ΠΟΛ. 1002/31-12-2013 | Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του N. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής.

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 63 του N. 4174/2013 (Α΄ 170/26.07.2013) «Φορολογικές διαδικασίες 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του N. 4223/2013 (ΦΕΚ 
A΄287/31.12.2013),

β) του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) Κώδικας Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει,

γ) της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄180) 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για τη 
ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 
(Α΄14)», συμπληρώθηκε με εδάφιο β΄ με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 
(Α΄81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» 
και αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012, 4127/2013»,

δ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε)των άρθρων 6, 7, 63, 64, 66, 69, 129 και 149 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Δικονομίας (Φ.Ε.Κ. Α 97/17.5.1999) όπως ισχύει, καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 25 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 45/9.3.1999), όπως ισχύουν.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 
του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, 
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»...» 

4. Το π.δ.189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων».

5. το άρθρο 1 του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....».

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄ 372) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε την αριθ. Δ6Α 1125239 
ΕΞ2013 (Β΄ 2003/14-8-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

7. Τη με αριθμό Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διάρθρωσης και των 
αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 1893/1-8-2013).

8. Τη με αριθμό Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30-12-2013 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία και 
ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ B΄3367/31.12.2013).

9. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των απαραίτητων λεπτομερειών, για 
την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον της 
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

`Αρθρο 1 

Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (όπως 
μετονομάστηκε η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης) στο πλαίσιο της ειδικής 
διοικητικής διαδικασίας

1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή 
συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση 
και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( άρθρο 2 
του Ν. 4174/2013 ) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, 
να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο 
διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια 
φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

2. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων 
στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών, είναι απαράδεκτη.

`Αρθρο 2 

Αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του 
αμφισβητούμενου ποσού της πράξης

1. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 
πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα 
με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 
πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο 
στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την 
ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την 
κοινοποίηση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής στον υπόχρεο, άλλως 
μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή 
της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής 
ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της 
ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την 
έκδοση απόφασης επ΄ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου 
χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του 
αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον 
υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.

2. Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και 
τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών 
δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το 
προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην 
Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης 
αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή 
εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και 
η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της 
συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης 
αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, 
δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το 
προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση 
οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης 
αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των 
οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του αιτούντος. 

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά 
δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή 
τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα 
δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε 
οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 
4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η 
εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα 
ακίνητα 
δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών. 

Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με 
την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο 
αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

3. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία 
απορρίπτεται.

`Αρθρο 3 

Προθεσμία, περιεχόμενο και διαδικασία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής

1. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της 
πράξεως ή τη συντέλεση της παράλειψης.

2. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή από τον 
υπόχρεο και πρέπει να αναφέρει τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα 
οποία βασίζει το αίτημά του, να περιέχει τα ακριβή του στοιχεία, την προσβαλλόμενη πράξη, τη 
διεύθυνση στην οποία θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των 
λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής 
των στοιχείων επικοινωνίας που επήλθε μετά την υποβολή του αιτήματος της ενδικοφανούς 
προσφυγής, ο υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως αυτά στη Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών, διαφορετικά οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως βάσει των αρχικά δηλωθέντων 
στοιχείων. Υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν έχει την κατοικία ή την έδρα του στην 
Περιφέρεια Αττικής, οφείλει, με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, να διορίζει ως 
αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τον χώρο της εργασίας του εντός αυτής και να 
αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, 
διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

3. Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται, προκειμένου για σχολάζουσα 
κληρονομιά από τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή, για 
μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο, για ανήλικο από 
τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από 
αυτούς ή γι` αυτόν που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό 
συμπαραστάτη και προκειμένου για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους 
του και εν γένει από κάθε πρόσωπο του άρθρου 64 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας. Για τις όλες τις ως άνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς με την άσκηση της 
ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.

4. Σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας, κατά περίπτωση, της 
φορολογικής αρχής ή τμήματος ή γραφείου αυτής, που εξέδωσε την πράξη, η 
ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, η οποία και την 
διαβιβάζει σύμφωνα με τα οριζόμενα, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

5. Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, 
συνυποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό 
δίσκο - CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή και σε 
οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αρχείου:

α) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή, 

β) η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής,

γ) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλείται (σε ηλεκτρονικά αρχεία), 
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, με την οποία 
δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.

`Αρθρο 4 

Διαδικασία εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής

1. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ερευνά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τα 
πραγματικά και νομικά ζητήματα των υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο, τις απόψεις της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την 
υπόθεση. Η διαδικασία διεξάγεται εγγράφως, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο 
παρόν άρθρο.

2. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εάν το κρίνει απαραίτητο, δύναται εντός της 
οριζόμενης προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής, να καλεί τον υπόχρεο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, προκειμένου 
αυτός να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ως προς τα σχετικά ζητήματα και τους 
προβαλλόμενους με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής λόγους και 
ισχυρισμούς. 

3. Στις περιπτώσεις που με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προσκομισθούν 
στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών νέα στοιχεία ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών 
περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση, προκειμένου να εκφράσει 
εγγράφως τις απόψεις του, αναπτύσσοντας τους προβαλλόμενους με την ενδικοφανή 
προσφυγή λόγους και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα σε αυτήν νέα στοιχεία ή τα 
επικαλούμενα με το αίτημά του νέα πραγματικά περιστατικά σύμφωνα με τα 
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 
δύναται να ζητά από την αρμόδια φορολογική αρχή τη διενέργεια πρόσθετων 
ελεγκτικών επαληθεύσεων, τάσσοντας ρητή προθεσμία προκειμένου η τελευταία να 
της αποστείλει το σχετικό πόρισμά της. Ως νέα στοιχεία ορίζονται αυτά τα οποία δεν είχε στη 
διάθεσή της η φορολογική αρχή και δεν ήταν δυνατόν να τα λάβει υπ΄ όψιν της κατά το χρόνο 
έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης.

4. Προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
της παρούσας απόφασης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κρίνει εάν πρόκειται για 
νέα στοιχεία ή όχι ή για νέα πραγματικά περιστατικά, συνεκτιμώντας τα στοιχεία του φακέλου της 
υπόθεσης που έχει διαβιβασθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή και κάθε άλλο πρόσφορο 
στοιχείο. 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κατά την κρίση της Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών συντρέχει λόγος, η διενεργούμενη ακρόαση διεξάγεται και προφορικώς σε 
καθορισμένη ώρα και ημερομηνία εντός της Υπηρεσίας, ώστε ο υπόχρεος να 
αναπτύξει λεπτομερέστερα τους διαλαμβανόμενους στο έγγραφο της ακρόασής του 
ισχυρισμούς και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα με την ενδικοφανή προσφυγή νέα 
στοιχεία ή τα επικαλούμενα με το αίτημά του νέα πραγματικά περιστατικά. Στην 
προφορική ακρόαση συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον υπάλληλοι που ορίζονται από 
τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων υπάλληλος που χειρίζεται την 
υπόθεση και ο προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος, καθώς και ο υπόχρεος ο οποίος 
παρίσταται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με βάση ειδικό 
πληρεξούσιο έγγραφο με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόμο 
αρμόδια αρχή. 

6. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στο πλαίσιο της κατά τα ως άνω οριζόμενα 
ειδικής διοικητικής διαδικασίας - ενδικοφανούς προσφυγής, μπορεί να καλεί 
οποιονδήποτε για να παρέχει πληροφορίες και να αιτείται την προσκόμιση 
οποιουδήποτε εγγράφου ή άλλου στοιχείου το οποίο κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο 
της επανεξέτασης της πράξης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί 
επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων. Επίσης μπορεί να προκαλεί γνωμοδοτήσεις ή γνωματεύσεις αρμοδίων 
οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
και ιδίως του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.

7. Σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η 
αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 

8. Οι Υπηρεσίες, οι υπάλληλοι και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων οφείλουν, κατά προτεραιότητα να παρέχουν κάθε πληροφορία ή σχετικό 
έγγραφο και να αποφαίνονται εντός των τασσομένων προθεσμιών, σύμφωνα με τις 
σχετικές πράξεις και αποφάσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών. 

`Αρθρο 5 

Έκδοση της απόφασης

1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών εκδίδει, μετά από εισήγηση 
του ορισθέντος ή των ορισθέντων υπαλλήλων, αιτιολογημένη απόφαση επί της 
ενδικοφανούς προσφυγής και επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής που 
προβλέπεται στο άρθρο 2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται 
εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Ειδικά στην περίπτωση 
των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή 
μέχρι τις 28.2.2014, η προθεσμία επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η 
απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε κάθε 
περίπτωση, η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής περιέχει και την οριστική 
φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία 
καταβολής αυτού. Εάν με την απόφαση ακυρώνεται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται 
η πράξη της φορολογικής αρχής, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οφείλει να 
αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς με νομικούς ή και πραγματικούς ισχυρισμούς.

2. Αν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση, 
τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την 
εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση, η 
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ενημερώνει το αργότερο εντός δυο ημερών από την 
εκπνοή της προβλεπόμενης για την έκδοση της απόφασης προθεσμίας την αρμόδια 
φορολογική αρχή για τις δικές της ενέργειες.

3. Αντίγραφο της απόφασης, η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο, αποστέλλεται άμεσα 
και στην αρμόδια φορολογική αρχή για τις δικές της ενέργειες. 

`Αρθρο 6 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δύναται με απόφασή του, που 
δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, να μεταβιβάζει στον Υποδιευθυντή Επανεξέτασης και στον 
Υποδιευθυντή Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών την 
αρμοδιότητα έκδοσης και κοινοποίησης των αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 
1 του άρθρου 5 της παρούσης, όπως ειδικότερα αυτές κατανέμονται για κάθε 
Υποδιεύθυνση στη με αριθμό Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30-12-2013 Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία και 
ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών». Επίσης δύναται να μεταβιβάζει στον Υποδιευθυντή 
Νομικών Θεμάτων την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων επί αιτημάτων 
επανεξέτασης των ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης που έχουν εκδοθεί μέχρι 
την 31/12/2013, σε εφαρμογή των διατάξεων για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
του Δημοσίου σε περίπτωση Φοροδιαφυγής. Ορίζεται ρητά ότι οι μεταβιβαζόμενες 
αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται παράλληλα και από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

`Αρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις

Ενδικοφανείς προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής 
Επανεξέτασης και είναι εκκρεμείς κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, εξετάζονται από τη μετονομασθείσα Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 και τα 
οριζόμενα στα άρθρα 1 έως 5 της ΠΟΛ. 1209/6.9.2013 . Ομοίως και οι ενδικοφανείς 
προσφυγές που θα ασκηθούν για πράξεις που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2013.

`Αρθρο 8 

Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο          Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας    Θεοχάρης Θεοχάρης
Σχόλια