ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126 με το ΦΕΚ Α 206/29-9-2014 | Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄97)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126 
ΦΕΚ Α 206/29-9-2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής
καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄97).
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
(Α΄ 291).
Όργανα, (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθ. 155/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1
«η) Φοίτησης των κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2776/1999 νεαρών
1. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 107/2001 (Α΄97), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 333/2003 (Α΄285) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 240/2007 (Α΄283), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
άρθρου αφετέρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, μη εξαιρουμένων των αργιών και
κρατουμένων αφενός και των κρατουμένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας τους και παραμένουν στα ειδικά καταστήματα και τμήματα κατά την παράγραφο 6 του ιδίου σχολικών ή άλλων διακοπών, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων της
«θ) Φοίτησης, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, μη εξαιρουμένων των αργιών και
εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης». 2. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 107/2001, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 75/2005 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
3. Στο άρθρο 1 του π.δ. 107/2001, προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:
σχολικών ή άλλων διακοπών, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για απόκτηση τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή σε δημόσια I.E.Κ. και Σ.Ε.Κ. ή σε πιστοποιημένες σχολές μαθητείας, που λειτουργούν σε οποιοδήποτε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων».
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση
«4) Σε κάθε περίπτωση, η προσμέτρηση για τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής των καταδίκων ή υποδίκων, λόγω εργασίας ή απασχόλησης σε προγράμματα ή σπουδές, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του καταστήματος κράτησης ανά μήνα». Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σχόλια