Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις Παγκοσμίων Πολέμων προς Έλληνες Υπηκόους.


 Δύο Μόνο Νομοθετήματα :
          1.    ΝΔ 4178/1961: Σύμβαση με Γερμανία περί παροχών υπέρ                                      Ελλήνων διωχθέντων 
2.  Ν 496/1976: Αποζημιώσεις Γερμανίας από τον Α  παγκόσμιο πόλεμο
              ΝΔ 4178/1961: Σύμβαση με Γερμανία περί παροχών υπέρ                                      Ελλήνων διωχθέντων 

Αρθρο :0


Ν.Δ. 4178 της 21/24 Αυγούστου 1961. Περί κυρώσεως
της μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας συμβάσεως περί
εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως και άλλων
παροχών υπέρ Ελλήνων υπηκόων θιγέντων υπό
τινων συναφών διατάξεων (Α` 133).


  Αρθρο :1


Αρθρον 1. -Κυρούται και έχουσι πλήρη ισχύν νόμου η μεταξύ της
Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Ομοσπόνδου Γερμανικής
παροχών υπέρ Ελλήνων υπηκόων θιγέντων υπό εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων
Δημοκρατίας υπογραφείσα εν Βόννη την 18ην Μαρτίου 1960 σύμβασις "περί
διώξεως", αι ανταλαγείσαι την ιδίαν ημερομηνίαν δύο επιστολαί και το
πρωτοτύπω εις την Ελληνικήν και την Γερμανικήν.
από 12 Αυγούστου ιδίου έτους διορθωτικόν πρωτόκολλον μετά του προσηρτημένου αυτώ παραρτήματος, ων το κείμενον έπεται ως έχει εν


  Αρθρο :2


Αρθρον 2. -Το εις δραχμάς αντίτιμον των καταβληθησομένων υπό της
Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβερνήσεως ποσών, εις εκτέλεσιν της δια του
εντόκους τρεχουμένους λογαριασμούς κατά προτίμησιν παρά τη Τραπέζη της
παρόντος κυρουμένης ως άνω Συμβάσεως, κατατίθεται εις ειδικούς
Ελλάδος, τω Ταχ. Ταμιευτηρίω, τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων και
ων συντρέχουσιν αι δια των επομένων διατάξεων του παρόντος οριζόμεναι
τέλος παρά ανεγνωρισμέναις Τράπεζαις εν Ελλάδι, ίνα διατεθή δια τας αποζημιώσεις των προσώπων περί ων προβλέπει η συμφωνία αύτη και περί προϋποθέσεις.


  Αρθρο :3


Αρθρον 3. -1. Της ως άνω αποζημιώσεως διακαιούνται Ελληνες υπήκοοι
διωχθέντες από 6 Απριλίου 1941 μέχρι τέλους Μαϊου 1945, υπό οργάνων
θρησκευτικούς ή αντιθέσεως προς την εθνικοσοσιαλιστικήν κοσμοθεωρίαν,
του Γερμαν. Εθνικοσοσιαλιστικού Καθεστώτος δια λόγους φυλετικούς,
εφ` όσον εκ των τοιούτων ενεργειών του διωγμού επήλθε:
2. Η ελληνική ιθαγένεια παρά τω θανόντι ή υποστάντι ζημίαν προσώπω,
α) θάνατος προσώπου, β) σωματική βλάβη, (αναπηρία) και γ) στέρησις προσωπικής ελευθερίας.
το ζημιογόνον γεγονός.
ως και παρά τοις προσώποις τα οποία δικαιούνται της αποζημιώσεως μετά τον θάνατον αυτού δέον να υφίστατο κατά την εποχήν καθ` ην έλαβε χώραν
α) δια τους εκ Βορείου Ηπείρου, Κύπρου και Τουρκίας καταγομένους
Κατ` εξαίρεσιν, δεν απαιτείται η ύπαρξις της ελληνικής ιθαγενείας κατά τον ως άνω οριζόμενον χρόνον. Ελληνας το γένος, οίτινες διέμενον τότε εν Ελλάδι,
γ) Δια τους καταφυγόντας εις Ελλάδα, Αρμενίους στερουμένους
β) Δια τους εκ Δωδεκανήσου καταγομένους Ελληνας το γένος, οίτινες απέκτησαν την ελληνικήν ιθαγένειαν μετά την προσάρτησιν της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα.
καθεστώτος, υπό την έννοιαν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και
υπηκοότητος και νομίμως διαμένοντας εν αυτή, εφ` όσον ούτοι, ή οι εκ τούτων έλκοντες δικαίωμα αποζημιώσεως, διαμένουσι και νυν εν Ελλάδι. 3. Θεωρούνται πράξεις διωγμού των οργάνων του εθνικοσοσιαλιστικού
προσώπων του αμάχου πληθυσμού μη μετασχόντων εις ένοπλον αντίστασιν ή
τα υπό των ως άνω οργώνων ληφθέντα μέτρα (ομαδικαί ή μεμονωμέναι εκτελέσεις κατόπιν οιουδήποτε μέτρου συλλήψεως, κρατήσεως ή συγκεντρώσεως ή εγκλείσεις εις φυλακάς ή στρατόπεδα κ.λ.π. ή κατά
4. Δεν περιλαμβάνονται εις τους κατά την έννοιαν της παρ. 1 του
εις συγκεκριμένας θετικάς πράξεις αντιστάσεως κατά των γερμανικών στρατευμάτων αν τα μετρα ταύτα ελήφθησαν υπό την πρόφασιν ενόπλου αντιστάσεως ή συγκεκριμένων ενεργειών κατά των Γερμανικών παρ` άλλων προσώπων.
κράτησιν ήτοι βομβαρδισμών, τυχαίων ατυχημάτων εκρήξεων βλημάτων,
παρόντος άρθρου δικαιούχους, μη δικαιούμενοι αποζημιώσεως βάσει των διατάξεων του παρόντος Ν.Δ. α) Οι παθόντες συνεπεια συμμετοχής εις ένοπλον δράσιν κατά των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων. β) Οι παθόντες εκ πολεμικών γεγονότων εφ` όσον δεν ετέλουν υπό
ε) Οι καταδικασθέντες δι` εθνικήν αναξιότητα κατά τας διατάξεις της
αυτοκινητιστικών ατυχημάτων κ.λ.π. γ) Οι παθόντες υπό άλλων Αρχών πλην των Γερμανικών. δ) Οι οικειοθελώς αναχωρήσαντες εις Γερμανίαν ή εις υπό ταύτης ελεγχομένας χώρας (φυγάδες, εργάται κ.λ.π.) δια ζημίας ας υπέστησαν μετά την φυγήν των.
6ης Συντακτικής πράξεως του 1945, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. στ) Οι καταδικασθέντες δι` εθνικήν αναξιότητα διάδοχοι των δικαιούχων κατά το άρθρον 4 του παρόντος. ζ) Οι αιχμάλωτοι πολέμου.


