Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για αν­θρωπιστικούς λόγους | ΦΕΚ B 1453 - 05.06.2014
Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για αν­θρωπιστικούς λόγους, καθώς και του τύπου, της διαδικασίας και των ειδικότερων προϋποθέσεων
χορήγησής της.............................................................      1
Επανακαθορισμός α) ενιαίου εισιτηρίου στο Αρχαι­ολογικό Μουσείο Ηρακλείου και στον αρχαιολο­γικό χώρο Κνωσού και β) μεμονωμένου εισιτηρί­ου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου                        2
Κατανομή προσωπικού έτους 2014...............................      3
Αριθμ. οικ. 30651/2014                                                        (1)
Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για ανθρω­πιστικούς λόγους, καθώς και του τύπου, της διαδι­κασίας και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορή­γησής της.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.           Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α'), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
2.           Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').
3.           Την αριθ. Υ305/1.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628 Β').
4.           Την αριθ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρω­θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό­νοιας Βασίλειου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667 Β').
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα­τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε κατηγορία αδειών διαμονής πολιτών τρί­των χωρών καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις, την διαδικασία και τον τύπο αυτών, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1 Δικαιούχοι
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες: α. Σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 49-53 του ν. 4251/2014 εφό­σον υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη μόνο με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η διερεύνηση της σχετικής ποινικής διαδικασίας. Εάν δεν εκκρεμεί ποινι­κή διαδικασία η άδεια διαμονής ανανεώνεται μόνο για ένα έτος. Μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας ή της παρέλευσης του χρόνου ανανέωσης σε περίπτωση που δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία, η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014, ύστερα από γνώμη των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 135 αυτού και μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμη εκ των εν γένει περιστάσεων και των στοιχείων του φακέλου ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος προς τούτο.
β. Σε θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 187, 187α, 309 και 310 ΠΚ και στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α') ή τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και τελούνται σε βάρος της ζωής, της υγείας, της σωματι­κής ακεραιότητας, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας και της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, εφ’ όσον έχει διαταχθεί γι’ αυτές προκαταρκτική εξέταση ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μέχρι να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων διαπιστώνε­ται με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή η άδεια διαμονής εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θε­ραπεία τους. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας- παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
γ. Σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζό­μενα στο ν. 3500/2006. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋ­ποθέσεις. Ισόχρονη άδεια διαμονής χορηγείται και στα ανήλικα τέκνα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή στον ενήλικα που ασκεί την επιμέλεια των ανηλίκων θυ­μάτων ενδοοικογενειακής βίας εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο δράστη του εγκλή­ματος. Στους ενηλίκους που κατέχουν άδεια διαμονής κατά την παρούσα περίπτωση, παρέχεται το δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου.
δ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν είτε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε ως ανήλικοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του ν. 4052/2012. Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις συνθήκες εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας σοβαρή επίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιο­πρέπεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδίως διακρίσεις λόγω φύλου.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια. Ανανεώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 89 του ν. 4052/2012. Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν ανα­νεώνεται ή ανακαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου.
ε. Σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η συνδρομή σοβαρών προβλημάτων υγείας, καθώς και η διάρκεια της θεραπείας διαπιστώνονται με πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα υγείας αναφέρεται σε λοιμώδες νόσημα, για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύμ­φωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη χο­ρήγηση της άδειας διαμονής για πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαμονής. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής μπορεί να ανα­νεώνεται μέχρι δύο έτη κάθε φορά εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτε­ται αίτηση για διεθνή προστασία με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010.
Για την χορήγηση άδειας διαμονής της παρούσας κατηγορίας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανω- τέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερο­μένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυ­ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 53/1974 (Λ' 256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μετα­χείρισης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1782/1988 (Λ' 116).
Το σχετικό αίτημα χορήγησης άδειας για ανθρωπιστι­κούς λόγους εξετάζεται μόνο εφόσον η υπόθεση του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρμόδιες Αρχές απόφασης του άρθρου 2 περ. ιθ του π.δ. 113/2013 κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος μιας ή περισσοτέρων προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Η άδεια διαμονής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του ν. 3907/2011, χορη­γείται, για ένα έτος, παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Η άδεια διαμονής χορηγείται και στα αναφερόμενα στην περίπτωση (λγ) του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 μέλη της οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας, εξ’ ονόματος των οποίων είχε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.
Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής προσκομίζεται διαβατήριο, εφόσον υπάρχει.
ζ. Σε πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του διευθυ­ντή του προγράμματος. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια. Μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋπο­θέσεις. Η άδεια διαμονής παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014.
η. Σε γονείς ανήλικων ημεδαπών. Η διάρκεια της άδειας διαμονής είναι ετήσια και παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014.
