Παρακράτηση φόρου έως και 20% ΠΟΛ.1120 | Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.

Την Παρασκευή 25/4/2014 και ώρα 15:35:25 Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η ΠΟΛ 1120 από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  την οποία περιμέναμε πολύ καιρό ως ερμηνευτική επί της παρακρατήσεως του 20%.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ είχε δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα ως προς το θέμα αυτό, και παρέπεμπε στις εκάστοτε ΔΟΥ , διότι υπήρχε μία ασάφεια ως προς την ομοιόμορφη εφαρμογή των περ. δ’ της παρ.1, τωνπαρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και της περ. δ’ της παρ. 1, των παρ. 2 και 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013).

Με αυτή την Εγκύκλιο  δίνονται οι οδηγίες και ο τρόπος παρακράτησης και συμμόρφωσης των υπόχρεων σε παρακράτηση. 
Στην Εγκύκλιο γίνεται ερμηνεία και διευκρίνηση τι ορίζεται ως  «ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ», «ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».
Διευκρινίζεται επίσης ποιά επαγγέλματα δεν εμπίπτουν σε παρακράτηση :
"
"Αντίθετα, διευκρινίζουμε ότι δεν εμπίπτουν
στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων,πρακτόρων, μεσιτών,κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τησύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων,μεσιτών,πρακτόρων,διαμεσολαβητών,εκτελωνιστών,φωτορεπόρτερ, διαφημιστών,επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενοασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτέςεκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές τωνσυνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες,μεσίτες ασφαλίσεων,ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.),αμοιβές για υπηρεσίες φασόν,προώθησηςπροϊόντωνκαιγενικά οι αμοιβές που με τον ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημααπό εμπορικές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικήςδήλωσης παρακρατούμενου φόρου."
Επίσης για αμοιβές από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναφέρει τα κάτωθι:


"Περαιτέρω, όταν οι φορείς γενικής κυβέρνησης καταβάλλουν αμοιβές σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, θα διενεργούν παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%), σύμφωνα με τις
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β ́ της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, και όχι βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 64."
Ως προς τα ποια επαγγέλματα είναι υπόχρεα αναφέρει :

" Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το επάγγελμα του
ιατρού,
οδοντιάτρου,
κτηνιάτρου,
φυσιοθεραπευτή,
βιολόγου,
ψυχολόγου,
μαίας,
δικηγόρου,
συμβολαιογράφου,άμισθου υποθηκοφύλακα,
δικαστικού επιμελητή,
αρχιτέκτονα, μηχανικού,
τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου,
δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου,
σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα,
ξεναγού, μεταφραστή,
καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη
ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη,
ηθοποιού, ετελεστή μουσικών έργων
ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης,
χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου,
ενδυματολόγου, διακοσμητή,
οικονομολόγου,
αναλυτή,
προγραμματιστή,
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων,
λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή,
κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού,
εμπειρογνώμονα,
ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή,
λογοθεραπευτή,
λογοπαθολόγου και λογοπεδικού,
καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται
σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών,
εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας"


δείτε την ΠΟΛ 1120 στον ακόλουθο σύνδεσμο:
diavgeia.gov.gr

Σχόλια