  Αρθρο :4


Αρθρον 4. -1. Εν περιπτώσει θανάτου του διωχθέντος προσώπου, το
ποσόν της καταβλητέας αποζημιώσεως ορίζεται εις δραχμάς 35.000 δι`
ισομοιρίαν εις τον ή την κατά τον χρόνον του θανάτου σύζυγον, τα τέκνα
έκαστον απολέσαν την ζωήν του πρόσωπον, καταβάλλεται δε τούτο κατ`
του θανόντος, τους επιζώντας γονείς αυτού ως και τους κατιόντας
Μη υπαρχόντων εκ των ανωτέρω προσώπων, η αποζημίωσις καταβάλλεται εις
δευτέρου βαθμού μη υπάρχοντος κατιόντος πρώτου βαθμού. Κατιόντες δευτέρου βαθμού λαμβάνουν την μερίδα του μη υπάρχοντος ανιόντος αυτών. τους κατά τον χρόνον του θανάτου αδελφάς και αδελφούς του θανόντος
δραχμάς 25.000 εάν η αναπηρία επάγεται μείωσιν της προς εργασίαν
κατ` ισομοιρίαν. 2. Εν περιπτώσει καθ` ην το διωχθέν πρόσωπον υπέστη σωματικήν βλάβην (αναπηρίαν), το ποσόν της καταβλητέας αποζημιώσεως ορίζεται εις
ικανότητος από 15%-20% εφ` όσον δια την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν
ικανότητος 60% και άνω, εις το ήμισυ δε του ποσού τούτου εάν αύτη επάγεται μείωσιν της προς εργασίαν ικανότητος 25% έως 55% και εις το έν έκτον του ποσού τούτου εάν αύτη επάγεται μείωσιν προς εργασίαν
της αμέσως ανωτέρω ειδικής περιπτώσεως της αναπηρίας 15%.
συντρέχουσιν αι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Οι υποστάντες αναπηρίαν επαγομένην μείωσιν της προς εργασιαν ικανότητος ελάσσονα του 25% δεν δικαιούνται αποζημιώσεως, εξαιρέσει
εφαρμοζομένας εν προκειμένω.
Το ποσοστόν της αναπηρίας υπολογίζεται κατά τας διατάξεις, του άρθρου 9 εδάφια 1 και 2 του Ν.Δ. 23/27 Νοεμβρίου 1925 "περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των ισχυουσών διατάξεων περί απονομής συντάξεως ένεκα στρατιωτικής ή ναυτικής υπηρεσίας" αναλόγως
Αι γνωματεύσεις των κατά τα ανωτέρω επιτροπών κοινοποιούνται εις
Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας ενεργείται παρά των Νομαρχιακών επιτροπών των προβλεπομένων υπό του άρθρου 6 του Α.Ν. 2666/40 προς ας παραπέμπονται οι ενδιαφερόμενοι υπό του Γραμματέως του οικείου πρωτοδικείου, προς ό υπεβλήθη η αίτησις. τους ενδιαφερομένους εντός 10ημέρου από της εκδόσεώς των. Εις ην
Εάν τα δικαιούμενα της αποζημιώσεως της παρούσης παραγρ. πρόσωπα
περίπτωσιν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί εαυτόν αδικούμενον δύναται εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της γνωματεύσεως να ζητήση την επανεξέτασίν του παρά της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής. Τοιαύτη επανεξέτασις δύναται να ζητηθή και παρά των Προέδρων Πρωτοδικών ή και του Δικαστηρίου. απεβίωσαν εντός 6 μηνών από της απελευθερώσεώς των συνεπεία της
εν Ελλάδι επί χρονικόν διάστημα ανώτερον των έξ μηνών, το ποσόν της
αναπηρίας των και εφ` όσον ο βαθμόν της αναπηρίας έχει καθορισθή κατά τας περί πολεμικών συντάξεων διατάξεις, η ανωτέρω αποζημίωσις καταβάλλεται εις τα εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα επιζώντα πρόσωπα. 3. Εν περιπτώσει καθ` ην το διωχθέν πρόσωπν εστερήθη της προσωπικής ελευθερίας δια περιορισμού εις φυλακάς ή εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως καταβλητέας αποζημιώσεως ορίζεται εις δραχμάς πεντακοσίας δι` έκαστον
της τοιαύτης στερήσεως της προσωπικής ελευθερίας. Μέρος χρόνου έλασσον
μήνα στερήσεως της προσωπικής ελευθερίας και δι` ολοκλήρον τον χρόνον ταύτης. Μέρος χρόνου έλασσον του μηνός δεν λαμβάνεται υπ` όψιν. 4. Εν περιπτώσει καθ` ην το διωχθέν πρόσωπον εστερήθη της προσωπικής ελευθερίας δια περιορισμού εις φυλακάς ή στρατόπεδα συγκεντρώσεως εκτός της Ελλάδος ανεξαρτήτως χρόνου κρατήσεως, το ποσόν της καταβλητέας αποζημιώσεως ορίζεται εις δραχμάς χιλίας δι` έκαστον μήνα του μηνός δεν λαμβάνεται υπ` όψιν.
αποζημιώσεως πρόσωπον δεν ευρίσκεται εν ζωή κατά την θέσιν εν ισχύϊ
5. Εν περιπτώσει καθ` ην το διωχθέν πρόσωπον εκρατήθη εν Ελλάδι δια χρονικόν διάστημα έλασσον των 6 μηνών, μετήχθη δε εν συνεχεία εις στρατόπεδον εκτός της Ελλάδος, εις το ποσόν της καταβλητέας αποζημιώσεως δια την κράτησιν του εν τω εξωτερικώ προσμετρείται και ο εντός της Ελλάδος χρόνος κρατήσεως υπολογιζόμενος προς 500 δρχ. κατά μήνα. 6. Αν το λόγω στερήσεως της προσωπικής ελευθερίας δικαιούμενον κατά τας διατάξεις των ανωτέρων παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου
σωματικής βλάβης (αναπηρίας) κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του
του παρόντος Ν.Δ. το δικαίωμα αποζημιώσεως αποσβέννυται μη μεταβιβαζόμενον εις έτερα πρόσωπα. 7. Εν περιπτώσει καθ` ην το διωχθέν δια στερήσεως της προσωπικής ελευθερίας κατά τας διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου πρόσωπον υπέστη και σωματικήν βλάβην (αναπηρίαν), καταβάλλεται αυτώ πλην της ως άνω οριζομένης δια την στέρησιν της προσωπικής ελευθερίας κατά περίπτωσιν αποζημιώσεως και η λόγω παρόντος άρθρου τοιαύτη.


  Αρθρο :5


Αρθρον 5. -1. Εν συρροή πλειόνων δικαιωμάτων αποζημιώσεως κατά το
παρόν Ν.Δ. εις έν και το αυτό πρόσωπον, η εις έν και το αυτό πρόσωπον,
δύναται να είναι ανωτέρα εν συνόλω του ποσού των εβδομήκοντα χιλιάδων
η εις τούτο εξ οιασδήποτε ιδιότητός του καταβαλλομένη αποζημίωσις δεν
δραχμών. Η σχετική εκκαθάρισις ενεργείται κατά την εκτέλεσιν των
προβλεπομένων αποζημιώσεων, ήθελε τυχόν παραμείνει αδιάθετον εκ του
αποφάσεων και την έκδοσιν των οικείων εντολών πληρωμής. 2. Το ποσόν όπερ, μετά την καταβολήν των υπό του παρόντος Ν.Δ.
α) Δια τους υποστάντας μέχρι τέλους την διαδικασίαν της εκτελέσεως
συνολικού ποσού του υπό της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβερνήσεως καταβληθησομένου, θέλει διατεθή κατά σειράν προτεραιότητος:
επιζήσαντας, εις ους καταβάλλεται η υπό της παραγράφου 1 του αρθρου 4
υπό εχθρικού εκτελεστικού αποσπάσματος, πάντως τραυτισθέντας σοβαρώς και ανεξαρτήτως βαθμού αναπηρίας, πλην εκ τύχης διασωθέντας και προβλεπομένη αποζημίωσις,
όντες, δεν είχον την Ελληνικήν Ιθαγένειαν και υπηκοότητα κατά τον
β) δια τους υποστάντας αναπηρίαν 15-20% περί ης προβλέπει το πρώτον εδάφιον της 2ας παραγράφου του άρθρου 4 του παρόντος, γ) δια τους γεννηθέντας εν Ελλάδι Ισραηλίτας, οίτινες, ανήλικοι
δ) δια την σύμμετρον επαύξησιν των αποζημιώσεων των προβλεπομένων
χρόνον της απαγωγής των εξ Ελλάδος, επιστρέψαντες δε εις την Ελλάδα και εκλέξαντες την Ελληνικήν Ιθαγένειαν άμα τη ενηλικιώσει των, διαμένουσιν έκτοτε εν Ελλάδι και υπό των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του παρόντος. Εις
των αυτών παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του παρόντος Ν.Δ.
περίπτωσιν καθ` ην το υπό της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβερνήσεως καταβληθησόμενον συνολικόν ποσόν δεν ήθελε τυχόν επαρκέσει δια την καταβολήν των υπό του παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένων αποζημιώσεων, αι υπό προβλεπόμεναι αποζημιώσεις θέλουσι μειωθή συμμέτρως.
3. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου επιδικαζομένη αποζημίωσις καταβάλλεται κατά τα δι` αποφάσεων των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθοριζόμενα δια της διαθέσεως των εκάστοτε εισπραττομένων ποσών.


  Αρθρο :6


Αρθρον 6. -1) Η περί παροχής της δια του παρόντος Ν.Δ. προβλεπομένης
αποζημιώσεως αίτησις υποβάλλεται προς τον κατά το άρθρον 7 αρμόδιον
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, εφ` όσον ο αιτών διαμένει εν τω
Πρόεδρον Πρωτοδικών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 60 ημερών, από της
εσωτερικώ και 90 ημερών εφ` όσον ο αιτών διαμένει εν τω εξωτερικώ.
Πρωτοδικείου Οικονομικών Εφορον της Α` Εφορίας, όπου υπάρχουν
2) Η αίτησις κοινοποιείται δια το Δημόσιον εν Αθήναις μεν προς το Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους, αλλαχού δε εις τον εν τη έδρα του
3) Κατά την συζήτησιν της αιτήσεως τηρούνται πρακτικά υπό του
πλείονες, εισάγεται δε και εκδικάζεται κατά τας διατάξεις των άρθρων 634 επ. Πολ. Δικονομίας, αναλόγως εφαρμοζομένων, αποκλειομένης όμως της παραπομπής εις το Δικαστήριον.
5) Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος υποχρεούνται αι
παρισταμένου αρμοδίου Γραμματέως. 4) Ως αποδεικτικά στοιχεία του προβαλλομένου δικαιώματος λαμβάνονται υπ` όψιν πάντα τα κατά την κρίσιν του δικάζοντος πρόσφορα στοιχεία, κυρίως όμως εγγραφα.
6) Κατά την εκδίκασιν της αιτήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
αρμόδιαι Δημόσιαι, Δημοτικαί, ή Κοινοτικαί αρχαί, ως και παν εν γένει Νομικόν πρόσωπον να παρέχωσι βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα αναγκαία προς θεμελίωσιν του αξιουμένου δικαιώματος. προσκομίση αντίγραφον της τυχόν προ της ισχύος του παρόντος
άρθρον 9 του παρόντος υπηρεσίας. Η προσαγομένη κατά το προηγούμενον
υποβληθείσης αιτήσεώς του προς τα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών ή εις οιανδήποτε άλλην αρχήν. Εις περίπτωσιν απωλείας της υποβεβλημένης αιτήσεως προσάγεται βεβαίωσις περί τούτου της κατά το εδάφιον αίτησις συνεκτιμάται μετά των λοιπών στοιχείων προς απόδειξιν της πραγματικής βάσεως της αιτήσεως.


