Ενιαίο διαμέρισμα πολυκατοικίας σε δύο μικρότερα - απαιτείται άδεια δόμησηςΕνιαίο διαμέρισμα πολυκατοικίας σε δύο μικρότερα - απαιτείται άδεια δόμησης
ΔΕφ (Ακ) Θεσ 117/2018


Για τον διαχωρισμό ενιαίου διαμερίσματος πολυκατοικίας σε δύο μερικότερα, δεν αρκεί η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλ' απαιτείται άδεια δόμησης.


Αριθμός απόφασης 117/2018


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA Β' (Ακυρωτικό)Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2018, με την εξής σύνθεση: Απόστολο Ζήση, Πρόεδρο Διοικητικών Δικαστηρίων, Σαπφώ Στάθη, και Ειρήνη Χαϊνοπούλου Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και Γραμματέα την Ευαγγελία Καλαϊτζή, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως με αριθμό καταθέσεως .../ 7-10-2016,

του: ..., κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός ...), ο οποίος παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Σπύρο Κωνσταντόπουλο που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του: Οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δήμος Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχο του για τον οποίο παρέστη ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Μανόπουλος.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει την ακύρωση 1) της υπ' αριθμ. .../9.5.2016 άδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας της ΥΔΟΜ Δήμου Θεσσαλονίκης 2) του υπ’ αριθ. .../6.7.2016 εγγράφου του τμήματος έκδοσης αδειών δόμησης ΥΔΟΜ Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Χαϊνοπούλου, Εφέτη Δ.Δ., που αναφέρθηκε στην εισήγησή της και τον πληρεξούσιο του αιτούντος που ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του καθ' ου Δήμου, που ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. 4046826-27, 4046835/7-10-2016 ειδικά γραμμάτια παραβόλου σειράς Α), δυνάμει δε του συνδυασμού των άρ. 82 παρ. 2 και 61 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α'. 208), όπως η τελευταία διάταξη αντικαταστάθηκε από το άρ. 7 παρ. 8 περ. (β) του ν. 4205/2013, για το νομότυπο της παραστάσεως στο ακροατήριο του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος [ο οποίος τυγχάνει συνταξιούχος δικηγόρος] δεν απαιτείται η προσκόμιση του προβλεπομένου από το άρ. 65 παρ. 1, 4 του ν. 4194/2013 γραμματίου.

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση και τους πρόσθετους επ' αυτής λόγους ζητείται η ακύρωση, της υπ' αριθμ. .../9.5.2016 άδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας της ΥΔΟΜ του Δήμου Θεσσαλονίκης που δόθηκε στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «... και Σία ΟΕ». Με την εν λόγω άδεια εγκρίνονται εσωτερικές επισκευές και διαχωρισμός του γωνιακού διαμερίσματος του 1ου ορόφου σε δύο διαμερίσματα που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού ..., ιδιοκτησίας της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρείας 2) του υπ' αριθ. .../6.7.2016 εγγράφου του τμήματος έκδοσης αδειών δόμησης της ΥΔΟΜ Δήμου Θεσσαλονίκης με το οποίο δόθηκαν στον αιτούντα κύριο όμορου διαμερίσματος στην ίδια πολυκατοικία διευκρινήσεις επί της με αριθ. πρωτ. .../23-6-2016 αίτησης του αιτούντος σχετικώς με την ανωτέρω με την αριθ. πρωτ. .../9-5-2016 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

3. Επειδή, η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και προσβάλλεται απαραδέκτως.

4. Επειδή, ο αιτών με έννομο συμφέρον ασκεί την υπό κρίση αίτηση, εφόσον, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, φέρεται ως ιδιοκτήτης διαμερίσματος δευτέρου ορόφου και πρόεδρος διαχειριστικής επιτροπής πολυκατοικίας επί της οδού ..., γωνία ... στη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, αν και η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «... και Σία ΟΕ» μπορούσε να παρέμβει στη δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ως δικαιούχος της προσβληθείσας άδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, κοινοποιηθέντων σε αυτήν 0 αντιγράφων της αιτήσεως ακυρώσεως και της από 12-1-2017 πράξεως του Προέδρου του δικάσαντος δικαστηρίου (βλ. Τα από 30-10-2017 και 20-12-2017 αποδεικτικά του Επιμελητή Δικαστηρίων ...), εν τούτοις δεν άσκησε παρέμβαση.

