Απόφαση με τον Νόμο 3869/2010


Μία πολύ σημαντική απόφαση που μας παραχώρησε η Δικηγόρος Πατρών Χρυσούλα Καπάτου
και επέτυχε στο ειρηνοδικείο Πατρών.Σημαντικά σημεία της εν λόγω αποφάσεως και τα παραθέτω ως περίληψη είναι :
  1. περί καταχώρησης και μεταβίβασης της τιτλοποιημένης απαίτησης στο Δημόσιο Βιβλίο για μεταβίβαση απαίτησης προς την " DANION APC LIMITED" ΑΠΌ ΤΗΝ "EUROBANK A.E."
  2. Ερμηνεία για εξαιρετικής ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 και πως ερμηνεύεται το αίτημα για απαλλαγή από μηνιαίες καταβολές κατά τη ρύθμιση της τετραετίας του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, για το οποίο δεν χρειάζεται πανηγυρική δήλωση και μπορεί να προβληθεί και με τις προτάσεις κατ'αρθρο 745 και 751 Κ.Πολ.Δ. 
  3. Η πρόταση της αιτούσας (για 4ετεις μηνιαίες καταβολές) δεν δεσμεύει το Δικαστήριο στον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού στα πλαίσια της 4ετους ρύθμισης του άρθρ. 8 παρ.2 του νόμου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη, καθώς και τις βιοτικές του ανάγκες όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο της συζήτησης της αίτησης , που απέχει σημαντικά από την κατάθεση , γεγονός που δικαιολογεί οποιεσδήποτε μεταβολές.
  4. και άλλα πολλά!!!ΕΚΟΥΣΙΑ ν.3869/10
                                                         Αριθμός 216/2013
                                               ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόρη Κομπολίτη και τη Γραμματέα Ασημίνα Κακογιάννη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 26 Απριλίου 2013 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας: …………….. του ……….., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου  Χρυσούλας Καπάτου.
Τον μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστη­σαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:
1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδ. Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου …………………….
2)      Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕURΟΒΑΝΚ ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτι­κό τίτλο “Eurobank Ergasias”, (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡΙΘΜ. Κ2- 5558/02.08.2012 απόφαση Δ/νσης ΑΕ και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου - ΦΕΚ 8195/2012) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……………………..
3)  Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νό­μιμα, που δεν παραστάθηκε.
Η αιτούσα, με Την από ,…..-……-11 αίτησή της, που κατατέ­θηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……./11 ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.
Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οι­κείο πινάκιο και κατά τη σειρά, της εγγραφής της σ' αυτό.      

                                                  

                                                 Μελέτησε τη δικογραφία.
                                        Σκέφτηκε σύμφωνα με τον νόμο.

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 παρ. α’ όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το αρθ. 7 ν. 3994/11, ήταν επιτρεπτή η, δικαστική παράσταση ενώπιον του ειρηνοδικείου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο σε κάθε περίπτωση» Με την τροπο­ποιημένη διάταξη ορίζεται πλέον ότι επιτρέπεται η δικαστική παράσταση ενώπιον του ειρηνοδικείου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο μόνο εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το πο­σό των 12.000 ευρώ.
Με τη νέα διατύπωση της διάταξης αυτής, με την οποία τίθε­ται πλέον ποσοτικό κριτήριο για την υποχρεωτικότητα ή μη της παράστασης στο ειρηνοδικείο με δικηγόρο, δημιουργείται ερμη­νευτικό ζήτημα, καθόσον ο περιορισμός αυτός λόγω ποσού πα­ραπέμπει σε υποθέσεις το αντικείμενο των οποίων είναι επιδεκτι­κό χρηματικής αποτίμησης, οι οποίες εισάγονται προς διάγνωση με τη μορφή της καταψηφιστικής και αναγνωριστικής αγωγής, όχι όμως και σε υποθέσεις που το αντικείμενό τους δεν είναι επι­δεκτικό χρηματικής αποτίμησης και υπάγονται στην υλική αρ­μοδιότητα του ειρηνοδικείου, όπως αυτές που εισάγονται με την αίτηση του αρθ. 4 παρ. 1 του ν. 3869/10, αντικείμενο των οποί­ων δεν είναι ορισμένο χρηματικό ποσό αλλά η ρύθμιση των χρε­ών του οφειλέτη και η απαλλαγή απ? αυτά με σκοπό την επανέ­νταξή του στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώ­πων» σελ. 21).
Η επίλυση του ερμηνευτικού αυτού προβλήματος θα πρέπει να γίνει με βάση το σκοπό της νέας ρύθμισης, ο οποίος σχετίζε­ται με την αύξηση με τον ίδιο νόμο (3994/11)της λόγω ποσού αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου, καθώς και την αρχική διατύ­πωση της διάταξης του αρθ. 94 παρ. 2 εδ. α’ ΚΠολΔ. Με τη θέ­σπιση ποσοτικού κριτηρίου, το οποίο ταυτίζεται με το ανώτατο όριο των αποτιμητών σε χρήμα διαφορών, που υπάγονταν στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου κατά το αρθ. 14 παρ. 1 α’ ΚΠολΔ πριν την τροποποίησή του, ο νομοθέτης ήθελε η λόγω ποσού αύ­ξηση της καθύλη αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου να μην επη­ρεάσει την υποχρεωτικότητα της παράστασης με δικηγόρο, για τις υποθέσεις με αντικείμενο πάνω από 12.000 ευρώ, όπως προ- βλεπόταν από τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. αΚΠολΔ πριν την τροποποίησή του, οι οποίες υπάγονταν τότε στην καθύλη αρ­μοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου, ώστε και μετά την αύ­ξηση της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου να είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, όπως και συνέβαινε και πριν. Έτσι διαφοροποίησε τη διατύπωση της διάταξης του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α’ από τη γενική για κάθε υπόθεση αρμοδιότητας του ειρη­νοδικείου σε ειδική με τη διάκριση της υπέρβασης ή μη του πο­σού των 12.000 ευρώ, αποβλέποντας στις συνήθεις περιπτώσεις που το αντικείμενο της δίκης προσδιορίζεται από το ύψος της χρηματικής απαίτησης. Σκοπός συνεπώς του νομοθέτη με τη διαφοροποίηση της διατύπωσης του άρθρου αυτού ήταν να μη θίξει ως προς το ζήτημα της υποχρεωτικής παράστασης με δικη­γόρο μόνο τις υποθέσεις εκείνες που με το προηγούμενο καθε­στώς υπάγονταν στην καθύλη αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου, όχι όμως και τις υπόλοιπες υποθέσεις αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου, στις οποίας περιλαμβάνονται εκτός από τις αποτιμητές σε χρήμα διαφορές με αντικείμενο μικρότερο των 12.000 ευρώ, και υποθέσεις που το αντικείμενό τους δεν είναι επιδεκτικό χρηματι­κής αποτίμησης και υπάγονται στην καθύλη αρμοδιότητα του ει­ρηνοδικείου, όπως οι υποθέσεις ρύθμισης των χρεών υπερχρεω­μένων οφειλετών φυσικών προσώπων του ν. 3869/10. Ειδικά ως προς τις τελευταίες ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε το ει­ρηνοδικείο ως αποκλειστικά καθύλη αρμόδιο, ήταν η δυνατότητα κατάθεσης, της αίτησης και παράστασης χωρίς πληρεξούσιο δι­κηγόρο, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α’ όπως ίσχυε τότε, γεγονός που καθιστούσε λιγότερο δαπανηρή την προ­σφυγή στη ρύθμιση του υπερχρεωμένου, οφειλέτη.
Επομένως η διάταξη του αρθ.9  παρ. 2 περ, α’ ΚΠολΔ. με τη νέα της διατύπωση θα πρέπει να, ερμηνευτεί ως αποκλείουσα τη πα­ράσταση χωρίς δικηγόρο ειδικά και μόνο στις αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αγωγές με αίτημα που υπερβαίνει το ποσό των |12.000 ευρώ, και ότι σε κάθε. άλλη περίπτωση επιτρέπεται η πα­ράσταση στο ειρηνοδικείο και αυτοπροσώπως. Μια τέτοια ερμη­νεία βρίσκεται μέσα στα όρια του σκοπού του νομοθέτη της νέας διάταξης, ενώ ειδικά ως προς τις υποθέσεις του νόμου 3869/10 είναι σύμφωνη και με την επιλογή από το νομοθέτη του ειρηνο­δικείου ως αποκλειστικά καθύλη αρμόδιου δικαστηρίου ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του οφειλέτη. Κατ’ ακολουθία το δικό­γραφο της αίτησης ρύθμισης των οφειλών μπορεί να υπογράφε­ται από τον αιτούντα οφειλέτη και να κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον ίδιο, χωρίς να δημιουργείται από το λόγο αυτό ακυρότη­τα (ΕιρΔύμης 1/13, αντιθ. ΕιρΧαλκ/2012 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ), ο ο­ποίος έχει τη δικονομική δυνατότητα να παρίσταται χωρίς δικη­γόρο. Στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση αίτηση υπογρά­φεται από την ίδια την αιτούσα, όπως και η πράξη κατάθεσής της σιη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού (βλ. τη μ’ αριθ. 294/2012 έκθεση κατάθεσης), γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τα προλεχθέντα, δεν καθιστά άκυρο το δικόγραφο της αίτησης, ό­πως αβάσιμα υποστηρίζεται από την 1η μετέχουσα.
Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των λη­ξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυ­τική κατάσταση, ζητά, τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρε­ση από τη ρευστοποίηση της περιγραφόμενης κύριας κατοικίας της, που ανήκει στην ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το σχέδιο δι­ευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιου­σιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ’αυτά.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθ. 1 και 4 παρ. 1 ν. 3869/10, προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστι­κού συμβιβασμού; ο οποίος απέτυχε και ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγρα­φή της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέ­τη, κατάσταση όλων των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Τέλος απαιτείται ορισμένο αίτημα, που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία τού πρέπει να υποβάλλε­ται και σχετικό αίτημα(βλ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων », εκδ. 2(310 σελ. 64 επ.).
Ειδικά όσον αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων, κατ’ αρχάς στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν, όλα τα χρέη του οφειλέτη έναντι οποιουδήποτε δανειστή. Τα μόνα χρέη που εξαιρούνται απαριθμούνται περιοριστικά .στο άρθρο 1 παρ. 2
του νόμου αυτού μεταξύ των οποίων και αυτά που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Με τη, διάταξη αυτή ο νομοθέτης εισάγει εξαίρεση, από τη ρύθμι­ση της συγκεκριμένης κατηγορίας απαιτήσεων, και συνεπώς τα χαρακτηριστικά που τις εντάσσουν στην εξαίρεση πρέπει να προ­βάλλονται από. τον πιστωτή που ωφελείται, από την εξαίρεση, ο οποίος, φέρει και το βάρος, της απόδειξης(βλ. Βενιέρης-Κατσάς «Εφαρμογή του ν. 3869/201β για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα» σελ. 77 και 137). Επομένως δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου της αίτησης ρύθμισης ο χρόνος γέννησης της απαίτη­σης, της οποίας ζητείται η ένταξη σε ρύθμιση και ειδικά επί δα­νείων η ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης και πρέ­πει ν’ απορριφθεί ο περί αοριστίας της ένδικης αίτησης λόγω έλ­λειψης του στοιχείου αυτού ισχυρισμός της 5ης των μετεχουσών. Επίσης δεν πάσχει από αοριστία η αίτηση, επειδή, όπως ισχυρί­ζονται η 1η και 2η από τις μετέχουσες, δεν αναφέρονται σ’ αυ­τήν οι μηνιαίες δαπάνες της αιτούσας και της οικογένειάς της, καθόσον περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία (προσωπική και οι­κογενειακή κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης), από τα οποία δια­μορφώνονται οι βιοτικές της ανάγκες, με βάση τα οποία και μπορεί να υπολογιστούν, μη απαιτουμένου του προσδιορισμού του ποσού τους, το οποίο αποτελεί αντικείμενο απόδειξης, ούτε απαιτείται η αναφορά των λόγων που οδήγησαν την αιτούσα σε οικονομική αδυναμία. Ο ισχυρισμός της 2ης από τις μετέχουσες πιστώτριες ότι η αιτούσα κατά τη σύνταξη του σχεδίου διευθέτη­σης ενήργησε καταχρηστικά, καθόσον η πρότασή της για κατα­βολή των προτεινόμενων ποσών δεν έχει  λάβει υπόψη τα εύλογα συμφέροντα των πιστωτών της και ήταν προσχηματική, πρέπει ν’ απορριφθεί για τους παρακάτω λόγους. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορι­σμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Απαιτείται βέβαια από τη διάταξη του αρθ. 4 παρ. 1 ν. 3869/10 ο οφειλέτης κατά τη σύνταξη του σχεδίου να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση. Όμως δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος του σχεδίου, ούτε απαράδεκτο του δικογράφου, εναπό­κειται δε στους πιστωτές να αποδεχθούν ή απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέ­τη καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του με βάση και τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαία Ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρό­ταση του οφειλέτη. Ενόψει των προλεχθέντων η πρόταση της αιτούσας για μικρές μηνιαίες καταβολές δεν την καθιστά καταχρη­στική και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει στην α­πόρριψη της αίτησης για το λόγο αυτό;
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκού­σιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/ 2010), εφόσον για το παραδεκτό της; : α) τηρήθηκε η προδικα­σία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προ­σώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβήτρια δικηγόρο Πατρών Χρυσούλα Καπάτου, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν.