  Αρθρο :7


Αρθρον 7. -1. Αρμόδιος δια την εκδίκασιν των κατά το προηγούμενον
άρθρον αιτήσεων περί αποζημιώσεως καθίσταται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του
διωχθέντος προσώπου κατά τον χρόνον της διώξεως.
τόπου της κατοικίας του διωχθέντος προσώπου ή της διαμονής του
Ο αιτών δύναται να παραστή και δια πληρεξουσίου δυναμένου να
Επί αιτούντων διαμενόντων εις το εξωτερικόν, αρμόδιος καθίσταται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών.
2. Δια της αποφάσεως αναγνωρίζεται ο δικαιούχος και καθορίζεται η
διορισθή και δια εξουσιοδοτικής επιστολής, εφ` ης βεβαιούται το γνήσιον της υπογραφής του παρά της αρμοδίας αστυνομικής Αρχής.
δικαιωμάτων το συνολικόν ποσόν ταύτης εκκαθαρίζεται υπό της εν άρθρω 9
κατηγορία εις ην ούτος υπάγεται, ως και το ποσοστόν της κατά τα άρθρα 3 και 4 αποζημιώσεως. 3. Το ποσόν της αποζημιώσεως ως και εν περιπτώσει συρροής πλειόνων προβλεπομένης υπηρεσίας.


  Αρθρο :8
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1Αρθρον 8. -1. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών επιτρέπεται
μόνον προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου, δικάζοντος κατά τας διατάξεις
συζήτησιν της προσφυγής τηρούνται πρακτικά παρά του παρισταμένου
των αρθρ. 640 επ. Πολ. Δικονομίας, αναλόγως εφαρμοζομένων. Κατά την
Γραμματέως.
ενδίκων μέσων εν ταις πολιτικαίς δίκαις", εντός 90 ημερών από της
2. "Η προσφυγής ασκείται διά δικαιογράφου συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 1 εδάφ. α` του Νόμου 194/1914 "περί ασκήσεως
Οικονομικών"
δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών. Εντός της αυτής προθεσμίας ασκείται και η προσφυγή του Υπουργού των
4. Δικαίωμα προσφυγής κατά της αναγνωριστικής αποφάσεως του Προέδρου
***Τα εντός " "τροποποιήθησαν ως άνω δια της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4312/1963 (Α 75). 3. Δικαίωμα προσφυγής έχει ο αιτών την αναγνώρισιν του ως δικαιούχου των ανωτέρω αποζημιώσεων.
Οικονομικού Εφόρου, εις περίπτωσιν υπάρξεως πλειόνων αρμοδίων. Η
των Πρωτοδικών έχει και ο Υπουργός των Οικονομικών, εφ` όσον το επιδικασθέν ποσόν υπερβαίνει τας 5000 δραχμάς, ασκεί δε τούτο δια του αρμοδίου κατά τόπον Οικον. Εφόρου ή υπό του ιδίου οριζομένου
εκδοθεισών βάσει του άρθρου 7 του παρόντος η εκατέρωθεν δικα-
προσφυγή αύτη ασκείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως όπερ αμελλητί διαβιβάζει αυτώ ο αρμόδιος Γραμματεύς. "Επί προσφυγής του Δημοσίου ασκουμένης κατ` αποφάσεων Προέδρου Πρωτοδικών στική δαπάνη συμψηφίζεται κατά πάσαν περίπτωσιν".
6. Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου επί της προσφυγής ουδέν
***Τα εντός " " αντικατεστάθησαν ως άνω δια της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.Δ.4312/1963 (Α 75). 5. Η προθεσμία και η άσκησις της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεσιν την αναγνωριστικής αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών. ένδικον μέσον τακτικόν ή έκτακτον επιτρέπεται.


  Αρθρο :9


Αρθρον 9. -1. Δια την αντιμετώπισην της όλης εκ της εφαρμογής του
παρόντος Ν.Δ. αναγκαίας εργασίας συνιστάται προσωρινή υπηρεσία
Κράτους.
υπαγομένη εις το Υπουργείον Οικονομικών, Γενικόν Λογιστήριον του
υπαλλήλους αρμοδιότητος των Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και
2. Παρά τη υπηρεσία ταύτη δύνανται οι Υπουργοί Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, δια κοινών αυτών αποφάσεων, να αποσπώσιν
δικαιούχων, επιτρεπομένης και της συστάσεως συνεργείων κατά τας
Οικονομικών ή να προσλαμβάνωσις εκτάκτους οίτινες θα απολυθώσιν άμα τη εκκαθαρίσει των δικαιωμάτων των υπό του παρόντος προβλεπομένων απογευματινάς ώρας, τόσον εν τη Υπηρεσία ταύτη, όσον και εις τα
αρμόδια δια την εκδίκασιν των περί ων πρόκειται αιτήσεων Δικαστήρια. Τα παρά τοις Δικαστηρίοις συνεργεία συγκροτώνται εξ υπαλλήλων της Γραμματείας αυτών.


  Αρθρο :10


Αρθρον 10. -1. Δια κοινών αποφάσεων των επί των Εξωτερικών και
Οικονομικών Υπουργών, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της
αποζημιώσεων, η αποζημίωσις ή αμοιβή υπερωριακής εργασίας των
Κυβερνήσεως, θα ρυθμίσωσιν, ο τρόπος καταβολής των επιδικασθησομένων
μετεχόντων της διαδικασίας και του πρακτικού συνεργείων, ως και πάσα
2. Αι πάσης φύσεως δαπάναι της εν άρθρω 9ω υπηρεσίας εκ της εν γένει
άλλη λεπτομέρεια αναγομένη εις την εκτέλεσιν του παρόντος Ν. Διατάγματος. εφαρμογής του παρόντος, συμπεριλαμβανόμενων και των εν τη προηγουμένη
λογαριασμόν.
παραγράφω δαπανών θέλουσι καλυφθή κατά προτεραιότητα εκ των τόκων, των παρά Τραπέζαις κ.λ.π. καταθέσεων, του υπό της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβερνήσεως καταβληθησομένου ποσού, μεταφερομένου εις ίδιον


  Αρθρο :11


Αρθρον 11. -1. Η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 του παρόντος
διεξάγεται ατελώς.
ως και τα εις απόδειξιν αυτών αναγκαία πιστοποιητικά, βεβαιώσεις,
2. Πάσαι αι κατά το παρόν Ν.Δ. υποβαλλόμεναι αιτήσεις αποζημιώσεως,
ατελώς. Το ποσόν της αποζημιώσεως και αι αποδείξεις εξοφλήσεως παρά
ένορκοι καταθέσεις και λοιπά έγγραφα εκδίδονται και υποβάλλονται των δικαιούχων των καταβαλλομένων αποζημιώσεων απαλλάσσονται πάσης
κρατήσεως τελών χαρτοσήμου ως και παντός φόρου.


  Αρθρο :12


Αρθρον 12. -1. Η δικηγορική αμοιβή δια παρασχεθείσας υπηρεσίας επί
υποθέσεων του παρόντος Ν.Δ. καθ` όλα τα στάδια από την ακαλήψεώς των
συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων εν γένει, δεν δύναται να
μέχρι της αμετακλήτου επιδικάσεως της αποζημιώσεως,
υπερβαίνη ποσοστόν 5% της υπέρ εκάστου δικαιούχου αναγνωριζομένης
επιμερίζεται μεταξύ τούτων η ως άνω αμοιβή, κατά κύριον λόγον της
αποζημιώσεως. Εν περιπτώσει διαδοχικής χρησιμοποιήσεως πλειόνων δικηγόρων σπουδαιότητος των παρ` εκάστου παρασχεθεισών υπηρεσιών.
αναθέση την εκπροσώπησιν, εφ` όσον τη της συμφωνίας μετά του εντολέως
Το αυτό συμβαίνει όχι μόνον εις περίπτωσιν απ` ευθείας παρά του εντολέως αναθέσεως αλλά και όταν ο αναλαβών την υπόθεσιν Δικηγόρος έχει τοιούτον δικαίωμα, εις δικηγόρον διωρισμένον παρά τω αρμοδίω δια
2. Η κατά την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένη αμοιβή
την εκδίκασιν της υποθέσεως Δικαστηρίω. Ο επιμερισμός της αμοιβής εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις γίνεται δια της δικαστικής αποφάσεως επί της περί αποζημιώσεως αιτήσεως του διαδίκου.
3. Αμοιβαί κατά διαδικαστικήν πράξιν ελαττούνται εις το ήμισυ το δε
προκειμένου περί υποθέσεων πλειόνων των εκατόν (100) αναλαμβανομένων υπό του αυτού δικηγόρου, δεν δύναται να είναι ανωτέρα του 2,5% της υπέρ εκάστου δικαιούχου αναγνωριζομένης αποζημιώσεως. σύνολον των καθ` έκαστα αμοιβών δι` όλας εν γένει τας πράξεις
βάσει του άρθρου 1 του Νομ. Δ/τος 3790/57 (1) εκδοθέντα Β. Διατάγματα
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων εν γένει, δεν δύναται να υπερβή το εις τας προηγουμένας παραγράφους καθοριζόμενα ποσοστά. 4. Επί των υποθέσεων του παρόντος Ν. Δ. δεν έχουσιν εφαρμογήν τα και Υπουργικαί αποφάσεις. 5. Συμφωνίαι συναφθείσαι ή συναπτόμεναι μετά την ισχύν του παρόντος
αυτοδικαίως ακύρου, πλην των αφορωσών την δικηγορικήν αμοιβήν μέχρι
δι` ων συνομολογείται αμοιβή μεγαλυτέρα της κατά τα προηγούμενα εδάφια επιτρεπομένης, είναι άκυροι ως προς το επί πλέον και ουδεμίαν επάγονται νομικήν συνέπειαν. 6. Αι κατά το παρόν Ν.Δ. χορηγούμεναι αποζημιώσεις δεν εκχωρούνται ουδέ κατάσχονται πάσης σχετικής πράξεως υπέρ οιουδήποτε ούσης του καθοριζομένου ανωτάτου ορίου. ---------- (1) Κωδ. ΝοΒ 1957 σ. 513.
 Ν 496/1976: Αποζημιώσεις Γερμανίας από τον Α  παγκόσμιο πόλεμο


Αρθρο :0
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1

Νόμος 496 της 18/20.12.1976 : Περί κυρώσεως της
μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας συμφωνίας της 13ης Ιουνίου 1974,
αφορώσης εις τον διακανονισμόν αποζημιώσεως Ελλήνων
υπηκόων υποστάντων ζημίας κατά τον πρώτον
παγκόσμιον πόλεμον, καθ` ήν περίοδον η Ελλάς ήτο
ουδετέρα και διανομής της καταβληθείσης
αποζημιώσεως μεταξύ των δικαιούχων.(Α` 343).

Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ


Αρθρον πρώτον

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η υπογραφείσα εν Αθήναις την 13ην
Ιουνίου  1974  "Συνφωνία  μεταξύ   της   Κυβερνήσεως   της   Ελληνικής
Δημοκρατίας  και  της  Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αφορώσα
εις τον διακανονισμόν του συνόλου των απαιτήσεων των  προερχομένων  εξ
αποφάσεων   εκδοθεισών   υπέρ   Ελλήνων   υπηκόων   υπο   του   Μικτού
Ελληνογερμανικού  Διαιτητικού  Δικαστηρίου,  συσταθέντος  δυνάμει  του
άρθρου  304  και της παραγράφου 4 του Παραρτήματος IV του Μέρους Χ της
Συνθήκης των Βερσαλιών της 28ης  Ιουνίου  1919",  κυρωθείσης  δια  του
Νόμου 2084/20, ης το κείμενον εις τας γλώσσας ελληνικήν και γερμανικήν
έπεται:


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ  της  Κυβερνήσεως  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της
Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της  Γερμανίας  αφορώσα  εις
τον διακανονισμόν εξ αποφάσεων εκδοθεισών υπερ Ελλήνων υπηκόων υπο του
Μικτού  Ελληνογερμανικού  Διαιτητικού  Δικαστηρίου συσταθέντος δυνάμει
του άρθρου 304 και της παραγράφους 4 του Παραρτήματος του Τμήματος  IV
του Μέρους Χ της Συνθήκης των Βερσαλιών της 28ης Ιουνίου 1919.
Η   Κυβέρνησις   της   Ελληνικής  Δημοκρατίας  και η  Κυβέρνησις  της
Ομοσπονδίας Δημοκρατίας της Γερμανίας

Εχουσα  υπ`  όψει  τα  άρθρα  4  και  19  και  την  παράγραφον  11 του
Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας περί Γερμανικών Εξωτερικών Χρεών  της  27
Φεβρουαρίου 1953.

Εκτελούσαι την απο 26ης Ιανουαρίου 1972 απόφασιν του Διαιτητικού
Δικαστηρίου του προβλεπομένου υπο της Συμφωνίας  περί  των  Γερμανικών
Εξωτερικών Χρεών.

Εν  τη  κοινή  αυτών  επιθυμία  ρυθμίσεως  εκκρεμών οικονομικών
ζητημάτων, και περαιτέρω προωθήσεως των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο
χωρών.

Αποσκοπούσαι εις την ρύθμισιν των μεταξύ των δυο  συμβαλλομένων
Μερών  διαφορών  πηγαζουσών
εκ των αποφάσεων των εκδοθεισών υπέρ Ελλήνων υπηκόων υπο  του  ως  άνω
αναφερομένου Μικτού Ελληνογερμανικού Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Συνεφώνησαν ως ακολούθως:

Αρθρον 1.

1.   Προς   διακανονισμόν  απασών  των  απαιτήσεων  ιδιωτών  των
πηγαζουσών εξ αποφάσεων εκδοθεισών επ` ονόματι Ελλήνων υπηκόων υπο του
Μικτού Ελληνογερμανικού Διαιτητικού  Δικαστηρίου,  αίτινες  απετέλεσαν
διαφοράν  μεταξύ  των  δυο Κυβερνήσεων, η Κυβέρνησις της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας θα καταβάλη δια λογαριασμόν της  Κυβερνήσεως
της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  το καθαρόν συνολικόν ποσόν των γερμανικών
μάρκων 47.000.000.

2.   Δια  της  καταβολής  του  καθοριζομένου  ως  άνω  ποσού,  η
Ομοσπονδιακή  Δημοκρατία  της  Γερμανίας  απαλλάσσεται   τελείως   και
οριστικώς των απαιτήσεων των προερχομένων εξ αποφάσεων εκδοθεισών υπέρ
Ελλήνων   υπηκόων  υπο  του  προαναφερθέντος  Μικτού  Ελληνογερμανικού
Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Αρθρον 2.

Εκ του  συνολικού  ποσού  του  οριζομένου  εν  τω  άρθρω  1ω,  η
Κυβέρνησις  της  Ομοσπονδιακής  Δημοκρατίας  της Γερμανίας θα καταβάλη
γερμανικά μάρκα 23.500.000 ουχί βραδύτερον  των  τριών  μηνών  και  το
απομένον  ποσόν  των  γερμανικών μάρκων 23.500.000 ουχί βραδύτερον των
εννέα μηνών απο της θέσεως εν ισχύι της παρούσης Συμφωνίας εις ειδικόν
λογαριασμόν της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά τη  Τραπέζη
της Ελλάδος.


Αρθρον 3.

Η   Κυβέρνησις   της   Ελληνικής   Δημοκρατίας   θα  διαθέση  τα
καταβληθησόμενα  δυνάμει  της  παρούσης   Συμφωνίας   ποσά   δια   την
αποζημίωσιν  ιδιωτών  εχόντων  απαιτήσεις  προερχομένας  εξ  αποφάσεων
εκδοθεισών  υπέρ  Ελλήνων  υπηκόων  υπο  του  Μικτού  ΕΛληνογερμανικού
Διαιτητικού  Δικαστηρίου  ή των κληρονόμων ή των εκδοχέων αυτών. Τα ως
άνω ποσά θα διανεμηθούν μεταξύ των δικαιούχων βάσει των διατάξεων  της
ελληνικής νομοθεσίας.


Αρθρον 4.

Η  παρούσα  Συμφωνία  θέλει,  επίσης, εφαρμοσθή δια το Βερολίνον
(Land Berlin) εφ` όσον η Κυβέρνησις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας  της
Γερμανίας  δεν  προβή  εις  αντίθετον  δήλωσιν προς την Κυβέρνησιν της
Ελληνικής Δημοκρατίας εντός τριμήνου  απο  της  θέσεως  εν  ισχύι  της
παρούσης Συμφωνίας.


Αρθρον 5.

Τα  συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία εις ουδέν
θίγει  έτερα  νόμιμα  δικαιώματα   της   Κυβερνήσεως   της   Ελληνικής
Δημοκρατίας εξ οιασδήποτε άλλης συνθήκης ή συμβάσεως.

Αρθρον 6.

1.  Αμα  της  υπογραφή  της  παρούσης Συμφωνίας, η Κυβέρνησις της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναλαμβάνει όπως  υποβάλη  την
Συμφωνίαν   ταύτην   προς   έγκρισιν   των  Κυβερνήσεως  της  Γαλλικής
Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου
Ιρλανδίας και  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  Αμερικής  συμφώνως  προς  τας
διατάξεις του άρθρου 19 της Συμφωνίας του Λονδίνου περί των Γερμανικών
Εξωτερικών Χρεών της 27ης Φεβρουαρίου 1953.

2. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθή εν ισχύι 14 ημέρας μετά την ημέραν
κατά  την  οποίαν  η έγκρισις των Κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και  Βορείου  Ιρλανδίας,
και  των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ήτις απαιτείται συμφώνως προς το
άρθρον 19 της Συμφωνίας περί των Γερμανικών Εξωτερικών Χρεών της  27ης
Φεβρουαρίου 1953, ήθελε περιέλθει εις την Κυβέρνησιν της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας  της  Γερμανίας  θα  γνωστοποιήση  προς την Κυβέρνησιν της
Ελληνικής Δημοκρατίας την ημέραν της  θέσεως  εν  ισχύι  της  παρούσης
Συμφωνίας.

Εγένετο  εν  ΑΘήναις  τη 13η Ιουνίου 1974 εις δύο πρωτότυπα εις
την  ελληνικήν  γερμανικήν  γλώσσαν,  αμφοτέρων  των  κειμένων  τούτων
εχόντων την αυτήν ισχύν.

Αρθρο :ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Αρθρον δεύτερον.

Το  εις  δραχμάς  ισότιμον  του  υπο της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδίας
Δημοκρατίας της Γερμανίας καταβληθέντος, εις εκτέλεσιν της  κυρουμένης
δια  του  παρόντος Συμφωνίας, ποσού 47 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων,
μειωμένου κατά ποσόν της προβλεπομένης υπο του  άρθρου  δωδεκάτου  του
παρόντος   δικηγορικής   αμοιβής   εκ   4.700.000  γερμανικών  μάρκων,
κατατίθεται εις ειδικόν έντοκον τρέχοντα λογαριασμόν παρά  τη  Τραπέζη
της  Ελλάδος  ίνα  διατεθή  δια  την  πληρωμήν  των δικαιούχων πιρί ων
προβλέπει το άρθρον 3 της ως άνω συμφωνίας.Αρθρο :ΤΡΙΤΟΝ

Αρθρον τρίτον.

