ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 ΦΕΚ Α' 237/31/10/2014 | Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 (ΦΕΚ Α' 237/31/10/2014)
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 
τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση 
της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                        ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3448/2006 (Α` 57),
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1 
Σκοπός

 Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 1

 Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του παρόντος νόμου είναι η 
καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 4, ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την 
υλοποίηση της και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα». Οι κείμενες 
διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις 
των φορέων του δημοσίου τομέα, εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων 
αυτού του νόμου.»
Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 Το άρθρο 2 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 
Γενικές αρχές

 1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του δημοσίου τομέα διατίθενται από τη στιγμή 
της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσης τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και 
αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια 
του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης 
της δημόσιας πληροφορίας).

 2. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων 
ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος 
συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, από 
σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, 
πληροφοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δημόσιοι 
φορείς επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων μέσω 
αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρμόζονται τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Η 
ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλείεται μόνο 
στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα 
που τα κατέχει.»  Αρθρο :3

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α` Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 
αντικαθίστανται ως εξής:

 «1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νόμου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα, 
πληροφορίες και δεδομένα:

 α) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των 
οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.»

 2. Στην περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006, οι υποπεριπτώσεις αα` και ββ` 
αντικαθίστανται ως εξής:

 «ί) την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια πληροφοριακών 
συστημάτων,

 ii) το φορολογικό απόρρητο και το στατιστικό απόρρητο

 iii) το εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό ή εταιρικό απόρρητο,

 iv) την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, 
λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων 
μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002.»

 3. Μετά την περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 προστίθενται περιπτώσεις 
γα` έως γγ` ως εξής:

 «γα) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται από ειδικές 
διατάξεις η απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις,

 γβ) σε τμήματα εγγράφων, σε πληροφορίες και δεδομένα που περιέχουν μόνο λογότυπα, 
εμβλήματα και σήματα,

 γγ) σε έγγραφα, τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία είτε η πρόσβαση 
απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε στα 
οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους όμως είναι ασυμβίβαστη βάσει νόμου με τη 
νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.»

 4. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 η περίπτωση ε` αντικαθίσταται ως εξής:

 «ε) που ευρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται καθιερωμένοι φορείς για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με την εξαίρεση βιβλιοθηκών Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που ευρίσκονται στην 
κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων.»

 5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 «2. Η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων πληροφοριών και 
δεδομένων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α`50), όπως 
αυτές κάθε φορά ισχύουν.»  Αρθρο :4

Άρθρο 4
Ορισμοί
(άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 1. Η αριθμημένη περίπτωση 1 του άρθρου 4 του ν. 3448/ 2006 τροποποιείται ως εξής:

 «Φορείς του δημόσιου τομέα, οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες 
διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την 
παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που σχηματίζονται 
από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς 
δημόσιου δικαίου.»

 2. Η αριθμημένη περίπτωση 3 του άρθρου 4 του ν. 3448/2006 τροποποιείται ως εξής:

 «Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει 
ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 
και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών 
αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που 
χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, 
οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου 
λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου 
τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους 
δράσης.»

 3. Στο άρθρο 4 του ν. 3448/2006 προστίθενται αριθμημένες περιπτώσεις 5 έως 8 ως εξής:

 «5. «Εγγραφο, πληροφορία ή δεδομένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο», το ψηφιακό έγγραφο, η 
πληροφορία ή τα δεδομένα που είναι διαρθρωμένα κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να 
μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής τους δομής.

 6. «Ανοικτό μορφότυπο», ένα μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και διατίθεται 
στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω χρήση των 
πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων.

 7. «Ανοικτό επίσημο πρότυπο», ένα πρότυπο που έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και το οποίο 
περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της 
διαλειτουργικότητας του λογισμικού.

 8. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», τα δεδομένα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α` 
του ν. 2472/ 1997.»  Αρθρο :5

Άρθρο 5
Απορριπτικές αποφάσεις
(άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 1. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/ 2006 αντικαθίστανται ως εξής:

 «3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον 
αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση 
βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β`, ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει 
αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, 
εναλλακτικά, στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό 
υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.

 4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής 
προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόμο και 
κατ` ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα.

 5. Οι αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδονται κατά την 
παράγραφο 4, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του 
κατά τόπον αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου.»

 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α` 268) προστίθεται περίπτωση ιστ` ως εξής:

 «ιστ) την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3448/ 2006 για την ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα.»  Αρθρο :6

Άρθρο 6
Διαθέσιμοι μορφότυποι
(άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

«Διαθέσιμοι Μορφότυποι

 1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους 
σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο 
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Σε περίπτωση διάθεσης στην
ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στο 
δικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα πρέπει, στο μέτρο 
του δυνατού, να συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα. Εφόσον είναι δυνατόν τα σύνολα 
δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.

