Καθορισμός Αποζημίωσης Δικαστικών Αντιπροσώπων 2014 | ΦΕΚ Β' ΦΕΚ B 1189 - 10.05.2014

 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189
10 Μαΐου 2014
17047
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18989
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και
των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών,
εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ.
για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτι−
κών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και του τρόπου κατα−
βολής τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) Tων άρθρων 108 και 131 του Π.Δ/τος 26/2012 «Κωδι−
κοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθε−
σίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57Α΄) όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 29 και 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010) όπως ισχύει.
γ) Των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1427/1984 «Άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν
στα έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οι−
κονομικής Κοινότητας».
γ) Των άρθρου 9 και 17 του Ν. 4255/2014 «Εκλογή Με−
λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 89).
δ) Των άρθρων 19 και 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο−
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄).
ε) Του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
το ταυτάριθμο άρθρο του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98Α΄).
στ) Του άρθρου 49 του Ν. 4262/2014 «Απλούστευση
της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δρα−
στηριότητας»
2. Την υπ’ αριθμ. 2/56533/0022/10.10.2006 κοινή Υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας – Οικονομικών
και Μεταφορών – Επικοινωνιών «Καθορισμός χιλιομετρι−
κής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για
υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα» (ΦΕΚ 1772 Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 17772/2−5−2014 κοινή υπουργική από−
φαση περί «Καθορισμού του αριθμού εποπτών εκλογών
και των προθεσμιών για το διορισμό και την άφιξη αυ−
τών και των γραμματέων τους στην οικεία πρεσβευτική
ή προξενική αρχή, για την ψηφοφορία των Ελλήνων
που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, το ύψος της οποί−
ας θα ανέλθει στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων
ευρώ (32.000.000,00 €) περίπου και θα αντιμετωπισθεί
από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. (Φορέας 07/130 και ΚΑΕ 5262).
6. Την υπ’ αριθμ. 18976/9−5−2014 βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Κ.Υ. περί δέσμευσης αντίστοιχης
πίστωσης για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης,
αποφασίζουμε:
17048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΜΕΡΟΣ Α
Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων
1. Στους διοριζόμενους εφόρους αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρ−
χής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτι−
κών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας,
για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών
Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών
της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και των Εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 25ης Μαΐου 2014, καταβάλλεται αποζημίωση και
οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
επόμενα άρθρα.
2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο κατα−
βάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους
της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός
των ημερών που είναι απαραίτητες:
α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της
συντομότερης οδού και
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
3. Τα καταβαλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπό−
κεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψη−
φίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό
δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε
αιτία.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι Αποζημίωσης εντός Νομού
Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου
άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής, καταβάλλεται ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ
(115,00 €) για κάθε ημέρα και για δέκα (10) ημέρες
Στους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια
ημερήσια αποζημίωση, αλλά σε κάθε περίπτωση για
μια ημέρα λιγότερη.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κατα−
βάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα
και για εννέα (9) ημέρες.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση και
για έξι (6) ημέρες.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που
χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσ−
σας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών,
ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα και για
δύο (2) ημέρες για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και
ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα και για
δύο (2) ημέρες για τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014.
Άρθρο 3
Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής στους
Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες
Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονί−
κης, καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου
2 παρ. β και για δώδεκα (12) ημέρες. Στους αναπληρωτές
τους καταβάλλεται η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για
έξι (6) ημέρες.
Άρθρο 4
Μετακινήσεις αντιπροσώπων δικαστικής αρχής
σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες
Α). Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους, στα νησιωτικά συμπλέγμα−
τα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (εκτός των
νησιών Ρόδος και Κως), καθώς και στα νησιά Ικαρία του
νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του νομού Αττικής,
Γαύδος του νομού Χανίων, Σαμοθράκη του νομού Έβρου,
Θάσος του νομού Καβάλας, Ψαρρά και Οινούσες του
νομού Χίου, Λήμνος και Αγίος Ευστράτιος του νομού
Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων και των
άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, καταβάλλεται
η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ. β και για
δώδεκα (12) ημέρες λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών.