1. Εις τους οριζομένους υπο της  κυρουμένης  δια  του  παρόντος
συμφωνίας δικαιούχους επιδικάζεται δι` αποφάσεως της προβλεπομένης υπο
του   άρθρου   πέμπτου  του  παρόντος  Επιτροπής  ποσοστόν  80  %  του
επιδικασθέντος  δια  της   αποφάσεως   του   Μικτού   Ελληνογερμανικού
Διαιτητικού  Δικαστηρίου  ποσού  αποζημιώσεως,  μετατρεπόμενον δια της
αυτής αποφάσεως της Επιτροπής εις δολλάρια ΗΠΑ βάσει της κατά την  1ην
Ιανουαρίου  1930,  προκυπτούσης  εκ  στοιχείων  της  Τραπέζης  Ελλάδος
ισοτιμίας δολλαρίου ΗΠΑ προς το νόμισμα εις  ο  επιδικάζεται  δια  της
αποφάσεως    του   Δικαστηρίου   η   αποζημίωσις   και   εν   συνεχεία
δραχμοποιούμενον βάσει της ισοτιμίας εν  (1)  δολλάριον  ΗΠΑ=τριάκοντα
(30) δραχμάς.

Οι  επιδικασθέντες  δια  της αποφάσεως του Δικαστηρίου τόκοι δεν
λαμβάνεται υπ` όψιν κατά τον ανωτέρω  υπολογισμόν.  Το  επιδικαζόμενον
εις  δραχμάς  ποσόν  δύναται  να  καταβληθή  εις ξένον νόμισμα κατόπιν
ητιολογημένης   κοινής   αποφάσεως   των   Υπουργών   Εξωτερικών   και
Οικονομικών.

2.  Εις  περίπτωσιν  καθ`  ήν  δικαιούχος  τις  αποδεικνύει δια
δημοσίων εγγράφων ή ιδιωτικών φερόντων βεβαίαν χρονολογίαν προγεστέραν
της 1ης Σεπτεμβρίου 1939, ότι δεν εισέπραξε το καταβληθέν,  βάσει  των
Νόμων  4591/1930  και  5173/1973, ποσοστόν 20 % του επιδικασθέντος υπο
του   Μικτού   Ελληνογερμανικού    Διαιτητικού    Δικαστηρίου    ποσού
αποζημιώσεως,  η  Επιτροπή επιδικάζει ολόκληρον την επιδικασθείσαν υπο
του Δικαστηρίου τούτου αποζημίωσιν.
Αρθρο :ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Αρθρον τέταρτον.

1. Εφ` όσον  μετά  την  έκδοσιν  οριστικών  αποφάσεων  υπο  της
Επιτροπής  της  προβλεπομένης  υπο του άρθρου 5 του παρόντος επι πασών
των υποβληθεισών  εις  αύτην  εμπροθέσμως  αιτήσεων  ήθελε  παραμεινει
αδιάθετον  υπόλοιππον εκ του κατατεθέντος παρά της Τραπέζη της Ελλάδος
κατά το άρθρον 2 του παρόντος  εις  δραχμάς  ισότιμον  των  42.300.000
μάρκων,  το υπόλοιπον τούτο κατανέμεται μεταξύ των αναγνωρισθέντων υπο
της ως άνω Επιτροπής δικαιούχων κατ` αναλογίαν του επιδικασθέντως  υπ`
αυτής εις έκαστον τούτων ποσού.

2.  Εις  μετά  την έκδοσιν οριστικών αποφάσεων υπο της Επιτροπής
επι  μεγάλου  αριθμού  αιτήσεων  προβλέπεται   να   υπάρξη   αδιάθετον
υπόλοιπον,  δύναται,  κατόπιν  αποφάσεως  των  Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονομικών, να κατανεμηθή μέρος του προβλεπομένου  υπολοίπου,  μεταξύ
των  υπέρ  ων εξεδόθησαν οριστικαί αποφάσεις δικαιούχων κατ` αναλογίαν
του επιδικασθέντος υπο της Επιτροπής εις έκαστον τούτων ποσού.
Αρθρο :ΠΕΜΠΤΟΝ

Αρθρον πέμπτον.

1. Εντός ανατρεπτικής  προθεσμίας  3  μηνών  απο  της  ενάρξεως
ισχύος  του  παρόντος  οι,  κατά  το  άρθρον  3 της κυρουμένης δια του
παρόντος συμφωνίας δικαιούχοι, δέον όπως  υποβάλλουν  εις  το  Γενικόν
Λογιστήριον  του  Κράτους  (Δ/νσιν  7ην)  αίτησιν,  συνοδευομένην  υπο
νομίμως  κεκυρωμένου  αντιγράφου  της  εκδοθείσης   υπο   του   Μικτού
Ελληνογερμανικού   Διαιτητικού  Δικαστηρίου  αποφάσεως  μετ`  επισήμου
μεταφράσεως  αυτής  εις  την  Ελληνικήν,  και  των   λοιπών   εγγράφων
νομιμοποιήσεως  των  ως  δικαιούχων. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών
Εξωτερικών  και  Οικονομικών  δημοσιευομένης  εις  την  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθή επι εν εισέτι έτος,
εφ`  όσον  διαπιστωθή  ότι  δικαιούχοι  δεν  ηδυνήθησαν  να  υποβάλουν
εμπροθέσμως σχετικήν αίτησιν.

2.  Συνιστάται  τριμελής  Επιτροπή  εις   ήν   παραπέμπονται   αι
υποβαλλόμεναι  κατά  την  παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου αιτήσεις. Η
Επιτροπή αποτελείται εξ  ενός  Συμβούλου  της  Επικρατείας  ή  Νομικού
Συμβούλου  του  Κράτους  ή  Συμβούλου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  ως
Προέδρου, ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών  και  ενός
ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών ως μελών.

Χρέη  Γραμματέως  εκτελεί  υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτουςεπι βαθμώ Τμηματάρχου ή  εισηγητού.
Ο  Πρόεδρος,  τα  μέλη  και  ο  γραμματεύς  της  Επιτροπής,  ως και οι
αναπληρωταί  αυτών,  υποδεικνυόμενοι  κατά  τας  κειμένας   διατάξεις,
ορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

3.  Η  Επιτροπή βάσει των αποφάσεων του Μικτού Ελληνογερμανικού
Διαιτητικού  Δικαστηρίου,  δια  των  οποίων  αναγνωρίζονται  υπο   του
Δικαστηρίου  τούτου  δικαιούχοι  και  επιδικάζεται  εις  αυτούς  ποσόν
αποζημιώσεως επιδικάζει εις τούτους ή τους νομίμους  δικαιούχους  αυτών
ποσοστόν  80  %  του  ως  άνω  ποσού αποζημιώσεως ή ολόκληρον το ποσόν
τούτο,  άνευ  συνυπολογισμού,  των  τυχόν   επιδικασθέντων   υπο   του
Δικαστηρίου τόκων και μετατρέπει το υπ` αυτής επιδικαζόμενον ποσόν εις
δραχμάς,  κατά  τα  δια  του  άρθρου  τρίτου  του παρόντος ειδικώτερων
οριζόμενα.

Η Επιτροπή κρίνει τα αφορώντα την νομιμοποίησιν  των  αιτούντων
θέματα  βάσει των προσκομιζομένων εγγράφων, δυναμένη να λάβη υπ` όψιν,
εν ελλείψει  εγγράφων  ή  συμπληρωματικώς  προς  ταύτα,  και  ενόρκους
καταθέσεις τρίτων ενώπιον της αρμοδίας Αρχής.

4.   Αι   αποφάσεις   της   Επιτροπής   δέον  να  είναι  πλήρως
ητιολογημέναι, είναι δε οριστικαί μη  υποκείμεναι  εις  αναθεώρησιν  ή
προσφυγήν   δια   της   διοικητικής  οδού.  Αι  αποφάσεις  εκδίδονται,
δημοσιεύονται και αποστέλλονται εν αντιγράφω προς  επίδοσιν  εις  τους
ενδιαφερομένους,  το  βραδύτερον  εντός  δύο μηνών απο της ημερομηνίας
εκδικάσεως της αιτήσεως. Ερμηνεία, διορθώσεις ελλείψεων ή  ανακρίβειών
του διατακτικού ή γραφικών ή λογιστικών λαθών παρεισφρησάντων κατά την
σύνταξιν των αποφάσεων γίνονται υπο της Επιτροπής κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου.   Επι   ακυρώσεως  αποφάσεως  της  Επιτροπής  υπο  του
Συμβουλίου της  Επικρατείας  αύτη  επιλαμβάνεται  της
εκδικάσεως  της  υποθέσεως  εντός  μηνός  απο  της  κοινοποιήσεως  της
αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας υπο του ενδιαφερομένου εις το
Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους (Δ/νσιν 7ην)  και  τον  Γραμματέα  της
Επιτροπής.

5.   Κατά   την  διάρκειαν  της  προθεσμίας  υποβολής  αιτήσεων
ακυρώσεως  των  αποφάσεων  της  Επιτροπής   ενώπιον   του   Συμβουλίου
Επικρατείας,  αναστέλλλεται  η  καταβολής  της  αποζημιώσεως  εις  τον
δικαιούχον εκτός αν ούτος παραιτηθή ρητώς του ως  άνω  ενδίκου  μέσου.
Ωσαύτως  αναστέλλεται  η  καταβολή της αποζημιώσεως εις ας περιπτώσεις
ήθελεν υποβληθή αίτησις ακυρώσεως εκ μέρους του δικαιούχου.

