked from the service toolbar of the standard templates. This page should explain:
  why cookies are being used, (to remember users' actions, identify users, collect traffic information, etc.)
  if the cookies are essential for the website or a given functionality to work or if they aim to enhance the performance of the website
  the types of cookies used (e.g. session or permanent, first or third‑party)
  who controls/accesses the cookie‑related information (website or third‑party)
  that the cookie will not be used for any purpose other than the one stated
  how users can withdraw consent.
A standard template to create your own cookie notice pagezip(241 kB) is available. If a site does not use any cookies, the dedicated "cookie notice" page should use the template and just mention this. If your site uses the same cookies as the Commission homepage, you can link to the top level cookie notice. 


Cookie Consent Kit

The cookie consent solution is a JavaScript‑based kit that, after some site‑specific configuration, will automatically add a header banner to the page. This header banner will disappear once the user has accepted or refused the cookies used on the site.
This solution provides the following functionalities:
 • JavaScript to automatically display the header banner in 24 languages
 • a wizard to declare your cookies and the link to your cookies notice page
 • a JavaScript API with methods and functions that help to prevent prior storage of cookies
 • a corporate‑consent cookie to remember the choice of the user across websites
 • a template for the cookie notice page.
This is a central service: you have to include the JavaScript file on your website and add a one‑site‑specific configuration file listing the cookies you are using. You will also have to add a short HTML parameter to every element in your site that sets a cookie.
Read the full documentation to implement the Cookie Consent Kit
Download the template to create your own cookie notice pagezip(241 kB).


Example

 1. The cookie header banner displayed on all pages of a site using cookies that require informed consent.
 2. A link to the specific cookie notice page is also available.
 3. This element of the page will only display its content once the user chooses to accept the site's cookies.
 Cookie consent example

Guidelines and References

Documentation Cookie Consent Kit
Directive 2009/136/EC (ePrivacy Directive)
Regulation (EC) 45/2001 (Data protection)
EU advisory body on data protection - Working Party 29:

Use of third-party tools on EUROPA
Guidance on the rules on use of cookies and similar technologies by the ICO

source :  

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αρχή αναλογικότητας

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

POS : Πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων: Απάντηση στις αιτιάσεις κατά της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final ( edition 2016)

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Follow by youtube