ΠΟΛ. 1086/26-3-2014: Κοινοποίηση της με αριθμό 32/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής μετά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 55 και 66 παρ.4 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α /26-7-2013)

Σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα 32/2014 Γνωμοδότηση του Β΄ 
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - η οποία και έγινε δεκτή από τον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - σχετικά με την δυνατότητα άσκησης 
ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής κατά της πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄,β΄,και γ΄ της παρ.4 του αρθ. 66 ν. 4174/2013 
(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) μετά την αίτηση - ανέκκλητη δήλωση για 
υπαγωγή του υποχρέου στο νεότερο και ευνοϊκότερο νομοθετικό καθεστώς που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου.

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.) : 

Με την ως άνω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ότι :

α) Για tic υποθέσεις των περιπτώσεων α΄και 3΄του άρθρου 66 παρ.4 και ακολούθως 
παρ.32 ΚΦΔ, όπως αναριθμήθηκε και ισχύει με tic διατάξεις του άρθρου 50 του 
ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α΄287/31 -12-2013), μετά την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή 
στο καθεστώς του αρθ. 55 παρ.2 του ν. 4174/2013 και την έκδοση πράξης επιβολής 
ευνοϊκότερου προστίμου, και εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την 1/8/2013 και μετά ο 
υπόχρεος δύναται να αμφισβητήσει την ως άνω εκδοθείσα επιεικέστερη πράξη με την 
άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά τις διατάξεις του αρθ 70B΄ ν.2238/1994 (αν η 
πράξη εκδόθηκε από 1/8/2013 μέχρι και 31/12/2013) ή και πιθανώς κατά τις διατάξεις του αρθ.63 
ν. 4174/2013. Η τυχόν δε ενδικοφανής προσφυγή θα πρέπει να στρέφεται υόνο κατά νομικών και 
ουσιαστικών πλημμελειών ^c εκδoθείσαc πρά^ επι3oλής προστίμου και όχι κατά του ύψouc το 
προστίμου. Ακολούθως βέβαια, ο υπόχρεος μπορεί να καταθέσει και προσφυγή ενώπιον των 
Διοικητικών Δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά 
αποφάσεως της Δ.Ε.Δ. που θα εκδοθεί επί τυχόν ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής.

β) Για τις υποθέσεις όμως της περίπτωσης γ΄του άρθρου 66 παρ.4 Κ.Φ.Δ και πλέον 
παρ.32, μετά την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του αρθ. 55 παρ.2 
του ν. 4174/2013 και επειδή ήδη ευρίσκοντο στο στάδιο του διοικητικού ή 
δικαστικού συμβιβασμού με τα άρθρα 70 και 71 ν.2238/94 ή εκκρεμούς 
ενδικοφανούς προσφυγής με το άρθρο 70Α ν.2238/94, λόγω της εντεύθεν 
οριστικοποίησης του καταλογισμού, δεν υφίσταται περαιτέρω δυνατότητα 
αμφισβήτησης της πράξης του συμβιβασμού με την ειδική διοικητική διαδικασία της 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά τις διατάξεις του άρθ.70 Β΄ του Ν.2238/94.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Κατόπιν των ανωτέρω, για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω περίπτωση 
α΄, η θέση της Διοίκησης που αποτυπώθηκε στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 
της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1249/21.11.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΥΗ-ΗΨΙ) ανακαλείται.

Ακριβές Αντίγραφο               Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας    Θεοχάρης Θεοχάρης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.