Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Δ.Ε. (5/7/2014) ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | Μείωση του ποσού που χορηγείται από το Λ.Ε.Δ.Ε. για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου και Μ.Ο.Α., από το ποσό των 16.000,00 ευρώ στο ποσό των 10.000,00 ευρώ | Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν για όσα μέλη εγγραφούν, επανεγγραφούν, παραιτηθούν από το δικηγορικό λειτούργημα ή ασθενήσουν κατά το διάστημα 5/4/2014-31/12/2016

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (5/7/2014) ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Αθήνα 14 Ιουλίου 2014
Αριθ. πρωτ. 1282
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΝΟ 47/5-7-2014
Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 47/5-7-2014 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την από 9-1-2014 αναλογιστική μελέτη για την βιωσιμότητα του Λ.Ε.Δ.Ε. και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε., την πρόεδρο του ΔΣ Ιωαννίνων και τον πρόεδρο του ΔΣ Αιγίου, οι οποίες στηρίχθηκαν,
α/ στα κατά την 31-12-2013 και 30-6-2014 οικονομικά στοιχεία του Λ.Ε.Δ.Ε., από τα οποία προκύπτει θετικό ισοζύγιο πληρωμών, αλλά ταυτόχρονα και οφειλές συνδρομών από τα μέλη, λόγω αδυναμίας τους προς πληρωμή
β/ στον μειωμένο ρυθμό εγγραφής νέων μελών
γ/ στην προσπάθεια διατήρησης αυτού του Σωματείου, που επί 23 έτη είναι το βήμα και η φωνή των Δικηγόρων της Επαρχίας,
αποφάσισε τα ακόλουθα, που αποτελούσαν και πρόταση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.:

Α/ Μείωση της εισφοράς εγγραφής νέων μελών στο Λ.Ε.Δ.Ε., από το ποσό των 300,00 ευρώ στο ποσό των 20,00 ευρώ και ταυτόχρονα τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε..
Β/ Μείωση  της εισφοράς επανεγγραφής  των μελών στο Λ.Ε.Δ.Ε., από το ποσό των 300,00 ευρώ σε μηδενικό ποσό.
Γ/ Μείωση της ετήσιας συνδρομής στο Λ.Ε.Δ.Ε. , από το ποσό των 660,00 ευρώ στο ποσό των 408,00 ευρώ (δηλ.34,00 ευρώ μηνιαίως) για όλα τα μέλη.
Το ποσό των 408,00 ευρώ δύναται να καταβάλλεται σε τρείς τετραμηνιαίες δόσεις (30/4,31/8,31/12) των 136,00 ευρώ εκάστη.
Σημείωση: Ειδικότερα για τους υπαλλήλους των δικηγορικών συλλόγων επαρχίας και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., η μηνιαία συνδρομή  από 5-4-2014 μέχρι 31-12-2014, θα ανέλθει στο μηνιαίο ποσό των   31,30 ευρώ
Δ/ Δυνατότητα καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών προς το Λ.Ε.Δ.Ε. περιόδου 1991-2013, άτοκα, σε μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή, το ποσό των 55,00 ευρώ και με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των συνδρομών του έτους 2014.,
Σημείωση (1): για την ένταξη του μέλους στο πρόγραμμα αυτής της διευκόλυνσης, απαιτείται αίτηση-γνωστοποίηση προς το Λ.Ε.Δ.Ε. στο ΦΑΞ 210-8822914 ή στο info@lede.gr
Σημείωση (2): η καταβολή των ποσών θα γίνεται στον αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα, με αντίστοιχη γνωστοποίηση στο Λ.Ε.Δ.Ε..
Σημείωση (3):οι ενισχύσεις του Λ.Ε.Δ.Ε. , θα χορηγούνται ακώλυτα, στα μέλη που έχουν εξοφλήσει το σύνολο των συνδρομών τους προς το Λ.Ε.Δ.Ε., που αντιστοιχούν τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία  αίτησης της δικαιούμενης ενίσχυσης.
Ε/ Μείωση του ποσού  που χορηγείται στα συνταξιούχα-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. για Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση, από το καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ σε μηδενικό ποσό και κατάργηση της παροχής αυτής από 1-4-2014, με ταυτόχρονη τροποποίηση των άρθρων 2,8, και 20 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε..
Στ/ Μείωση του ποσού που χορηγείται από το Λ.Ε.Δ.Ε. για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου και Μ.Ο.Α., από το ποσό των 16.000,00 ευρώ στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, για πλήρη συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. και ταυτόχρονα τροποποίηση των άρθρων 18 και 19 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. ,με την οποία προβλέπεται χορήγηση bonus ποσοστού 2% επί του ποσού των 10.000,00 ευρώ για κάθε έτος, πλέον των 23 ετών συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.
Ζ/ Διατήρηση του ημερήσιου ποσού των 40,00 ευρώ που χορηγείται για ΗΧΕ λόγω ασθενείας, τοκετού και στράτευσης, για κάθε εργάσιμη ημέρα αποχής από την εργασία, λόγω ασθενείας.
Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν για όσα μέλη εγγραφούν, επανεγγραφούν, παραιτηθούν από το δικηγορικό λειτούργημα ή ασθενήσουν κατά το διάστημα 5/4/2014-31/12/2016, οπότε και θα επανεξετασθούν ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του Λ.Ε.Δ.Ε. και την συνολική κατάσταση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.
ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ
 πηγή : dspatras

Σχόλια