3869/2010Γ από τη αποτυχία ίου εξωδικαστικού συμβιβασμού όπως προκύπτει από την ημερομηνία αποτυχίας που αναγράφε­ται στη βεβαίωση, του διαμεσολαβητή (…-…-11) σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης; ρύθμισης (…-…-11) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της απούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη, αίτησή της: για ουσιαστικούς λό­γους, όπως: διαπιστώθηκε, μετά από:, αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις ; των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εκπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση στις μετέχουσες της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της, με πρόσκληση να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία .δύο μηνών από την κατά­θεση της αίτησης κατ’ αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010 (βλ. τις 6….Β', 6….Β' και 6…..Β'/…..-1….-11 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών ………………… ), β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμμα­τεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρό­τητα των καταστάσεων) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμ­βιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτη­σης οφειλών από τις μετέχουσες πιστώτριες (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά, συντρέ­χουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της απούσας στις ρυθμίσεις του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτω­χευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μό­νιμης αδυναμίας πληρωμής ίων ληξιπρόθεσμων χρεών της, επο­μένως, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα σαν να ήταν παρούσα η 3η μετέχουσα (αρθ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ ), στην οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα η ένδικη αίτηση και η οποία αν και κλητεύθηκε για τη σημερινή δικάσιμο δεν εμφανίστηκε στη δίκη ( βλ. την …….Β'/…..-……-11 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών …………….), μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικα­λούνται οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα έχει γεννηθεί το 197….. και είναι έγγαμη με τον …………., με τον οποίο έχει ένα ανήλικο παιδί ηλικίας …. ετών. Από το έτος 2010 έχει καταχωρηθεί ως άνεργη στον ΟΑΕΔ και της έχει χορηγηθεί δελτίο ανεργίας, συνεχίζει δε είναι άνεργη μέχρι και σήμερα (βλ. δελτία ανεργίας). Πάσχει από το 2010 από σο­βαρή ψυχωτική κατάθλιψη με αυτοκτονικό ιδεασμό και της χο­ρηγείται φαρμακευτική αγωγή (βλ. την από …..-…..-10 ιατρική γνωμάτευση της ελεγκτή γιατρού του ΙΚΑ ……… και την από …-…..-13 βεβαίωση της γιατρού της Νομαρ/κής Μονάδας Υ­γείας Πατρών ……………..). Ο σύζυγός της ερ­γάζεται ως ………….. στην ……….. Ε.Π.Ε. με καθεστώς μειωμένης απασχόλησης τριών ημερών την εβδομάδα, οι δε μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται σε 600 περίπου ευρώ (βλ. συμβάσεις εργασίας και αποδείξεις πληρωμής), οι οποίες και αποτελούν το μοναδικό τους εισόδημα. Διαμένει με την οικογένειά της σε διαμέρισμα του ……ορόφου διώροφης οικοδο­μής στην οδό …….. αριθ. ………. της Πάτρας, ιδιοκτησίας της μητέρας της …………….., η οποία και της παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση του, αντίστοιχα δε η αιτούσα παραχώρησε σ’ αυτήν προς διαμονή χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση, του………….. διαμερίσματος της ίδιας οικοδομής, του οποίου έχει την ψιλή κυριότητα (βλ. κατάθεση μάρτυρα).
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της έν­δικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα ίου νόμου,, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα , και, υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία, τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10, σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρε­ωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99) ,1) Από την 1η μετέχουσα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», της έχουν χορηγηθεί: α) πιστωτική κάρτα (αριθ. λογ. …………………), με υπόλοι­πο οφειλής στις ….-…..-10, …………,….. ευρώ, β) πιστωτική κάρτα (αριθ. λογ. …………..), με υπόλοιπο οφειλής στις …..- ……-10,   .….,…. ευρώ,, γ) πιστωτική κάρτα, (αριθ. λογ.
