ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Γενικές Πληροφορίες Κέντρου Πληροφοριών

Στο άρθρο 1 το Νόμου 3867/2010 τίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία το Κέντρο Πληροφοριών του άρθρου 27β του Νόμου 489/76 αποτελεί, από την 01-12-2010 υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στο πλαίσιο της προστασίας των θυμάτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα που συμβαίνουν σε κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος της κατοικίας του θύματος, εξέδωσε την Οδηγία της Ε.Ε. 2000/26/ΕΚ, η οποία είναι γνωστή ως 4η Οδηγία Αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με αυτή την οδηγία το πρόσωπο που ζημιώθηκε σε ατύχημα στο εξωτερικό μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες με βάση τη νομοθεσία της χώρας του ατυχήματος, όταν επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, στη γλώσσα του και με διαδικασίες στις οποίες είναι εξοικειωμένο.
Σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. από 20/01/2003 θα έπρεπε να δημιουργήσουν ένα Οργανισμό Αποζημίωσης και ένα Κέντρο Πληροφοριών. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα 10 νέα μέλη από 01/05/2004 καθώς η Βουλγαρία και η Ρουμανία από 1/8/2007.

Τι περιέχει το κέντρο πληροφοριών

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζημιώθηκε από τροχαίο ατύχημα και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητά και να λαμβάνει από το κέντρο πληροφοριών του κράτους µέλους διαμονής του ή του κράτους µέλους του οποίου φέρει πινακίδα το όχημα ή του κράτους µέλους όπου συνέβη το ατύχημα τα εξής:
■ την επωνυμία και τη διεύθυνση της ασφαλιστικής επιχείρησης.
■ τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
■ Το όνομα και την διεύθυνση του αντιπροσώπου στην Ελλάδα υπευθύνου για τον διακανονισμό των ζημιών, της ασφαλιστικής επιχείρησης.
Το κέντρο πληροφοριών γνωστοποιεί στον ζημιωθέντα το όνομα και την διεύθυνση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του συνήθους οδηγού ή του κατόχου, εφόσον ο ζημιωθείς αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον να λάβει αυτές τις πληροφορίες.

Σκοπός

Σκοπός του κέντρου πληροφοριών είναι να παρέχει πληροφόρηση:
■ στους ζημιωθέντες που διαμένουν στην Ελλάδα ώστε να διευκολύνονται στην απαίτηση αποζημίωσης για υλικές ζηµιές ή σωµατικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα που συνέβη εκτός Ελλάδος, στα πλαίσια της 4ης οδηγίας αυτοκινήτων.
■ την ίδια υποχρέωση πληροφόρησης έχει το κέντρο πληροφοριών και για τους ζημιωθέντες που διαμένουν σε κράτος µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα ή προκλήθηκε σ’ αυτούς από όχημα µε Ελληνικές πινακίδες.
■ επίσης το κέντρο πληροφοριών μπορεί να δίνει πληροφορίες για οχήματα, που έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης στην Ελλάδα και έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, προκειμένου οι έχοντες έννομο συμφέρον ζημιωθέντες να διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζημίωσης τους.
Τα κέντρα πληροφοριών των κρατών – µελών της Ε.Ε. συνεργάζονται μεταξύ τους για ανταλλαγή στοιχείων, συμφωνά µε τις αρχές της συμφωνίας συνεργασίας που έχουν συνάψει.
πηγή : HELLENIC INFORMATION CENTER

Σχόλια