5. Επειδή, στο άρθρο 4 του ν. 4967/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (φ.Α 79/9.4.2012, διόρθ. σφαλμ. 99/27.4.2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4178/2013 (Α' 174) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4258/2014 (Α' 94) ορίζεται ότι: «1. ʼδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011, απαιτείταιγια την εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως: α)....ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους. 2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα: α.....ιθ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.... Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και κάθε σχετικό θέμα. 3. (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 5 Ν. 4258/2014, (Α 94) Απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης η οποία γνωστοποιείται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών ... Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης, αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ενημέρωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ..». Κατ' επίκληση της εξουσιοδοτικής διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2, καθώς και της εξουσιοδότησης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 4, εκδόθηκε η οικ. 55174/4.10.2013 (Β' 2605), απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, με την οποία καθορίσθηκαν, πλην άλλων, οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας (άρθρο 1), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία (άρθρο 2) και η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (άρθρο 3). Ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτής ορίζεται: «Ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία 1. Για καθεμία από τις εργασίες Μικρής Κλίμακας όπως ορίζονται με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 79Α) ως ισχύει, καθορίζονται τα εξής κατά περίπτωση επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά: α....ιθ. Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατατίθενται τα εξής: 1) βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου 2) κάτοψη σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. Σε περίπτωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε ειδικά κτίρια με τις οποίες τροποποιούνται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή/και η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, δεν εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας αλλά απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α'), ως ισχύει».

6. Επειδή, όπως προκύπτει από τις διατάξεις που παρατίθενται στην προηγούμενη σκέψη, μόνον οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται στις εργασίες που εκτελούνται χωρίς οικοδομική άδεια, με απλή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με τη σχετική 55174/4.10.2013 υπουργική απόφαση. Συνεπώς, για τον διαχωρισμό διαμερίσματος σε δύο αυτοτελή και τις επ' αυτών εργασίες (διαμερισμάτωση) απαιτείται η προηγούμενη έκδοση άδειας δομήσεως (πρβλ. ΣτΕ 355/2017).

7. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι από την ΥΔΟΜ Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από υποβολή αίτησης εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας «... και ΣΙΑ ΟΕ.», χορηγήθηκε η με αριθ. πρωτ. …/9-5-2016 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας που αφορά σε: «Διαχωρισμό του γωνιακού διαμερίσματος του 1ου ορόφου, σε δύο διαμερίσματα», στο όνομα της αιτούσας ΟΕ, επί της οδού ... του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, με δήλωση ότι δεν επέρχονται τροποποιήσεις επί κοινοχρήστων χώρων της οικοδομής. Η υπόψη έγκριση χορηγήθηκε βάσει των οριζομένων στην με αριθ. ΟΙΚ.55174/15-10-2013 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών μικρής κλίμακας». Στο δε πεδίο του αρθ. 2 παρ. ιθ, αναφέρονται τα ειδικότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εν λόγω πράξη. Συνημμένα υποβλήθηκε και τεχνική έκθεση της μηχανικού ... στην οποία μεταξύ άλλων αναγράφονται τα εξής: «Το παραπάνω διαμέρισμα έχει υπαχθεί στον Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με την οποία στο διαμέρισμα έχουμε υπέρβαση δόμησης και κάλυψης κυρίων χώρων συνολικού εμβαδού 2,17 τ.μ. Έτσι μετά την εμβαδομέτρηση το νέο υφιστάμενο εμβαδά του διαμερίσματος μετά την τακτοποίηση είναι 87,17 τ.μ. καθαρά. Μετά το διαχωρισμό θα προκύψουν δύο διαμερίσματα υπό στοιχεία Α και Β. Το διαμέρισμα υπό στοιχείο Α θα έχει πρόσοψη επί της οδού ..., εμβαδό 39,09 τ.μ. (38,29 τ.μ. και 0,80 τ.μ. με τον Ν. 4178/2013), και θα αποτελείται από μια σαλοκουζίνα, ένα δωμάτιο, ένα λουτρό και μία αποθήκη. Το διαμέρισμα υπό στοιχείο Β θα έχει πρόσοψη στην συμβολή των οδών ..., εμβαδό 45,16 τ.μ.(43,88 τ.μ. και 1,28 τ.μ. με τον Ν. 4178/2013), και θα αποτελείται από μια σαλοκουζίνα, ένα δωμάτιο, ένα λουτρό και μία αποθήκη. Επίσης ανάμεσα από τα δύο διαμερίσματα θα δημιουργηθεί ένας προθάλαμος με εμβαδό 2,93 τ.μ. (2,84 τ.μ. και 0,09 τ.μ. με τον Ν. 4178/2013). Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο παραπάνω διαμέρισμα είναι οι εξής: Εσωτερικές εργασίες χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία και χωρίς να προκληθεί ουδεμία αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου. Θα καθαιρεθεί το μη φέρον τμήμα της τοιχοποιίας μεταξύ της άλλοτε σαλοτραπεζαρίας και του διαδρόμου έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο προθάλαμος, το λουτρό και η αποθήκη του διαμερίσματος Β. Οι καθαιρέσεις αυτών των μη φερόντων τμημάτων της τοιχοποιίας δεν επηρεάζουν την στατική επάρκεια του κτιρίου. Θα καθαιρεθεί μη φέρον τμήμα της τοιχοποιίας μεταξύ του άλλοτε λουτρού και του υπνοδωματίου, για την δημιουργία της κουζίνας και του λουτρού του διαμερίσματος Α Θα καθαιρεθεί μη φέρον τμήμα της τοιχοποιίας μεταξύ του άλλοτε λουτρού και του υπνοδωματίου, για την δημιουργία της κουζίνας και του λουτρού του διαμερίσματος Α. - Θα κατασκευαστούν τοιχοποιίες στο διάδρομο για τον διαχωρισμό των διαμερισμάτων. - Θα κατασκευαστούν από γυψοσανίδες οι διαχωριστικοί τοίχοι των δύο διαμερισμάτων - Θα επισκευαστούν όπου απαιτείται, οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του διαμερίσματος. - Όσον αφορά τις κουζίνες και τα λουτρά των δύο διαμερισμάτων, στο Α διαμέρισμα η κουζίνα, και το λουτρό θα τοποθετηθεί στην ίδια θέση με το υπάρχον λουτρό. Στο Β διαμέρισμα η κουζίνα θα τοποθετηθεί στην ίδια θέση με την υπάρχουσα κουζίνα και το λουτρό απέναντι με το λουτρό του διαμερίσματος Β. Οι παροχές ύδρευσης και αποχέτευσης θα εξυπηρετούνται από το υπάρχον δίκτυο... Οι παραπάνω εργασίες διαρρυθμίσεων δεν επιφέρουν καμία αλλαγή στον αρχικό στατικό φορέα και στην στατική μελέτη του διαμερίσματος, όπως εφαρμόστηκε σύμφωνα με τα θεωρημένα από την πολεοδομία σχέδια.».

