Ασφαλιστικές Εισφορές 2014 Άμισθων Ασφαλισμένων Δικηγόρων

http://www.tnomik.gr/appdata/documents/asfalish/amisthwn/eisfores2014.pdf
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ε.Α.∆.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296140 
www.tnomik.gr
 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α’
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014 των ∆ικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ∆ικαστικών
Επιµελητών και Συµβολαιογράφων. 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΑ) 
 Τ. Α. Ν. ασφαλισµένοι ως 31/12/1992
ΑΝΩ 5ετίας 
Εισφορά ετήσια 1.761,84 € ετήσια ( 146,82 € µηνιαία ) 
Πρόσθετη εισφορά 166,44 € ετήσια ( 13,87 € µηνιαία ) 
Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 120 € ετήσια (10 € µηνιαία) 
 ΑΣΦ . ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 1.928,28 € (κωδ. αιτιολ. 1)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ : 120 € (κωδ. αιτιολ. 70) 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΑ) 
 Τ. Ε. Α. ∆. ασφαλισµένοι ως 31/12/1992
ΑΝΩ 5ετίας 
Εισφορά ετήσια 528,48 € ετήσια ( 44,04 € µηνιαία ) 
Πρόσθετη εισφορά 49,92 € ετήσια ( 4,16 € µηνιαία ) 
ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 578,40 €
Πρόσθετη εισφορά - Ν. 3986/11, άρθρο 44 παρ.14α
 & 17 & Ν. 4019/11, άρθρο 20 παρ.5β - 
καταβάλλεται από 1/7/2011 από όλους τους ως την 31/12/92 ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. 
Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ - Ν.3986/11, άρθρο 44 παρ.2 - καταβάλλεται από 1/1/2011 από όλους τους
ασφαλισµένους (παλαιούς και νέους) του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και αποδίδεται στον ΟΑΕ∆. 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΕ - TR 4300 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ : 040-546154-57 ▬ Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά) 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ : 040-546154-57 ▬ Κωδικός αιτιολογίας: 70 ( ΟΑΕ∆ ) 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΑ∆ : 040-546155-31 ▬ Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2014 
1. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2014 παραδίνεται εµπρόθεσµα από 1/1/2015 έως 28/2/2015. 
Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισµένοι, εκτός των
συµβολαιογράφων ( οι ∆ικηγόροι µέλη του ∆ΣΑ παραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα 
γραφεία του ΤΑΝ – οι ∆ικηγόροι της λοιπής Επικράτειας στους οικείους ∆ικηγορικούς Συλλόγους – 
οι ∆ικαστικοί Επιµελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία ). 
Το ασφαλιστικό βιβλιάριο περιέχει διατάξεις, πληροφορίες & οδηγίες σχετικά µε την τήρησή του
καθώς και µε την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Στη διαδικτυακή µας θέση βρίσκονται όλες
οι παραπάνω πληροφορίες και οι τρέχουσες εισφορές. 
2. Κάτω 5ετίας εισφορές καταβάλλουν όσοι ασφαλίστηκαν µετά την 1 /1 / 2009 στον ΤΑΝ & 
ΤΕΑ∆. Για την 5ετία ∆ΕΝ υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης – η 5ετία υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία της αρχικής υπαγωγής στην ασφάλιση του κάθε Τοµέα & ∆ΕΝ διακόπτεται & 
συνεχίζεται σε περίπτωση διαγραφής-επανεγγραφής ή αλλαγής ιδιότητας κλπ -Ν.1090/80, 
Ν.2150/93, άρθρο 19 
3. Ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισµένοι - ΠΑ) θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί
υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή στο
∆ηµόσιο (ανεξάρτητα αν ασφαλίστηκαν στον ΤΑΝ πριν ή µετά την 1/1/93) - ασφαλισµένοι από
1/1/93 (νέοι ασφαλισµένοι - ΝΑ) θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης µετά την 1/1/93. 
4. Από τα παραπάνω ποσά των εισφορών αφαιρούνται τα ποσά που αποδίδονται µε ΕΝΣΗΜΑ από
τους ∆ικηγόρους, Υποθηκοφύλακες, ∆ικαστικούς Επιµελητές και ∆ικολάβους και τα ποσά
κράτησης επί των αναλογικών δικαιωµάτων των Συµβολαιογράφων και το υπόλοιπο της
ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηµατικά στην ΕΤΕ. 
Για τους ∆ικηγόρους η αξία των (ενιαίων) ενσήµων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό
βιβλιάριο επιµερίζεται ισόποσα (50% στο ΤΑΝ & 50% στον ΤΕΑ∆) και το υπόλοιπο ως τη
συµπλήρωση της υποχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς στον κάθε Τοµέα, καταβάλλεται στην ΕΤΕ
στους λογαριασµούς του ΤΑΝ & του ΤΕΑ∆. 
