Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

Αριθμ. 14058 (ΦΕΚ Β 673 18.3.2014)
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες 
διατάξεις» (Α' 114), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 3 του Ν. 4164/2013 
«Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 156).

 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων 
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 156).

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α' 98).

 4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 10887/12-3-2007 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων'Εργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων 
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (Β' 416).

 5. Το υπ' αριθμ. 579/θέμα 5ο/28-1-2014 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).

 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


 Άρθρο 1

 Ορισμοί

 1. Η κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995 (Α' 114) ανάρτηση των 
κτηματολογικών πινάκων στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), μετά την αναμόρφωση τους 
κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, αφορά στην παροχή δυνατότητας 
δωρεάν ηλεκτρονικής θέασης αποσπασμάτων από αυτούς ανά κτηματογραφημένο ακίνητο, όπου 
περιέχονται οι πρώτες (αρχικές) εγγραφές για τα εγγραπτέα δικαιώματα, τους δικαιούχους και τα 
στοιχεία του τίτλου κτήσης που καταχωρίστηκαν στα κτηματολογικά βιβλία κατά μεταφορά από 
τους ίδιους πίνακες.

 2. Η κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995 ανάρτηση των 
κτηματολογικών διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.», μετά την 
αναμόρφωση τους κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, αφορά στην 
παροχή δυνατότητας δωρεάν ηλεκτρονικής θέασης αποσπασμάτων από αυτά, όπου περιέχονται 
τα όρια της ιδιοκτησίας, εμφαινόμενα σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη σε ανάλογη κλίμακα.


 Άρθρο 2

 Όροι και προϋποθέσεις

 1. Η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» προβαίνει τεχνικά στις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και 
υποστήριξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάρτησης και θέασης των αναμορφωμένων 
κτηματολογικών πινάκων και δια γραμμάτων σύμφωνα με Εγχειρίδιο που συντάσσει και τηρεί για 
το σκοπό αυτό, μεριμνά δε για την εξασφάλιση αφενός της διαθεσιμότητας της τηρούμενης 
πληροφορίας σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και αφετέρου της κατάλληλης 
πληροφοριακής υποδομής για την ταχύτατη απόκριση των προσφερόμενων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

 2. Για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή θέασης των αναμορφωμένων κτηματολογικών 
πινάκων και διαγραμμάτων προηγείται υποχρεωτικά εγγραφή του χρήστη στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.».

 3. Η αναζήτηση γίνεται από το σύνολο των κτηματογραφημένων περιοχών που κηρύχθηκαν υπό 
κτηματογράφηση μετά τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (Α' 162), όπου έχουν 
περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Η 
αναζήτηση ενεργοποιείται με την εισαγωγή των κωδικών που αναγράφονται στο Αποδεικτικό 
Υποβολής Δήλωσης που είχε εκδοθεί κατά το χρόνο που ο δικαιούχος είχε υποβάλει δήλωση για το 
εγγραπτέο δικαίωμα του και συγκεκριμένα: α) του Αριθμού Πρωτοκόλλου Δήλωσης, β) του 
Κωδικού Προσώπου και γ) του Κωδικού Ιδιοκτησίας.

 4. Τα παραγόμενα αρχεία των αποσπασμάτων του αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και 
του κτηματολογικού διαγράμματος δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, 
ούτε αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι' αυτά.

 5. Η κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου εισαγωγή και αναζήτηση από τη 
δικτυακή εφαρμογή θέασης των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων 
της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» διέπεται από την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα 
με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη 
των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων - απαιτήσεων: α) της ακεραιότητας, ακρίβειας και 
πληρότητας της πληροφορίας, όπως και των μεθόδων επεξεργασίας της, β) της ελεγχόμενης 
προσβασιμότητας και γ) της διαθεσιμότητας της πληροφορίας μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες.

 6. Η πορεία αναζήτησης και θέασης εποπτεύεται από την εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» καθ' όλη την 
διάρκεια της και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η 
υπηρεσία διακόπτεται άμεσα.

 7. Η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών διαχείρισης της ηλεκτρονικής εφαρμογής θέασης, χωρίς να επιφέρει περιορισμό στην 
ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, κατά την έννοια της 
παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995.

 8. Μετά την περαίωση της κτηματογράφησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 11 του Ν. 2308/1995, η κατά το άρθρο 1 της παρούσας ανάρτηση των κτηματολογικών 
πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» διενεργείται εντός μηνός 
από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην οικεία κτηματογραφημένη περιοχή, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2664/1998 (Α' 275).


 Άρθρο 3

 Έναρξη Ισχύος

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

Σχόλια