β) Στους αναπληρωτές των προαναφερομένων δικαι−
ούχων καταβάλλεται η ίδια ημερήσια αποζημίωση αλλά
σε κάθε περίπτωση για μια (1) ημέρα λιγότερη.
γ) Ειδικά για τα νησιά Ρόδος και Κως, το ανώτατο
όριο ημερών αποζημίωσης, για τους αντιπροσώπους
δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές τους, ορίζεται
σε εννέα (9) ημέρες και έξι (6) ημέρες αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής σε εκλογικά τμήματα
της Επικράτειας όπου θα διεξαχθούν εκλογές
αποκλειστικά για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικά τμήματα της
Επικράτειας όπου διεξάγεται ψηφοφορία αποκλειστικά
και μόνο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 25 Μαΐου 2014, καταβάλλεται η ημε−
ρήσια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ. β και για πέντε
(5) ημέρες.
Άρθρο 6
Δικαιούχοι αποζημίωσης που ασκούν καθήκοντα
εκτός του νομού όπου υπηρετούν
1α. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας,
που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου
υπηρετούν, πλην των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών
και των διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας, προκαταβάλ−
λονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης από την έδρα
τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται
και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο
για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα,
καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους, επιπλέον
δε και ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
1β. Στους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα ασκήσουν
τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα του άρ−
θρου 4 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας του νομού
που υπηρετούν, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα
μετάβασης και επιστροφής καθώς και η ημερήσια αποζη−
μίωση όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 1α.
2. Οι ημέρες αποζημίωσης των δικαιούχων της παρα−
γράφου 1α ορίζονται σε έντεκα (11) με εξαίρεση τους
δικαστικούς αντιπροσώπους του άρθρου 5 που ασκούν
τα καθήκοντά τους εκτός του Νομού που υπηρετούν,
για τους οποίους ορίζεται ανώτατος αριθμός ημερών
επτά (7). Για τους αναπληρωτές τους καταβάλλεται η
ίδια ημερήσια αποζημίωση αλλά σε κάθε περίπτωση για
μια (1) ημέρα λιγότερη.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17049
Άρθρο 7
Οδοιπορικά έξοδα αντιπροσώπων
δικαστικής αρχής κτλ
1. Τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος
για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση,
καθορίζονται, με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:
α) Για τους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.
β) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής,
από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.
γ) Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστι−
κής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:
αα) Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την από−
σταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα
του εφόρου και αντίστροφα και
ββ) Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την
έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο
τοποθετήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή αν δεν εκδοθεί
από τους Εφόρους η σχετική απόφαση, οι Εισαγγελείς
Πρωτοδικών μπορούν να εκδώσουν συμπληρωματική
απόφαση.
δ) Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από
τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.
2. Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:
α) Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυ−
τοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
β) Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και
λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά
την χορηγούμενη έκπτωση.
γ) Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της
χώρας το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος
ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά την χορηγού−
μενη έκπτωση.
3. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής ή και ολό−
κληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω
συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιο−
δήποτε μέσο και το ποσό που θα καθοριστεί με βάση
το άρθρο 6 της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί το
ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως
καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο
μέσο της διαδρομής αυτής, σε συνάρτηση προς τις
τοπικές κατά περίπτωση συνθήκες και ιδιαιτερότητες,
οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του
ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου όπου
αυτό επιβάλλεται, κατά την εκτίμηση των αρχών του
παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορι−
κών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του
αεροπλάνου.
Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης
αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κτλ εντός Νομού
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέρ−
γεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής της
εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αντιπρο−
σώπους δικαστικής αρχής κτλ που διορίζονται εντός
του νομού της έδρας τους και δεν θεωρείται δημόσιος
υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την
επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.