Εισφορά που έχει καταβληθεί, πλέον της (ελάχιστης) υποχρεωτικής, δεν επιστρέφεται
ή συµψηφίζεται. 
Αντιλογισµός µεταξύ των Τοµέων δεν γίνεται, δεδοµένου ότι κάθε Τοµέας είναι αυτόνοµος & 
έχει διαφορετικούς λογαριασµούς. 
Τυχόν υπερβάλλουσα (χρηµατικά ή µε ένσηµα) καταβολή στον ΤΕΑ∆ δεν καλύπτει οφειλή
στον ΤΑΝ. 
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται σε χωριστό κωδικό στο λογ/σµό του ΤΑΝ και αποδίδεται από
τον ΤΑΝ στον ΟΑΕ∆. 
5. Οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ πρέπει να καταβάλλουν εντός της άνω προθεσµίας τη διαφορά της
ασφαλιστικής εισφοράς που υπολείπεται µετά την αφαίρεση των κρατήσεων στα αναλογικά
δικαιώµατα. Για τον έλεγχο της αποδιδόµενης µε τα αναλογικά δικαιώµατα εισφοράς, από 1/1/93 
και εφεξής, υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις που υπογράφονται από τους ίδιους, 
τηρούνται στο αρχείο τους και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για προώθηση οποιουδήποτε
αιτήµατός τους προς τον ΤΑΝ, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
6. Οι υπάλληλοι του ΤΥ∆Ε καταβάλλουν τα άνω ποσά εισφοράς υπέρ του Τ.Ε.Α.∆. 
7. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ φορέων κύριας ασφάλισης καταβάλλουν τις άνω εισφορές στον ΤΑΝ, 
προσαυξηµένες κατά 50% - Ν.4147/13 – η προσαύξηση δεν ισχύει στον ΤΕΑ∆.. Οι εργοδότες των
ανωτέρω υποχρεούνται επίσης σε καταβολή προσαυξηµένης εισφοράς.
8. Σε περίπτωση εξόδου από την ασφάλιση του ΤΑΝ (παραίτηση ή διαγραφή ή ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ) 
το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να υποβληθεί µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στον 
ΤΑΝ.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να κατατεθεί µαζί µε τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά σύνταξης προκειµένου να αφαιρεθεί η καταβολή της εισφοράς, αλλιώς θα
παρακρατηθεί αυτή κατά την εκκαθάριση της σύνταξης. 9. Η εισφορά στον ΤΑΝ των ∆ικηγόρων σε πλήρη ή µερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας παρακρατείται
από τις αποδοχές του ∆ικηγόρου και αποδίδεται από τη µισθοδοτούσα Αρχή κάθε µήνα µε
µέριµνα του ∆ικηγόρου και υπολογίζεται στο 4% επί του βασικού µισθού – για τους ασφαλισµένους
µέχρι 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισµένους) το ποσό αυτό δεν µπορεί να είναι µηνιαία µικρότερο
της εισφοράς άµισθου ασφ/νου άνω 5ετίας ( 160,69 € ) και χωρίς ανώτερο περιορισµό – για
τους ασφαλισµένους από 1/1/93 (ΝΕΟΥΣ ασφαλισµένους) το άνω ποσό δεν µπορεί να είναι
µικρότερο της εισφοράς άµισθου ασφαλισµένου άνω 5ετίας της ασφαλιστικής κατηγορίας που
ανήκει ο ασφαλισµένος και χωρίς ανώτερο περιορισµό. 
Σε περίπτωση επιλογής του ΤΑΝ ως προαιρετική ασφάλιση για τους µετά την 1/1/93 ΝΕΟΥΣ
ασφαλισµένους (άρθρο 39 του Ν.2084/92, όπως ισχύει), η µηνιαία κατώτερη εισφορά είναι η
εισφορά της ασφ/κής κατηγορίας που ανήκει ο ασφαλισµένος προσαυξηµένη κατά 50% . 
 Η εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται από τον ασφαλισµένο, όπως οι λοιποί ∆ικηγόροι, ετήσια. 
 Στον ΤΕΑ∆ οι ∆ικηγόροι σε αναστολή καταβάλλουν οι ίδιοι ετήσια & χρηµατικά στην ΕΤΕ την
ασφαλιστική τους εισφορά όπως οι λοιποί ασφαλισµένοι (άνω ή κάτω 5ετίας). 