 2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα να εκδίδουν ή να 
προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από αυτά 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. Οι φορείς 
του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση 
συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά για το σκοπό της 
περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής και αποθήκευσης 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προηγείται δημόσια ανακοίνωση πριν από τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.»  Αρθρο :7

Άρθρο 7
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
(άρθρο 1 παρ. 8 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

 «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εκδίδουν ή κατέχουν και διαχειρίζονται ή, κατ` 
εξαίρεση, επιβάλλουν αιτιολογημένα όρους μέσω αδειοδότησης, ή με άλλους τρόπους,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της ρήτρας για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, της επιβολής τελών και της δήλωσης αποποίησης ευθύνης του φορέα. Οι 
όροι που επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

 2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή 
δεδομένων προβλέπονται άδειες, οι φορείς του δημόσιου τομέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο είναι 
δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών που διατίθενται διαδικτυακό, παρέχουν ευρύτερα 
δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς 
και οι οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να 
προσαρμόζονται, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. 
Σε κάθε περίπτωση οι άδειες θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω 
χρήση σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.»  Αρθρο :8

Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
(άρθρο 1 παρ. 6 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 Το άρθρο 8 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8 
Αρχές που διέπουν τη χρέωση

 1. Εφόσον χρεώνονται τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, τα 
εν λόγω τέλη περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, την παροχή και τη διάδοση 
τους.

 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

 α) στους φορείς του δημόσιου τομέα για τους οποίους προβλέπονται έσοδα για την κάλυψη ενός 
ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους

 β) κατ` εξαίρεση, στα έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για τα οποία ο οικείος φορέας του 
δημόσιου τομέα παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους συλλογής, 
παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

 γ) σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
μουσεία και αρχεία.

 3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α` και β`, οι φορείς του οικείου 
δημόσιου τομέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την άδεια 
περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε 
λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και 
διάδοσης τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη 
υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής 
περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του 
δημόσιου τομέα.

 4. Όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ` 
επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των 
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν 
το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησης τους και το κόστος 
εκκαθάρισης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη 
υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής 
περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του 
δημόσιου τομέα.»  Αρθρο :9

Άρθρο 9
Διαφάνεια
(άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 Το άρθρο 9 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 9 
Διαφάνεια

 1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που ευρίσκονται στην 
κατοχή φορέων του δημοσίου τομέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το συνολικό ύψος των τελών 
αυτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βάση υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στο διαδικτυακό 
τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.

 2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δημοσιεύονται με 
ηλεκτρονικά μέσα, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.

 3. Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα 
για περαιτέρω χρήση, να ενημερώνονται σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα μέσα 
που μπορούν να ασκήσουν.»  Αρθρο :10

Άρθρο 10
Πρακτικές ρυθμίσεις
(άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 Το άρθρο 10 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10 
Πρακτικές Ρυθμίσεις

 1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο 
Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο 
www.data.gov.gr. Στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» αναρτώνται τα σύνολα των 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου που είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «Διαρθρωμένα Σύνολα Δεδομένων» (datasets) ή 
σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων, όπου αυτά τηρούνται. Στις περιπτώσεις 
που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα δεδομένα με όρους ή άδειες, σύμφωνα με 
τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» γίνεται 
σχετική καταχώριση.

 2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προβαίνει 
στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που 
βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.

 3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας εκδίδει 
απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που 
κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε 
ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της 
δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν 
με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα 
σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και 
χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν. 
3861/2010, στο διαδικτυακό τόπο www.data. gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και 
κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και 
δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε κάθε 
περίπτωση σε ετήσια βάση. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαμβάνεται 
τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.

 5. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων 
του παρόντος άρθρου από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του.

 6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που 
βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, την 
τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και την επικοινωνία με το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αρμόδιες είναι οι ομάδες 
διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες συγκροτήθηκαν δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α` 112). Οι φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν να ενισχύσουν τις 
ομάδες του προηγούμενου εδαφίου με επιπλέον προσωπικό, ειδικά για την εφαρμογή του 
παρόντος νόμου.»  Αρθρο :11

Άρθρο 11
Αποκλειστικές ρυθμίσεις
(άρθρο 1 παρ. 10 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 «Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.»