8. Επειδή, ο αιτών με τα με αριθ πρωτ. .../23.6.2016 έγγραφο του προς το Τμήμα Έκδοσης Αδειών του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέφερε τις ελλείψεις της τεχνικής έκθεσης και της κάτοψης που προσκομίσθηκαν για τις ανωτέρω εργασίες και ζήτησε την ανάκληση της άδειας μικρής κλίμακας και εναλλακτικά την έκδοση άδειας δόμησης. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι για την έκδοση της επίμαχης άδειας, δεν προσκομίσθηκαν οι αντίστοιχες τεχνικές μελέτες, ως προς την οριζόντια [και όχι επικλινή σύνδεση των δύο λουτρών των δύο διαμερισμάτων για την αποχέτευση των λυμάτων, με συνέπεια να δημιουργείται κακοτεχνία και υγρασία ενώ στην προσκομιζόμενη έκθεση της μηχανικού ... δεν εξειδικεύεται ο τρόπος αερισμού του χώρου μεταξύ των δύο λουτρών, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην πλάκα [φέρον στοιχείο της οικοδομής] λόγω της μη απρόσκοπτης, βλαπτικής αποχέτευσης των λυμάτων σε ανύπαρκτο κατακόρυφο αγωγό, 2) η διχοτόμηση διαμερίσματος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας έρχεται σε αντίθεση με τη συστατική πράξη και κανονισμό πολυκατοικίας, στον οποίο προσχώρησαν όλοι οι ιδιοκτήτες και αποδέχθηκαν, με την ταυτοποίηση του διαμερίσματος, ότι θα διατηρηθεί στην μορφή αυτή. Και ως εκ τούτου με το περιεχόμενο αυτό της εν λόγω συμβολαιογραφικής πράξης εισάγεται δουλεία την οποία όφειλε να εξετάσει η Διοίκηση πριν από την έκδοση της πρώτης πληττόμενης πράξης και πάντως να διερευνήσει κατά της γενομένης καταγγελίας από την οροφοκτησία. 3) εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγματα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των οροφοκτητών κατά το μέρος που τμήμα της επιχειρούμενης δόμησης [μέρος διατάσεων 0,80 Χ 1,20 εκ. του προθαλάμου των δύο νέων διαμερισμάτων] διενεργείται καθ' υπέρβαση της οικοδομικής αδείας …/1958 σε κοινόχρηστο χώρο πρώτου ορόφου στην είσοδο του διαμερίσματος, η δόμηση επί του οποίου και κατάργηση του κοινόχρηστου του χαρακτήρα αποτελεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, η οποία προϋποθέτει την συναίνεση των συνιδιοκτητών], η οποία δεν υπάρχει], η οποία, άλλωστε, δεν είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 περί οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σε απάντηση του εγγράφου αυτού η αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Έκδοσης Αδειών του ανωτέρω Δήμου με το υπ αριθμ .../6-7-2016 έγγραφο της διευκρίνισε ότι μετά από επανέλεγχο του περιεχομένου του φακέλου της .../9-5-2016 έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, η έγκριση αυτή χορηγήθηκε νομίμως, αφού λήφθηκαν υπόψη τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4067/2012 και τις οδηγίες της με αριθ. οικ. 55174/2013 Υπουργικής απόφασης. Την ακύρωση των ανωτέρω πράξεων ζητεί ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση για τους διαλαμβανόμενους στο δικόγραφο λόγους.

9. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών προβάλλει ειδικότερα ότι η πληττόμενη πράξη είναι παράνομη και ακυρωτέα, διότι στερείται της απαιτούμενης ειδικής, επαρκούς νόμιμης αιτιολογίας κατά το μέρος που η διοίκηση παρέλειψε να εξετάσει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών (τεχνική έκθεση, σκαριφίματα-κατόψεις κα) για την έκδοση της επίμαχης άδειας. Επαναλαμβάνει, δε τους προβαλλόμενους ενώπιον της Διοίκησης του καθ' ου ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι εν προκειμένω οι εργασίες για τις οποίες ζητήθηκε η άδεια δεν αποτελούν εργασίες μικρής κλίμακας, όπως ορίζονται από το νόμο, αλλά πρόκειται για δομικές κατασκευές κτιρίου, επεμβάσεις και για το σκοπό αυτό απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Επικαλείται δε ειδικότερα και προσκομίζει προς απόδειξη των ισχυρισμών του την από 26.7.2016 έκθεση του πολιτικού μηχανικού ..., ο οποίος βεβαιώνει μετά από αυτοψία στο υπόγειο της πολυκατοικίας ότι η θέση του κάθετου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, στο σημείο συγκέντρωσης των λυμάτων των δύο λουτρών, όπως απεικονίζεται στην προσκομιζόμενη κάτοψη της μηχανικού ..., δεν ανταποκρίνεται στο σημείο αποχέτευσης του λουτρού του διαμερίσματος Α, ούτε υπάρχει αγωγός αποχέτευσης λυμάτων στο σημείο, όπου φαίνονται να αποχετεύονται τα λύματα των δύο. λουτρών. Ακόμη ο αιτών προβάλλει ότι η Διοίκηση του καθ' ου δεν εξέτασε αν η διχοτόμηση διαμερίσματος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας έρχεται σε αντίθεση με τη συστατική πράξη και κανονισμό πολυκατοικίας και τμήμα της επιχειρούμενης δόμησης πραγματοποιείται [μέρος διατάσεων 0,80 Χ 1,20 εκ. του προθαλάμου των δύο νέων διαμερισμάτων] σε κοινόχρηστο χώρο πρώτου ορόφου στην είσοδο του διαμερίσματος, ενώ η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των οροφοκτητών.

