ΠΟΛ. 1013/7-1-2014 | Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄ - 12/11/2012).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄-26/7/2013) 
περί υποχρέωσης υποβολής πληροφοριακών στοιχείων από ορισμένα πρόσωπα 
σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές με φορολογουμένους.

3. Την ανάγκη υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού 
δικτύου TAXISnet.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1 

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας

1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος 
του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 2 

Διαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)

1. Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

2. Οι υπόχρεοι που είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010 , 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1916 Β΄/9.12.2010). Η διαδικασία αυτή 
δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης αυτής 
στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο εκμισθωτή μοναδικού αριθμού 
καταχώρησης.

4. Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η συμπλήρωση της οικείας εφαρμογής 
ηλεκτρονικής υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας, η οποία υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr

Με την παρούσα απόφαση κυρώνεται ο τύπος και το περιεχόμενο της απόδειξης 
υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, όπως 
το συνημμένο υπόδειγμα.

5. Η υποβολή της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, με την χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του δικτύου TAXISnet μπορεί να 
πραγματοποιείται από 03 Ιανουαρίου 2014.

6. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής 
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, υπάρχει τεχνική αδυναμία 
ολοκλήρωσης της υποβολής, τότε ο εκμισθωτής επικοινωνεί με το τμήμα 
Υποστήριξης Συναλλασσομένων (call center) της Δ.ΥΠ.Η.Σ., και καταγράφεται το 
αίτημά του και τα στοιχεία του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική 
υποβολή έστω και ετεροχρονισμένα. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας 
ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη μη υπαιτιότητα του φορολογούμενου για την 
εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 3 

Υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και 
αποδεικτικό στοιχείο υποβολής

1. Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας, περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών:

• Στοιχεία εκμισθωτών

• Στοιχεία μισθωτών

• Στοιχεία μίσθωσης

• Στοιχεία ακινήτου

• Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) (η συμπλήρωση είναι 
προαιρετική).

Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ανά 
κατηγορία υποχρεωτικών πληροφοριακών πεδίων.

2. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» η οποία 
περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί 
αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την 
οποία δύναται να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 4 

Κυρώσεις

1. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα ή 
ανακριβώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
του Ν. 4174/2013.

2. Για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς ή μη υποβολής των 
πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα αποστέλλονται από 
τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία 
των υπόχρεων εκμισθωτών που κατά περίπτωση δεν έχουν υποβάλει ή έχουν 
υποβάλει εκπρόθεσμα ή ανακριβώς μέσα στον προηγούμενο μήνα τα πληροφοριακά 
στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι Δ.Ο.Υ. 
θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκμισθωτή τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, 
πρόστιμα του Ν. 4174/2013.

Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία των υπόχρεων που 
υπέβαλαν ετεροχρονισμένα τη δήλωση λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.

ΑΡΘΡΟ 5 

Λοιποί υπόχρεοι

Όσα ανωτέρω αναφέρονται για την υποβολή πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης 
αυτής.

Επίσης εφαρμόζονται στην περίπτωση παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας 
(δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) με εξαίρεση τα πρόσωπα που 
προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167 Α΄ - 23/7/2013).

ΑΡΘΡΟ 6 

Ενημέρωση συμβαλλομένων

Με την οριστικοποίηση της υποβολής, τα πρόσωπα που συμβάλλονται στη μίσθωση, 
θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού εισέλθουν με τη 
χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης, στο TAXISnet.

Τα πρόσωπα αυτά θα ανατρέχουν στην υποβληθείσα δήλωση και θα προβαίνουν στην 
ηλεκτρονική αποδοχή ή μη της δήλωσης.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο κάθε εκμισθωτής υποχρεούται στην υποβολή 
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 7 

Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ αμέσως μετά την οριστική 
υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ανά υπόχρεο.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των πληροφοριακών 
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 8 

Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει για μισθώσεις ή τροποποιήσεις μισθώσεων ακίνητης 
περιουσίας που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά ή έχουν συναφθεί 
προγενέστερα και δεν έχουν κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ..

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας      Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

Α.Ε.Π.Ι. - Πνευματική ιδιοκτησία - ΔιατΕισΠρΑθ 37/26.10.2015

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Σε ηλεκτρονική μορφή βοήθημα απευθυνόμενο προς τους αλλοδαπούς ενδιαφερομένους να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»