 2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

 «2Α. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών 
πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, 
η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, 
τουλάχιστον, κάθε επτά (7) έτη, εν συνεχεία.

 Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 
τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (Α` 
191), και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.

 Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος αναφερομένου στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την 
ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα τουλάχιστον 
ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της εν λόγω 
συμφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου 
αποκλειστικότητας.»

 3. Στο άρθρο 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 «4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίστανται στις 
17 Ιουλίου 2013 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 2Α, 
παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 
2043.»  Αρθρο :12

Άρθρο 12

 Μετά το άρθρο 12 του ν. 3448/2006 προστίθενται άρθρα 12Α έως 12Γ ως εξής:

«Άρθρο 12Α
Ετήσιος διαγωνισμός αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων

 1. Καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων που 
διαθέτουν οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη 
εφαρμογών για την αποδοτική αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, τη βελτίωση της απόδοσης 
του δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας, της διαφάνειας και της 
επιχειρηματικότητας. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισμού, η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επιστημονική 
κατάρτιση και εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, ο χρόνος διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση 
χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών μπορούν να καθορίζονται χρηματικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού.

Άρθρο 12Β 
Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δημόσιους φορείς

 1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία σε όσους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 έχουν 
εφαρμόσει αποτελεσματικές, καινοτόμες και πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και 
περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι του διαγωνισμού, η συγκρότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με εμπειρία 
και επιστημονική κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο, ο χρόνος διεξαγωγής, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 12Γ
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

 1. Εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους ο Υπουργός Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια 
έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Πριν την υποβολή της κατά το 
προηγούμενο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα δεκαπέντε 
τουλάχιστον ημερών.

 2. Η έκθεση της παραγράφου 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας 
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών θεσμών και 
Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.

 3. Η έκθεση της παραγράφου 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.»  Αρθρο :13

Άρθρο 13 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 Το άρθρο 13 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα ή 
διαδικαστικά ζητήματα για την εφαρμογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 11 του 
παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια των άρθρων 7 και 8 και 
να καταρτίζεται η Εθνική Ανοικτή Άδεια και λοιπές προτυποποιημένες άδειες προς διευκόλυνση των 
δημόσιων φορέων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι 
προδιαγραφές για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr και του Μητρώου 
Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος νόμου.

 2. Ο καθορισμός των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και το ύψος των 
επιβαλλόμενων τελών ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του προηγούμενου 
εδαφίου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.»  Αρθρο :14

Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, 
καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης που έχουν ασκηθεί 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αλλά δεν 
έχουν συζητηθεί, διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία με πράξεις του 
Προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού.

 2. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων κατά την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 
3448/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 10 
του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την 
ολοκλήρωση της καταγραφής κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 4. Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 ορίζονται σε δώδεκα (12) και έξι (6) μήνες αντίστοιχα: 
α) για τις βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία και β) κάθε άλλη περίπτωση που αφορά σε πολιτιστικούς 
πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

 5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλλονται οι προθεσμίες των 
παραγράφων 2, 3 και 4.

 6. Εφόσον η προθεσμία των παραγράφων 2, 3 και 4 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 
διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για 
την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, από τους φορείς της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3448/ 2006 υποβάλλεται μέχρι τις 29.2.2016.
Αρθρο :15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 15

 Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:

«Άρθρο 10Α 
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών

 1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», 
περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και 
εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, 
τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

 2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται 
το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»


    Αρθρο :16
Άρθρο 16

 Μετά το άρθρο 10Α του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Β ως εξής:

«Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων

 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ` οιονδήποτε τρόπο από 
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό 
άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα 
παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του 
λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η 
παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των 
υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του 
προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό 
σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»


    Αρθρο :17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Άρθρο 17 
Εισαγωγικός Διαγωνισμός Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 Το άρθρο 17 του π.δ. 57/2007 (Α` 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17

 1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
διενεργείται κατ` έτος εισαγωγικός διαγωνισμός.

 Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους 
διακόσιους (200), όπως και ο αριθμός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τμήμα.

 Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι 
θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού με την επιφύλαξη του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007.

 Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε φορά η θέση των υπηρεσιών του Δημοσίου, 
όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Κάθε απόφοιτος διορίζεται σύμφωνα με τη δήλωση 
προτίμησης του, τηρούμενης της σειράς κατάταξης με βάση τον τελικό βαθμό αποφοίτησης του.