2. α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της
αποζημίωσης είναι η συμπλήρωση της αίτησης του Πα−
ραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης απόφασης, από τους εφόρους και τους
αναπληρωτές αυτών και από τους αντιπροσώπους της
δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές αυτών και η
κατάθεση της αίτησης στο πρωτοδικείο. Οι αντιπρόπω−
ποι της δικαστικής αρχής καταθέτουν την αίτηση μαζί
με τον σάκο με τα ψηφοδέλτια και το λοιπό εκλογικό
υλικό και στην περίπτωση που είναι υποχρεώμενοι να
καταθέσουν σάκους ψηφοδελτίων σε περισσότερα από
ένα πρωτοδικεία, τότε την αίτηση του Παραρτήματος Ι
την καταθέτουν μόνο στο πρώτο.
Στην αίτηση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των Γραμματέων των
Εφορευτικών Επιτροπών και των διερμηνέων τουρκικής
γλώσσας όπου αυτός έχει οριστεί.
β) Τα πρωτοδικεία αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν
και να διαβιβάσουν στη Γ.Γ.Π.Σ συμπληρωμένες τις αιτή−
σεις του Παραρτήματος Ι, μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνί−
ου 2014. Η διαβίβαση θα γίνει με την φυσική μεταφορά
των συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων αιτήσεων του
παραρτήματος Ι. Προαιρετικά για την επιτάγχυνση της
διαδικασίας, ηλεκτρονικό αντίγραφο της λίστας μπορεί
να σταλεί από τους Υπόχρεους της περίπτωσης α) σε
διεύθυνση e−mail της Γ.Γ.Π.Σ.
γ) Ο δικαιούχος συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονι−
κή αίτηση για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης
μέσω της εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.
Στην αίτηση αυτή θα συμπληρώσει τον τραπεζικό κωδικό
IBAN στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης
καθώς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Η πληρωμή της
εκλογικής αποζημίωσης γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε.
3. Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ, μετά την
κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου,
κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση
στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ. Η Γ.Γ.Π.Σ. επεξεργάζεται τα
στοιχεία του περιεχομένου των υποβληθεισών αιτήσε−
ων, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη
διάθεση της και στη συνέχεια δημιουργεί:
i) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη
στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό
ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαι−
ούμενο ποσό αποζημίωσης. Η ηλεκτρονική μορφή της
κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την
οποία και διαβιβάζεται.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό
ποσό της αποζημίωσης, ολογράφως και αριθμητικώς,
ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
4. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλ−
λεται στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία
εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα
της Ελλάδος για xρέωση του λογαριασμού του Δημο−
σίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο −Συγκέντρωση Εισπράξεων
−Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών
17050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των
οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η
ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γ.Γ.Π.Σ., στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. α) Οι σχετικές για την πληρωμή της εκλογικής
αποζημίωσης πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον
ειδικό φορέα 07−130 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ − ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262 «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ».
β) Για την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης, η ει−
δική εντολή πληρωμής της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
6. α) Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη−
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών.
β) Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη−
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την έκδοση
του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδε−
ται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Κ.Υ του ΥΠ.ΕΣ.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα
της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη
χρέωση του λογαριασμού 200.
iv) Αναλυτική κατάσταση της παραγραφου 3 του πα−
ρόντος άρθρου με τους δικαιούχους στους οποίους
καταβλήθηκε η αποζημίωση, από τις οικείες τράπεζες
ή πιστωτικά ιδρύματα.
7. Η Δ24−Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι
συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύ−
ματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται
μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
8. Η δαπάνη για την καταβολή της εκλογικής απο−
ζημίωσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Αρμόδια υπηρεσία για το μηχανογραφικό έλεγχο
των δηλούμενων με την κατά την παρ. 2 του παρόντος
άρθρου ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων είναι η Γ.Γ.Π.Σ.
