Κωνσταντίνος Γ. Καραγεώργος | Υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
μετά από 25ετή άσκηση ελεύθερης μάχιμης δικηγορίας έθεσα υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Δικηγορικού μας Συλλόγου με στόχο την ανάδειξη ενός διαφορετικού τρόπου διοίκησής του, πέραν του απλά διαχειριστικού και με πρωταρχική επιδίωξη την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της μεγάλης πλειοψηφίας μας και την βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής μας ζωής. 


Είμαι ανεξάρτητος από κομματικές, πολιτικές και άλλες επιρροές και μοιράζομαι τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες και την ίδια αγωνία για την επιβίωση στο επάγγελμα που διαλέξαμε και επενδύσαμε τα όνειρά μας.Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην αλλαγή των νόμων που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια και βλάπτουν σοβαρά τον κλάδο μας, αλλά και αυτών που έχουν προκαλέσει την γενικότερη οικονομική και κοινωνική κρίση στην χώρα μας.
Θεωρώ επιβεβλημένες τις παρεμβάσεις μας στα ζητήματα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, με αντίσταση στην αυθαιρεσία της εκτελεστικής εξουσίας, με προβολή της αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών κυρίως νόμων, με την προστασία των αδύναμων και ανυπεράσπιστων συμπολιτών μας και με πολλούς άλλους τρόπους, τους οποίους μαζί θα βρούμε για να προασπίσουμε πρωτίστως την αξιοπρέπεια μας.
Οι βασικές μου επιδιώξει και προτάσεις τις οποίες περιγράφω πιο κάτω, οι οποίες ασφαλώς μπορούν με την συμμετοχή όλων, να εμπλουτισθούν, βελτιωθούν και εξειδικευθούν περαιτέρω, ώστε να είναι άμεσα αποτελεσματικές, κινούνται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες : α/ στα αμιγώς επαγγελματικά ζητήματα του Συλλόγου μας, β/ στα ζητήματα που αφορούν γενικά στην απονομή της δικαιοσύνης και στις σχέσεις μας με τους εμπλεκόμενους με αυτήν, γ/ στα ζήτημα που αφορούν στην διεκδίκηση ανατροπής ή αλλαγών του καταστροφικού για τον κλάδο μας νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των μνημονιακών νόμων και δ/ στα ζητήματα που αφορούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα στην τοπική κοινωνία.
Α/ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ :
α/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ :
Η αύξηση του ποσοστού του διανεμητικού λογαριασμού και διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας πρόσθετου μερίσματος από το αποθεματικό του Συλλόγου μας με σκοπό την κάλυψη των ασφαλιστικών μας εισφορών και κυρίως των οικονομικά αδύναμων συναδέλφων.
Αξιοποίηση του αποθεματικού του Συλλόγου μας προς όφελος μας με επενδύσεις του κατόπιν οικονομικών μελετών, προς ενίσχυση όλων μας και κυρίως των οικονομικά αδύναμων συναδέλφων.
Διάθεση μέρους του αποθεματικού του Συλλόγου μας για δημιουργία Λέσχης Δικηγόρων Πατρών, η οποία θα λειτουργεί με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. – Έχω συγκριμένες ιδέες τις οποίες μαζί θα επεξεργαστούμε.
Δημιουργία βιβλιοθήκης εντός του Δικαστικού Μεγάρου με όλα τα βασικά νομοθετήματα και τις ερμηνείες τους και εγκατάσταση (4) Η/Υ με δωρεάν πρόσβαση για όλα τα μέλη του Συλλόγου μας στην ΝΟΜΟΣ, στον ΙΣΟΚΡΑΤΗ και σε όποια άλλη υπάρξει τράπεζα νομικών πληροφοριών.
Στο Κτηματολόγιο και στο Υποθηκοφυλακείο να δίδεται απόλυτη προτεραιότητα στους δικηγόρους στην χρήση των Η/Υ για τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας και αναζήτηση Κωδικών Χρήσης για όσους επιθυμούν με ετήσιο κόστος που θα διαπραγματευθούμε και ακόμα για να έχουμε την δυνατότητα εκτύπωσης πιστοποιητικών από τα γραφεία μας. .
Καθιέρωση κονδυλίου σε ετήσια βάση για άμεση οικονομική ενίσχυση των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν έκτακτα σοβαρά περιστατικά υγείας και καθιέρωση ποσού υποτροφίας για αριστούχους μαθητές, τέκνα συναδέλφων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν.
Σύσταση Διαρκών Επιστημονικών Επιτροπών Ενημέρωσης των μελών του Συλλόγου μας, σχετικά με τα νέα νομοθετήματα στους βασικούς τομείς του δικαίου, με ομιλίες εντός ευλόγου χρόνου από την ψήφιση τους και διοργάνωση σεμιναρίων με θέματα σχετικά με την δικηγορία στην πράξη.