 2. Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή 
Εξετάσεων (ΚΕΕ), που συγκροτείται από:

 α) Δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, βαθμού τουλάχιστον Νομικού 
Συμβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος στην ιεραρχία ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, έναν εκπρόσωπο 
του Συνηγόρου του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ και επτά (7) ειδικούς επιστήμονες με 
υψηλό κύρος στα γνωστικά πεδία τα οποία καθορίζονται με την προβλεπόμενη διαδικασία στην 
παράγραφο 12 του επόμενου άρθρου και δύο (2) ειδικούς εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, 
μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλη. Όλα τα μέλη 
ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 β) Ως γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) ορίζονται δύο μόνιμοι ή αορίστου 
χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθμοι αναπληρωτές τους.

 γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ και του 
Συνηγόρου του Πολίτη και της ΑΔΕΔΥ και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το αρμόδιο 
όργανο, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

 Οι ειδικοί επιστήμονες, οι γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), οι αναπληρωτές 
αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή 
Εξετάσεων (ΚΕΕ) ως ειδικοί εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από 
γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από το ΑΣΕΠ και από τον Συνήγορο του Πολίτη 
και την ΑΔΕΔΥ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσσει με το ερώτημα του ο Υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα 
της σύνθεσης της Επιτροπής και στο κύρος των αποφάσεων της.

 3. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά 
(7) μέλη της.

 4. Για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Κεντρικής 
Επιτροπής Εξετάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη, με την οποία έχει συνταχθεί ο 
Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

 5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη 
συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους 
υπαλλήλους. Ειδικά, για τις εξεταζόμενες ενότητες «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις επίκαιρων 
θεμάτων» και «Δεξιότητες χρήσης ξένης γλώσσας» ως βαθμολογητές είναι δυνατόν να οριστούν 
στελέχη της δημόσιας διοίκησης με επαρκή εμπειρία.

 6. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού, κρίνει και 
αποφασίζει για τις περιπτώσεις αποκλεισμού των υποψηφίων για οποιονδήποτε λόγο, 
παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθμολογητών και επιτηρητών, 
εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων, καθώς και 
των εισερχομένων στη Σχολή με βάση τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 7. Τα θέματα του διαγωνισμού επιλέγονται από Ειδική Επιτροπή Θεμάτων (ΕΕΘ), τα μέλη της 
οποίας ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής 
Θεμάτων (ΕΕΘ) ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ένας εκ των δύο γραμματέων της.

 8. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), στα μέλη της 
Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ), στους γραμματείς των δύο επιτροπών, στους επιτηρητές και 
στους βαθμολογητές, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

 9. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού για την 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με πράξη της. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και περίληψη 
αυτής δημοσιεύεται δύο φορές σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η πρώτη δημοσίευση της 
περίληψης της προκήρυξης πραγματοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη 
του διαγωνισμού. Η περίληψη της προκήρυξης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, τον αριθμό των εισακτέων, την κατανομή τους στα τμήματα, τα 
μαθήματα και το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων.

 Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στεγάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Ανακοίνωση υπό μορφή Δελτίου Τύπου για την έκδοση της προκήρυξης αποστέλλεται στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Παράλειψη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο και της αποστολής Δελτίου 
Τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.

 10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού 
κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης. Για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικά για τη συμμετοχή στον επερχόμενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισμό, 
απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, 
που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, 
καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα, δύναται να καθορίζεται 
με την οικεία προκήρυξη.

 Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.ΔΑ έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι 
δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου 
Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 
του π.δ. 50/2001. Ειδικά για τη συμμετοχή στον επερχόμενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισμό, απαιτείται 
άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που 
αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, 
καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα, δύναται να καθορίζεται 
με την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς για την εισαγωγή στο τμήμα ΟΕΥ της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και 
μία εκ των γαλλικής ή γερμανικής σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

 Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό 
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..

 11. Η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α` 28) ισχύει και για το διαγωνισμό που διενεργεί 
το Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

 12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της 
προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 
στην οποία οι ιδιώτες θα δηλώνουν: α) τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β) την ημερομηνία 
γέννησης τους, γ) την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας και της τυχόν 
οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, όπως 
ισχύει, δ) τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε 
δημόσια θέση, και ε) για του άντρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, το Δήμο ή την Κοινότητα εγγραφής τους στα 
Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού τους Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα 
δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός εκείνου της περίπτωσης δ` και επιπλέον θα δηλώνουν την 
υπαλληλική τους ιδιότητα.»


    Αρθρο :18
Άρθρο 18
Μαθήματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού και διαδικαστικά θέματα

 Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α` 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18

 1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε ένα στάδιο και περιλαμβάνει μόνο υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των 
υποψηφίων σε πέντε (5) ενότητες.