Κατόπιν της υποβολής της αίτησης, μέσω του Πληρο−
φοριακού Συστήματος της Γ.Γ.Π.Σ. γίνεται διασταύρωση
και εκκαθάριση όλων των δηλώσεων. Σε περίπτωση
που η αίτηση γίνει αποδεκτή καθορίζεται το ακριβές
ποσό της αποζημίωσης. Σε περίπτωση που η αίτηση
απορριφθεί παραπέμπεται προς έλεγχο σύμφωνα με
την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
10.α.) Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών − όπου απαιτείται −και
τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλού−
μενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται το ΥΠ.ΕΣ./
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.
β) Το ΥΠ.ΕΣ. είναι επίσης αρμόδιο να διενεργεί δειγ−
ματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων
με την αίτηση στοιχείων.
γ) Το ΥΠ.ΕΣ. δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαι−
ολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο,
καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, τα οποία υποχρεούνται
σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.
δ) Το ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο
προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή τυχόν αρ−
χικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα
του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία, το ΥΠ.ΕΣ. επιλαμβάνεται της εξέτασης της
υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν
στο φάκελο.
11. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αί−
τησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών,
η καταβολή της αποζημίωσης δύναται να αναστέλλεται
μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.
12. Το ΥΠ.ΕΣ. μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει
πόρισμα ελέγχου και αποστέλλει αυτό προς τη Γ.Γ.Π.Σ
μόνο στην περίπτωση που κριθεί ότι η αίτηση πρέπει να
γίνει αποδεκτή, προκειμένου να γίνει και ηλεκτρονικά
αποδεκτή και να ακολουθηθεί η διαδικασία των παρα−
γράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου και να ολοκλη−
ρωθεί η καταβολή της αποζημίωσης.
Άρθρο 9
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής
αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων
αντιπροσώπων κτλ εκτός νομού
1. Η αποζημίωση του άρθρου 6, καθώς και τα οδοι−
πορικά έξοδα του άρθρου 7 της παρούσας, προκατα−
βάλλονται.
2. Οι πληρωμές θα γίνουν από τα τοπικά υποκατα−
στήματα της Τράπεζας Πειραιώς A.E. σε μετρητά με
την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαι−
ολογητικών:
α) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους,
κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού,
β) της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 7,
γ) την επίδειξη του Δελτίου Αστυνονομικής Ταυτό−
τητας και τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου του δικαιούχου. Σε περίπτωση λανθασμένου
Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να κατάβα−
λει στο δικαιούχο την αποζημίωση.
3. Για την πληρωμή των προαναφερόμενων δαπανών
εκδίδονται από την Υ.Δ.Ε. στο ΥΠ.ΕΣ. Χρηματικά Ένταλμα−
τα Προπληρωμής σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιολογι−
στικές διατάξεις {Ν. 2362/95 (Α΄ 247) και π.δ./γμα 136/1998
(Α΄ 107)} με πρώτο υπόλογο την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
και δεύτερο υπόλογο υπάλληλο του ΥΠ.ΕΣ. συμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
4. Για την έκδοση και απόδοση λογαριασμού του σχε−
τικού ΧΕΠ υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Για την έκδοση του ΧΕΠ
α.1. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του
αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου
α.2. Απόφαση έκδοσης ΧΕΠ
β. Για την απόδοση του Λογαριασμού
β1. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής σε δύο (2)
αντίγραφα που συντάσσεται από την Τράπεζα Πειραιώς
Α.Ε. και περιλαμβάνει κατά στήλη ι) στοιχεία δικαιού−
χου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογι−
κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας) ιι)
δικαιούμενο ποσό
β.2. Το πρωτοτύπο έγγραφο του διορισμού τους,
β.3. Η πρωτότυπη απόφαση που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 7, με την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ από
την πληρώτρια Τράπεζα.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17051
Για την δικαιολόγηση της αποζημίωσης του αρθρου
13 της παρούσας δεν υποβάλλεται το υποστοιχείο β.3.