………….), με υπόλοιπο, οφειλής στις …..-…..-10, ……..,….. ευρώ δ) πιστωτική κάρτα (αριθ. λογ. ………….), με υπόλοιπο οφειλής στις ….-……-10, ……..,…… ευρώ (βλ. την από …-…..-10 αναλυτική κατάσταση ο­φειλών). Συνολικά οι απαιτήσεις της 2η μετέχουσας ανέρχονται σε ………,……. ευρώ. Για τα δάνεια αυτά δεν προσκομίστηκε επικαιροποιημένη κατάσταση για το υπόλοιπο της οφειλής της αιτούσας κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10.
2) Από τη 2η μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕURΟΒΑΝΚ ERGASIAS Α.Ε.» της έχουν χορηγηθεί: α) με την ……………. σύμβαση καταναλωτικό δάνειο με-υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή ……..,……. ευρώ.
Η μεχέχουσα αυτή ισχυρίζεται ότι η απαίτηση από τη σύμ­βαση αυτή καταναλωτικού δανείου έχει εκχωρηθεί κατ’ αρθ. 10 ν. 3156/03 στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «DANION APC LIMITED». Σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 455, 460 ΑΚ, ο δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλο την απαίτησή του χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη (εκχώ­ρηση), ο δε εκδοχέας δεν αποκτά δικαιώματα απέναντι στον ο­φειλέτη και στους τρίτους πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Η εκχώρησή αποτελεί τρόπο μετα­βίβασης της απαίτησης και στα πλαίσια άλλων νόμων που επι­διώκουν ειδικότερους σκοπούς. Τέτοιος είναι ο ν. 3156/2003, με τον οποίο προβλέπεται η μεταβίβαση απαιτήσεων ακόμη και των καταναλωτών, με σκοπό την τιτλοποίηση. Η καταχώριση της με­ταβίβασης των τιλοποιούμενων απαιτήσεων στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2844/2000, λογίζεται ως αναγγελία, από δε την καταχώριση της σχετικής σύμβασης στα οικεία βιβλία επέρ­χεται η μεταβίβαση της απαίτησης και ο οφειλέτης οφείλει εφε­ξής στον εκδοχέα, ο οποίος είναι πλέον ο νέος δανειστής (ΜΠΡ ΑΘ 2391/2011 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, ΕιρΠειρ 163/2012 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», Τεύχος 11/2012 και παρατηρήσεις Κρητικού κάτω απ’ αυτή). Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφω­να με την από …..-……-11 βεβαίωση οφειλών που έχει χορηγήσει η μετέχουσα αυτή στην αιτούσα η απαίτηση από την οι πιο πάνω δανειακή σύμβαση έχει εκχωρηθεί με σκοπό την τιτλοποίηση στην εταιρία με: την επωνυμία «DANION APC LIMITED». Όμως δεν προκύπτει ο χρόνος κατά τον οποίο έγινε η εκχώρηση, πριν δηλαδή ή μετά την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ούτε πολύ περισσότερο αν καταχωρήθηκε στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 N 2844/2000, από την οποία η εκχώρηση λογίζεται ότι αναγγέλ­θηκε στην αιτούσα. Συνεπώς, εφόσον δεν αποδείχθηκε η κατα­χώριση της μεταβίβασης της τιτλοποιούμενης απαίτησης στο δη­μόσιο αυτό βιβλίο δεν επήλθε  μεταβίβαση της απαίτησης και φορέας της απαίτησης εξακολουθεί να είναι η μετέχουσα αυτή. β) Με την …………… σύμβαση καταναλωτικό δάνειο με υπό­λοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πι- στώτρια αυτή. …….,……. ευρώ, γ) η ………….. πιστω­τική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή …….,…… ευρώ, δ) η ………….. πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής κα­τά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή ……..,…….. ευρώ, ε) η …………………. πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή ……..,……. ευρώ και στ), η ………….. πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίη­σης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή, ……….,……. ευρώ. Συνολικά οι απαιτήσεις της πιστώτριας αυτής ανέρχονται σε ……….,……. ευ­ρώ.
