Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση οικοπέδου όπου πρόκειται να ανεγερθεί η κύρια κατοικία αιτούντος -.


ΕιρΚαλαμάτας 69/2013

Ρύθμιση των χρεών του αιτούντος προς την πιστώτρια τράπεζα με μηνιαίες επί τετραετία καταβολές. Καθορισμός του ποσού της μηνιαίας καταβολής. Εξαίρεση από την εκποίηση του οικοπέδου επί του οποίου πρόκειται να ανεγερθεί η κύρια κατοικία του. Υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλλει για τη διάσωση του εν λόγω ακινήτου στην πιστώτριά του τράπεζα συγκεκριμένο ποσό μηνιαίως για διάστημα 96 μηνών.Αριθμός 69/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ


         Aποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Καλαμάτας .... και τη  Γραμματέα  ... 

         Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Παμίσου, ήδη συγχωνευθέντος με το παρόν Ειρηνοδικείο, στις 5 Δεκεμβρίου 2012,  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

         Του αιτούντος: ... κατοίκου  Μ, οδός ... αριθ...., ο οποίος παραστάθηκε δια της  πληρεξούσιας δικηγόρου του ... και 

        Της πιστώτριας του αιτούντος  τραπεζικής  εταιρείας  η οποία  κατέστη διάδικος και μετείχε  στη δίκη παριστάμενη  ως εξής:  Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «...»  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αριθ. , νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια της  πληρεξούσιας δικηγόρου της ...

        Ο αιτών με την από 10-5-2012  και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 14/15-5-2012 κλήση του με την οποία επαναφέρει προς συζήτηση την  από 27-1-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 5/31-1-2012 αίτησή του  και για τους λόγους που αναφέρονται στη κλήση, ζητεί να γίνει δεκτή.  

       Για την συζήτηση της υποθέσεως αυτής, ορίστηκε δικάσιμος η 26-9-2012 και μετά από αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

       Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.


                               ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
                             ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


          Με την από 10-5-2012 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 14/2012 κλήση νόμιμα φέρεται προς συζήτηση  μετά από ματαίωση κατά τη δικάσιμο της 9-5-2012, η από 27-1-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 5/31-1-2012 αίτηση του αιτούντος κατά της καθής η κλήση  - πιστώτριας του αιτούντος, με την οποία (αίτηση) ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του  προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση, η οποία περιέχεται στην αίτηση, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το Σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του  κατάσταση, την οποία αναλυτικά εκθέτει, με σκοπό την απαλλαγή του  από αυτά, κατά ένα μέρος.


       Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η ένδικη αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ  ύλη και κατά τόπο αρμόδιο να τη δικάσει (άρ. 3 του Ν. 3869/2010),  κατά την παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 3 του Ν. 3869/2010, 739 επ. του ΚΠολΔ), εφόσον : α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού - με τη διαμεσολάβηση προσώπου, από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (αρ. 2 του Ν. 3869/2010), ο οποίος όμως απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την  δικηγόρο Καλαμάτας ... β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του,   στο δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από  τις οφειλές του, μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατ` άρθρο 13 του Ν. 3869/2010. Η ανωτέρω αίτηση περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι: α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του β) κατάσταση των πιστωτριών και των απαιτήσεών  τους,   κατά κεφάλαιο, τόκους  κι έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του.

    Προσκομίζεται δε από τον αιτούντα  η υπ αριθ. 4834 γ/9-2-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθήνας ..., από την οποία προκύπτει η εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της πιστώτριας με την  επίδοση σε αυτή αντιγράφου της αίτησης με τον ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της και με την πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με τη διάταξη  του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 85 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 β) τα έγγραφα, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 3869/2010 (από 11-12-2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του, της κατάστασης των πιστωτών  και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα, όπως και των μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες αυτός προέβη την τελευταία τριετία, καθώς και άλλα έγγραφα, σχετικά με την περιουσία και τα εισοδήματά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους).  Περαιτέρω, η εν λόγω αίτηση  είναι νόμιμη, στηριζόμενη  στις διατάξεις των άρθρων  1, 4 παράγραφος 1, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από την ουσιαστική της πλευρά εφ όσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του  αιτούντος και της πιστώτριάς του τραπεζικής παραπάνω εταιρείας.

