ΠΟΛ. 1277/27-12-2013 | Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170).

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 7, του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 
4174/2013, Α΄170), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α΄222).

3. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), 
«Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών για την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 
43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

`Αρθρο 1 

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές 
Αρχές ληξιπρόθεσμων, έως την ημερομηνία της αίτησης, οφειλών που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που δεν έχουν τακτοποιηθεί 
κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών. Στις οφειλές αυτές 
συγκαταλέγονται και οι τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων 
καθώς και υπέρ του αλλοδαπού Δημοσίου στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά. 

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του φορολογούμενου:

α) οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,

β) οι μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη 
ρύθμιση οφειλές.

`Αρθρο 2 

Φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται για την υπαγωγή

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος, εκκαθαριστικών δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας 
πενταετίας, καθώς και των περιοδικών δηλώσεων (ΦΠΑ) που έπονται της τελευταίας 
εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την 
ημερομηνία αίτησης. 

`Αρθρο 3 

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

1. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη 
καταβολής.

2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής για όσες περιπτώσεις αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και στις 
περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης ή 
απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης επιπλέον στοιχεία, πέραν αυτών που 
δύνανται να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που 
είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. 

1. Η ρύθμιση ισχύει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία διενεργείται εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή. Μόνη η 
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δε συνεπάγεται την υπαγωγή του οφειλέτη σε 
πρόγραμμα ρύθμισης, εάν δεν καταβληθεί η πρώτη δόση εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας.

2. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο απαραίτητο για την υπαγωγή στη ρύθμιση 
προσκομίζεται ή αποστέλλεται στην αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, τα οποία αξιολογούνται ελευθέρως. Η αρμόδια για την έγκριση του 
προγράμματος ρύθμισης υπηρεσία μπορεί να ζητά περαιτέρω πληροφορίες, στοιχεία 
ή έγγραφα καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

`Αρθρο 4 

Τρόπος καταβολής δόσεων

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται με ευθύνη του οφειλέτη στους φορείς 
είσπραξης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορολογούμενου, όπως αυτοί ορίζονται 
στις οικείες κατ΄ εξουσιοδότηση της κείμενης νομοθεσίας αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση μοναδικού 
κωδικού, ο οποίος ονομάζεται «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)» και 
αντιστοιχεί σε κάθε απόφαση ρύθμισης.

`Αρθρο 5 

Αρμόδια όργανα της Διοίκησης

Αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την 
παρακολούθηση, την τήρηση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε άλλη 
αναγκαία διαδικασία, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την 
επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση συνολικής βασικής βεβαιωμένης οφειλής ανά 
οφειλέτη άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€), αρμόδια ορίζεται η Επιχειρησιακή Μονάδα 
Είσπραξης.

`Αρθρο 6 

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ.

`Αρθρο 7 

Λοιπά Θέματα

Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης είναι δυνατόν να υπάγονται οφειλές για τις οποίες 
χορηγούνται μέχρι 12 δόσεις και οφειλές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 και μέχρι 24 
δόσεις κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζονται κατά 
προτεραιότητα αυτές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 δόσεων.

`Αρθρο 8

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ             ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σχόλια