ανωτέρω δικαιολογητικό και η ενδειξη της Τράπεζας
ΕΞΟΦΛΗΘΗ σημειώνεται επί του πρωτοτύπου εγγράφου
διορισμού τους.
5. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους
θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
έως την 23η Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή. Πέραν της
ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση θα καταβάλλεται με
τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος.
Άρθρο 10
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών και επιβολή προστίμων
1 Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβλή−
θηκε για οδοιπορικά έξοδα ή για ημερήσια αποζημίωση
ή και για τα δύο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που
απαιτείται με τα φθηνότερα μέσα συγκοινωνίας για τη
διαδρομή που διανύθηκε ή για την εκτέλεση των καθη−
κόντων τους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
διατάσσεται η βεβαίωση του επί πλέον χρηματικού πο−
σού που καταβλήθηκε ως δημόσιου εσόδου, σε βάρος
αυτού που έλαβε το επί πλέον ποσό.
2. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ−
πονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που
δηλώνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε πε−
ρίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
3. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί−
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδο−
τημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 11
Μη εκτέλεση καθηκόντων
1. Οι έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής
κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα
οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7,
πλην όμως δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω
ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο,
υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα
κάνουν στον αρμόδιο έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών,
να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.), τα παρακάτω κατά περί−
πτωση δικαιολογητικά, για την απαλλαγή τους από την
υποχρέωση επιστροφής του ποσού αυτού ως αχρεω−
στήτως εισπραχθέντος:
α) Για την περίπτωση της μετάβασης και μη εκτέλε−
σης των καθηκόντων τους στα εκλογικά τμήματα στα
οποία διορίστηκαν:
αα) τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετά−
βασης και επιστροφής στην έδρα τους και
αβ) τριπλότυπο κατάθεσης του υπόλοιπου ποσού μετά
την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για αποζημί−
ωση δύο (2) ημερών και του παραπάνω αντιτίμου των
εισιτηρίων.
β) Για την περίπτωση μετάβασης στα εκλογικά τμήμα−
τα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους
δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους:
βα) Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος
της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.
ββ) Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης
από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διο−
ρίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους και
βγ) Τριπλότυπο κατάθεσης του ποσού που απομένει
μετά την αφαίρεση των οδοιπορικών εξόδων του άρ−
θρου 7 και της αποζημίωσης του άρθρου 6 για τόσες
ημέρες όσες και οι ημέρες ασθενείας τους.
Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προ−
εισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα
που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της απόφασης
αυτής και δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά
τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέ−
πραξαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας
ή του τόπου διαμονής και να υποβάλουν στο Υπουργείο
Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.) το
τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα
(10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας
των εκλογών.
Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν
στον Εισαγγελέα που εξέδωσε την δικαστική αποζημίω−
ση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών θα καταλογίζεται σε
βάρος τους το ποσό εντόκως.
3. Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρε−
ούνται να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών (Διεύθυνση Εκλογών), την επομένη των εκλογών
εγγράφως:
α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους,
τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν
στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, το ονο−
ματεπώνυμο, την ιδιότητά τους και τη διεύθυνση της
κατοικίας τους.
β) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών
αντιπροσώπων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το ονομα−
τεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και ώρα
που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη χρη−
σιμοποίησής τους.
Άρθρο 12
Ισχύς απόφασης
Τα οριζόμενα με την απόφαση αυτή, ισχύουν και για
όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή
περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που
τυχόν θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2019
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7.6.2010).
ΜΕΡΟΣ Β
Άρθρο 13
Δικαιούχοι Αποζημίωσης
1. Στους διοριζόμενους επόπτες εκλογών των αντι−
προσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματείς αυτών
και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, οι οποίοι
θα μεταβούν στις Πρεσβείες και στα Προξενεία των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκη−
ση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 των
Ελλήνων που διαμένουν σ’ αυτά, καταβάλλεται αποζη−
μίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στα επόμενα άρθρα.