      Από τη πλευρά της η πιστώτρια Τράπεζα αρνείται την αίτηση, πρόβαλλε  δε την ένσταση περί μη μόνιμης αδυναμίας του αιτούντος περί πληρωμής, η οποία είναι νόμιμη κατ άρθρο 1 ν. 3869/2010 και θα συνεξετασθεί στην ουσία της με την αίτηση.

      Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος  που εξετάστηκε  στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα  ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα, που νόμιμα επικαλείται  και προσκομίζει ο αιτών, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών  ηλικίας  . ετών, είναι παντρεμένος με την ..., ηλικίας .. ετών και έχουν τρία παιδιά ηλικίας .., και ετών αντίστοιχα. Ο αιτών πάσχει από λεμφωματοειδή κοκκιωμάτωση στους πνεύμονες, που εκδηλώθηκε τον Ιούλιο 2010 και έκτοτε υποβλήθηκε σε φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία (χημιοθεραπεία), όπως και σε χειρουργική επέμβαση και βιοψία, το έτος δε 2011 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (βλ. από 24-7-2011 ιατρικό σημείωμα της αιμοτολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Σισμανόγλειο», από 18-5-2011 ιατρική βεβαίωση και ιστολογική έκθεση της διευθύντριας του αιμοπαθολογοανατομικού εργαστηρίου του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»), εξαιτίας δε του παραπάνω προβλήματός του κρίθηκε ανίκανος προς εργασία, ήδη δε έχει υποβάλλει από τον Ιούνιο 2012 αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας (βλ. από 5-6-2012 μαριθ. πρωτ. 102-2012-4229 απόδειξη παραλαβής αίτησης συνταξιοδότησης της Γραμματείας Συντάξεων ΙΚΑ Καλαμάτας). Μέχρι την εμφάνιση της ασθένειας, ο αιτών εργαζόταν ως υπάλληλος σε  σουπερμάκετ της εταιρείας «.....» με μηνιαίο μισθό ... ευρώ, αφότου δε νόσησε επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ λόγω της ανικανότητάς του προς εργασία με το ποσό ... ευρώ (βλ. εξοφλητική απόδειξη μηνός Ιουλίου 2011 από «....» και αποφάσεις Διευθυντή Υποκ/τος ΙΚΑ Μεσσήνης για επιδότηση λόγω ανικανότητας προς εργασία), σήμερα δε δεν έχει εισόδημα από εργασία ή επιδότηση, κατόπιν της υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η σύζυγος του αιτούντος είναι μόνιμος υπάλληλος στον Δήμο Μεσσήνης με την ειδικότητα εργάτη πρασίνου, οι μηνιαίες δε αποδοχές της σήμερα ανέρχονται στο ποσό των  …………ευρώ (βλ. μισθοδοσία  Δεκεμβρίου 2012). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος περιορίζεται σήμερα στις παραπάνω αποδοχές της συζύγου του από την εργασία της, έχει δε αυτό περιορισθεί σημαντικά και συγκεκριμένα κατά το ποσό των 1.000,00 περίπου ευρώ σε σχέση με προηγούμενα έτη (βλ. αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2008, 2011, όπως και αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010) εξαιτίας του προβλήματος υγείας που παρουσίασε ο αιτών, όπως και της μείωσης των μισθών των εργαζομένων σαν συνέπεια της οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Ο αιτών με την οικογένειά του φιλοξενείται στη κατοικία της συζύγου της μητέρας του, στις δε μηνιαίες δαπάνες της οικογένειάς του, περιλαμβάνονται αυτές της διατροφής, δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ιατρικές δαπάνες, ένδυσης υπόδησης, μετακινήσεων και εκπαιδευτικές δαπάνες των ανήλικων παιδιών του,  ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των 900,00 περίπου ευρώ, για τη κάλυψη των οποίων ο αιτών δέχεται την οικονομική βοήθεια συγγενικών του προσώπων. Η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, πρόκειται να βελτιωθεί κατά τη λήψη από αυτόν της σύνταξής του αναπηρίας και δεν προσδοκάται περαιτέρω βελτίωση, ενόψει της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα και έχει σαν συνέπεια τη μείωση των μισθών και γενικότερα των εισοδημάτων των εργαζομένων σε συνδυασμό και με το αυξημένο κόστος διαβίωσης. 
  
Περαιτέρω σε  χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει το παρακάτω χρέος προς την πιστώτρια «...», στην οποία  δυνάμει της υπ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει το ποσό των 10.699,98 ευρώ μαζί με τους τόκους.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο αιτών από το έτος 2011 έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία, παρά τα αντίθετα υποστηριζόμενα από την πιστώτρια Τράπεζα, να πληρώνει τη ληξιπρόθεσμη  παραπάνω χρηματική  οφειλή του. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο.

    Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται: Α) η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού του δημοτικού διαμερίσματος .... του Δήμου Μεσσήνης, επιφανείας 470 τ.μ., η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται σε 10.000,00 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της  περιοχής στην οποία βρίσκεται, της επιφανείας και της αντικειμενικής του αξίας, όπως επίσης και της πτωτικής τάσης στην αγορά των ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Στο παραπάνω οικόπεδο ο αιτών σκοπεύει να τοποθετήσει προκατασκευασμένη κατοικία, προκειμένου να στεγάσει την πενταμελή οικογένειά του και να αποκτήσει κύρια κατοικία, καθόσον σήμερα στερείται τέτοιας και φιλοξενείται στη κατοικία της μητέρας της συζύγου του. Η αξία του παραπάνω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο, που ανέρχεται σε 250.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή του από την εκποίηση. Β) επίσης ο αιτών έχει στη κυριότητά του ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου Scenic, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001,  του οποίου η εμπορική αξία δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000,00  ευρώ, η χρήση του δε είναι απαραίτητη στον αιτούντα για τις καθημερινές μετακινήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του.

    Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος  οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στη πιο πάνω πιστώτρια   από τα εισοδήματά του επί τετραετία, που  θα αρχίζουν αμέσως από την  κοινοποίηση  προς αυτόν της απόφασης (αρθ. 8  παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στη πιστώτριά του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του  αναγκών  και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του  κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε 50,00 ευρώ το μήνα,  το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες.  

      Το συνολικό ποσό των οφειλών του  ανέρχεται σε 10.699,98 ευρώ  προς την Τράπεζα  «...»  στην οποία θα γίνεται από τον αιτούντα η καταβολή του παραπάνω ποσού των 50,00 ευρώ μηνιαίως. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας η παραπάνω  πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσό των 2.400,00  ευρώ, με υπόλοιπο οφειλής 8.299,98 ευρώ.

    Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη  από τη διάταξη του  αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον  με τις καταβολές επί  4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση της πιστώτριας  του αιτούντος   και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της μελλοντικής πρώτης κατοικίας του  από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική αυτή για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν  μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το παραπάνω απομένον  μετά τις καταβολές της τετραετίας ποσό των 8.299,98 ευρώ, υπολειπόμενου του ποσού των 8.500,00 ευρώ στο οποίο ανέρχεται το  85% της εμπορικής  αξίας του ακινήτου της πλήρους κυριότητάς του,  μέχρι του οποίου προβλέπεται η κατ άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 επιβαλλόμενη από το Δικαστήριο πρόσθετη υποχρέωση καταβολής από τη πλευρά το οφειλέτη με σκοπό τη διάσωση του ακινήτου της πρώτης κατοικίας. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα  ξεκινήσει δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 8 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη  της διάρκειας του δανείου, του ύψους του χρέους του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας  και της ηλικίας του  και με ποσό μηνιαίας  καταβολής 86,45 ευρώ (8.299,98 : 96 μήνες). Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί  πλήρως  η απαίτηση της πιστώτριας του αιτούντος από το επίδικο καταναλωτικό δάνειο.

   Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει  να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστεί το χρέος του αιτούντος   σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.


                         ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


    Δικάζει κατ αντιμωλία των  διαδίκων.

    Δέχεται την αίτηση.

    Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τη πιστώτριά του Τράπεζα «...»  επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν  της απόφασης, ποσού 50,00 ευρώ.     

     Εξαιρεί της εκποίησης το οικόπεδο κυριότητας του αιτούντος, επί του οποίου πρόκειται να ανεγερθεί η κύρια κατοικία του, δηλαδή οικόπεδο επιφανείας 470 τ.μ., το  οποίο  βρίσκεται  εντός των ορίων του οικισμού του δημοτικού διαμερίσματος ... του Δήμου Μεσσήνης.

     Επιβάλλει στον  αιτούντα την  υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση του παραπάνω ακινήτου του στη πιστώτριά του παραπάνω Τράπεζα το ποσό των 86,45  ευρώ μηνιαίως και για διάστημα 96 μηνών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα δύο  χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλαμάτα στις 7  Οκτωβρίου 2013.

Η  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                            του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας
                                                   
 πηγή : dsanet

Σχόλια