ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Απαλλοτριώσεις-διάταξης 7Α | Πρόσθετη Δικηγορική Αμοιβή


Η Χρυσούλα Καπάτου Δικηγόρος , Φιλοποίμενος 55,
 email : xrykapatou@yahoo.gr, 
του  Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, 
κατέθεσε Αίτηση με Αριθμ. Πρωτ. 6561/23-10-2013 προς το 


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ-Δ12όσον αφορά την επιδικασθείσα από το Εφετείο Πατρών Αμοιβή για τη διαδικασία 7α Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων που κατά πληροφορίες προσφάτως  έχει κατατεθεί στο ΤΠΔ και θα ακολουθηθεί η διαδικασία είσπραξής της από το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών. Η αμοιβή αυτή είναι πρόσθετη Δικαστική Αμοιβή αυτής που οφείλει να καταβάλει ο υπερ ' ού η απαλλοτρίωση στον ιδιοκτήτη απαλλοτριωθέντος για τον καθορισμό οριστικής τιμής .


             Παραθέτω την Αίτηση της ολόκληρη για όποιον Συνάδελφο Ενδιαφέρεται :


ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ


ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Χρυσούλας Καπάτου του Ιωάννη, δικηγόρου, κατοίκου Πατρών, οδός Φιλοποίμενος 55.


Α. Με τη με αριθμό 1072503/4967/Δ0010/31-7-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ , που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ τ. Α.Α. 400/13-8-2009 κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος από τη χ.θ.93+200,00 έως τη χ.θ. 97 + 100,00 του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος –Πάτρα , σύμφωνα με τη μελέτη οδοποιίας του υπόψη τμήματος , έκτασης συνολικού εμβαδού 26.566,18 τ.μ. που βρίσκονται στην περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σελιανιτίκων, Λόγγου και Νέου Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας.  
Στα πλαίσια της άνω απαλλοτρίωσης και κατ’εφαρμογή του άρθρου 7α Ν 2882/2001 Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, εξεδόθη η αριθμ.458/2011 απόφαση Εφετείου Πατρών .
1.      Στη δίκη , εκπροσώπησα τους εντολείς μου :
1.                 ................ του ............., κατοίκο ........Αχαΐας για αριθμούς ιδιοκτησίας κατά το κτηματολογικό πίνακα ......... και ..........
2.                 ........................ του ........... συζ. ................, κατοίκο ............ Αχαϊας παρεμβαίνουσας για αριθμό ιδιοκτησίας .................
3.                 ...............συζ. Ιωάννη, το γένος..............., κατοίκου Πατρών, οδός ............... παρεμβαίνουσας για αριθμό ιδιοκτησίας ..............
4.                 ...................... του ............. , κατοίκο ................ Πειραιά για αριθμό ιδιοκτησίας κατά το κτηματολογικό πίνακα .............
Η δίκη διεξήχθη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και η απόφαση α) χορήγησε άδεια στο αιτούν Ελληνικό Δημόσιο να πραγματοποιήσει εργασίες πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης στα απαλλοτριούμενα ακίνητα β) υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο πριν την κατάληψη ων ακινήτων να καταθέσει εύλογο τμήμα της αποζημίωσης όπως την προσδιόρισε αναλυτικά γ) υποχρέωσε τους καθών η αίτηση να παραδώσουν τα ανωτέρω ακίνητα στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση του αιτούντος προς αυτούς κατά τους όρους του διατακτικού δ) καταδίκασε το αιτούν σε μέρος της δικαστικής δαπάνης των καθών η αίτηση ανταιτούντων και παρεμβαινόντων και ε) επέβαλε σε βάρος του αιτούντος (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των καθών η αίτηση και παρεμβαινόντων , την οποία όρισε σε 2% επί της κατά τα ανωτέρω προσδιορισθησόμενης αποζημίωσης, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα και των εντολέων μας για εφαρμογή των κανόνων νόμιμης αμοιβής των δικηγόρων όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Κώδικα Περί Δικηγόρων στις δίκες του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.
Η εκφορά του αιτήματός των εντολέων μου, είχε επί λέξει ως εξής :
«Αιτούμαστε σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση μας, την επί του ποσού της αποζημίωσης (σε ποσοστό 85% αυτής) υπολογιζόμενη αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου μας για την σύνταξη των ανταιτήσεων, προτάσεων, παρεμβάσεων, παρόντος υπομνήματος και προσθήκης αντίκρουσης ,καθώς και την παράσταση στην παρούσα δίκη ,με τα απαραίτητα για την διεξαγωγή της προκειμένης δίκης λοιπά έξοδα ( άρθρα 176 189παρ1 191παρ2 κώδικα πολιτικής δικονομίας 100 επόμενα δικηγορικού κώδικα και 18παρ24 νόμου 2882/2001) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Σημειωτέον προς το δικαστήριο σας ότι , η δικαστική δαπάνη που θα επιδικάσει το δικαστήριο σας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ενιαία με τη δικαστική δαπάνη προσωρινής και οριστικής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης αλλά αυτοτελής, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της διάταξης. Μιας και η παρούσα δίκη δεν αντικαθιστά και δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης για την προσωρινή οριστική τιμή μονάδας και την αναγνώριση δικαιούχων και απαιτεί επιπλέον έξοδα και εργασία».    