2.   Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του ενδι- αφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στις παρακάτω κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών:
α. Ενήλικοι, ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγ­μένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενού­νται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περι­βάλλον είναι αδύνατη. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προ­ϋποθέσεις.
β. Ανήλικοι, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικα­στηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
γ. Θύματα εργατικών ατυχημάτων και λοιπών ατυχη­μάτων που καλύπτονται από την ελληνική νομοθεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία ή συντα- ξιοδοτούνται για την ίδια αιτία. Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής σε πρόσωπα της εν λόγω κατηγορίας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαμονής. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφό­σον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
δ. Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία, που λει­τουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
ε. Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και όσοι φοίτησαν επί έξι (6) τουλάχιστον έτη σε ελληνι­κό σχολείο, μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η φοίτησή τους ήταν επαρκής και εξακολουθούν να διαμένουν μόνιμα στη χώρα. Η διάρ­κεια της άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου.
Άρθρο 2
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής
Ορίζουμε τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής ως κατωτέρω:
Α. Κοινά δικαιολογητικά για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής όλων των τύπων αδειών διαμονής
    Έντυπο αίτησης
    Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
ф Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χω­ρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέ­ρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύ­ουν (λ.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρω­μένο και μεταφρασμένο, έγγραφο δημόσιας ελληνικής αρχής). Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλού­νται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δι­αβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).
Β. Δικαιολογητικά ανά τύπο άδειας
1. 1α. Θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν συνεργά­ζονται με τις διωκτικές αρχές
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
        Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του πολίτη τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.
Ανανέωση άδειας διαμονής
        Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής με το οποίο θα βεβαιώνεται η συνέχιση της διερεύνησης της σχετικής ποινικής διαδικασίας
        Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό­δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
1β. Θύματα εγκληματικών πράξεων
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
        Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τέλεση εγκληματικής πράξης, προβλεπόμενης από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 927/1979 και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3304/2005, κατά πολίτη τρίτης χώρας.
Ανανέωση άδειας διαμονής
        Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ή
        Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει ότι τα θύματα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή
        Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό­δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
1γ. Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
        Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε­λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα­κευτικής περίθαλψης.
        Καταστατικό λειτουργίας στο οποίο προβλέπεται ο σκοπός του ιδρύματος ή ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του νομικού προσώπου
        Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου
        Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβληθεί σε αρμόδια ελληνική αρχή για άσκηση εν- δοοικογενειακής βίας ή έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης
Ανανέωση άδειας διαμονής
        Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε­λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα­κευτικής περίθαλψης
        Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου
        Έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας με την οποία θα βε­βαιώνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής σε ασφαλές περιβάλλον
1δ. Θύματα καταχρηστικών όρων εργασίας
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
        Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας ή δικαστική απόφαση για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος, από την οποία προκύπτουν και οι περιστάσεις υπό τις οποίες απασχολείτο ο πολίτης τρίτης χώρας. Ως καταχρηστι­κοί όροι εργασίας ορίζονται οι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις συνθήκες εργασίας των νόμιμα απασχολούμε­νων εργαζομένων, οι οποίοι έχουν σοβαρή επίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων,
         Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι προτίθεται να ασκήσει διοικητικά ή έν­δικα μέσα για τη διεκδίκηση των έναντι αυτού υπο­χρεώσεων
         Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα του ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας
Ανανέωση άδειας διαμονής
         Βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία θα συνάγεται ότι είναι αναγκαία η παρα­μονή του στην Ελλάδα για την εκκαθάριση των έναντι αυτών εργοδοτικών υποχρεώσεων
         Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει ο προβλεπόμενος χρόνος απο­θεραπείας
         Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό­δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή
         Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατρο­φαρμακευτικής περίθαλψης.
1 ε. Πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
    Ισχυρή άδεια διαμονής.
         Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή
         Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή
         Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλά­χιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χο­ρήγηση σύνταξης αναπηρίας,
         Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό­δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή
         Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατρο­φαρμακευτικής περίθαλψης
Ανανέωση άδειας διαμονής
         Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή
         Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή
         Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλά­χιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χο­ρήγηση σύνταξης αναπηρίας,
         Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό­δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή
         Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατρο­φαρμακευτικής περίθαλψης
1στ. Πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010
Χορήγηση άδειας διαμονής
    Έγγραφο με το οποίο παραπέμπεται ο ενδιαφερό­μενος στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περ. ιθ του π.δ. 113/2013 κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος αντικειμενικής αδυναμίας απο­μάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρή­τρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 53/1974 (Α' 256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυ­ρώθηκε με το ν. 1782/1988 (Α' 116).
1ζ. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης Αρ­χική χορήγηση άδειας διαμονής
    Έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή εγκεκριμένου -κατά νόμου- θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης από την οποία να προκύπτει η συμμετο­χή του πολίτη τρίτης χώρας στο εν λόγω πρόγραμμα.