17052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο κατα−
βάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους
της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός
των ημερών που είναι απαραίτητες:
α) Για τη μετάβαση και την επιστροφή τους και
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτησης και δεν
συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελ−
ληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποια−
δήποτε αιτία
Άρθρο 14
Καθορισμός Αποζημίωσης
Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο, κα−
ταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους επόπτες των αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής, ποσό τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €) για κάθε
ημέρα και για δέκα (10) ημέρες.
β. Στους γραμματείς των εποπτών της δικαστικής
αρχής ποσό διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €) για
κάθε ημέρα και για δέκα (10) ημέρες.
γ. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό
τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για κάθε ημέρα και για έξι
(6) ημέρες.
Άρθρο 15
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης
των δικαιούχων του άρθρου 13
1. Η ειδική εκλογική αποζημίωση που προβλέπεται στο
άρθρο 13 της παρούσης προκαταβάλλεται μέσω του
Χ.Ε.Π του άρθρου 9
2. Οι πληρωμές θα γίνουν από τα τοπικά υποκαταστή−
ματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε μετρητά με την
κατάθεση από τους δικαιούχους του πρωτοτύπου εγγρά−
φου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντί−
γραφο αυτού, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας και την γνωστοποίηση του ΑΦΜ αυτών. Σε
περίπτωση λανθασμένου Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν
επιτρέπεται να κατάβαλει στο δικαιούχο την αποζημίωση
Άρθρο 16
Καταβολή οδοιπορικών εξόδων
των δικαιούχων του άρθρου 13
1. Η κράτηση των εισιτηρίων γίνεται με μέριμνα των
εποπτών, γραμματέων αυτών, αντιπρόσωπων της δι−
καστικής αρχής που θα μεταβούν στο εξωτερικό, δια−
σφαλίζοντας την έγκαιρη επιστροφή τους την Κυριακή
25η Μαΐου 2014 για την παράδοση του εκλογικού σάκου
στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
2. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να αγοράσουν το εισι−
τήριο και στη συνέχεια να καταθέσουν στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ του ΥΠ.ΕΣ τα κάτωθι δι−
καιολογητικά προκειμένου να εισπράξουν το αντίτιμο
που κατέβαλλαν:
ι) Την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς εισιτηρίου.
ιι) Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου διορισμού τους,
ιιι) Την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
και την γνωστοποίηση του ΑΦΜ αυτών.
3.α. Τα οδοιπορικά έξοδα του άρθρου 13 της παρούσης
προκατάβολονται με την έκδοση από την την Υ.Δ.Ε.
στο ΥΠ.ΕΣ. Χρηματικού Ένταλματος Προπληρωμής στο
όνομα Υπολόγου υπαλλήλου του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
β.Για την έκδοση και απόδοση λογαριασμού του σχε−
τικού ΧΕΠ υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. Για την έκδοση του ΧΕΠ
α.α.1 Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου.
α.α.2. Απόφαση έκδοσης ΧΕΠ.
ββ. Για την απόδοση του Λογαριασμού.
β.β.1. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής σε δύο (2)
αντίγραφα που περιλαμβάνει κατά στήλη ι) στοιχεία
δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορο−
λογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Α.Δ.Τ.) ιι) δικαιούμενο ποσό.
β.β.2. Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου διορισμού των
δικαιούχων.
β.β.3. Τις πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς των εισι−
τηρίων.
Άρθρο 17
Μη εκτέλεση καθηκόντων εποπτών,
αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ.
Οι επόπτες, γραμματείς αυτών, αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την
αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα και δεν θα με−
ταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρε−
ούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπραξαν στην
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή του τόπου
διαμονής τους και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσω−
τερικών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.) το
τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα
(10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας
των εκλογών.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών θα καταλογίζεται σε
βάρος τους το ποσό εντόκως.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17053

17054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02011891005140008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Σχόλια