6. Η εκτέλεσις των αποφάσεων της Επιτροπής ανατίθεται  εις  τον
Υπουργόν  Οικονομικών  όστις,  μετά την κοινοποίησιν της αποφάσεως της
Επιτροπής εις το Γενικόν  Λογιστήριον  του  Κράτους,  εκδίδει  εντολήν

πληρωμής εις τους αναγνωρισθησομένους δικαιούχους.Αρθρο :ΕΚΤΟΝ
Αρθρον έκτον.

1.  Παν θέμα αφορών την εκπλήρωσιν του έργου της δια του άρθρου
πέμπτου του παρόντος προβλεπομένης Επιτροπής, ως και πάσα  λεπτομέρεια
αφορώσα  την  εκτέλεσιν  του  παρόντος  νόμου,  ρυθμίζονται δια κοινών
αποφάσεων των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, δημοσιευομένων  δια
της  Εφημερίδος  της  Κυβερνήσεως.  Δι`  αποφάσεων  των αυτών Υπουργών
δύνανται να προσλαμβάνωνται ως  βηθητικών  προσωπικόν  της  Επιτροπής,
λόγω  του  κατεπείγοντος,  δυο  το πολύ υπάλληλοι επι σχέσει ιδιωτικού
δικαίου, η διάρκεια υπηρεσίας των οποίων είναι προσωρινή  μη  δυναμένη
να  παραταθή  πέραν  της  λήξεως των εργασιών της Επιτροπής, ως και ν`
αποσπάται παρ` αυτή εις υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.

Δι` ομοίων αποφάσεων δύναται να επιτρέπεται, δια τον χρόνον καθ`
ον θα διαρκέσουν αι εργασίαι της Επιτροπής, η  υπερωριακή  απασχόλησις
των  επι  σχέσει  ιδιωτικού  δικαίου  υπαλλήλων  και  του απεσπασμένου
δημοσίου υπαλλήλου, μετά γνώμην  της  Επιτροπής,  επιφυλασσομένης  της
εφαρμογής  κατά  τα  λοιπά των διατάξεων των περιπτώσεων β` και γ` της
παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4548/1966.

2. Δύναται δι` αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών να συνιστάται
παρά τω Γενικώ Λογιστήριω του Κράτους, τηρουμένων  των  διατάξεων  του
άρθρου 5 του Ν.Δ. 4548/1966, συνεργείον υπερωριακής εργασίας εκ δύο το
πολύ  υπαλλήλων  του  Υπουργείου  Οικονομικών  δια  της  εκτέλεσιν των
εκδιδομένων  υπο  της  Επιτροπής  του  άρθρου  πέμπτου  του   παρόντος
αποφάσεων.Αρθρο :ΕΒΔΟΜΟΝ
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1
Αρθρο έβδομο

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιτροπής, που
προβλέπεται από το άρθρο πέμπτο του παρόντος, την αμοιβή των μελών, του
γραμματέα και του βοηθητικού προσωπικού της, την αμοιβή για  υπερωριακή
εργασία του βοηθητικού προσωπικού και των υπαλλήλων του συνεργείου
υπερωριακής εργασίας, την εκτέλεση των αποφάσεων, που εκδίδονται από
την Επιτροπή και γενικά την εφαρμογή του παρόντος νόμου, καταβάλλονται
από τους τόκους του λογαριασμού του αρθρου δεύτερου του παρόντος και
δεν μπορούν στο σύνολό τους να υπερβούν το δέκα έξι τα εκατό (16 %) των
τόκων του κεφαλαίου των σαράντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων
(42.300.000) μάρκων. Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών".
***Το άρθρο έβδομο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 47
του Ν. 1473/1984 (Α 127),σύμφωνα δε με την παρ. 2 του αυτού άρθρου
η ισχύς του  αρχίζει από την ημερομηνία που ίσχυσε ο Ν. 909/1979
(ΦΕΚ-Α` 96).
Αρθρο :ΟΓΔΟΟΝ
Αρθρον όγδοον.

1.  Η  διαδικασία  του  άρθρου  πέμπτου  του   παρόντος   νόμου
διεξάγεται ατελώς.

2.  Πάσαι αι κατά  τον  παρόντα  νόμον  υποβαλλόμεναι  αιτήσεις
αποζημιώσεως,  ως  και τας εις απόδειξιν αυτών αναγκαία πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις,  ένορκοι  καταθέσεις,   πληρεξούσια   και   λοιπά   έγραφα
απαλλάσσονται  του  τέλους  χαρτοσήμου  και  παντός  ετέρου  υπέρ του
Δημοσίου Ενσήμου, Προξενικών Τελών, ως και εισφορών και  ενσήμων  υπέρ
παντός  ταμείου  κυρίας  και  επικουρικής  ασφαλίσεως.   Το  ποσόν της
αποζημιώσεως και αι αποδείξεις  εξοφλήσεως  παρά  των  δικαιούχων  των
καταβαλλομένων   αποζημιώσεων  απαλλάσσονται  πάσης  κρατήσεως,  τελών
χαρτοσήμου και παντός φόρου συμπεριλαμβανομένου του φόρου  κληρονομίας
ως και της εκ 30 % εισφοράς του Α.Ν. 1023/1946.
Αρθρο :ΕΝΑΤΟΝ

Αρθρον ένατον.

Εις  περίπτωσιν  καθ`  ην δικαιούχος βάσει αποφάσεως του Μικτού
Ελληνογερμανικού  Διαιτητικού  Δικαστηρίου  Παρισίων  απεβίωσε   χωρίς
καταλίπη  κληρονόμους,  το  δικαίωμα  αποζημιώσεως  βάσει του παρόντος
νόμου δεν περιέρχεται εις το Δημόσιον ή έτερα Νομικά πρόσωπα.
Αρθρο :ΔΕΚΑΤΟΝ

Αρθρον δέκατον.

1.  Η  δικηγορική  αμοιβή  δια  παρασχεθείσας   υπηρεσίας   επι
υποθέσεων  του παρόντος νόμου καθ` όλα τα στάδια απο της αναλήψεως των
μέχρι της οριστικής επιδικάσεως της αποζημιώσεως υπο της Επιτροπής δεν
δύναται να υπερβαίνη ποσοστόν  7  %  της  τελικώς  καταβαλλομένης  εις
έκαστον   δικαιούχον   αποζημιώσεως.   Εν  περιπτώσει  χρησιμοποιήσεως
πλειόνων δικηγόρων επιμερίζονται μεταξύ η ως άνω αμοιβή κατά λόγον της
σπουδαιότητος των παρ` εκάστου παρασχειθεισών υπηρεσιών.

2. Συμφωνίαι δι` ων συνομολογείται αμοιβή  μεγαλυτέρα  της  κατά
την  προηγουμένην παράγραφον επιτρεπομένης είναι άκυροι ως προς το επι
πλέον και ουδεμίαν επάγονται νομικήν συνέπειαν.
Αρθρο :ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Αρθρον ενδέκατον.


Οι τόκοι του εν άρθρω 2 του παρόντος αναφερομένου κεφαλαίου,  οίτινες
ήθελον  απομείνει μετά την καταβολήν των υπο του άρθρου 7 του παρόντος
αναφερομένων δαπανών, προστίθενται εις  το  κεφάλαιον  εκ  του  οποίου
εγεννήθησαν  και  διατίθενται  υπέρ  των  δια  του παρόντος οριζομένων
δικαιούχων.Αρθρο :ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

Αρθρον δωδέκατον.

1. Κυρούνται αι υπ` αριθ.  ΦΔΓ1-  199/19.1968  και  ΦΔΓ1-  406/
8.6.1970  κοιναί  αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ων
τα κείμενα έπονται:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Αριθ. Πρωτ. ΦΔΓ 1-199

Περί διορισμού Νομικού Συμβούλου  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς
υποστήριξιν   προσφυγής   ενώπιον   του  Διαιτητικού  Δικαστηρίου  της
Συμφωνίας Λονδίνου 1953.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντες υπ` όψει:

α) το άρθρον 28 παράγρ. 1 και 2 της  απο  27  Φεβρουαρίου  1953
Συμφωνίας   του   Λονδίνου   περί  των  εξωτερικών  γερμανικών  χρεών,
κυρωθείσης παρ` ημίν δια του Νόμου 2480/1956,

β) το άρθρον 13 παράγρ. 7 του Β.Δ. 6/1961 "περί Οργανισμού  του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους",

γ) το υπ` αριθ. 2360 απο 16 Σεπτεμβρίου Πρακτικόν  του  Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους,

αποφασίζομεν:

Διορίζομεν  Νομικόν  Σύμβουλον  του  Ελληνικού  Δημοσίου  εν τη
υποθέσει   των   απαιτήσεων   ελλήνων   υπηκόων   εξ   αποφάσεων   του
λειτουργήσαντος μετά τον Α` Παγκόσμιον Πόλεμον Μικτού Ελληνογερμανικού
Διαιτητικού  Δικαστηρίου,  δια  την ικανοποίησιν των οποίων η Ελληνική
Κυβέρνησις ήσκησεν ήδη προσφυγήν κατά  της  Ομοσπονδιακής  Δημοκρατίας
της  Γερμανίας  ενώπιον  του  υπο  του  άρθρου  28 παραγρ. 1 και 2 της
Συμφωνίας  του  Λονδίνου  περί   των   εξωτερικών   γερμανικών   χρεών
προβλεπομένου   Διεθνούς   Διαιτητικού   Δικαστηρίου,   τον  αλλοδαπόν
δικηγόρον κ. H. Plewnia  του  εν  Γερμανία  δικηγορικού  γραφείου  Fr.
Mathern, υπο τους κάτωθι όρους:

1)  Ο  ως άνω αλλοδαπός δικηγόρος έχει το δικαίωμα όπως, ιδίαις
δαπάναις,   συνεργάζηται   μετ`   άλλων   αλλοδαπών   δικηγόρων    και
πραγματογνωμόνων ειδικών επι του διεθνούς και οικονομικού δικαίου προς
τον  σκοπόν  της  κατά  τον  καλλίτερον δυνατόν τρόπον εκπληρώσεως της
ανατεθείσης αυτώ εντολής.