3) Από την 3η μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», της έχει χορηγηθεί: α) η ………….. πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής στις ….-…..-10, ……..,…… ευρώ και β) η ……………….. πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής στις ……-……-10, ………..,…….. ευρώ. Συνολικά οι απαιτήσεις της πιστώτριας αυτής ανέρχονται σε ………,……. ευρώ. Για τα δάνεια αυτά δεν προσκομίστηκε επικαιροποιημένη κατάσταση για το υπόλοι­πο της οφειλής της απούσας κατά το χρόνο κοινοποίησης της αί­τησης στην πιστώτρια αυτή, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10.
Στα περιουσιακά στοιχεία της απούσας περιλαμβάνονται: α) η ψιλή κυριότητα ισογείου διαμερίσματος εμβαδού …… τ.μ., διώρο­φης οικοδομής στην οδό ………… αριθ. ……… της Πάτρας, έτους κα­τασκευής 1951, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο, εμβαδού …….. τ.μ., 333,333/1000, αντικειμενικής αξίας 25.704 ευρώ (βλ. φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου), β) η ψιλή κυριό­τητα διαμερίσματος εμβαδού ……,……. τ.μ., ισογείου οικοδομής, έ­τους κατασκευής 1979, σε αγροτεμάχιο εμβαδού 5.540 τ.μ., στην τοποθεσία «……..» του ΔΔ ………… Δήμου ………… Ηλείας, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο ακίνητο 47,53/ 1000, αντικειμενικής αξίας 6.250,38 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. 2009), γ) το δικαίωμα μελλοντικής δόμησης πάνώ από τον πρώτο όροφο στη διώροφη οικοδομή στην οδό ………… αριθ. ………… της Πάτρας, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο, 333,333/1000, αντικειμενικής αξίας 7.599,23 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. 2009) και δ) το δικαίωμα μελλοντικής δόμησης πάνω από τον πρώτο όροφο στην οικοδο­μή επί της οδού ………….. αριθ. ……… της Πάτρας με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο, εμβαδού 498,31 τ.μ., 381,53/ 1000, αντικειμενικής; αξίας 60,45 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό ση­μείωμα Ε.Τ.ΑΚ. 2009).
Τα παραπάνω ακίνητα, πλην του πρώτου, για το οποίο υποβάλλεται αίτημα υπαγωγής τους τη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, ενόψει του είδους τους και του προορισμού τους, του εμπραγμάτου δικαιώματος της απούσας και της αντικειμενι­κής τους αξίας, η οποία δεν υφίσταται ιδιαίτερα της εμπορικής, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέ­ρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της απούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή  εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι’ αυτό και κρίνεται, όχι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή τους.  
Όπως προαναφέρθηκε, η αιτούσα απρ το έτος, 2010 είναι άνεργη, στερούμενη οπαίουδήποτε εισοδήματος και διατρέφεται από το σύζυγό της, του οποίου το μηνιαίο εισόδημα από την ερ­γασία του είναι μικρό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του συνόλου, των χρεών της από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις, λόγω και του μεγάλου αριθμό των δανείων που έχει λάβει και του ύψους των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους, αφού πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, τα οποία επιβαρύ­νονται με υψηλά επιτόκια. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητάς της και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, λαμβανομένων υπόψη της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών της υποχρεώσεων εξαιτίας μις επιβάρυνσης των δα­νείων με τόκους υπερημερίας, των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, εξ αιτίας των οποίων δεν μπορεί να εργαστεί . Συνεπώς συντρέχει στην περίπτωση της αιτούσας μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες.
Επομένως η αιτούσα συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στις ρυθμίσεις του ν. 3869/10 και ειδικότερα σ’ αυτές του αρθ. 8 παρ. 2 για καταβολές επί 4ετία και του αρθ. 9 παρ. 2 για εξαίρεση από την εκποίηση της μοναδικής κατοικίας της.
Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της πρώτης ρύθμι­σης, όπως προαναφέρθηκε, η αιτούσα στερείται οποιουδήποτε εισοδήματος, συντηρούμενη από το σύζυγό της, του οποίου το μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε 600 περίπου ευρώ. Με το σχέδιο
διευθέτησης προσφέρεται στην καταβολή προς τους πιστωτές της ποσού 85 ευρώ το μήνα αποβλέποντας προφανώς στην οικονο­μική συμβολή του συζύγου της, από το μισθό του, ο οποίος τότε ανέρχονταν σε 1.100 ευρώ το μήνα, πλην όμως έχει σήμερα μειωθεί σημαντικά. Η πρόταση αυτή της αιτούσας δε δεσμεύει το δικαστήριο στον καθορισμό του καταβλητέου ποσού στα πλαίσια της τετραετούς ρύθμισης του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα πάσης φύσης περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη, καθώς και τις βιοτικές του ανάγκες, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο συζήτησης της αί­τησης, που απέχει σημαντικά αυτού; της κατάθεσης αίτησης, γε­γονός που δικαιολογεί οποιεσδήποτε μεταβολές. Ήδη, όπως προ- αναφέρθηκε, η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί με αποτέλεσμα να είναι ανίκανη προς εργασία, ενώ έχει μειωθεί ση­μαντικά και ο μισθός του συζύγου της, που αποτελεί το μοναδικό εισόδημά τους με συνέπεια να βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Με τις προτάσεις της, που κατατέθηκαν κατά τη συ­ζήτηση της υπόθεσης επί της έδρας, δηλώνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της εξαιρετικές περιστάσεις και συγκεκριμένα εισόδη­μα που δεν καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες της, η δε δήλωσή της αυτή, η οποία ταυτίζεται κατά περιεχόμενο με τις προϋπο­θέσεις της εξαιρετικής ρύθμισης του αρθ, 8 παρ. 5 ν. 3869/10, ερμηνεύεται ως αίτημα για απαλλαγή της από μηνιαίες καταβο­λές κατά τη ρύθμιση της τετραετίας του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου, για το οποίο δε χρειάζεται πανηγυρική διατύπωση και μπορεί να προβληθεί κατ’ αρθ. 745 και 751 ΚΠολΔ και με τις προτάσεις. Εφόσον, επομένως και όσον αφορά τη ρύθμιση των χρεών της αιτούσας επί 4ετία, συντρέχουν, σύμφωνα με τα προλεχθέντα, στο πρόσωπό της εξαιρετικές περιστάσεις Και συγκεκριμένα χρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας Και ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της, θα πρέ­πει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 ν. 3869/10, να οριστούν μηδενικές καταβολές επί τετραετία. Παράλληλα κρίνεται ότι δε συντρέχει λόγος να οριστεί νέα δικάσιμος προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής της κατά­στασης και των εισοδημάτων της και να προσδιοριστούν ενδεχο­μένως μηνιαίες καταβολές επί τετραετία, καθόσον λόγω της δυ­σμενούς οικονομικής συγκυρίας και τις συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας, αλλά και των σοβαρών προβλημάτων στη υγεία της αιτούσας, που δεν της επιτρέπουν να εργαστεί, δεν αναμένεται η ανεύρεση εργασίας τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον. Σημειωτέον ότι, εφόσον βελτιωθούν τα εισοδήματα της μπορεί να προσδιοριστούν μηνιαίες δόσεις με ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης κατ’αρθ. 8 παρ,. 4 ν. 3869/10 και 758 ΚΠολΔ. Επίσης η αιτούσα θα πρέπει να ενταχθεί στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της, και ειδικότερα του δι­καιώματος της ψιλής κυριότητας του …………..διαμερίσματος εμβαδού 80 τ.μ., διώροφης οικοδομής στην οδό Α……….αριθ. ……… της Πάτρας, έτους κατασκευής 1951, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο, εμβαδού 190 τ.μ., 333,333/1000, με την κάλυψη αντίστοιχου του δικαιώματος της αυτού μέρους του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας, η καταβολή του οποίου εί­ναι υποχρεωτική από το νόμο. Το αίτημα για εξαίρεση από την εκποίηση του διαμερίσματος, παρότι δε διαμένει σ’ αυτό η αι­τούσα, είναι νόμιμο σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 εδ. δ’ ν. 3869/10, καθόσον στην εξαίρεση υπόκειται η κύρια κα­τοικία του οφειλέτη έστω και αν κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακί­νητο, αρκεί να αποτελεί το μοναδικό του ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του. Στη προκειμένη περίπτωση η
αιτούσα διαμένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της μητέρας, η ο­ποία της έχει παραχωρήσει τη χρήση του για τη διαμονή αυτής και της οικογένειάς της, το δε παραπάνω διαμέρισμά της απο­τελεί το μοναδικό της ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία της και συνεπώς εμπίπτει στη ρύθμιση για την εξαίρεση από την εκποίηση. Η αντικειμενική αξία του εμπραγμάτου δι­καιώματος της σ’ αυτό, ανέρχεται σε 25.704 ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φο­ρολογούμενο με ένα παιδί όπως η αιτούσα, που ανέρχεται με τις προσαυξήσεις σε 400.000 ευρώ, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή του από την εκποίηση. Η εμπορική αξία του εμπραγμά­του δικαιώματος της απούσας, η οποία κατ’ αυτήν ανέρχεται σε
