ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Α’ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Α’ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
Επιγραμματικά οι λόγοι ακυρώσεως που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες αιτήσεις που κατέθεσε το σύνολο των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και οι Πρόεδροί τους, στο ΣτΕ κατά του Ασφαλιστικού. ➞
Α) Αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 
1. Αοριστία και ασάφεια ως προς τον προσδιορισμό της έννοιας του «καθαρού φορολογικού αποτελέσματος», που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων.
2. Παράβαση του άρθρου 78 παρ 1 και 4 του Συντάγματος (το εισόδημα και το αντικείμενο της φορολογίας πρέπει να καθορίζεται με τυπικό νόμο και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.
3. Παράβαση του άρθρου 78 παρ 1 και 2 του Συντάγματος, υπέρβαση της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως (αρθ 43 παρ 2 Συντ), καθορισμός επιβολής φορολογικού ή οικονομικού βάρους με πλασματική βάση, προνόμια του ΕΦΚΑ και ανισότητες σε βάρος των δικηγόρων σε ότι αφορά τον συμψηφισμό των εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και την έντοκη επιστροφή ή συμψηφισμό αυτών.
4. Πλασματικός άλλως τεκμαρτός προσδιορισμός του ελάχιστου ύψους του εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
5. Παράβαση του σεβασμού της περιουσίας, του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβιώσεως, της αρχής της ισότητας και της αναλογικότητας, ιδίως στα δημόσια βάρη.
6. Παράβαση του δικαιώματος  πρόσβασης σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των εντολέων των δικηγόρων (αρ 20 παρ 1, 25 παρ 1, 94, 95, 96 Συντ, αρθ 6 παρ 1 και 13 ΕΣΔΑ/νδ 53/74, αρ 14 παρ 1 ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ/ν. 2462/1997, αρθ 47 Χ.Θ.Δ. της Ε.Ε.
Β) Αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 60298/1472/23-12-2016 αποφάσεως του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 
1. Πλασματική υπερημερία, πλασματική προσαύξηση οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, αδικαιολόγητα προνόμια και διακρίσεις υπέρ του ΕΦΚΑ και σε βάρος των ασφαλισμένων δικηγόρων.
2. Στέρηση του δικαιώματος επίκαιρης πρόσβασης σε Δικαστήριο και άσκησης αποτελεσματικής προσφυγής όσον αφορά στην πλασματική υπερημερία και στην πλασματική προσαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (αρθ 20 παρ 1, 25 παρ 1 Συντ, αρθ 6 παρ 1 και 13 ΕΣΔΑ, αρθ 14 παρ 1 ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ)
Γ) Αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 59522/2205/29-12-2016 Κανονιστικής Απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη: 
1. Αντισυνταγματικότητα και αντίθεση στην ΕΣΔΑ της άτοκης επιστροφής ή συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ.
2. Αντισυνταγματικότητα και αντίθεση της αφετηρίασης της παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ σε βάρος των ασφαλισμένων από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον χρόνο της ταμειακής βεβαίωσης, που οδηγεί στην πραγματικότητα και εκ του αποτελέσματος σε απαράγραπτο και της εικοσαετούς παραγραφής αυτών, που υπερβαίνει την εύλογη διάρκεια της παραγραφής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Α’ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου - Αρραβώνας - Μη κατάρτιση οριστικής σύμβασης – Υπαιτιότητα -.

Πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων στις πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 20ης Ιουλίου 2017.

Χρήση POS από Δικηγόρους γνωμοδότηση 3/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι - Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ : Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων

Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και διαδικασίες παραδόσεως μεταξύ των κρατών μελών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ

Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων οι οποίες διατάσσουν τη λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας - Από πότε αυτές επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.

Δασικοί χάρτες παράταση έως 7 Σεπτεμβρίου 2017