2) Ο  αυτός  ως  άνω  δικηγόρος,  εκπροσωπών  εν  τη  ουσία  τα
συμφέροντα   των   καθ`   έκαστον   βάσει  των  αποφάσεων  του  Μικτού
Ελληνογερμανικού Διαιτητικού Δικαστηρίου δικαιούχων ιδιωτών,  ουδεμίαν
έχει  αξίωσιν  έναντι  του Ελληνικού Δημοσίου δι` οιανδήποτε αμοιβήν ή
οιασδήποτε φύσεως. Τοιαύτη αξίωσις, υπο τους όρους της παραγράφου 3 της
παρούσης εντολής, υφίσταται μόνον έναντι των Ελλήνων  δικαιούχων  υπέρ
ων  επεδικάσθησαν αποζημιώσεις υπο του προμνησθέντος Ελληνογερμανικού
Δικαστηρίου.

3) Η καταβλητέα εις τον  αλλοδαπόν  δικηγόρον  H.  Plewnia  του
δικηγορικού γραφείου Fr. Mathern αμοιβή δι` υπηρεσίας και πάσης φύσεως
έξοδα  κατ` ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να υπερβαίνη το 10 % του ποσού
το οποίον πραγματικώς θέλει εισπραχθή παρά του Ελληνικού  Δημοσίου  εν
τη  ασκήσει  του  δικαιώματος  του παροχής διπλωματικής προστασίας δι`
έκαστον δικαιούχον. Η αμοιβή αύτη  είναι  καταβλητέα  μόνον  εφόσον  η
Ομοσπονδιακή  Δημοκρατία  της  Γερμανίας  θα  καταβάλη  το  παρ` αυτής
οφειλόμενον ποσόν. Την εν λόγω αμοιβήν  έχει  το  δικαίωμα  ο  ως  άνω
αλλοδαπός  δικηγόρος  όπως  αξιώση  απ`  ευθείας  απο  την  Γερμανικήν
Κυβέρνησιν, της τελευταίας ταύτης  δικαιουμένης  όπως  παρακρατήση  τα
ποσά   της   αναλογούσης   αμοιβής   απο   τα   εις  τους  δικαιούχους
επιδικασθησόμενα ή κατόπιν  συμβιβασμού  καθορίσθησομένα  τοιαύτα  και
καταβάλη  ταύτα  απ`  ευθείας  εις  το ανώτερω εν Γερμανία δικηγορικόν
γραφείον.

4) Ο ανωτέρω αλλοδαπός δικηγόρος υποχρεούται όπως  απο  κοινού  μετά
των   λοιπών  δια  την  περί  ης  πρόκειται  υπόθεσιν  διορισθησόμενων
συμβούλων του Ελληνικού Δημοσίου  και  του  δια  την  υπόθεσιν  ταύτην
πράκτορος της Ελληνικής
Κυβερνήσεως διατυπώση πάντα τα σχετικά αιτήματα της προσφυγής, ως  και
πάντα  τα  υποβλητέα  εις  το Δικαστήριον υπομνήματα και λοιπά έγγραφα
κατά την εύορκον κρίσιν του και υπερασπίση κατά την προφορικήν ενώπιον
του  Δικαστηρίου  διαδικασίαν  ή  κατά   τας   συζητήσεις   μετά   της
Ομοσπονδιακής  Γερμανικής  Κυβερνήσεως  τα  συμφέροντα  των δικαιούχων
ελλήνων υπηκόων εξ  ονόματος  του  Ελληνικού  Δημοσίου.  Ο  αυτός  άνω
δικηγόρος  έχει  το  δικαίωμα  όπως,  εν  συνεννοήσει  μετά των ως άνω
εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, τροποποιή  και  συμπληρώνη  τα  ήδη
υποβληθέντα εις το Δικαστήριον δικόγραφα.

5)  Η παρούσα εντολή μετά των εν αυτή όρων και συμφωνιών ισχύει
δια χρονικόν διάστημα δύο ετών απο της ημερομηνίας της εντολής,  εκτός
εαν  εντός  της προθεσμίας τάυτης γίνη έναρξις διαπραγματεύσεων μεταξύ
της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Δυτικής  Γερμανίας  προς  καθορισμόν
των  σχετικών  αποζημιώσεων,  ότε  η παρούσα εντολή θα ισχύση μέχρι του
τέλους των διαπραγματεύσεων τούτων.

Εν Αθήναις τη 19 Σεπτεμβρίου 1968.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Αριθ. Πρωτ. ΦΔΓ 1-406

Περί  τροποποιήσεως  της  υπ`  αριθ.  ΦΔΓ   1-199/19.9.1968   κοινής
αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντες υπ` όψει:

1)  Την υπ` αριθ. ΦΔΓ 1-199/19.9.1968 κοινήν απόφασιν ημών περί
διορισμού Νομικού Συμβούλου του Ελληνικού  Δημοσίου  προς  υποστήρηξιν
της  ενώπιον  του  υπο  του  άρθρου  28  της  Συμφωνίας  Λονδίνου περί
εξωτερικών  γερμανικών  χρεών  προβλεπομένου  Διοικητικού  Δικαστηρίου
ασκηθείσης προσφυγής της Ελλάδος κατά της Γερμανίας εν σχέσει προς τας
απαιτήσεις  Ελλήνων  δικαιούχων  βάσει  αποφάσεων του ΕΛληνογερμανικού
Διαιτητικού Δικαστηρίου και

2) την υπ` αριθ. 1730/22.5.1970 γνωμοδότησιν της Ολομελείας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

αποφασίζομεν:

Α. Οι υπ` αριθ. 3 και 5 όροι της ανωτέρω αναφερομένης υπ` αριθ.
ΦΔΓ 1-199/19.9.1968 αποφάσεως ημών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"3.  Η  καταβλητέα εις τον αλλοδαπόν δικηγόρον H. Plewnia αμοιβή
δι` υπηρεσίας και πάσης φύσεως έξοδα ορίζεται
εις 10 % του ποσού το οποίον πραγματικώς θέλει
εισπραχθή παρά του Ελληνικού Δημοσίου εν τη  ασκήσει  του  δικαιώματος
του  παροχής  διπλωματικής προστασίας δι` έκαστον δικαιούχον. Η αμοιβή
αύτη είναι καταβλητέα μόνον εφ` όσον  η  Ομοσπονδιακή  Δημοκρατία  της
Γερμανίας  θα  καταβάλη  το  παρ` αυτής οφειλόμενον ποσόν. Την εν λόγω
αμοιβήν έχει το δικαίωμα ο ως άνω αλλοδαπός δικηγόρος όπως αξιώση  απ`
ευθείας   απο   την   Γερμανικήν  Κυβέρνησιν,  της  τελευταίας  ταύτης
δικαιουμένης όπως παρακρατήση τα ποσά της αναλογούσης αμοιβής  απο  τα
εις  δικαιούχος  επιδικασθέντα  ή  κατόπιν συμβιβασμού καθορισθησόμενα
τοιαύτη και καταβάλη ταύτα  απ`  ευθείας  εις  τον  άνω  δικηγόρον  H.
Plewnia.

"5. Η παρούσα εντολή μετά των εν αυτή όρων και συμφωνιών ισχύει
μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 1972 εκτός εαν εντός της προθεσμίας ταύτης ήθελεν
γίνει  έναρξις  διαπραγματεύσεων  μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και
της Κυβερνήσεως της Δυτικής Γερμανίας προς καθορισμόν των αποζημιώσεων
ότε η παρούσα εντολή  θα  ισχύση  μέχρι  τέλους  των  διαπραγματεύσεων
τούτων και εισπράξεως της δια της παρούσης οριζομένης αμοιβής".

Β.  Οι  λοιποί  όροι  της ρηθείσης αποφάσεως ημών παραμένουν οι
αυτοί.

Εν Αθήναις τη 8 Ιουνίου 1970.

2. Η  συμφωνειθείσα  μεταξύ  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  του
Γερμανού Δικηγόρου Hans Jeorg Plewnia, βάσει των εν τη παραγράφω 1 του
παρόντος  άρθρου  αναφερομένων κοινών υπουργικών αποφάσεων αμοιβή προς
διεκδίκησιν των διακανονιζομένων υπο της κυρουμένης υπηρεσίας και  πάσης
δι` υπηρεσίας και  πάσης    δι` υπηρεσίας και  πάσης    δι` υπηρεσίας και
πάσης
μένης δια  του  παρόντος
Συμφωνίας  απαιτήσεως  Ελλήνων υπηκόων ενώπιοντου εν Koblenz Γερμανίας
Διαιτητικού Δικαστηρίου, ανερχομένη εις 4.700.000  μάρκα,  βαρύνει  το
καταβληθέν  υπο  της  Ομοσπόνδου  Γερμανικής  Δημοκρατίας ποσόν των 47
εκατομμυρίων μάρκων.

