Φορολογικό Ημερολόγιο για τον Μήνα Ιανουάριο 2014Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2014


Αυτόν τον μήνα
Καταληκτικές ημερομηνίες:
α) Υποβολής στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν 1/10-31/12/2013 (20/1).
β) Καταβολής αγγελιόσημου και ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων που γίνονται από τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά, του προηγούμενου διμήνου (20/1).
γ) Απόδοσης Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσων (31/1).
Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014
Πρωτοχρονιά (Αργία)
Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014
Η Πέμπτη 2.1.2014 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
(1) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Νοέμβριο, από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 7 (Ν.4170/2013, άρθρο 64)
Σύμφωνα με τον Ν.4170/2013, αλλάζει ο χρόνος απόδοσης του ΦΜΥ και διαχωρίζεται από την υποβολή των λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
Σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους παραμένει η δίμηνη υποβολή και πιο συγκεκριμένα:
Άρθρο 64: Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Φ.Ε.
5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’, ε’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.»
[Σχετικά με τον ΦΜΥ, σταματά να υπάρχει πλέον διαχωρισμός μεταξύ επιχειρήσεων που απασχολούν έως ή περισσότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους και καταργείται η δίμηνη υποβολή της περιοδικής δήλωσης, που και στις δύο περιπτώσεις γίνεται μηνιαία.]
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.»
[Σύμφωνα με τον νόμο, η έναρξη ισχύος είναι από 1.9.2013.]
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014
Η Παρασκευή 3.1.2014 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
- Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Νοέμβριο, από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 8 (Ν.4170/2013, άρθρο 64)
Βλέπε Πέμπτη 2.1.2014, παρ. 1.
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014
Θεοφάνεια (Αργία)
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014
Η Τρίτη 7.1.2014 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
- Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Νοέμβριο, από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 9 (Ν.4170/2013, άρθρο 64)
Βλέπε Πέμπτη 2.1.2014, παρ. 1.
Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014
Η Τετάρτη 8.1.2014 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
- Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Νοέμβριο, από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50 (Ν.4170/2013, άρθρο 64)
Βλέπε Πέμπτη 2.1.2014, παρ. 1.
Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014
Η Πέμπτη 9.1.2014 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
- Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για τον μήνα Νοέμβριο, από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 (Ν.4170/2013, άρθρο 64)
Βλέπε Πέμπτη 2.1.2014, παρ. 1.
Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014
Η Παρασκευή 10.1.2014 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 15%, του προηγούμενου μήνα, επί αμοιβών δικηγόρων για εργατικές και αυτοκινητικές υποθέσεις από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ (Ν.2753/1999, άρθρο 7, παρ. 3β’).
β) Υποβολή δήλωσης και απόδοση τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο για το δικαίωμα υδροληψίας του προηγούμενου μήνα (Β.Δ. της 24.9.1958, άρθρο 12 και Ν.1080/1980, άρθρο 2). Το τέλος καταβάλλεται με αποστολή γραμματίου είσπραξης στον δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα.
γ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων, του προηγούμενου μήνα, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. (ανεξαρτήτως ΑΦΜ – αφορά τους μη υπόχρεους ΦΠΑ): Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια