Απόσπασμα απο το ΦΕΚ Β' 2243 / 18-8-2014 Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων

Παραθέτω πιο κάτω το απόσπασμα και δη την παρ. 3 για το τι θα καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι, όμως δεν αναφέρει ρητά αν εξαιρούνται κάποιοι  και δη οι χρόνιοι πάσχοντες  από αυτοάνοσα νοσήματα.

"ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ             Αρ. Φύλλου 2243
18 Αυγούστου 2014
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΓΥ./οικ.3457 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β716-01-2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει και της υπ’αριθμ. οικ. 38733/06.05.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β'/06-05-2014) «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457(ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) υπουργικής απόφασης,«Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»”              
Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back)φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015              Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων                             3
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519           (1)
Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΥ./οικ.3457 απόφασης του Υπουργού Υγεί¬ας (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. οικ. 38733/06.05.2014 απόφασης του Υπουργού Υγεί¬ας (ΦΕΚ 1144/Β'/06-05-2014) «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/ Β'/16-01-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»”.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.            Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α'/98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2.            Του Ν.Δ. 96/1973 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.            Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.            Τις διατάξεις του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.            Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ
31/Α'/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6.            Τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 τουΝ. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α'/2012), όπως έχει τροποποιηθείκαι ισχύει.
7.            Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (6/Α’),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8.            Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ261/Α').
9.            Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134/Α’/10-6-2014) «ΔιορισμόςΥπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10.          Την υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ.3457/14-01-2014 απόφαση του
1              Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β'/14-01-2014), με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει.
2              11. Την υπ’ αριθμ. οικ.38733 (ΦΕΚ 1144/Β'/6.5.2014) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση του άρθρου
14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014)
Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης
φαρμάκων».
12.          Την αριθμ. οικ.4887/14-08-2014 εντολή του Υπουργού Υγείας.
13.          Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1.            Στο τέλος της παρ. 2. του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ.ΓΥ/οικ.3457/14-01-2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας(ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης
φαρμάκων», προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από 01.07.2014,          το επιπρόσθετο αυτό ποσοστό γίνεται 1,5%για φάρμακα με συνολικές τριμηνιαίες πωλήσεις όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών τους έως 2.500.000€, 3% για φάρμακα με πωλήσεις τριμήνου 2.50ϋ.00ϋ€ έως 5.00ϋ.00ϋ€ και 4,5% για φάρμακα με πωλήσεις τριμήνου άνω των 5.000.000€ σε κάθε νοσοκομείο χωριστά ή στον ΕΟΠΥΥ στο σύνολό του.»
2.            Στο τέλος της παρ. 4. του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ.3457/14-01-2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων », μετά τον πίνακα προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από την 01.07.2014, για τον υπολογισμό των επιστροφών της παρούσας οι συντελεστές του ως άνω πίνακα υπολογίζονται επί των συνολικών πωλήσεων όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος.» Μετά το άνω εδάφιο προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Από 27992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
01.07.2014,         στην περίπτωση των φαρμάκων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, τα οποία χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, ο ΕΟΠΥΥ επιβάλει πέραν του rebate της παραγράφου 1 του παρόντος rebate τέτοιο ώστε η τελική τιμή αγοράς για τον ΕΟΠΥΥ να είναι αντίστοιχη με εκείνη που επιτυγχάνεται όταν προμηθεύεται το φάρμακο αυτό από τα φαρμακεία του.»
3.            Στο τέλος της υπ' αριθμ. οικ. 38733/29.04.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β'/06-05-2014), «Τροποποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», προστίθεται στο τέλος και πριν την εντολή για δημοσίευσή της εδάφιο ως ακολούθως: «Από την 15.09.2014, για τις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολο της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. Το υπόλοιπο επιβαρύνει την φαρμακευτική εταιρεία ή τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με τη μορφή rebate
Κάθε διάταξη προηγούμενων Υπουργικών Αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014

Σχόλια