Ανανέωση άδειας διαμονής
    Έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή εγκεκριμένου -κατά νόμου- θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της παρακολούθησης του από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας στο εν λόγω πρόγραμμα
1θ. Γονείς ανήλικων ημεδαπών
Χορήγηση άδειας διαμονής
    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ημε­δαπού τέκνου.
2. 2α. Ενήλικοι, ανίκανοι να επιμεληθούν των υπο- θέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
    Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε­λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα­κευτικής περίθαλψης.
    Καταστατικό λειτουργίας στο οποίο προβλέπεται ο σκοπός του ιδρύματος ή ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του νομικού προσώπου
    Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος
    Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής,, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας / ατυχήματος
    Δικαστική απόφαση διορισμού δικαστικού συμπα­ραστάτη, όπου απαιτείται ή
    Έγγραφο εισαγγελικής αρχής με το οποίο παραγ­γέλλεται η τοποθέτηση ανηλίκου στο ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού
Ανανέωση άδειας διαμονής
    Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε­λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα­κευτικής περίθαλψης
ф Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου 2β. Ανήλικοι η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε οικογένειες Ελλήνων ή πολιτών τρίτων χωρών ή ανήλι­κοι για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
    Απόφαση ελληνικής ή αλλοδαπής δικαστικής αρχής με αναγνωρισμένο το δεδικασμένο στην Ελλάδα, όπου αυτό απαιτείται, για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας ή
    Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση απόφασης αλλοδαπής αρχής για την υιοθεσία καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας.
    Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανηλίκου.
    Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια ή ο υιοθετών είναι Έλληνας πολίτης .
Ανανέωση άδειας διαμονής
    Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι η διαδικασία της υιοθεσίας εξακολουθεί να είναι εκκρεμής
ф Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπηκόου τρίτης χώρας.
ф Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια είναι Έλληνας πολίτης.
2γ. Θύματα εργατικών και λοιπών ατυχημάτων Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
    Ισχυρή άδεια διαμονής.
    Έγγραφο της Επιθεώρησης Εργασίας ή της αρ­μόδιας Αστυνομικής Αρχής για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος
ф Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα του ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή ф Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή ф Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλά­χιστον S0% ή
    Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας,
    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό­δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Ανανέωση άδειας διαμονής
         Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοι­νωνικών Ασφαλίσεών ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει ο προβλεπόμενος χρόνος απο­θεραπείας ή
         Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή
         Απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλά­χιστον 50%, ή
         Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας,
         Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό­δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
2δ. Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
         Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για την προ- βλεπόμενη διαμονή
         Αντίγραφο του καταστατικού λειτουργίας του οι­κοτροφείου ή ΦΕΚ ίδρυσής του
         Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε­λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα­κευτικής περίθαλψης
    Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ιδρύματος
    Βεβαίωση εγγραφής
Ανανέωση άδειας διαμονής
         Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφε­λούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμα­κευτικής περίθαλψης
    Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ιδρύματος
    Βεβαίωση σπουδών
2ε. Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή φοίτησαν σε ελληνικά σχολεία
Χορήγηση άδειας διαμονής
         Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Αποδεικτικά φοίτησης, για έξι τουλάχιστον έτη, σε ελληνικά σχολεία Πρωτο­βάθμιας ή/ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
         Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα
    Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Άρθρο 3 Λοιπά ζητήματα
1.      Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας είναι η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει.
Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις δια­πιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώ­νεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερο­μένου και γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014.
2.      Για την εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας δι­αμονής σύμφωνα με το άρθρο 1 δεν καταβάλλεται πα­ράβολο, εκτός της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 για την οποία καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3.      Στις περιπτώσεις των προσώπων των παραγρά­φων 1 (περ. ε) και 2 (περ. γ) του άρθρου 1 της παρούσης,

που τα μέλη της οικογένειας τους είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας διαμονής τους για ίσο χρονικό διάστημα με την ισχύ της άδειας για ανθρω­πιστικούς λόγους.
4.           Η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώ­σεις β', γ', ε' και στ' της παραγράφου 1 και στην περί­πτωση γ' της παραγράφου 2 μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στον ν. 4251/2014, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκαν.
5.           Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής ανήλικων ή ενήλικων που αδυνατούν να επιληφθούν των υποθέ- σεών τους και φιλοξενούνται σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, υποβάλλονται από τον οριζόμενο εκπρόσωπο του ιδρύματος ή του νομικού προσώπου.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Πλαίσιο κειμένου: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Πλαίσιο κειμένου: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Πλαίσιο κειμένου: (2)
Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ ΤΜΔΜ/Φ32/135953/81242/ 5268/1401

Επανακαθορισμός α) ενιαίου εισιτηρίου στο Αρχαιολογι­κό Μουσείο Ηρακλείου και στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού και β) μεμονωμένου εισιτηρίου στο Αρχαιο­λογικό Μουσείο Ηρακλείου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22-4-2005).
2.       Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.2 του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28-6-02).
3.           Το ΠΔ 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13-6-03) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού».
4.           Τη με αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-1990 (Φ.Ε.Κ. 743/Β 729-11-1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
5.           Τις διατάξεις της παρ. στ' του άρθρου 8 του ν. 736/ 1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15-10-1977) «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»
6.           
Πλαίσιο κειμένου: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι­κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι­δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», άρθρο 2 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013).

7.   Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 153/α/25-6-2013).
8.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
9.   Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) και το Π.Δ. 90/2012 (Φ.Ε.Κ. 144/Α) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
10.          Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7.10.2009) «Ανασύστα­ση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
11.          Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω­τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Φ.Ε.Κ. 2105/Β'/9-7-2012).
12.          Τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοι- κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/13-07-2010).
13.          Τη με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/ 1015/29-12-2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1970/ Β'/31-12-2003) «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνη­μεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο».
14.          Τη με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/51527/ 1173/9-7-2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β'/ 24-7-2007) «Έγκριση επιβολής εισιτηρίου εισόδου στην προσωρινή έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρα­κλείου».
15.          Το με αριθμ. 740/27-2-2014 έγγραφο του Αρχαιο­λογικού Μουσείου Ηρακλείου.
16.          Τη με αριθμ. 9/4-3-2014 ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
17.          Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Επανακαθορίζεται α) ενιαίο εισιτήριο στο Αρχαιολο­γικό Μουσείο Ηρακλείου και στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού και β) μεμονωμένο εισιτήριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ως εξής:
Α) Ενιαίο εισιτήριο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρα­κλείου και τον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού δέκα (10) ευρώ για το κύριο και πέντε (5) ευρώ για το μειωμένο, με διάρκεια ισχύος έως 5 ημέρες.
Β) Μεμονωμένο εισιτήριο για το Αρχαιολογικό Μου­σείο Ηρακλείου έξι (6) ευρώ για το κύριο και τρία (3) ευρώ για το μειωμένο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/379/11747                                         (3)
Κατανομή προσωπικού έτους 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι­κονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α'/15-3-2010), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ 21 του άρθρου ενά­του του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α'/2012).
2.       Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β'/1-3-2011) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3.       Το υπ’ αριθμ. Φ.80420/9362/348/8-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
4.       Το υπ’ αριθμ. 88144/5-5-2014 έγγραφο της Περιφέ­ρειας Αττικής,
5.       Τα υπ’ αριθμ. Δ2Δ 13310 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/6-3-2014 και 2/20592/ΔΠΓΚ/27-3-2014 έγγραφα του Υπουργείου Οι­κονομικών,
6.       Το υπ’ αριθμ. 75891/Β2/15-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
7.       Το υπ’ αριθμ. 263732/1/4-ιγ/9-3-2014 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο­λίτη καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/20/763/ 10-2-2013 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
8.       Το υπ’ αριθμ. 262216/13/4-ιη'/7-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο­λίτη καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/36/34332/ 20-2-2014 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
9.       Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη­σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,
10.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού έτους 2014, ως εξής:
Ι. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στην υπηρεσία
          Μαρινοπούλου Αικατερίνη του Ανδρέα σε θέση κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών στην Περιφέρεια Αττικής από καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,
    Κουσουλού Φωτεινή του Γεωργίου σε θέση κα­τηγορίας ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας/Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,
    Μαράντη Χρυσούλα του Θεοφάνη σε θέση κα­τηγορίας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,
    Καββαδά Ρουμελιώτη Αρσενία του Αντωνίου σε θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στο Εθνικό και Καποδιστρι­ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από καθεστώς προσυνταξι- οδοτικής διαθεσιμότητας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,
    Πολυχρόνη Μαντζουρίζου Ολυμπία του Παναγιώτη σε θέση κατηγορίας ΠΕ Εφοριακών στο Υπουργείο Οι­κονομικών από προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.
    Γρηγοριάδου Σοφία σε θέση ΠΕ Εφοριακών στο Υπουργείο Οικονομικών σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 473/ 4-12-2013 απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 1773/2012 αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσ­σαλονίκης.
ΙΙ. ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ένστολου προσωπικού στην ΕΛ­ΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
    Παναγιωτόπουλος Αθηναίος του Ανδρέα, τέως Υπαρχιφύλακας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφασης (πρακτικού) του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης.
    Μπλιάτκας Ιωάννης του Δημητρίου, τέως Αστυφύ­λακας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 496/1987 «Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση Αστυνομικού Προσωπικού».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Σχόλια