Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αριθ. Φ.420/9/80723         (ΦΕΚ Β 780/28.3.2014)
 Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του 
εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302/13-12-2005).

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 33, 114 και 139 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/7-6- 
2010), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω 
υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο 
Ελεγκτικό 
Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43/20-2-2014).

 3. Τις διατάξεις του ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α 188), 
όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22-4-2005).

 5. Την υπό στοιχεία Υ304/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ 1635/2-7- 
2013 τεύχος Β).

 6. Την υπ αριθ. 6/2014 (ΑΠ: 8428/28-2-2014) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ. ΒΙΕΚΝ-
7Α3).

 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


 Αρθρο 1

 1. Οι Ελληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, οι 
οποίες θα διεξαχθούν την 18η Μαΐου 2014 και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα διεξαχθούν την 25η Μαΐου 2014, απαλλάσσονται από τον 
έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 11-05-2014 μέχρι και 09-06-
2014.

 2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων 
σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.


 Αρθρο 2

 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ            ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ     
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.