Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

Νόμος Ν. 4465/2017
Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για την υποχρέωση
κατάθεσης παραβόλου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την
υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:
α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου,
β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και
γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου.

Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέω…

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για τη χρήση παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                     

Αθήνα, 24.12.2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στον ψηφισθέντα την 22/12/2015 νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης συμπεριλήφθηκε διάταξη, η οποία τροποποιεί το άρθρο 177 ΚΠΔ και επιτρέπει τη χρήση παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων σε υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς (δηλαδή τα λεγόμενα «σκάνδαλα διαφθοράς»).


Τόσο η διαδικασία ψηφίσεως όσο και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης εγείρουν  σοβαρότατες  αντιρρήσεις θεσμικού και δικαιοκρατικού περιεχομένου, τις οποίες το Δικηγορικού Σώμα αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει. Πρέπει να σημειωθεί ότι:

Η συγκεκριμένη διάταξη κατατέθηκε από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης αιφνιδιαστικά  ολίγες ώρες πριν από την ψήφιση του νόμου για το «σύμφωνο συμβίωσης» χωρίς να έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου που τέθηκε υπό διαβούλευση και χωρίς   οποιοδήποτε έστω και άτυπο προηγούμενο  προϊδεασμό για την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναλάβει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.  Η σχεδόν λάθρα και εν κρυπτώ  κατάθεση προς ψήφιση διατάξεων χωρίς προηγούμενη διαλογική επεξεργασία  απαξιώνει το θεσμό της διαβούλευσης, ο οποίος καθίσταται ακόμη περισσότερο αναγκαίος , όταν προτείνονται  διατάξεις, όπως η προκείμενη,  οι οποίες ρυθμίζουν ευαίσθητα δικαιοπολιτικά ζητήματα και  άπτονται συνταγματικών δικαιωμάτων .Η ψηφισθείσα διάταξη διευρύνει (και μάλιστα σημαντικά)  τα   δικαιοκρατικά ελλείμματα, που ήδη καταγράφονται για την επίτευξη του σκοπού της   καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η θέση της αιτιολογικής έκθεσης ότι  το άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠΔ περιορίζει υπερβολικά την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και εμποδίζει τη διερεύνηση και τιμώρηση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς εμπεριέχει την απροκάλυπτη και θεσμικώς επικίνδυνη  διακήρυξη ότι σε αυτόν τον τομέα εγκληματικότητας παρέχονται ελάσσονες εγγυήσεις σε σχέση με τα λοιπούς τομείς εγκληματικότητας. Φοβούμεθα ότι με την ψηφισθείσα διάταξη ανοίγει ο δρόμος για την ελεύθερη κυκλοφορία άγνωστης προελεύσεως λιστών, οι οποίες θα αξιοποιούνται αδιακρίτως σε βάρος δικαίων και αδίκων για την απόδειξη οικονομικών εγκλημάτων. 

Το Δικηγορικό Σώμα θεωρεί ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς οφείλει να διεξάγεται  με τήρηση  των συνταγματικών εγγυήσεων και σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και δεν πρέπει να επιδιώκεται με οποιοδήποτε τίμημα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αρχή αναλογικότητας

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

POS : Πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων: Απάντηση στις αιτιάσεις κατά της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final ( edition 2016)

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Follow by youtube