Σύσταση τριών (3) Επιτροπών Συλλογής Νομολογίας του Εφετείου μας (Πολιτικού, Ποινικού και Διοικητικού), με αμοιβή που καθοριστεί για τους συναδέλφους μας για σύνταξη περιλήψεων των δικαστικών αποφάσεων, προς αποστολή τους σε συναδέλφους όλης της χώρας, σε δικαστές άλλων πόλεων κλπ., με καταβολή συνδρομής, ώστε να ενισχύεται (πέραν της προβολής και του κύρους του) και οικονομικά ο Σύλλογος μας.
Συνέχιση της έκδοσης της ΑΧΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.
Σύναψη ομαδικών ασφαλιστηρίων κάλυψης της αστικής μας ευθύνης και κλοπής στα γραφεία μας , ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος των ασφαλίστρων.
Σύναψη ομαδικών συμβάσεων με γυμναστήριο ή άλλους χώρους άθλησής μας, ώστε πετύχουμε καλύτερους οικονομικούς όρους.
Αναβάθμιση της άσκησης των νέων συναδέλφων, με εξακολούθηση και βελτίωση των υπαρχόντων μαθημάτων και με οργάνωση με συμμετοχή των ασκούμενων και όσων άλλων νέων συναδέλφων επιθυμούν σε διεξαγωγή «εικονικών δικών» εντός του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών σε Σαββατοκύριακα, με «δικαστές, μάρτυρες και διαδίκους» έμπειρους συναδέλφους, επί πραγματικών αστικών και ποινικών υποθέσεων.
Χορήγηση ετήσιου επιδόματος σε όλους τους συναδέλφους για αγορά νομικών βιβλίων.
Για τους έμμισθους συναδέλφους, να ισχύουν τα κατώτερα όρια αμοιβών για τον ιδιωτικό τομέα, όπως ισχύει για τον δημόσιο τομέα.
Λήψη μέτρων κατά της αθέμιτης διαφήμισης συναδέλφων, αλλότριων με το δικηγορικό επάγγελμα δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων τους και προς απάλειψη του φαινομένου των μεμονωμένων περιπτώσεων «ανάλυσης» δικών στα ΜΜΕ ή κοινοποίησης στοιχείων δικών που εκκρεμούν στα δικαστήρια.
Αντιμετώπιση του φαινομένου των διασυνδέσεων μικρής μερίδας συναδέλφων μας με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες μέσω των οποίων προβαίνουν σε «άγρα πελατών». - Έχω συγκριμένες ιδέες και λύσεις, τις οποίες μαζί θα επεξεργαστούμε.
Για την πληρωμή των συναδέλφων στους αυτεπάγγελτους διορισμούς στα δικαστήρια, να απαιτήσουμε να αρκεί για την προώθηση των δικαιολογητικών μόνο απόσπασμα της απόφασης και όχι το πλήρες κείμενο των πρακτικών της δίκης, η καθαρογραφή των οποίων καθυστερεί σημαντικά με ανάλογη καθυστέρηση και της πληρωμής.
Διερεύνηση για την δυνατότητα παράστασης στα δικαστήρια των νέων μέχρι πενταετίας συναδέλφων μαζί με τους δικηγόρους με τους οποίους συνεργάζονται, χωρίς την έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη δικαστηριακή εμπειρία.
Συμμετοχή του Συλλόγου μας στην σύσταση Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
β/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :
Γνωστοποίηση των θεμάτων συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο (3) ημέρες πριν την συνεδρίασή του, με ανάρτηση στο site του Συλλόγου μας.
Γνωστοποίηση στα μέλη του Συλλόγου μας όλων των Πρακτικών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με ανάρτηση στο site του Συλλόγου μας.
Κάθε δαπάνη και κάθε διαχειριστική ενέργεια που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο χρηματικό όριο, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, να τίθεται άμεσα υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κάθε (3) ή (4) μήνες, με γνωστοποίηση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των στόχων και άμεσων ενεργειών του επομένου διαστήματος, με ψηφοφορία για την λήψη σχετικών αποφάσεων.
Απεξάρτηση από τις αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε όλα τα μείζονος σημασίας ζητήματα.
Συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση οικονομική του Συλλόγου μας ή σύγκλησή της μόνο στην Αθήνα, προς περιορισμό των εξόδων του Συλλόγου μας.
Υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων, τις οποίες μαζί θα διαμορφώσουμε, γα αναβάθμιση του σημαντικού ρόλου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με σχετική απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης.
Β/ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ :
Διαρκής συνεργασία μας με τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους προς επίλυση όλων των διαδικαστικών ζητημάτων.
Διερεύνηση για την δυνατότητα μαγνητοφώνησης των πρακτικών όλων των δικών.