20.0    ευρώ, λαμβανομένων υπόψη, της περιοχής στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμα, του ορόφου (ισόγειο), του εμβαδού τού (80 τ.μ.), του ποσοστού συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο, του χρόνου κατασκευής του (1951) της αντικειμενικής του αξίας ποσού 25.704 ευρώ και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά για ακίνητα με παρόμοια ή παραπλήσια χαρακτηριστικά στοιχεία, εκτιμάται σε 30.000 ευρώ. Έτσι στα πλαίσια της ρύθ­μισης αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, θα πρέπει να ορι­στούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση του εμπραγμάτου δι­καιώματος επί της κύριας κατοικίας της απούσας, συνολικού ποσού μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε
30.0    ευρώ, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 25.500 ευρώ (30.000X85%), που είναι το Ανώτατο όριο που ορίζει Ο νόμος. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, Πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει για τη διάσωση της κατοικίας της, της διάρκειας των δανείων, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της (43 ετών). Έτσι η εξόφληση των χρεών της
30.1    και μέχρι ,του ποσού των 25.500 ευρώ; θα γίνει σε 240 μηνιαίες δόσεις ( 20X12=240 δόσεις) των 106,25 ευρώ κάθε μία. Η κα­ταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας της αιτούσας θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δα­νείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής,, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της,-Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο  αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε­ντρικής Τράπεζας.                             ,
Από τις καταβολές, αυτές, για τη διάσωση της κύριας κατοικί­ας θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι, απαιτήσεις των μετεχουσών, εφόσον καμία απ’ , αυτές δεν είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια επί του : ακινήτου της κατοικίας, ώστε να, ικανοποιηθεί προνομιακά. Ειδικότερα το σύνολο των απαιτήσεων των μετεχουσών ανέρχεται σε 63.363,11 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 19.165,98 ευρώ (30,25% του χρέους), προς την 1η μετέχουσα «ΕΘΝΙΚΗ .ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ,σε 40.319,79 (63,63% του χρέους) ευρώ προς τη 2η μετέχουσα« ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASÎA.S Α.Ε.», και σε 3.877,34 ευρώ (6,12% του χρέους) προς την 3η μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ».
Σε κάθε μία από τις πιστώτριες αυτές αναλογεί από το ποσό των 106,25 ευρώ κάθε δόσης, στην πρώτη αυτό των 32,14 ευ­ρώ , στη δεύτερη αυτό των 67,61 ευρώ, και στην τρίτη αυτό των 6,50 ευρώ. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτριών, μετά την εξάντληση του ποσού των 25.500 ευρώ του 85% της εμπο­ρικής αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος της αιτούσας στην κατοικία, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί σ’ αυτήν άλλη υποχρέωση.
Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της απούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση ίων όρων της ρύθμισης, εξαιρούμενης της εκποίησης της κύριας κα­τοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτι­κό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.
                  ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της 3ης μετέχουσας, κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη της απούσας προς τις μετέχουσες πιστώτριες επί μία τετραετία με τον ορισμό μηδενικών καταβολών.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της απούσας, δη­λαδή το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας επί του ……….διαμε­ρίσματος εμβαδού 80 τ.μ., διώροφης οικοδομής στην οδό ……… αριθ. ………..της Πάτρας, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οι­κόπεδο, εμβαδού 190 τ.μ., 333,333/1000.
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της το ποσό των 25.500 ευρώ, η απο­πληρωμή του οποίου θα γίνει σε 20 χρόνια με 240 ισόποσες μη­νιαίες καταβολές των 106,25 ευρώ κάθε μία, οι οποίες θα διατε­θούν για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μετεχουσών ως εξής: στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ποσό 32,14 ευρώ, στην « ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ποσό 67,6 Γ ευρώ, και στην '«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» το ποσό 6,50 ευρώ. 
Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα μετά την κοινοποίηση στην αιτούσα από οποιαδήποτε πιστώτρια της παρούσας απόφασης, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συ­νεδρίαση στις 24-5-2013, απάντων των διαδίκων.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια