ΦΠΑ (VIES) | ΠληροφορίεςΣυνήθεις ερωτήσεις :Q1 : Τι είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES);

Είναι ένα ηλεκρονικό μέσο διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ (= εγκυρότητα των αριθμών μητρώου ΦΠΑ) των επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες στην ΕΕ. Οι πληροφορίες σχετικά με (απαλλασσόμενες από φόρους) ενδοκοινοτικές παραδόσεις διαβιβάζονται επίσης μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών μέσω του VIES.
Q2 : Πως αποκτώνται οι πληροφορίες αυτές;

Οι πληροφορίες όσον αφορά τα δεδομένα για την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ συλλέγονται από τις εθνικές διοικήσεις και τροφοδοτούν τις βάσεις δεδομένων. Αυτό ισχύει επίσης για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις που δηλώνονται στους "ανακεφαλαιωτικούς πίνακες".


Q3 : Ποιές είναι οι πληροφορίες που διατίθενται στον παγκόσμιο ιστό (www) όταν χρησιμοποιείται το σύστημα VIES;

Η μόνη πληροφορία που διατίθεται αφορά την εγκυρότητα του αριθμού μητρώου ΦΠΑ. Δεν διατίθεται καμία άλλη πληροφορία (όνομα, διεύθυνση κλπ).


Q4 : Πόσο ενημερωμένα είναι τα δεδομένα;

Τα δεδομένα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο. Κάθε φορά που υποβάλλεται ένα ερώτημα, αποστέλλεται μήνυμα στο κράτος μέλος που χορήγησε τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ, απευθύνοντας το ερώτημα εάν ο αναφερόμενος αριθμός είναι έγκυρος.


Q5 : Μπορούν να υποβάλλονται μέσω του VIES ομαδικά ερωτήματα στον ιστό (Web);

Όχι. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για μεμονωμένα ερωτήματα.


Q6 : Παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες;

Όχι. Μόνο η επιβεβαίωση εάν ένας αριθμός είναι έγκυρος ή όχι.


Q7 : Το σύστημα αναφέρει ότι ο αριθμός είναι άκυρος. Τι πρέπει να κάνω;

Ένας αριθμός μπορεί να είναι άκυρος για διάφορους λόγους. Καταρχάς ελέγξτε με τον πελάτη σας εάν ο αριθμός που ανέφερε ο τελευταίος είναι ορθός (σωστός αριθμός χαρακτήρων, σωστό μήκος). Εάν ο αριθμός που ανέφερε ο πελάτης σας εξακολουθεί να είναι άκυρος μετά την επαλήθευση, ζητείστε από αυτόν να έρθει σε επαφή με την φορολογική του διοίκηση.


Q8 : Χρειάζεται να έχω έγκυρο αριθμό μητρώου ΦΠΑ του πελάτη μου πριν πραγματοποιήσω ενδοκοινοτική παράδοση;

Πριν πραγματοποιήσετε ενδοκοινοτική παράδοση χωρίς είσπραξη ΦΠΑ, βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπο στο οποίο παραδίδετε τα αγαθά είναι υποκείμενος σε φόρο σε άλλο κράτος μέλος, και ότι τα υπό εξέταση αγαθά εγκατέλειψαν ή θα εγκαταλείψουν το δικό σας κράτος μέλος για άλλο κράτος μέλος. Ο αριθμός ΦΠΑ πρέπει επίσης να αναφέρεται στο τιμολόγιο.


Q9 : Χρειάζομαι έγκυρο αριθμό ΦΠΑ για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακά μου;

Ναι. Ο αριθμός του πελάτη σας που αναφέρεται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακά σας που υποβάλλετε στην φορολογική σας διοίκηση πρέπει να είναι ορθός.


Q10 : Τι είναι ανακεφαλαιωτικός πίνακας;

Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αναφέρουν το συνολικό ποσό των παραδόσεων κατά τη διάρκεια του σχετικού τριμήνου σε κάθε υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα που υποβάλλεται στην φορολογική διοίκηση του υποκείμενου στο φόρο που πραγματοποιεί την παράδοση.


Q11 : Μπορεί κάποιος να μάθει τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για το σχηματισμό των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ανακοινώσει αυτούς τους αλγορίθμους. Ωστόσο στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται η δομή των αριθμών μητρώου ΦΠΑ.

VAT identification number structure (EL)
Κράτος μέλος Structure (EL) Format (EL)*
AT-Αυστρία ATU99999999 1 block of 9 characters (el)
BE-Βέλγιο BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Βουλγαρία BG999999999 or
BG9999999999 (el)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (el)
CY-Κύπρος CY99999999L 1 block of 9 characters (el)
CZ-Τσεχική ∆ηµοκρατία CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(el)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (el)
DE-Γερμανία DE999999999 1 block of 9 digits (el)
DK-Δανία DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (el)
EE-Εσθονία EE999999999 1 block of 9 digits (el)
EL-Ελλάδα EL999999999 1 block of 9 digits (el)
ES-Ισπανία ESX9999999X4 1 block of 9 characters (el)
FI-Φινλανδία FI99999999 1 block of 8 digits (el)
FR-Γαλλία FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (el)
GB-Ηνωμένο Βασίλειο GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (el)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (el)
HR-Κροατία HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Ουγγαρία HU99999999 1 block of 8 digits (el)
IE-Ιρλανδία IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Ιταλία IT99999999999 1 block of 11 digits (el)
LT-Λιθουανία LT999999999 or
LT999999999999 (el)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (el)
LU-Λουξεμβούργο LU99999999 1 block of 8 digits (el)
LV-Λεττονία LV99999999999 1 block of 11 digits (el)
MT-Μάλτα MT99999999 1 block of 8 digits (el)
NL-Κάτω Χώρες NL999999999B998 1 block of 12 characters (el)
PL-Πολωνία PL9999999999 1 block of 10 digits (el)
PT-Πορτογαλία PT999999999 1 block of 9 digits (el)
RO-Ρωμανία RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (el)
SE-Σουηδία SE999999999999 1 block of 12 digits (el)
SI-Σλοβενία SI99999999 1 block of 8 digits (el)
SK-Σλοβακία SK9999999999 1 block of 10 digits (el)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (EL)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (EL)


Q12 : Τι πρέπει να κάνω εάν ο δικός μου αριθμός ΦΠΑ εμφανίζεται ως άκυρος;

Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής είναι ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο που ελέγχει την ισχύ των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων που διατηρούν τα κράτη μέλη.
Εάν ο αριθμός σας ΦΠΑ εμφανίζεται ως άκυρος, πρέπει να αποταθείτε στην οικεία φορολογική διοίκηση.


Q13 : Τι πρέπει να κάνω εάν ο αριθμός ΦΠΑ του πελάτη μου εμφανίζεται ως άκυρος;

Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής είναι ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο που ελέγχει την ισχύ των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων που διατηρούν τα κράτη μέλη. Με άλλα λόγια, όταν ελέγχετε έναν αριθμό, τότε ερωτάται η βάση δεδομένων του εν λόγω κράτους μέλους.
Εάν ο αριθμός ΦΠΑ του πελάτη σας εμφανίζεται ως άκυρος, τότε αυτός πρέπει να εξετάσει το πρόβλημα με τη φορολογική του διοίκηση.


Q14 : Τι πρέπει να κάνω εάν ο δικτυακός τόπος δεν λειτουργεί;

Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής είναι ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο που ελέγχει την ισχύ των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων που διατηρούν τα κράτη μέλη. Με άλλα λόγια, όταν ελέγχετε έναν αριθμό, τότε ελέγχεται η βάση δεδομένων του εν λόγω κράτους μέλους.
Η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του συστήματος ίσως είναι σε ορισμένες χρονικές στιγμές αδύνατη λόγω του ότι πρέπει να πραγματοποιείται διαφύλαξη των βάσεων δεδομένων των κρατών μελών.
Πρόκειται για γνωστό πρόβλημα, και η Επιτροπή προσπαθεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να διασφαλίσει ώστε ο χρόνος κατά τον οποίο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων λόγω ενημέρωσης να περιορίζεται στο ελάχιστο.


Q15 : Μπορεί να γίνει γνωστό το όνομα ή/και η διεύθυνση που συνδέονται με αριθμό ΦΠΑ;

Προς το παρόν δεν προβλέπεται η παροχή αυτού του είδους επαλήθευσης στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής.
Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση της οικείας φορολογικής διοίκησης ότι ένας αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ αντιστοιχεί σε όνομα ή/και διεύθυνση.


Q16 : Είναι δυνατή η ανοικτή διεπαφή με τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής;

Μια υπηρεσία SOAP είναι διαθέσιμη, η οποία προσφέρει την ίδια λειτουργικότητα όπως και η διαδραστική υπηρεσία. Οι σελίδες Ρήτρα παραίτησης από ευθύνη, Βοήθεια και Συχνές Ερωτήσεις επίσης ισχύουν για αυτήν την υπηρεσία. Το αρχείο WSDL αυτής της υπηρεσίας βρίσκεται εδώ. Οποιαδήποτε τεχνική ερώτηση σχετικά με αυτήν την υπηρεσία μπορεί να σταλεί στη διεύθυνση TAXUD - Vies on Internet .


Q17 : Υπάρχει η δυνατότητα γνωστοποίησης του αριθμού ΦΠΑ ενός πελάτη ή ενός προμηθευτή εάν είναι γνωστό το όνομα και η διεύθυνσή του;

Η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση σ' αυτές τις πληροφορίες.
Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής σας επιτρέπει μόνο να ελέγξετε την ισχύ του αριθμού ΦΠΑ ενός πελάτη.
Ο αριθμός ΦΠΑ πρέπει να σας δοθεί απευθείας από τον πελάτη/προμηθευτή σας.


Q18 : Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να ελέγξω εάν ισχύει ο αριθμός ΦΠΑ του πελάτη μου;

Εάν πιστεύετε ότι ο πελάτης σας δεν υπόκειται στο φόρο, δεν πρέπει να απαλλάξετε την παράδοση, αλλά να χρεώσετε τον ΦΠΑ.


Q19 : Οι αυστριακοί αριθμοί ΦΠΑ έχουν το πρόθεμα "ΑΤU", ενώ ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής προβλέπει μόνο το πρόθεμα "AT" για τους αυστριακούς αριθμούς.

Το ορθό πρόθεμα για την Αυστρία είναι "AT". Οι αυστριακοί αριθμοί ΦΠΑ αρχίζουν πάντα με "U". Γι' αυτό, όταν ελέγχετε αυστριακό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ πρέπει να αρχίζετε με το στοιχείο "U".


Q20 : Υπάρχει βάση δεδομένων με όλους τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ΦΠΑ;

Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με όλους τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ΦΠΑ.
Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής είναι συνδεδεμένος με τις βάσεις δεδομένων ΦΠΑ των διαφόρων κρατών μελών και η εξακρίβωση βασίζεται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη βάση δεδομένων.


Q21 : Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τη φορολογική διοίκηση στον τομέα του ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Αυτές τις πληροφορίες για τον ΦΠΑ μπορείτε να τις βρείτε στη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη διεύθυνση: "VAT in the European Community"


Q22 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:
EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residenteΕυρωπαϊκή Επιτροπή 

Σχόλια