Συνεργασία με τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους για την λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της πορείας των δικών έξω από τις δικαστικές αίθουσες.
Παρέμβαση του Προέδρου του Συλλόγου μας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντιμετώπιση του φαινομένου της μεγάλης καθυστέρησης αναμονής μας των μελών του Δικαστηρίου όταν γίνεται διακοπή για αναψυχή ή για άλλο λόγο, κυρίως στις ποινικές υποθέσεις.
Προσωπική παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου μας προς άμεση αντιμετώπιση των μεμονωμένων περιπτώσεων ανοίκειων συμπεριφορών δικαστών προς τους συναδέλφους μας.
Παρέμβαση μας στους δικαστές για άμεση δημοσίευση στο ακροατήριο του σκεπτικού, έστω συνοπτικού, όλων των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίου και τήρηση της προθεσμίας για την καθαρογραφή και καταχώριση στο ειδικό βιβλίο των αποφάσεων των δευτεροβαθμίων ποινικών δικαστηρίων, αλλά και των αθωωτικών αποφάσεων.
Γ/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΑΛΓΗ ΤΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ :
Διεκδίκηση για την επαναφορά του ελάχιστου αφορολόγητου ορίου στα εισοδήματά μας.
Διεκδίκηση για σύνδεση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών μας με το καθαρό εισόδημά μας, όπως ισχύει στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη.
Διεκδίκηση για επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασής μας στα συμβόλαια και ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της παραστάσεώς μας σε αυτά.
Διεκδίκηση για πλήρη κατάργηση του ΦΠΑ ή μείωση του ποσοστού του στην παροχή των υπηρεσιών μας, τουλάχιστον προς τους ιδιώτες, όπως ισχύει π.χ. για τους γιατρούς, οι οποίοι δεν βαρύνονται με ΦΠΑ για παροχή αυτών των υπηρεσιών.
Διεκδίκηση για κατάργηση της υποχρέωσης μας για καταβολή εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές μας.
Διεκδίκηση για κατάργηση γραμματίου προκαταβολής εισφορών στις προσωρινές διαταγές, στον διορισμό και αντικατάσταση πραγματογνώμονα, στις υποθέσεις μικροδιαφορών και σε άλλες περιπτώσεις που η Γενική μας Συνέλευση θα αποφασίσει.
Διεκδίκηση για απαλλαγή καταβολής του δικαστικού ενσήμου και του τέλους απογράφου για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες, κυρίως στις εργατικές διαφορές και στις διατροφές.
Διεκδίκηση για μείωση του ποσού του μεγαρόσημου (ΤΧΔΚ) στα προϋπάρχοντα μικρά ποσά, τα οποία πρόσφατα σχεδόν τετραπλασιάστηκαν και κατάργηση ή μείωση των ποσών των παραβόλων για άσκηση ενδίκων μέσων για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες.
Δ/ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ :
Καθιέρωση μίας (1) ή δύο (2) εκδηλώσεων τον χρόνο για κοινωνικούς σκοπούς και κυρίως για παιδιά, ανυπεράσπιστες γυναίκες, αποφυλακισμένους, άστεγους και άλλες ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας.
Σύσταση Επιτροπής από συναδέλφους μας για παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε όλα τα μείζονος σημασίας κοινωνικά ζητήματα.
Εκπόνηση προγράμματος επίλυσης του ζητήματος των απάνθρωπων συνθηκών κράτησης στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, στην Ασφάλεια Πατρών, στο Τμήμα Μεταγωγών Πατρών και στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.
Υποβολή πρότασης μας για δημιουργία νέων χώρων κράτησης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΧΔΙΚ και όποιον άλλο αρμόδιο φορέα, με ειδικότερη άμεση πρωτοβουλία για αναβάθμιση του υπόγειου χώρου κράτησης εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας.
Συνεργασία με ελεύθερους επαγγελματίες άλλων κλάδων, όπως γιατρούς, μηχανικούς κλπ., ώστε να υπάρξει κοινό μέτωπο διεκδικήσεων στους τομείς στους οποίους τα συμφέροντά μας εν πολλοίς ταυτίζονται.
Να είστε βέβαιοι ότι όλες οι προτάσεις μου αποτελούν δέσμευσή μου για να επιχειρηθεί η πραγματοποίησή τους με την δική σας θέληση και συμπαράσταση.
Τα ζητήματα που εκθέτω και μας απασχολούν δεν είναι βέβαια μόνο τα παραπάνω, αλλά και πολλά άλλα, τα οποία θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε τις ενδεδειγμένες εφικτές λύσεις.
Αναμένοντας τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας και με πραγματική εκτίμηση και σεβασμό στην προσωπικότητα και την διαφορετική αντίληψη καθενός από σας.
Ο υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Κωνσταντίνος Γ. Καραγεώργος

Σχόλια