Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1146            (ΦΕΚ Β 1629/1.7.2013)
 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΠΟΛ. 1176/10.8.2012 (ΦΕΚ 2462/Β/10.09.2012) Συμπλήρωση - 
Τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
μέσω Τραπεζών.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) «Απλούστευση φορολογικών 
διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

 3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α), 
όπως ισχύουν.

 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6/Α/1989) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

 5. Το Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142/Α/2012) «Διορισμός Υφυπουργών».

 6. Την υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β/2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Μαυραγάνη».

 7. Την υπ αριθμ. 1106485/6220/0016/27.11.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
1685/Β/2001) «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως ισχύει.

 8. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων.

 9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:


 Ι. Τα άρθρα 3 και 4 της υπ αριθμ. 1106485/6220/0016/ 27.11.2001 απόφασης (ΦΕΚ 
1685/Β/2001), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 Αρθρο 3

 Με την υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
οικονομικού έτους 2013 και επομένων ετών, η Γ.Γ.Π.Σ. προβαίνει στην διασταύρωση των 
δηλωθέντων ποσών με τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούνται σε αυτή και ανάλογα με το 
αποτέλεσμα της διασταύρωσης κατατάσσει τις δηλώσεις σε δύο κατηγορίες, ως ακολούθως:

 Α Κατηγορία

 Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση ποσών με τα τηρούμενα 
ηλεκτρονικά αρχεία στη Γ.Γ.Π.Σ., δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και εκκαθαρίζονται άμεσα. Στην 
περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, η διαδικασία επιστροφής στους 
δικαιούχους κατηγοριοποιείται περαιτέρω ως εξής:

 1. Διαδικασία για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι και δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

 Η Γ.Γ.Π.Σ. παράγει μαγνητικά αρχεία των ενήμερων δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ 
αριθμ. 1032543/1540/0016/2002 απόφασης. Στη συνέχεια, με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για 
την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους 
μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ., η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει και αποστέλλει στους 
δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου 
εισοδήματος.

 Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

 Τη διεύθυνση της κατοικίας του.

 Το επιστρεφόμενο ποσό.

 Τον Α.Φ.Μ.

 Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.

 Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το 
επιστρεφόμενο ποσό και

 Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη σε περίπτωση μη ύπαρξης 
έντοκου λογαριασμού.

 Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στη φορολογική δήλωση θα 
πιστώνεται μόνο μία φορά.

 2. Διαδικασία για τους δικαιούχους που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι ή συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

 Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. και στους 
δικαιούχους εκκαθαριστικά σημειώματα με αντίστοιχη ενημέρωση, ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί 
από τη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. των σχετικών με τη 
δήλωση δικαιολογητικών.

 Β Κατηγορία

 Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα 
τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γ.Γ.Π.Σ., απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων 
δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.

 Η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης τους 
πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας 
δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας 
εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Δ.Ο.Υ., και εφόσον αυτά είναι 
ορθά, η Δ.Ο.Υ. ενημερώνει άμεσα τη Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν 
το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι 
και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, 
ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία στην περίπτωση 1 της Α' Κατηγορίας του παρόντος 
άρθρου.

 Εάν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι ή 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, 
ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία στην περίπτωση 2 της Α' Κατηγορίας του παρόντος 
άρθρου.

 Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου στην πρόσκληση για προσκόμιση των 
δικαιολογητικών ή μη ορθότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ενημερώνεται ο 
φορολογούμενος ότι η υποβληθείσα δήλωση του προωθείται για περαιτέρω έλεγχο.

 Αρθρο 4

 1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος μέσω τραπεζών της Α και Β Κατηγορίας 
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. τηρεί κεντρικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων αρχείο για κάθε Δ.Ο.Υ. το οποίο εμφανίζει τα 
απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, την ημερομηνία πίστωσης 
του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης την Τράπεζα όπου θα γίνει η 
ανάληψη ή η πληρωμή. Το αρχείο δύναται να εκτυπωθεί όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από κάθε 
Δ.Ο.Υ.

 Η παράγραφος 2 ως είχε καταργείται και η παράγραφος 3 αναριθμείται σε παράγραφο 2 και 
τροποποιείται ως εξής:

 2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α και Β Κατηγορίας του άρθρου 3 της 
παρούσας απόφασης, για τους οποίους η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά εκκαθαρισμένα 
Α.Φ.ΕΚ., θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Το Γραφείο Επιστροφών εκτυπώνει την κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.ΕΚ. από Φόρο 
Εισοδήματος. Στη συνέχεια προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος 
(έκδοση Α.Φ.Ε.) σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.Φ.ΕΚ. 
(π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κλπ.). Στις περιπτώσεις οφειλών προς 
το Δημόσιο διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και, εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό 
επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. κατόπιν ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων 
χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας της υπ αριθμ. ΠΟΛ. 1223/1999, όπως ισχύει. Η 
παράγραφος 4 αναριθμείται σε παράγραφο 3 και τροποποιείται ως εξής:

 3. Λάθη που θα διαπιστωθούν στο αρχείο επιστροφών μέσω τραπεζών όπου περιλαμβάνονται μη 
δικαιούχοι επιστροφών θα τακτοποιούνται ως εξής:

 Ειδοποιείται άμεσα το γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων που εδρεύει στη Γ.Γ.Π.Σ., το 
οποίο στη συνέχεια, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
και εφόσον δεν έχει εισπραχθεί από το φορολογούμενο, αποσύρει το προς επιστροφή ποσό από την 
Τράπεζα και το συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. επιστροφής το οποίο αποστέλλεται στη 
Δ.Ο.Υ.

 Στην περίπτωση αυτή αν το ποσό που αποσύρθηκε αφορά οφειλή προς το Δημόσιο, τότε δεν 
απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, αλλά θα εξοφλείται το μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. που έχει 
αποσταλεί κεντρικά με συμψηφισμό του επιστρεπτέου ποσού από τη Δ.Ο.Υ.

 Αν το ποσό που αποσύρθηκε αφορά λάθη εκκαθάρισης, θα γίνεται ορθή εκκαθάριση στη Δ.Ο.Υ., 
οίκοθεν από το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος, η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος 
και στη συνέχεια εφόσον έχει αποσταλεί κεντρικά μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. αυτό θα εξοφλείται από τη 
Δ.Ο.Υ.

 Η παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 4 και τροποποιείται ως εξής:

 4. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ΑΦΕΚ για τις 
ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, 
των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών 
θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των 
Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών.

 II. Το άρθρο 7 της υπ αριθμ. 1106485/6220/0016/27.11.2001 απόφασης (ΦΕΚ 1685/Β/2001) 
καταργείται.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


Σχόλια