3. Δικηγόροι οίτινες, βάσει συμφωνιών  των  μετά  του  Γερμανού
Δικηγόρου Hans Jeorg Plewnia, δικαιούνται ποσοστού επι της ως
άνω  αμοιβής  αυτού  δεν  δικαιούται  προσθέτως και της κατά το άρθρον
δέκατον του παρόντος αμοιβής.Αρθρο :ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Αρθρον δέκατον τρίτον.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται απο της δημοσιεύσεως του  δια  της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.


Ν 470/1976: Θέματα αποζημιώσεων Ελλήνων υπηκόων εξ άλλων χωρών


Αρθρο :0
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1

Νόμος 470 της 11/11.11.1976: Περί ρυθμίσεως θεμάτων
ανακυψάντων εκ της εφαρμογής της "περί αποζημιώσεως
εξ άλλων χωρών Ελλήνων υπηκόων νομοθεσίας".
- (Α`299).

Αρθρο :1
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1


Αρθρον 1.

Οι κοινοποιήσες προσκλήσεων ή αποφάσεων των   Επιτροπών αποζημιώσεως
και άλλων εγγράφων, που απευθύνονται σε πρόσωπα, που η διαμονή τους
είναι  άγνωστη, καθώς και στους κληρονόμους αυτών που πέθαναν πριν ή
μετά από την εκδίκαση της αιτήσεώς τους και που θα εκδίδονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των: α) Α.Ν 567/1968 "περί κατανομής μεταξύ των
δικαιούχων του καταβληθησομένου υπό της Ρουμανικής Κυβερνήσεως, βάσει
της κυρωθείσης δια του Α.Ν. 55/1967 Συμφωνίας" ποσού αποζημιώσεως και
άλλων τινών διατάξεων, β) Α.Ν 408/1968 "περί διανομής της αποζημιώσεως,
ην προβλέπει η Ελληνο-Βουλγαρική Συμφωνία της 9ης Ιουλίου 1964,
κυρωθείσα δια του Ν.Δ. 4393/1964", γ) Ν.Δ. 4557/1966 "περί του τρόπου
διακανονισμού των συμψηφισθεισών   Ελληνικών απαιτήσεων και οφειλών
έναντι της Γιουγκοσλαβίας κατ` εφαρμογήν της δια του Ν.Δ 4006/1959
κυρωθείσης Συμφωνίας μεταξύ   Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας της 12ης
Ιουνίου 1959", δ) Α.Ν 56/1957 "περί κυρώσεως της εν Βόννη υπογραφείσης
την 8ην Δεκεμβρίου 1961 μεταξύ  Ελλάδος και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας Συμφωνίας δια τον διακανονισμόν απαιτήσεων της Ελληνικής
Κυβερνήσεως ή  Ελλήνων υπηκόων διύ αφαιρεθέντα καπνά", ε) Β.Δ. 368/1964
"περί κατανομής της καταβληθείσης υπό της Αυστριακής Κυβερνήσεως,
δυνάμει της   Ελληνο-Αυστριακής Συμφωνίας της 6ης Ιουλίου 1961,
αποζημιώσεις δια ζημίας ας υπέστησαν Ελληνες υπήκοοι κατά την περίοδο
της ουδετερότητος της   Ελλάδος κατά τον Α   Παγκόσμιο Πόλεμον", στ)
Α.Ν. 26/1967 περί κυρώσεως της εν Πράγα υπογραφείσης την 22αν  Ιουλίου
1964 Ελληνοτσεχοσλοβακικής  Συμφωνίας "περί διακανονισμού εκκρεμών
οικονομικών ζητημάτων και διανομής της καταβληθείσης υπό της
Τσεχοσλοβακικής Κυβερνήσεως αποζημιώσεως" και ζ) Ν.Δ. 4178/1961 "περί
κυρώσεως της μεταξύ  Ελλάδος και Γερμανίας Συμβάσεως "Περί παροχών υπέρ
Ελλήνων υπηκόων θιγέντων υπό Εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεων και
άλλων συναφών διατάξεων", θεωρούνται έγκυρες και νόμιμες επιφέρουν όλες
τις μετέπειτα νόμιμες συνέπειες εφόσον το έγγραφο που κοινοποιείται ή η
περίληψη αποφάσεως, που θα περιλαμβάνουν απαραίτητα και το
ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο αναφέρονται, θυροκολλείται τρεις
μήνες συνέχεια σε φανερό μέρος του καταστήματος της   Επιτροπής. Η
τρίμηνη αυτή προθεσμία αρχίζει από τη χρονολογία της πράξης
θυροκόλλησης, που συντάσσει ο Γραμματέας της Επιτροπής, αφού βεβαιωθεί
από τον ίδιο στο σώμα του εγγράφου ή της περιλήψεως αποφάσεως, που
κοινοποιείται και θυροκολλείται, και η) Α.Ν 57/1967 "περί κυρώσεως της
μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Βρεταννικής τοιαύτης συμφωνίας
περί συμψηφισμού των εκ της Στρατιωτικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου υπό των
Βρεταννικών Αρχών προκυψασών εκατέρωθεν απαιτήσεων και περί καταβολής
αποζημιώσεως εις τους κατοίκους Δωδεκανήσου".
*** Η παρ. 1 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 του Ν. 1281/1982 (Α 110).

2.  Επι  εκδοθεισών  υπό  των   οικείων   Επιτροπών   προδικαστικών
αποφάσεων, τασσουσών προθεσμίαν προσκομίσεως ή υποβολής δικαιολογητικών
στοιχείων  της  απαιτήσεως,η  προθεσμία  αύτη  θεωρείται  λήγουσα  την
ημερομηνία της νέας δικασίμου.

3. Τάσσεται αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από της  ισχύος  του
παρόντος  δια  την  υποβολήν  πάσης  φύσεως στοιχείων, προς συμπλήρωσιν
δικαιολογητικών εκκρεμουσών υποθέσεων είτε εις την υπηρεσίαν, είτε  εις
την  αρμοδίαν  Επιτροπήν.  Μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας ταύτης αι
εκκρεμείς υποθέσεις εισάγονται  προς  εκδίκασιν,  αι  δε  εκδικασθείσαι
τελειούνται κατά την νόμιμον διαδικασίαν.


ΝΔ 517/1970: Τόκοι αποζημιώσεων ξένων Κρατών δια ζημίας Ελλ.υπηκόων


Αρθρο :0
Ν.Δ.517 της 30.4/4.5.1970.Περί διαθέσεως των τόκων
των καταβληθέντων εις Ελλάδα υπό ξένων Κρατών
κεφαλαίων αποζημιώσεων διά ζημίας Ελλήνων υπηκόων.
(Α`101).

Αρθρο :1


`Αρθρον 1.

Οι  τόκοι  των  κάτωθι  παρά  τη  Τραπέζη  Ελλάδος  κατατεθειμένων
κεφαλαίων  αποζημιώσεων  καταβληθέντων  εις Ελλάδα υπό ξένων Κρατών δι`
αποζημίωσιν  Ελλήλων  υπηκόων,  οίτινες  ήθελον  απομείνει   μετά   την
καταβολήν  των  ενεργουμένων εις βάρος τούτων δαπανών, προστίθενται εις
το  κεφάλαιον  της  αποζημιώσεως,  εκ  του  οποίου  ούτοι  εγεννήθησαν,
καταβάλλονται δε εις τους δικαιούχους των εν λόγω αποζημιώσεων συμφώνως
προς  τας  διατάξεις,  δι`  ων  ρυθμίζεται  η κατανομή αυτών μεταξύ των
δικαιούχων:

α)  Κεφάλαιον  520.965  δολλαρίων  Η.Π.Α.  καταβληθέν   υπό   της
Αυστριακής  Κυβερνήσεως  βάσει  της  κυρωθείσης  δια του Ν.Δ. 4253/1962
συμφωνίας της 6ης Ιουλιου 1961.

β) Κεφάλαιον 4.800.000  μάρκων,  καταβληθέν  υπό  της  Γερμανικής
Κυβερνήσεως βάσει της κυρωθείσης δια του Α.Ν. 56/1967 συμφωνίας της 8ης
Δεκεμβρίου 1961.

γ)  Κεφάλαιον  80.000.000  ιταλικών  λιρεττών, καταβληθέν υπο της
Ιταλικής Κυβερνήσεως βάσει  της  κυρωθείσης  δια  του  νόμου  4157/1961
συμφωνίας της 28 Νοεμβρίου 1959.

δ)  Κεφάλαιον  115.000.000  μάρκων, καταβληθέν υπο της Γερμανικής
Κυβερνήσεως βάσει της κυρωθείσης δια του Ν.Δ. 4178/1961  συμφωνίας  της
18 Μαρτίου 1960.

ε) Κεφάλαιον λογαριασμού, προβλεπομένου υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ.
4557/1966,  "περί του τρόπου διακανονισμού των συμψηφισθεισών ελληνικών
απαιτήσεων και οφειλών, έναντι της Γιουγκοσλαβίας κατ`  εφαρμογήν  της,
δια  του  Ν.Δ.  4006/1959,  κυρωθείσης  συμφωνίας,  μεταξύ  Ελλάδος και
Γιουγκοσλαβίας, της 18.6.1959."Σχόλια