Βεβαίωση για Σύνταξη Ληξιαρχικής πράξης | Αναγνώριση Τέκνου | Τεκμήριο Γάμου |

Μία πολύ σημαντική απόφαση που επέτυχε ο :

Θεόδωρος Π. Κανάτας Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Τρικάλων Απόφοιτος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σιδηροδρόμου 10, Καλαμπάκα
τηλ & fax #2432-0-78611# 693 424 9994


Αριθμός 18/2014 Εκούσια δικαιοδοσία Το Ειρηνοδικείο Τρικάλων

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κυριακή Παπαποστόλου και τη  Γραμματέα Νίκη Μήτσιου.
Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριό του στα Τρίκαλα την 10η Μαρτίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση:
Της αιτούσης : ……………        του ……………., κατοίκου
………………., η οποία παρέστη μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Θεοδώρου Κανάτα.
Η αιτούσα με την από ……..-2014 και με αριθ. κατάθεσης ………..2014 αίτησή της ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αυτή διαλαμβάνει.
Για την αίτηση ορίσθηκε δικάσιμος η πιο πάνω αναφερθείσα.
Κατά τη συζήτηση της7 υπόθεσης ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της αιτούσης ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς της, τους οποίους επαναλαμβάνει στις προτάσεις που κατέθεσε.
Αφού μελέτησε τη δικογραφία Σκέφτηκε κατά το νόμο

Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 782 του Κ.Πολ.Δ. " όταν ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του εισαγγελέα από το δικαστήριο της περιφέρειας του ληξιάρχου ο οποίος θα συντάξει τη ληξιαρχική πράξη ", κατά δε την παράγραφο 2 αυτού, " η απόφαση πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά το νόμο να περιέχει η ληξιαρχική πράξη, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο " και, τέλος, κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, " οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάζονται οι αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του εισαγγελέα, με τις οποίες ζητείται η βεβαίωση ενός γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη η οποία δεν έχει συνταχθεί και για τη βεβαίωση της οποίας ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση, ή η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και το οποίο από παραδρομή ή και ηθελημένα καταχωρίσθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί. Με την απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία αυτήν της εκούσιας δικαιοδοσίας και βεβαιώνει, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, την πατρότητα τέκνου, δεν δημιουργείται δεδικασμένο για την πατρότητα αυτή του τέκνου, η οποία μπορεί να διαγνωσθεί κατά την τακτική διαδικασία ( ΕφΑΘ 2571/1996 Αρμ 1996 1088, ΕφΑΘ 2680/1976 ΝοΒ 24 652, ΜΠρΚορ 84/1997 Αρμ 1997 1464).


Στην περίπτωση που εξετάζουμε, η αιτούσα εκθέτει στην αίτησή της ότι το ……… τέκνο που γέννησε στα ……… την ………2012 δεν έχει πατέρα τον τότε σύζυγό της …………….. του ………., με τον οποίο παντρεύτηκε την ………-2010, αλλά βρισκόταν σε διάσταση από τον Ιούνιο του έτους 2011 και από τον οποίο ήδη έχει διαζευχθεί, αλλά ( έχει πατέρα ) τον αδελφό του τέως συζύγου της, …………… του ………….., με τον οποίο και μόνο, κατά το χρόνο σύλληψης του τέκνου της, διατηρούσε σαρκικές σχέσεις, ζητεί δε να βεβαιωθεί, προς άρση του μαχητού τεκμηρίου του άρθρου 1465 Α.Κ., ότι πατέρας του τέκνου της αυτού είναι ο τελευταίος, προκειμένου να συνταχθεί με ορθό τρόπο εκ μέρους της Ληξιάρχου του Δήμου Τρικκαίων η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του ανωτέρω τέκνου, ώστε, δηλαδή, να αναγραφεί σ' αυτήν ως πατρώνυμο εκείνο του πραγματικού πατρός.
Η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας(739, 740 άρθρων παρ 1Κ.Πολ.Δ. ), είναι δε νόμω βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των και 22 του ν. 344/1976 " περί ληξιαρχικών πράξεων ".

Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι έχει επιδοθεί η αίτηση στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, έχει δηλαδή τηρηθεί η νόμιμη προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., όπως γίνεται φανερό από την με αριθ. ……/………2014 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Τρικάλων ………… .

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και τα έγγραφα που, επικαλούμενη αυτά, προσκομίζει η αιτούσα αποδεικνύονται τα εξής πραγματικά περιστατικά : 
Την……………2012 γεννήθηκε από την αιτούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ένα αγόρι, το οποίο δεν έχει πατέρα τον τότε σύζυγο της αιτούσης, …………………, με τον οποίο αυτή βρισκόταν, κατά το χρόνο της σύλληψής του σε διάσταση, ήδη μάλιστα έχουν διαζευχθεί, διατηρούσε δε σχέσεις μόνο με τον πατέρα του τέκνου της, …………. του ……….. και της …………, αδελφό του τέως συζύγου της. Ο τελευταίος, λίγο μετά την γέννηση του εν λόγω τέκνου, με δήλωσή του ενώπιον του Συμβολαιογράφου Καλαμπάκας ……………., συναινούσης και της αιτούσης και του τότε συζύγου της, αναγνώρισε το τέκνο αυτό ως δικό του τέκνο, καρπό των ερωτικών του σχέσεων με την αιτούσα ( πράξη αναγνωρίσεως του προαναφερθέντος Συμβολαιογράφου με αριθ. ……/……..-2012 ). Η πράξη αυτή αναγνωρίσεως μπορεί μεν να μην παράγει έννομα αποτελέσματα, ενόσω το τέκνο καλύπτεται από το τεκμήριο του γάμου, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση του κύρους της εκούσιας αναγνωρίσεως είναι η ιδιότητα του αναγνωρισθέντος τέκνου ως τέκνο " που γεννήθηκε χωρίς γάμο ", δηλαδή ως τέκνο που δεν έχει υπέρ αυτού το τεκμήριο καταγωγής από γάμο ( Α.Κ. 1475 παρ. 1 ), ενισχύεται ωστόσο από την κατάθεση του ιδίου του αναγνωρίσαντος ως μάρτυρος αποδείξεως, που επιβεβαιώνει την αναγνώριση αυτήν και τους ισχυρισμούς της αιτούσης περί του ότι αυτός είναι ο πατέρας του πιο πάνω τέκνου και όχι ο τότε σύζυγός της. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να βεβαιωθεί, με σκοπό να συνταχθεί με ορθό τρόπο η σχετική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από την Ληξίαρχο του Δήμου Τρικκαίων, ότι το άρρεν τέκνο, που γεννήθηκε από την αιτούσα στο Γενικό
Νοσοκομείο Τρικάλων την ………2012, δεν έχει πατέρα τον τότε σύζυγο της
αιτούσης, ……………, αλλά τον αδελφό αυτού, ……… του ……….. και της ………….

             Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται την αίτηση.
Βεβαιώνει, με σκοπό τη σύνταξη με ορθό τρόπο της σχετικής ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως από την Ληξίαρχο του Δήμου Τρικκαίων, ότι το άρρεν τέκνο, που γεννήθηκε από την αιτούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων την ……….2012, δεν έχει πατέρα τον τότε σύζυγο της αιτούσης,………….., αλλά τον αδελφό αυτού, ………. του ……… και της ………..
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε την 7η Απριλίου 2014, στο ακροατήριό του, στα Τρίκαλα, της αιτούσης μη παρισταμένης.
Η Ειρηνοδίκης
Η Γραμματεύς

Σχόλια