ΦΕΚ 237/Α' Ν. 4305/2014 ΔΟΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829
ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Τ.Κ.: 101 10
Πληροφορίες τηλ.: 210 3368086- 8095 -8083


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 237/Α' δημοσιεύτηκε ο Ν. 4305/2014 με τις διατάξεις του άρθρου 54 του οποίου θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ. Με το νόμο αυτό θεσπίζεται ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή αυτών. Επίσης, εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013 και ήταν συνεπείς, με τους υπαγόμενους στη νέα ρύθμιση, ενώ επιπλέον για όσους διατηρήσουν τη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013, προβλέπεται το πρόσθετο ευεργέτημα της μείωσης των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, κατά ποσοστό 20%.
Κρίσιμης σημασίας παράμετρος και απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (όπου αυτή προβλέπεται) και η πιστοποιημένη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1 Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Δεδομένου ότι το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής, αποτελεί η συνεπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.
Επισημαίνεται ότι με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:
                                             Οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν σε έως 100 δόσεις
                                             Το ετήσιο επιτόκιο από 1-1-2013, με το οποίο βαρύνεται η κύρια οφειλή η οποία ρυθμίζεται, μειώνεται σε 4,56%
           Προβλέπεται η υποβολή αίτησης άπαξ επανένταξης στη ρύθμιση, σε περιπτώσεις απώλειάς της για λόγους ανωτέρας βίας
           Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της Νέα Αρχής του Ν.4152/2013, όπως ισχύει, και όσων υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου.
α) Οφειλές στους ΦΚΑ, πλην ΝΑΤ, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014, ως ακολούθως:

Δόσεις
Ποσοστό έκπτωσης επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, (όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις 31/12/12)
Ποσό κύριας οφειλής (Ευρώ)
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης (Ευρώ)
Α
Εφάπαξ
100%
έως 1.000.000,00
-


Β
έως 12
90%
»
50,00
Γ
έως 24
80%
»
»
Δ
έως 36
70%
»
»
Ε
έως 48
60%
»
»
Στ
έως 60
50%
»
»
Ζ
έως 72
30%
»
»
Η
έως 100
20%
έως 15.000,00
»
β) οφειλές μέχρι την1/10/2014 που τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.
Δεδομένης της διαφοροποίησης των ημερομηνιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ανά Ταμείο, στις διατάξεις του Ν.4305/14 υπάγονται οι οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, που αφορούν ενδεικτικά:
                          Για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ: Οφειλές έως και μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2014.
                          Για τον ΟΑΕΕ: Οφειλές έως και περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2014.
γ) Γ ια την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής.
δ) Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 21η του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Διευκρινίζεται ότι:
/ στις διατάξεις του Ν.4305/14, εμπίπτουν οι πάσης φύσεως οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς από ενεργούς ή ανενεργούς ασφαλισμένους κοκ.
/ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραμείνει τμήμα της οφειλής που να μην έχει υπαχθεί σε ρύθμιση / η ρύθμιση του Ν.4305/2014 έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές έως 1.000.000 €. Για ποσά κύριας οφειλής άνω του 1.000.000 €, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4152/2013.
α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Γ ια τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς με τους όρους αυτής, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ.
γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α' 270).
Δ. Η ρύθμιση απώλλυται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα, τις τρέχουσες εισφορές και τις προβλεπόμενες δόσεις της ρύθμισης.


Κατ'εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθμισης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές: α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης (για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός η κάθε δόση) ή
β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δύνανται να εφαρμοστούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση. Ως έτος προγράμματος ρύθμισης νοείται το 12μηνο με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση. Γ ια τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, χωρίς τις εκπτώσεις του πίνακα της παραγράφου Α της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το υπόλοιπο της κύριας οφειλής υπολογίζεται εκ νέου από 1.1.2013 με ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παράγραφο 11, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ'του Ν.4152/2013.
Ε. Οι εκπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές επιβαρύνονται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παράγραφο 11, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ'του Ν.4152/2013.
ΣΤ. Όσον αφορά στους οφειλέτες, οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος νόμου, έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, και των οποίων η ρύθμιση είναι ενεργή, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 54 του νόμου 4305/14.
Συγκεκριμένα, στους οφειλέτες αυτούς, παρέχονται δύο επιλογές:
α) να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή του Ν.4152/2013) των εκπτώσεων της νέας ρυθμίσεως.
β) να διατηρήσουν τη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή) των εκπτώσεων της νέας ρυθμίσεως, καθώς και μια πρόσθετη μείωση 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013.
γ) οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω παραγράφων α) και β) θα καθοριστούν σε Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του Ν. 4305/14.
α) Ο συμψηφισμός ΦΠΑ και φόρου Εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές (περ.2, Υποπαρ.ΙΑ.2, παρ.ΙΑ, αρθ. Πρώτο του Ν.4254/2014) εφαρμόζεται για οφειλές που υπάγονται στη νέα ρύθμιση, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των υπολειπόμενων δόσεων. Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.
β) Οι παρακρατήσεις της περ. 1 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2, παρ.ΙΑ, του άρθρου Πρώτου του Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85, Α) διενεργούνται μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα. Στην περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ρυθμιστεί κατά τη διαδικασία παρακράτησης εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.
γ) Το ποσόν της οφειλής που συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους α) και β) τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται μετά τον συμψηφισμό ή την παρακράτηση.
Γ ια τις οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ. Για τις λοιπές οφειλές του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι διενεργείται μηνιαίως ο έλεγχος δηλωθεισών - καταβληθεισών εισφορών (ΕΔΚ) στις ΑΠΔ, η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται απευθείας στο κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ και στις ταμειακές υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το σύνολο των οφειλών του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ μετά την καταχώριση της αίτησης εκδίδεται άμεσα και αμελλητί η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του ΟΠΣ-ΙΚΑ βάσει των ΕΔΚ των ΑΠΔ. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ενημερώνεται το Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.
Θ. Από την 31η Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της παρ.ΙΑ'του Ν.4152/13 (νέα αρχή) για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 54 του Ν. 4305/14 (οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014 ύψους έως ένα εκατομμύριο ευρώ). Επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παρ.ΙΑ'του Ν.4152/13 (πάγια ρύθμιση). Επίσης επιτρέπεται η κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της παρ.ΙΑ'του Ν.4152/13 (νέα αρχή) χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Οι διοικητές των Ταμείων καλούνται να ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο τους οφειλέτες τους και να διασφαλίσουν την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4305/14.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Εσωτερική Διανομή
1.                     Γ ραφείο Υπουργού
2.                     Γ ραφείο Υφυπουργού, κ. Μπέζα
3.                     Γραφείο Γενικής Γραμματέως
4.                     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
5.                     Γρ. Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπηρ.
6.                     Γρ. Γ εν.Δ/ντριας Κοινωνκών Ασφαλίσεων
7.                     Δ.32 - Β'


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.               ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αγ. Κωνσταντίνου 8 10241, Αθήνα Γραφείο κ. Διοικητή
2.               ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Πατησίων 30 , 101 70 ,Αθήνα Γραφείο κ. Διοικητή
3.               ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
Ακαδημίας 22, 10671, Αθήνα Γραφείο κ. Διοικητή
4.               ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
Μάρνη 22, 10433, Αθήνα Γραφείο κ. Προέδρου
5.               ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 ,10672 ,Αθήνα Γραφείο κ. Προέδρου
6.               ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ)
φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα Γραφείο κ. Προέδρου
7.               ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)
Πατησίων 54,Αθήνα, 106 82,
Γραφείο κ. Προέδρου
8.               ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)
Ακαδημίας 58, Αθήνα Τ.Κ. 106 79 Γραφείο κ. Προέδρου
9.               ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)
Σταδίου 31,105 59, Αθήνα Γραφείο κ. Προέδρου
10.            ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)
Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα Γραφείο κ. Προέδρου
11.            ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΑΠΕΤ)
Καποδιστρίου 34, Αθήνα, 10432 Γραφείο κ. Προέδρου
12.            ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΤΑΤ)
Πανεπιστημίου 63
Γραφείο κ. Προέδρου
13.            ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40 11745, Ν. Κόσμος Γρ. κ. Δ/ντα Συμβούλου

Σχόλια