Οι τροποποιήσεις στην Αναγκαστική Απαλλοτρίωση με τον Νόμο 4364/2016

Ρύθμιση θεμάτων Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «που δικάζει», προστίθενται οι λέξεις «σε μονομελή σύνθεση».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «η αποβολή του ιδιοκτήτη» προστίθενται οι λέξεις «νομέα ή κατόχου».
3. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «για την υπαγωγή τους στη διαδικασία του παρόντος άρθρου».
4. Η παρ. 2 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικά Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διαδικασία κινείται με ειδική αίτηση προς το κατά τα ανωτέρω αρμόδιο δικαστήριο, που υποβάλλεται αμελλητί και κατ’απόλυτη προτεραιότητα από τον βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, είτε αυτοτελώς είτε μαζί με την αίτηση για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης.
Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή. Το οικείο γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υποχρεούται να υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις αμελλητί και κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα.
Η κλήτευση των ιδιοκτητών στην περίπτωση αυτή γίνεται κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του παρόντος Κώδικα.
Ο αρμόδιος δικαστής υποχρεούται να προσδιορίσει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης το αργότερο μέχρι την πρώτη εργάσιμη μετά την παρέλευση είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα κατάθεσής της.
Αναβολή της συζήτησης της αίτησης δεν επιτρέπεται.
Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός από τη συζήτηση της αίτησης.»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «που έχει το ακίνητο κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, καταργείται.
7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «η παράδοση του ακινήτου ενεργείται άμεσα» προστίθενται οι λέξεις «από τη δημοσίευση της απόφασης».
8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «διατάσσεται ταυτόχρονα η αποβολή του», προστίθενται οι λέξεις «ιδιοκτήτη, νομέα ή».
9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, καταργείται.
10. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατά της απόφασης του Εφετείου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και με την οποία παρέχεται η άδεια προσωρινής κατάληψης, καθορίζεται η εύλογη αποζημίωση και διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου από το ακίνητο δεν ασκούνται ένδικα μέσα, δεν χωρεί αναστολή εκτέλεσης και δεν παράγεται δεδικασμένο ως προς τον καθορισμό του ύψους της πλήρους αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του παρόντος Κώδικα.»
11. Η παρ. 5 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 6.
12. Η παρ. 6 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 7 και αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η κατά το άρθρο αυτό διαδικασία χωρεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Προκειμένου οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου να τηρούνται απαρεγκλίτως, οι σχετικές υποθέσεις προσδιορίζονται και δικάζονται καθ’ υπέρβαση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων κατά δικάσιμο που τυχόν έχει αποφασισθεί από τις Ολομέλειες των Δικαστηρίων.»
13. Η παρ. 7 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 8.

 Άρθρο 281
Διατάξεις Μεταβατικού Δικαίου
1. Αιτήσεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), που έχουν κατατεθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδικάζονται από το δικαστήριο που ήταν
αρμόδιο κατά το χρόνο κατάθεσής τους, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του άρθρου 7Α, όπως διαμορφώνεται δυνάμει των τροποποιήσεων σύμφωνα με το
προηγούμενο άρθρο.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 146 του ν. 4070/2012, (Α΄ 82), «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», καταργείται.
3. Για εκκρεμείς απαλλοτριώσεις έργων που υπήχθησαν στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αποδοθεί τα σχετικά με αυτές ακίνητα, δύναται να υποβληθεί η ειδική αίτηση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προθεσμίες που ορίζονται σε αυτήν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Μεταβίβαση αγροτεμαχίου με αυθαίρετο κτίσμα

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

ΑΠΔ 89/2017 - Παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- Πιστωτική κάρτα

Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου - Αρραβώνας - Μη κατάρτιση οριστικής σύμβασης – Υπαιτιότητα -.

Δόλος και Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά στον Ν.3869/2010

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και διαδικασίες παραδόσεως μεταξύ των κρατών μελών

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)