10. Επειδή, με το με αριθμ. πρωτ. .../12-5-2017 έγγραφο των απόψεων της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών- Τμήμα Έκδοσης αδειών δόμησης του Δήμου Θεσσαλονίκης διευκρινίζεται ότι για την εν λόγω έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας δόμησης καθώς στο άρθ. 4 παρ. 1 του Ν.4067/12 «ʼδειες δόμησης κατά την έννοια του άρθ. 1 του ν. 4030/11 απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης όπως .... » αναφέρεται συγκεκριμένα για ποιες εργασίες απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης και για ποιες απαιτούνται άλλες διοικητικές πράξεις, όπως η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτει ότι, η αιτηθείσα έγκριση χορηγήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άθρ. 4 παρ. 2 του ν. 4067/12 και των οδηγιών της με αριθ. ΟΙΚ.55174/2013 Υπουργικής Απόφασης.

11. Επειδή, υπό τα εκτεθέντα νομικά και πραγματικά περιστατικά, η Υπηρεσία Δόμησης του καθ' ου Δήμου προέβη στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, χωρίς να εξετάσει αν αρκούσε για τον επίδικο διαχωρισμό των διαμερισμάτων (διαμερισμάτωση) από ένα ενιαίο διαμέρισμα απλή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με την ανωτέρω οικ. 55174/2013 υπουργική απόφαση, και αν έχουν αλλάξει τα περιγράμματα αυτών των ιδιοκτησιών, εφόσον για το διαχωρισμό ενός διαμερίσματος σε δύο, απαιτείται να γίνονται εργασίες για προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών -υδραυλικών εγκαταστάσεων), που δεν εμπίπτουν στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του ν.4067/12, όπως ισχύει, αλλά απαιτείται άδεια δόμησης, κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Διότι οι εργασίες αυτές για τον επίμαχο διαχωρισμό δεν εντάσσονται στις εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων που αφορούν εργασίες σε μια οριζόντια ιδιοκτησία στις οποίες αναφέρεται η παρ. 2ιθ του άρθρου 4 του ν.4067/12, και για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (βλ σχετ. το αρ. Πρωτ.: …/25-5-2017 Σχετ.: …/16 έγγραφο του Τμήματος Γ'της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών κανονισμών και- Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της δικογραφίας). Ακόμη η ίδια Υπηρεσία, ανεξαρτήτως της υπάρξεως εν προκειμένω συναινέσεως των συνιδιοκτητών της επίμαχης πολυκατοικίας, (πρβλ ΣτΕ 3718/2013) δεν εξέτασε αν στην προκειμένη περίπτωση με την χορηγούμενη άδεια διενεργούνται εργασίες σε κοινόχρηστο χώρο, εφόσον ανοίγεται και μία ακόμα είσοδος του νέου διαμερίσματος προφανώς προς τον κοινόχρηστο διάδρομο.

12. Επειδή, κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της αυτής, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της ΥΔΟΜ Δήμου Θεσσαλονίκης, να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για την ορθή επανάληψη της διαδικασίας, σύμφωνα με τα προδιαληφθέντα, να διαταχθεί η επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον αιτούντα, κατ' εκτίμηση ωστόσο των περιστάσεων να απαλλαγεί ο καθ' ου Δήμος από τη δικαστική του δαπάνη (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' ν. 2717/1999 - Κωδ.Διοικ.Δικ., σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ' ν. 702/1977).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την υπ' αριθμ. .../9.5.2016 άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας της ΥΔΟΜ Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση σύμφωνα με το σκεπτικό.

Διατάσσει την επιστροφή στον αιτούντα του καταβληθέντος παραβόλου.

Απαλλάσσει τον καθ' ου Δήμο από τα δικαστικά έξοδα.

Η διάσκεψη έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 13-3-2018 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του Δικαστηρίου στις 20-3-2018.

Ο Πρόεδρος                                                           Η ΓραμματέαςΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΗΣΗΣ                                   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗΘεωρήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28/03/2018Η ΕισηγήτριαΕΙΡΗΝΗ ΧΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥΤράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Σχόλια