ΠΟΛ. 1109/14-4-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Μαυρομάτη
Τηλέφωνο : 210 3636872,210 3635679
FAX : 210 3635077
ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Να σταλεί και με email
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
ΠΟΛ : 1109 
ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α'(τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 A77-4-2014)
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου Α'(τροποποίηση διατάξεων ν.δ 356/1974-ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α77-4-2014), με τις οποίες
α) προστέθηκαν νέα εδάφια στο άρθρο 9 του ΚΕΔΕ με τα οποία αυξήθηκε το όριο οφειλών για την είσπραξη των οποίων δεν λαμβάνονται τα αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη),
β) προστέθηκαν νέα εδάφια στο άρθρο 30Α του ΚΕΔΕ με τα οποία καθορίστηκε ελάχιστο ποσό οφειλής για επιβολή κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ελάχιστο ποσό απόδοσης από τα πιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης στα χέρια τους ως τρίτων,
γ) αντικαταστάθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια και προστέθηκε και νέα παράγραφος στο άρθρο 31 του ΚΕΔΕ με τα οποία:
i) αυξήθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και
ii) θεσπίσθηκε το ακατάσχετο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για ένα μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

και δ) προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ με το οποίο επιμηκύνθηκε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης τρίτου όταν πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα από οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.
Ειδικότερα:
1) Αυξάνεται από τριακόσια (300) ευρώ που ισχύει σήμερα σε πεντακόσια (500) ευρώ, το ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και συγκεκριμένα: δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ληξιπροθέσμων χρεών του οφειλέτη από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κλπ.) και όχι μεμονωμένες οφειλές αυτού. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, καθώς και των άρθρων 53 και 57 ν. 4174/2013.
Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014, (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.
2) Προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος του άρθρου 30 Α (κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων) του ν.δ 356/1974 (ΚΕΔΕ) σύμφωνα με τα οποία:
Α) δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με τη διαδικασία του άρθρου αυτού (έντυπη διαδικασία) για απαιτήσεις (κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής) μικρότερες των πενήντα (50) ευρώ και στην περίπτωση που επιβληθεί αυτή
α) δεν υποβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα η δήλωση του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ και β) τυχόν υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.
Β) εάν επιβληθεί κατάσχεση για συνολικό ποσό (κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής) μεγαλύτερο των πενήντα (50) ευρώ και το προς απόδοση ποσό από το πιστωτικό ίδρυμα στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ, τότε αυτό δεν αποδίδεται εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, δηλαδή εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο το προς απόδοση ποσό θα είναι μεγαλύτερο του παραπάνω ορίου.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων που επιβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 30 Β του ΚΕΔΕ (κοινοποίηση κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά μέσα).
3) Αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ως εξής:
Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη ή μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 'Λ αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Στο κατασχετήριο πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζεται ο περιορισμός που τίθεται από το νόμο, ήτοι το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο του ανωτέρου ορίου.
Οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014, (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) και εμπίπτουν στο κατά τα ανωτέρω ακατάσχετο ποσό, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή των συντάξεων.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει αυτοδίκαια, δεδομένου, ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η υποβολή αίτησης του οφειλέτη και δεν έχει αναδρομική ισχύ, καθόσον κατά το τέταρτο άρθρο του τρίτου κεφαλαίου του ως άνω νόμου, η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από 7 Απριλίου 2014 και ως εκ τούτου τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή από τον τρίτο (ασφαλιστικό Ταμείο κλπ.) της εντολής της Δ.Ο.Υ για υλοποίηση του περιορισμού ή άρσης της κατάσχεσης δεν επιστρέφονται.
4) Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 31 ΚΕΔΕ σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται ακατάσχετο ποσό κατάθεσης σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.
Ειδικότερα θεσπίζεται το ακατάσχετο καταθέσεων για ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικά ιδρύματα για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.
Ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την ανωτέρω υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Τέλος οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη νόμου με τις ανωτέρω διατάξεις, δεν εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 982 ΚΠολΔ, η οποία δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις κατά ΚΕΔΕ κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, αφού αφενός μεν η παρούσα ρύθμιση είναι ειδικότερη εκείνης και την αποκλείει, αφετέρου δε διότι η παρούσα ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερη και διαρκή προστασία στον οφειλέτη, μέχρι του πιο πάνω ορίου, και όχι χρονικά περιορισμένη, όπως στην περίπτωση του άρθρου 982 ΚΠολΔ. (βλέπε εισηγητική έκθεση)
5) προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 (δήλωση τρίτου) ΚΕΔΕ σύμφωνα με το οποίο ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου σε αντιδιαστολή με τις λοιπές δηλώσεις τρίτων οι οποίες γίνονται εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σχόλια