Κωνσταντίνου Γ. Καραγεώργου Συμβούλου Δ.Σ. Πατρών | ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ | Λήψη Απόφασης Αποχής Για το σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

                     ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ  

Του Κωνσταντίνου Γ. Καραγεώργου, μέλους του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
              
 ΠΡΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Επειδή σύμφωνα με το από 17.6.2014 τελικό σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Προέδρου της Επιτροπής κ. Ι. Χαμηλοθώρη, Αρεοπαγίτη, το οποίο απέστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ψήφιση στο Α’ Τμήμα Διακοπών της Βουλής, προτείνονται αντισυνταγματικές διατάξεις με τις οποίες βάλλεται άμεσα το δικηγορικό λειτούργημα με ταυτόχρονη βλάβη των συμφερόντων των εντολέων μας, όπως :
α/ Με την διάταξη του άρθρου 237 παρ. 4 επιχειρείται η κατάργηση της προφορικότητας της διαδικασίας, αφού η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους κατά παράβαση των άρθρων 20 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. (βλ. σχετικά Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έκδοση Σάκκουλα 2012, σελ. 225 και 452).
β/ Με την ίδια διάταξη του άρθρου 237 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο, ορίζεται ότι «αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 δεν επιτρέπεται».
Συνεπώς δεν μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως για σπουδαίο λόγο ούτε για μια μόνο φορά, ούτε η περίπτωση της αποχής από την άσκηση των καθηκόντων μας αποτελεί λόγο αναβολής.
Επειδή σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» στο κεφάλαιο Α με το άρθρο 8 προτείνεται προσθήκη παραγράφου 3α σύμφωνα με την οποία :
«σε δίκη που αφορά σε κακούργημα και έχει διοριστεί κατά την παράγραφο 1 συνήγορος, αυτός οφείλει να συμπαρίσταται ή να τον εκπροσωπεί σε όλες τις συνεδριάσεις. Η απουσία του συνηγόρου λόγω επαγγελματικού κωλύματος δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης».
Συνεπώς προτείνεται διάταξη, η εφαρμογή της οποίας είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σημαντικά και ίσως ανυπέρβλητα προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων μας ως υπερασπιστών και μάλιστα σε πολύ σοβαρές υποθέσεις.
Επίσης, στο ίδιο ως άνω σχέδιο νόμου προτείνεται αντικατάσταση της 1ης παραγράφου του άρθρου 344 Κ.Π.Δ., σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση αποχώρησης του κατηγορουμένου και του συνηγόρου του η δίκη συνεχίζεται κανονικά.
Συνεπώς, επιχειρείται κατάργηση βασικής δικαιικής αρχής σύμφωνα με την οποία στις υποθέσεις κακουργημάτων ο κατηγορούμενος εκπροσωπείται υποχρεωτικά από συνήγορο.
Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνω όπως, στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου μας τεθεί θέμα περί γενικής αποχής, χωρίς καμία εξαίρεση, από την άσκηση των καθηκόντων μας επί τριήμερο τουλάχιστον και σύγκληση άμεσα της Γενικής Συνέλευσης προς λήψη σχετικής αποφάσεως.
Η απόφαση περί αποχής μας θεωρώ ότι πρέπει και προτείνω να συνδεθεί και συσχετισθεί με την βάναυση φορολόγηση των εισοδημάτων μας και τα εν γένει φορολογικά μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια εις βάρος μας και μας οδηγούν σε αφανισμό.
                                                             Πάτρα 2 Ιουλίου 2014.

                                                             Ο αιτών.

Σχόλια