10. Η ασφαλιστική εισφορά των ∆ικηγόρων που απασχολούνται µε ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να
αποδοθεί κατά τα 2/3 από τον εντολέα ταµειακά ως την 31/1/2015 και κατά το 1/3 από τον
∆ικηγόρο ως 28/2/2015 µε το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραµµάτιο είσπραξης της ΕΤΕ του
εντολέα ή επικυρωµένο αντίγραφό του ή βεβαίωση καταβολής προσκοµίζεται υποχρεωτικά από το
∆ικηγόρο µε το ασφαλιστικό βιβλιάριο). 
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται από τον ασφαλισµένο, όπως οι λοιποί ∆ικηγόροι ετήσια. 
Οι εντολείς των ∆ικηγόρων βαρύνονται επιπλέον και µε µηνιαία εισφορά επί των αποδοχών του
∆ικηγόρου - Ν.1512/83,άρθρ.13, Ν.1868/89,άρθρ.24, Ν.2145/93,άρθρ.37 & Ν.3232/04, άρθρ.18 
www.tnomik.gr / εισφορών αµίσθων / πάγια αντιµισθία - ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
11. Μητέρες ασφαλισµένες άνω 5ετίας στον ΤΑΝ (σε όποια ασφαλιστική κατηγορία και αν ανήκουν
1
η
-14η
 ) καταβάλλουν εισφορές µειωµένες κατά 50% στον κλάδο κύριας σύνταξης (ΤΑΝ) κατά το
12µηνο που ακολουθεί το µήνα τοκετού (άρθρο 141, παρ.2 του Ν.3655/3-4-08). Ισχύει µόνο για
ασφαλισµένες άνω 5ετίας, επειδή δεν επιτρέπεται σώρευση µειώσεων. 
Για την καταβολή της µειωµένης εισφοράς πρέπει να κατατεθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης 
παιδιού (πρωτότυπη ή επικυρωµένο αντίγραφό της) κατά την παράδοση του βιβλιαρίου. 
Η µείωση αφορά µόνο την εισφορά που καταβάλλουν οι µητέρες ασφαλισµένες και ∆ΕΝ αφορά
τους ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ τους οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς τους στο ακέραιο. 
Κάθε εισφορά που καταβάλλεται από τον εργοδότη (υποχρεωτική ή µε απόφασή του) για µητέρα
ασφαλισµένη στον ΤΑΝ πρέπει να καταβάλλεται στο ακέραιο. 
12. Τα ένσηµα που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του 2014 είναι τα νέα ένσηµα που
κυκλοφορούν και χρησιµοποιούνται από 1/10/08 από τους ∆ικηγόρους
(αναπροσαρµογή αξίας ενσήµων του ΤΑΝ και ΤΕΑ∆ – ΥΑ Φ.10041/21224/931/07). 
13. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισµένους στον ΤΑΝ & στον ΤΕΑ∆ από 1/1/2009, 
αλλά ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε άλλο φορέα έως την 31/12/92, διαµορφώνονται ως εξής: 
ΤΑΝ - ΚΑΤΩ 5ετίας ( ασφαλισµένοι ως 31/12/1992 )
Εισφορά ετήσια 880,92 € ετήσια ( 73,41 € µηνιαία ) 
Πρόσθετη εισφορά 166,44 € ετήσια (13,87 € µηνιαία ) ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 1047,36 € (κωδ. αιτιολ. 1) 
Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 120 € ετήσια ( 10 € µηνιαία ) ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ : 120 € (κωδ. αιτιολ. 70) 

ΤΕΑ∆ - ΚΑΤΩ 5ετίας ( ασφαλισµένοι ως 31/12/1992 )
Εισφορά ετήσια 264,24 € ετήσια ( 22,02 € µηνιαία ) 
Πρόσθετη εισφορά 49,92 € ετήσια ( 4,16 € µηνιαία ) 
Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να συµπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ασφαλιστικό του
βιβλιάριο και να υπογράψει, όπου χρειάζεται, κυρίως πρέπει να συµπληρώσει αν είναι ΠΑ
(παλαιός ασφαλισµένος) ή ΝΑ (νέος ασφαλισµένος). 
ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 314,16€ Στην ιστοσελίδα του ΤΑΝ βρίσκονται οι ανακοινώσεις των ασφαλιστικών εισφορών κάθε
έτους, διατάξεις & οδηγίες για την καταβολή της εισφοράς (εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης) 
και κάθε πληροφορία που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Λογαριασµοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφαλιστικής εισφοράς µε την ON LINE
διαδικασία TR 4300 & αυτόµατη καταχώρηση της καταβολής στη µηχανογραφική µερίδα του
καταβάλλοντος : 
 οι λογαριασµοί υπάρχουν και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια 
Αριθµός λογαριασµού ΕΤΑΑ / ΤΑΝ : 040 – 546154 – 57 
Αριθµός λογαριασµού ΕΤΑΑ / Τ.Ε.Α.∆. : 040 – 546155 – 31 
Αριθµός πελάτη ΕΤΕ (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ) : 9805690008 
Κωδικός αιτιολογίας 1 ( για υπόλοιπο εισφοράς 2014 ) στον ΤΑΝ & ΤΕΑ∆ 
Κωδικός αιτιολογίας 70 (για εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 2014) στον ΤΑΝ 
Αριθµός Μητρώου ασφαλισµένου στον ΤΑΝ (κωδ.υπόχρεου) ( Α.Μ. / ΤΑ.Ν. ) 
Αριθµός Μητρώου εντολέα στον ΤΑΝ (κωδ.υπόχρεου) (στην πάγια αντιµισθία) 
Από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά µέσω
Τράπεζας – Ν. 3863/10. 
Κάθε καταβολή προς τον ΤΑΝ & τον ΤΕΑ∆ ασφαλισµένων και εργοδοτών στην ΕΤΕ
γίνεται και µε Internet Banking (www.nbg.gr), µε αυτόµατη καταχώρηση της καταβολής
στη µηχανογραφική µερίδα ασφαλισµένου ή εργοδότη. 

 Από τους Τοµείς ΤΑΝ και ΤΕΑ∆ 

του ΕΤΑΑ
ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ & ΓΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΣΑ 1,15 € ΤΠ∆Α. 
www.tnomik.gr 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ε.Α.∆.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296140 
www.tnomik.gr
 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Β ’
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014 των ∆ικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ∆ικαστικών
Επιµελητών και Συµβολαιογράφων. 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΝΑ) 
 Τ. Α. Ν. ασφαλισµένοι από 1/1/1993
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993 - 31/12/2008 – 2η ασφ/κη κατηγορία ΑΝΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 170,53µήνας = 2.046,36 € ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 2.046,36 € (κωδ. αιτιολ. 1)
Ε Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 120 € ετήσια (10 € µηνιαία) ΕΙΣΦ. ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ: 120 € (κωδ. αιτιολ. 70) 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2009 - 31/12/2010 – 2η ασφ/κη κατηγορία ΚΑΤΩ 5ετίας 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 85,27µήνας = 1.023,24 € ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 1.023,24 € (κωδ. αιτιολ. 1) 
Ε Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 120 € ετήσια (10 € µηνιαία) ΕΙΣΦ. ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ: 120 € (κωδ. αιτιολ. 70) 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2011 - 31/12/2014 – 1η ασφ/κη κατηγορία ΚΑΤΩ 5ετίας 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 69,34µήνας = 832,08 € ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 832,08 € (κωδ. αιτιολ. 1) 
Ε Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 120 € ετήσια (10 € µηνιαία) ΕΙΣΦ. ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ: 120 € (κωδ.αιτιολ. 70) 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ – 1η ασφ/κη κατηγορία ΚΑΤΩ 5ετίας (ασφάλιση από ηµεροµηνία εγγραφής στον ΤΑΝ) 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 69,34µήνας = 832,08 € ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 832,08 € (κωδ. αιτιολ. 1) 
Ε Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 120 € ετήσια (10 € µηνιαία) ΕΙΣΦ. ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ: 120 € (κωδ. αιτιολ. 70) 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΝΑ) 
 Τ. Ε. Α. ∆. ασφαλισµένοι από 1/1/1993
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993 - 31/12/2008 – 2η ασφ/κη κατηγορία ΑΝΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 51,16 µήνας = 613,92 € 
ΣΥΝΟΛΟ : 613,92 €
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2009 - 31/12/2010 – 2η ασφ/κη κατηγορία ΚΑΤΩ 5ετίας 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 25,58 µήνας = 306,96 € 
ΣΥΝΟΛΟ : 306,96 €
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2011 - 31/12/2014 – 1η ασφ/κη κατηγορία ΚΑΤΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 20,80 µήνας = 249,60 € 
ΣΥΝΟΛΟ : 249,60 €
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ – 1η ασφ/κη κατηγορία ΚΑΤΩ 5ετίας (ασφάλιση από ηµεροµηνία εγγραφής στον ΤΕΑ∆) 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 20,80 µήνας = 249,60 € 
ΣΥΝΟΛΟ : 249,60 €
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΕ - TR 4300 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ : 040-546154-57 ▬ Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά) 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ : 040-546154-57 ▬ Κωδικός αιτιολογίας: 70 ( ΟΑΕ∆ ) 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΑ∆ : 040-546155-31 ▬ Κωδικός αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά) Νέοι ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ που συµπλήρωσαν τριετία ασφάλισης ως την 30/6/2011 
µετατάσσονται στην 2η
ασφ/κή κατηγορία από 1/7/2011 – Ν.3986/11, άρθρο 44 παρ. 15 & 17 και
Ν.4019/11, άρθρο 20 παρ.5. 
Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ - Ν.3986/11, άρθρο 44 παρ.2 - καταβάλλεται από 1/1/2011 από όλους τους
ασφαλισµένους (παλαιούς και νέους) του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και αποδίδεται στον ΟΑΕ∆. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2014 παραδίνεται εµπρόθεσµα από 1/1/2015 έως 28/2/2015. 
Υποχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισµένοι, εκτός των
συµβολαιογράφων (οι ∆ικηγόροι µέλη του ∆ΣΑ παραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα 
γραφεία του ΤΑΝ – οι ∆ικηγόροι της λοιπής Επικράτειας στους οικείους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους – οι ∆ικαστικοί Επιµελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία). 
Το ασφαλιστικό βιβλιάριο περιέχει διατάξεις, πληροφορίες & οδηγίες σχετικά µε την τήρησή του
καθώς και µε την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Στη διαδικτυακή µας θέση βρίσκονται
όλες οι παραπάνω πληροφορίες και οι τρέχουσες εισφορές. 
2. Κάτω 5ετίας εισφορές καταβάλλουν όσοι ασφαλίστηκαν µετά την 1 /1 / 2009 στον ΤΑΝ & 
ΤΕΑ∆. Για την 5ετία ∆ΕΝ υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης – η 5ετία υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία της αρχικής υπαγωγής στην ασφάλιση του κάθε Τοµέα & ∆ΕΝ διακόπτεται & 
συνεχίζεται σε περίπτωση διαγραφής-επανεγγραφής ή αλλαγής ιδιότητας κλπ -Ν.1090/80, 
Ν.2150/93, άρθρο 19 
3. Ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισµένοι - ΠΑ) θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί
υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή στο
∆ηµόσιο (ανεξάρτητα αν ασφαλίστηκαν στον ΤΑΝ πριν ή µετά την 1/1/93) - ασφαλισµένοι από
1/1/93 (νέοι ασφαλισµένοι - ΝΑ) θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε
φορέα κύριας ασφάλισης µετά την 1/1/93. 
4. Από τα παραπάνω ποσά των εισφορών αφαιρούνται τα ποσά που αποδίδονται µε ΕΝΣΗΜΑ
από τους ∆ικηγόρους, Υποθηκοφύλακες, ∆ικαστικούς Επιµελητές και ∆ικολάβους και τα ποσά
κράτησης επί των αναλογικών δικαιωµάτων των Συµβολαιογράφων και το υπόλοιπο της
ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηµατικά στην ΕΤΕ. 
Για τους ∆ικηγόρους η αξία των (ενιαίων) ενσήµων που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό
βιβλιάριο επιµερίζεται ισόποσα (50% στο ΤΑΝ & 50% στον ΤΕΑ∆) και το υπόλοιπο ως τη
συµπλήρωση της υποχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς στον κάθε Τοµέα, καταβάλλεται στην ΕΤΕ
στους λογαριασµούς του ΤΑΝ & του ΤΕΑ∆. 
 Εισφορά που έχει καταβληθεί, πλέον της (ελάχιστης) υποχρεωτικής, δεν επιστρέφεται ή
συµψηφίζεται. 

Αντιλογισµός µεταξύ των Τοµέων δεν γίνεται, δεδοµένου ότι κάθε Τοµέας είναι αυτόνοµος & 
έχει διαφορετικούς λογαριασµούς. 
Τυχόν υπερβάλλουσα (χρηµατικά ή µε ένσηµα) καταβολή στον ΤΕΑ∆ δεν καλύπτει
οφειλή στον ΤΑΝ. 
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται σε χωριστό κωδικό στο λογ/σµό του ΤΑΝ και αποδίδεται
από τον ΤΑΝ στον ΟΑΕ∆. 
5. Οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ πρέπει να καταβάλλουν εντός της άνω προθεσµίας τη διαφορά της
ασφαλιστικής εισφοράς που υπολείπεται µετά την αφαίρεση των κρατήσεων στα αναλογικά
δικαιώµατα. Για τον έλεγχο της αποδιδόµενης µε τα αναλογικά δικαιώµατα εισφοράς, από
1/1/93 και εφεξής, υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις που υπογράφονται από
τους ίδιους, τηρούνται στο αρχείο τους και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για προώθηση
οποιουδήποτε αιτήµατός τους προς τον ΤΑΝ, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής
ενηµερότητας. 
6. Οι υπάλληλοι του ΤΥ∆Ε καταβάλλουν τα άνω ποσά εισφοράς υπέρ του Τ.Ε.Α.∆. 7. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ φορέων κύριας ασφάλισης καταβάλλουν τις άνω εισφορές στον ΤΑΝ, 
προσαυξηµένες κατά 50% - Ν.4147/13- η προσαύξηση δεν ισχύει στον ΤΕΑ∆. ι.Οι εργοδότες των
ανωτέρω υποχρεούνται επίσης σε καταβολή προσαυξηµένης εισφοράς.
8. Σε περίπτωση εξόδου από την ασφάλιση του ΤΑΝ (παραίτηση ή διαγραφή η συνταξιοδότηση) 
το ασφαλιστικό βιβλιάριο πρέπει να υποβληθεί µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
στον ΤΑΝ. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης το ασφ/κό βιβλιάριο πρέπει να κατατεθεί µαζί µε τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά σύνταξης προκειµένου να αφαιρεθεί η καταβολή εισφοράς, αλλιώς θα
παρακρατηθεί αυτή κατά την εκκαθάριση της σύνταξης.
9. Η εισφορά στον ΤΑΝ των ∆ικηγόρων σε πλήρη ή µερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας
παρακρατείται από τις αποδοχές του ∆ικηγόρου και αποδίδεται από τη µισθοδοτούσα Αρχή
κάθε µήνα µε µέριµνα του ∆ικηγόρου και υπολογίζεται στο 4% επί του βασικού µισθού – για
τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισµένους) το ποσό αυτό δεν µπορεί να
είναι µηνιαία µικρότερο της εισφοράς άµισθου ασφ/νου άνω 5ετίας ( 160,69 € ) και χωρίς
ανώτερο περιορισµό – για τους ασφαλισµένους από 1/1/93 (ΝΕΟΥΣ ασφαλισµένους) το άνω
ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο της εισφοράς άµισθου ασφαλισµένου άνω 5ετίας της
ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκει ο ασφαλισµένος και χωρίς ανώτερο περιορισµό. 
Σε περίπτωση επιλογής του ΤΑΝ ως προαιρετική ασφάλιση για τους µετά την 1/1/93 ΝΕΟΥΣ
ασφαλισµένους (άρθρο 39 του Ν.2084/92, όπως ισχύει), η µηνιαία κατώτερη εισφορά είναι η
εισφορά της ασφ/κής κατηγορίας που ανήκει ο ασφαλισµένος προσαυξηµένη κατά 50%. 
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται από τον ασφαλισµένο, όπως οι λοιποί ∆ικηγόροι, ετήσια. 
Στον ΤΕΑ∆ οι ∆ικηγόροι σε αναστολή καταβάλλουν οι ίδιοι ετήσια & χρηµατικά στην ΕΤΕ την
ασφαλιστική τους εισφορά όπως οι λοιποί ασφαλισµένοι (άνω ή κάτω 5ετίας). 
10. Η ασφαλιστική εισφορά των ∆ικηγόρων που απασχολούνται µε ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να
αποδοθεί κατά τα 2/3 από τον εντολέα ταµειακά ως την 31/1/2015 και κατά το 1/3 από τον
∆ικηγόρο ως 29/2/2015 µε το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραµµάτιο είσπραξης της ΕΤΕ του
εντολέα ή επικυρωµένο αντίγραφό του ή βεβαίωση καταβολής προσκοµίζεται υποχρεωτικά
από το ∆ικηγόρο µε το ασφαλιστικό βιβλιάριο). 
Οι εντολείς των ∆ικηγόρων βαρύνονται επιπλέον και µε µηνιαία εισφορά επί των αποδοχών
του ∆ικηγόρου - Ν.1512/83,άρθρ.13, Ν.1868/89,άρθρ.24, Ν.2145/93,άρθρ.37 & Ν.3232/04, 
άρθρ.18 www.tnomik.gr / εισφορών αµίσθων / πάγια αντιµισθία - ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
Η εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται από τον ασφαλισµένο, όπως οι λοιποί ∆ικηγόροι ετήσια. 
11. Μητέρες ασφαλισµένες άνω 5ετίας στον ΤΑΝ (σε όποια ασφαλιστική κατηγορία και αν
ανήκουν 1η
-14η
 ) καταβάλλουν εισφορές µειωµένες κατά 50% στον κλάδο κύριας σύνταξης
(ΤΑΝ) κατά το 12µηνο που ακολουθεί το µήνα τοκετού (άρθρο 141, παρ.2 του Ν.3655/3-4-08). 
Ισχύει µόνο για ασφαλισµένες άνω 5ετίας, επειδή δεν επιτρέπεται σώρευση µειώσεων. 
Για την καταβολή της µειωµένης εισφοράς πρέπει να κατατεθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης 
παιδιού (πρωτότυπη ή επικυρωµένο αντίγραφό της) κατά την παράδοση του βιβλιαρίου. 
Η µείωση αφορά µόνο την εισφορά που καταβάλλουν οι µητέρες ασφαλισµένες και ∆ΕΝ αφορά
τους ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ τους οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς τους στο ακέραιο. 
Κάθε εισφορά που καταβάλλεται από τον εργοδότη (υποχρεωτική ή µε απόφασή του) για
µητέρα ασφαλισµένη στον ΤΑΝ πρέπει να καταβάλλεται στο ακέραιο. 
12. Τα ένσηµα που έχουν επικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του 2014 είναι τα νέα ένσηµα που
κυκλοφορούν και χρησιµοποιούνται από 1/10/08 από τους ∆ικηγόρους ( αναπροσαρµογή αξίας
ενσήµων του ΤΑΝ και ΤΕΑ∆ – ΥΑ Φ.10041/21224/931/07). 
Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να συµπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ασφαλιστικό
του βιβλιάριο και να υπογράψει, όπου χρειάζεται, κυρίως πρέπει να συµπληρώσει αν είναι ΠΑ
(παλαιός ασφαλισµένος) ή ΝΑ (νέος ασφαλισµένος). Στην ιστοσελίδα του ΤΑΝ βρίσκονται οι ανακοινώσεις των ασφαλιστικών εισφορών
κάθε έτους, διατάξεις & οδηγίες για την καταβολή της εισφοράς (εµπρόθεσµης ή
εκπρόθεσµης) και κάθε πληροφορία που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Λογαριασµοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφαλιστικής εισφοράς µε την ON LINE
διαδικασία TR 4300 & αυτόµατη καταχώρηση της καταβολής στη µηχανογραφική µερίδα του
καταβάλοντος : 
 οι λογαριασµοί υπάρχουν και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια 
Αριθµός λογαριασµού ΕΤΑΑ / ΤΑΝ : 040 – 546154 – 57 
Αριθµός λογαριασµού ΕΤΑΑ / Τ.Ε.Α.∆. : 040 – 546155 – 31 
Αριθµός πελάτη ΕΤΕ (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ) : 9805690008 
Κωδικός αιτιολογίας 1 (για υπόλοιπο εισφοράς 2014) στον ΤΑΝ & ΤΕΑ∆ 
Κωδικός αιτιολογίας 70 (για εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 2014) στον ΤΑΝ 
Αριθµός Μητρώου ασφαλισµένου στον ΤΑΝ (κωδ.υπόχρεου) ( Α.Μ. / ΤΑ.Ν. ) 
Αριθµός Μητρώου εντολέα στον ΤΑΝ (κωδ.υπόχρεου) (στην πάγια αντιµισθία) 
Από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται
υποχρεωτικά µέσω Τράπεζας – Ν. 3863/10. 
Κάθε καταβολή προς τον ΤΑΝ & τον ΤΕΑ∆ ασφαλισµένων και εργοδοτών στην
ΕΤΕ γίνεται και µε Internet Banking (www.nbg.gr), µε αυτόµατη καταχώρηση
της καταβολής στη µηχανογραφική µερίδα ασφαλισµένου ή εργοδότη. 
 Από τους Τοµείς ΤΑΝ και ΤΕΑ∆ 
 του ΕΤΑΑ
ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ & ΓΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΣΑ 1,15 € ΤΠ∆Α. 
www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ OΚΤΩΒΡΗΣ 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) & 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ( Τ.Ε.Α.∆. ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ 
ΤΗΛ. 210.5296.140 www.tnomik.gr 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ ’ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΑΝ & ΤΕΑ∆ 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993 ( ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - ΝΑ ) 
 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Π∆ 125/93 & Ν. 3986/11) 

 2η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 2.046,36 € ετήσια ( 170,53 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 613,92 € ετήσια ( 51,16 € µηνιαία εισφορά ) 
 3
η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 2.426,04 € ετήσια ( 202,17 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 727,80 € ετήσια ( 60,65 € µηνιαία εισφορά ) 
 4
η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 2.804,64 € ετήσια ( 233,72 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 841,44 € ετήσια ( 70,12 € µηνιαία εισφορά ) 
 5
η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 3.167,16 € ετήσια ( 263,93 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 950,16 € ετήσια ( 79,18 € µηνιαία εισφορά ) 
 6
η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 3.445,56 € ετήσια ( 287,13 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.033,68 € ετήσια ( 86,14 € µηνιαία εισφορά ) 
 7
η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 3.714,72 € ετήσια ( 309,56 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.114,44 € ετήσια ( 92,87 € µηνιαία εισφορά ) 
 8
η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 3.984,00 € ετήσια ( 332,00 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.195,20 € ετήσια ( 99,60 € µηνιαία εισφορά ) 
 9
η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 4.253,16 € ετήσια ( 354,43 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.275,96 € ετήσια ( 106,33 € µηνιαία εισφορά ) 
 10η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 4.522,44 € ετήσια ( 376,87 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.356,72 € ετήσια ( 113,06 € µηνιαία εισφορά ) 
 11η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 4.791,60 € ετήσια ( 399,30 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.437,48 € ετήσια ( 119,79 € µηνιαία εισφορά )  12η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 5.060,76 € ετήσια ( 421,73 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.518,24 € ετήσια ( 126,52 € µηνιαία εισφορά ) 
 13η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 5.330,04 € ετήσια ( 444,17 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.599,00 € ετήσια ( 133,25 € µηνιαία εισφορά ) 
 14η ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ 5.599,20 € ετήσια ( 466,60 € µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆ 1.679,76 € ετήσια ( 139,98 € µηνιαία εισφορά ) 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (εκτός των περιλαµβανοµένων στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ B’)
• Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατηγορίες 2η
 – 14η,
 , που επιλέγονται από τον
ασφαλισµένο, καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς τη µείωση 50% της πρώτης
πενταετίας - Ν.2150/93, άρθρο 19, παρ. 4 
• Οι ασφαλισµένοι µετά την 1/1/1993 µπορούν να υποβάλλουν αίτηση / υπεύθυνη
δήλωση για επιλογή ανώτερης της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας που
υπάγονται, µετά την ισχύ του Ν.3986/11 εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους (η
οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος). Η δήλωση επιλογής ανώτερης κατηγορίας ισχύει
για όλα τα επόµενα της δήλωσης ασφαλιστικά έτη µέχρι ανάκλησής της από τον
ασφαλισµένο και η ανάκληση ισχύει από το έτος εντός του οποίου γίνεται η ανάκληση
και όχι για προηγούµενα έτη. 
Οι ασφαλισµένοι που έχουν ήδη υπαχθεί σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, 
παραµένουν στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής τους, εφόσον αυτή εξακολουθεί να
είναι ανώτερη της υποχρεωτικής που υπάγονται, σύµφωνα µε το Ν.3986/11, όπως
ισχύει βάσει του χρόνου ασφάλισής τους. 
• Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται χωριστά για τον Τοµέα Ασφάλισης
Νοµικών (ΤΑΝ) και χωριστά για τον ΤΕΑ∆, εφόσον υπάρχει ευχέρεια επιλογής
διαφορετικής ασφαλιστικής κατηγορίας για τον κάθε Τοµέα, ισχύει από την πρώτη του
έτους υποβολής της δήλωσης επιλογής και για ολόκληρο το έτος - Π.∆. 125/93, 
άρθρο 2, παρ. 2 
• Ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
από αυτή που είχε επιλέξει στο προηγούµενο έτος (Α∆Σ 4202/13/2006), εφόσον η
κατώτερη είναι η υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία. 
• Τα παράβολα ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ∆ικηγόρου στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο είναι τα
αναλογούντα της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκει κατά το έτος προαγωγής. 
• Σε περίπτωση ΠΑΓΙΑΣ αντιµισθίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την
εισφορά (2/3) ανάλογα µε την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ∆ικηγόρος - 
Εγκύκλιος ΤΑΝ 408/07 
• Σε όποια ασφαλιστική κατηγορία ανήκει ο ∆ικηγόρος δικαιούται να επικολλήσει ένσηµα
στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τα οποία αφαιρούνται από την ετήσια ασφαλιστική του
εισφορά – Ν.3232/04, άρθρο 18, παρ. 7 
• Σε περίπτωση επιλογής ανώτερης της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας από
Υποθηκοφύλακες, ∆ικαστικούς Επιµελητές και Συµβολαιογράφους δεν αφαιρούνται
από την ασφαλιστική τους εισφορά ένσηµα ή ποσά κράτησης επί των αναλογικών
δικαιωµάτων. 
 Από τους Τοµείς ΤΑΝ και ΤΕΑ∆ 
 του ΕΤΑΑ
www.tnomik.gr

Σχόλια