Σταυροί Προτίμησης Υποψηφίων Συμβούλων και Προέδρων | Δικηγορικές Εκλογές 23/02/2014

Ν 4194/2013: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 
Αρθρο 115

 Η διενέργεια της ψηφοφορίας
 και οι σταυροί προτιμήσεως 
 
 
 1. Την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας προσέρχεται στο εκλογικό τμήμα και μετά τη 
διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας του, παραλαμβάνει από την εφορευτική επιτροπή δύο 
φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου και σειρά ψηφοδελτίων των υποψήφιων 
Προέδρων και συμβούλων και αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο 
της ψηφοφορίας. Ο εκλογέας ψηφίζει τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους της 
προτίμησης του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους. Εάν υπάρχει ξεχωριστό 
ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο πρόεδρο, δεν απαιτείται σταυροδότηση. Ο εκλογέας δικαιούται να 
σταυροδοτήσει υποψήφιους συμβούλους της προτίμησης του μέχρι τον προβλεπόμενο αριθμό των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 2. Σε περίπτωση που οι εκλογές διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κώδικα, 
ο εκλογέας 
δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους συμβούλους της προτίμησης του 
μέχρι το ήμισυ του 
προβλεπόμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει 
στους Δικηγορικούς Συλλόγους που τα μέλη τους δεν υπερβαίνουν τα χίλια.

 3. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται στους φακέλους που ρίπτονται ιδιόχειρα στις ψηφοδόχους από 
το μέλος που ψηφίζει.

 4. Στο σύστημα εκλογής με συνδυασμούς, ψηφοδέλτια που δεν φέρουν σταυρό προτίμησης για 
τους υποψήφιους συμβούλους είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού. 
 
 σ.σ.
 Αρθρο 110

 Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων

 1. Σε όσους Δικηγορικούς Συλλόγους την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών τα μέλη τους 
δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1000), καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιων συμβούλων. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα καταρτισθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιων προέδρων ή 
ψηφοδέλτιο χωριστό για κάθε υποψήφιο πρόεδρο.

 2. Σε συλλόγους με μέλη πάνω από χίλια (1000) μπορεί να καταρτισθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο, μετά 
από απόφαση της γενικής συνέλευσης τους, που διεξάγεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την 
ημερομηνία των εκλογών και η οποία πρέπει να έχει απαρτία πλέον του 50% των μελών και η 
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του 60% των παρόντων μελών.

 3. Η απόφαση της παραγράφου 2 μπορεί να ληφθεί και με τη διαδικασία του δημοψηφίσματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κώδικα μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία. 
 
 Επίσης  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ :
 Αρθρο 117

 Εκλογή Προέδρου και
 μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να λάβει αυτός το 50% συν ένα των έγκυρων 
ψηφοδελτίων. Αλλως, την επόμενη Κυριακή ή και Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 107 
παράγραφος 2 του Κώδικα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και συμμετέχουν οι δύο πρώτοι 
υποψήφιοι πρόεδροι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οπότε εκλέγεται ως 
πρόεδρος ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Οι σύμβουλοι εκλέγονται από την 
ψηφοφορία της πρώτης Κυριακής ή και Δευτέρας στην περίπτωση του άρθρου 107 παράγραφος 2 
του Κώδικα, και κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 
αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 2. Στην περίπτωση του άρθρου 109 και 110 του Κώδικα, Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που μεταξύ 
των υποψήφιων προέδρων έλαβε το 50% συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων. Διαφορετικά η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ή και Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 
107 παράγραφος 2. Σε αυτήν συμμετέχουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι πρόεδροι που συγκέντρωσαν 
το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οπότε εκλέγεται ως πρόεδρος ο υποψήφιος που θα λάβει τις 
περισσότερες ψήφους.

 3. Ο μη εκλεγείς στην επαναληπτική εκλογή υποψήφιος Πρόεδρος καταλαμβάνει τη θέση 
συμβούλου.

Σχόλια