Β. Εξαιρετικός χαρακτήρας διάταξης 7α
Β1. Η διάταξη του άρθρου 7α είναι εξόχως εξαιρετικής σημασίας (λόγω και της αμφίβολης συνταγματικότητάς της ), μιας και για να εφαρμοσθεί η διαδικασία που εισάγεται με το άρθρο αυτό , θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου , η οποία κηρύσσει την απαλλοτρίωση. Δηλαδή, δεν προβλέπεται κατά τις πάγιες διατάξεις περί απαλλοτρίωσης . Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις απαλλοτριώσεις και συνεπώς δεν συνιστά μια διαδικασία που εντάσσεται στην πάγια και συνήθη διαδικασία καθορισμού της αποζημίωσης , για την οποία τα αιτήματα , οι ισχυρισμοί και εν γένει η εργασία του δικηγόρου μπορεί να αποτελούν ενότητα και ενιαία διαδικασία. Μάλιστα, κατά την επιταγή της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α αν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και η σχετική ανάγκη ανακύψει μεταγενέστερα , τότε , προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου του άρθρου 7α , εκδίδεται ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
Β2. Τα αιτήματα στη διαδικασία αυτή, από πλευράς του βαρυνόμενου με τη δαπάνη απαλλοτρίωσης δεν αφορούν στον καθορισμό της αποζημίωσης (άλλωστε το ύψος αποζημίωσης που τυχόν επιδικάσει το Εφετείο κατ’εφαρμογή της διάταξης δε δεσμεύει το δικαστή του προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της , η δε διαδικασία για τον προσδιορισμό αυτό χωρεί ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7α), αλλά κυρίως την άδεια κατάληψης των απαλλοτριωμένων ακινήτων και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης με την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εύλογο τμήμα της αποζημίωσης που δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας του ακινήτου , άλλως της εκτιμώμενης αποζημίωσης. Συνεπώς , ερευνητέο και κρίσιμο νομικά δεν είναι ο προσδιορισμός της αποζημίωσης , αλλά η χρεία της κατάληψης των απαλλοτριωθέντων προ της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης ,  το ύψος του ευλόγου τμήματος που θα κατατεθεί καθώς και η παροχή εγγυήσεων. Απαιτείται δηλαδή, ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ και ισχυρισμοί από την πλευρά του  νομικού παραστάτη , από την εργασία που αφορά στα αιτήματα και το αντικείμενο της δίκης προσωρινής και οριστικής τιμής, και συνεπακόλουθα πρόσθετη αμοιβή.
Β3. Η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, στη διαδικασία του άρθρου 7α,  δεν μπορεί να βαρύνει τον πολίτη του οποίου το ακίνητο απαλλοτριώνεται , διότι σε αυτή την περίπτωση θα υπήρχε παραβίαση του άρθρου 1 παρ.1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ , που επιτάσσει το σεβασμό της περιουσίας του πολίτη καθώς και του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΔΣΑ που προστατεύει το δικαίωμα του πολίτη σε δίκαιη δίκη , εφόσον δεχτεί κανείς ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (στον οποίο ρητά προβλέπεται η παρούσα διαδικασία) για τη δικηγορική αμοιβή ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ , για την εξαιρετική αυτή διαδικασία και δε συμπεριλαμβάνεται στην ενιαία αμοιβή που προσδιορίζεται από το Εφετείο. Γεννάται κατόπιν των ανωτέρω το ερώτημα, γιατί σε αυτήν την περίπτωση να παράσχει υπηρεσίες και εργασία ο δικηγόρος στον πολίτη που αντιμετωπίζει το αίτημα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 7Α  (ο οποίος θα πρέπει να μπορεί ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ να έχει πρόσβαση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του), εφόσον θα λάβει ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.
Το αίτημα του υπερού η απαλλοτρίωση ενώπιον του οικείου Εφετείου για εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7α , εισάγει μια ΑΥΤΟΤΕΛΗ δίκη απαλλοτρίωσης , η αμοιβή για την οποία των παραστάντων δικηγόρων δεν μπορεί συστημικά να ενταχθεί στην ενιαία αμοιβή για τη δίκη προσδιορισμού αποζημίωσης ακριβώς διότι η δίκη του άρθρου 7α ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.


Γ. Η δίκη του άρθρου 7α αποτελεί αυτόνομο ένδικο βοήθημα (ΟΙΟΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) που διατάσσει δέσμευση της περιουσίας πριν την συντέλεση της απαλλοτρίωσης και πρέπει να ζητείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η φύση του ενδίκου βοηθήματος, ως οιονεί διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, ενισχύεται από την πρόβλεψη του νομοθέτη ότι δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο,  καθώς και από την τήρηση των όρων εγγυοδοσίας για το υπόλοιπο τμήμα της αποζημίωσης (υπόλοιπο του 70%) που δεν επιδικάσθηκε από το Εφετείο. Εξάλλου, μπορεί κανείς να προσλάβει δικηγόρο και να αιτηθεί σε μια ενιαία διαδικασία Ενώπιον του Εφετείου τον προσδιορισμό οριστικής τιμής , την αναγνώρισή του ως δικαιούχου (συνεπώς  να μην αναγκαστεί σε δαπάνες προσδιορισμού προσωρινής τιμής)  ενώ σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 7α  πρέπει να προστατευθεί αυτοτελώς  και η έννομη προστασία απαιτεί έξοδα και αμοιβές δικηγόρου.

Δ. Σε κάθε περίπτωση άποψη περί μη καταβολής της άνω επιδικασθείσης με την απόφαση δικαστικής δαπάνης-αμοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων αντιβαίνει στο άρθρο 17 του Συντάγματος διότι, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αυτή οι καθ’ών η απαλλοτρίωση, οπότε μειώνεται η αποζημίωσή τους και δεν θα είναι έτσι πλήρης , ως ορίζει το ως άνω άρθρο του Συντάγματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Να μου καταβληθεί η αμοιβή μου, που επιδίκασε σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου η αριθμ. 458/2011 απόφαση Εφετείου Πατρών , η οποία ορίστηκε σε ποσοστό 2% επί της αποζημίωσης που προσδιόρισε το δικαστήριο για τα ακίνητα με αριθμούς κτηματολογικού πίνακα, .........., ........., ......., .........και ..............των εντολέων μου.

                                                                        Πάτρα
                                                                        Η αιτούσα


Σχόλια