 2. Οι πέντε (5) ενότητες της υποχρεωτικής γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων είναι:

 α. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» 

 β. «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» 

 γ. «Γνώσεις και Δεξιότητες» 

 δ. «Γνώσεις Επίκαιρων θεμάτων» 

 ε. «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας».

 3. Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων», 
«Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» είναι αντίστοιχη με την εξέταση που διενεργείται στους 
εισαγωγικούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη στελεχών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αντικείμενο της εξέτασης είναι ένα γενικό πλαίσιο θεματολογίας που καλύπτει:

 α) Βασικές γνώσεις σχετικές με τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τις 
διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους θεσμούς, τα όργανα 
και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισμό, 
όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα και τα θέματα που 
απασχολούν την επικαιρότητα.

 β) Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού 
λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και 
ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

 4. Για τις εξεταζόμενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική 
- Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) αποτελείται 
από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τρεις (3) 
ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
Εξετάσεων (ΚΕΕ) και οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων. Για τις εξεταζόμενες ενότητες «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Γνώσεις Επίκαιρων 
Θεμάτων» η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής 
Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες, εκ των 
οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Για την εξεταζόμενη
ενότητα «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» και κατά την περίπτωση κατά την οποία με την 
οικεία προκήρυξη προβλέπεται τυχόν δεύτερη ξένη γλώσσα, ο αριθμός των πέντε ειδικών 
επιστημόνων προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών που θα προβλέπονται ως 
δεύτερη ξένη γλώσσα.

 5. Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και 
«Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» διεξάγεται με τη μορφή σύντομων ερωτήσεων και οι 
απαντήσεις σημειώνονται σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

 6. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια, 
συμπεριλαμβανομένης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και 
«Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση 
του γραπτού στον επιτηρητή.

 7. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του 
Κράτους» και «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» γίνεται από δυο (2) 
βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), με 
την εξαίρεση της βαθμολόγησης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων 
Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» η οποία γίνεται από έναν βαθμολογητή που 
ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αξιολογεί 
την επίδοση του υποψηφίου στην ενότητα, εφόσον η διαφορά των δυο βαθμών δεν είναι 
παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 
μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κεντρική 
Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ).

 Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος 
όρος του βαθμού του τρίτου βαθμολογητή και του πλησιέστερου βαθμού που ο υποψήφιος έλαβε 
από τους άλλους δύο βαθμολογητές. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου 
βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγούμενων, αυτός αποτελεί και το βαθμό του 
υποψηφίου.

 8. Η βαθμολόγηση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και 
«Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» γίνεται από έναν βαθμολογητή, που ορίζεται από την 
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, με βάση τις προκαθορισμένες από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων 
(ΕΕΘ) ορθές απαντήσεις. Ο βαθμός που προκύπτει αποτελεί τη βαθμολογία της γραπτής αυτής 
δοκιμασίας.

 9. Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από μηδέν (0) έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν 
πέτυχε τη βάση είκοσι πέντε (25) σε οποιεσδήποτε από τις πέντε εξεταζόμενες ενότητες 
απορρίπτεται. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου, η επίδοση του στις δύο 
ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και 
Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στην καθεμία. Στην 
τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με τριάντα τοις εκατό (30%). Στην τέταρτη ενότητα 
«Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» με δέκα τοις εκατό (10%). Στην πέμπτη ενότητα «Δεξιότητες 
Χρήσης Ξένης γλώσσας» με δέκα τοις εκατό (10%). Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας 
από τις εξεταζόμενες ενότητες ορίζεται σε δύο (2) ώρες, εξαιρουμένης της διάρκειας εξέτασης των 
ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης 
Γλώσσας», οι οποίες εξετάζονται συγχρόνως, με οριζόμενη διάρκεια τρεις (3) ώρες.

 10. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος και με φθίνουσα σειρά συντάσσεται ο 
πίνακας επιτυχόντων.

 11. Υποψήφιοι που αδυνατούν να γράψουν εξετάζονται προφορικώς.

 12. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η 
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, ο 
τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων και η ενδεχόμενη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων ειδικά για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες», ο τρόπος και η διαδικασία
διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα κριτήρια καθορισμού των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής, 
ο τρόπος επιλογής θεμάτων του διαγωνισμού, ο τρόπος μετάδοσης θεμάτων, τα εξεταστικά 
κέντρα, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναμίας γραπτής εξέτασης υποψηφίων και διεξαγωγής της 
προφορικής τους εξέτασης, η όλη διαδικασία του διαγωνισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»


    Αρθρο :19
Άρθρο 19
Λοιπές ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 1. Η περίπτωση δ` της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 «δ) πέντε (5) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία 
κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής 
διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των 
οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.».

 2. Η περίπτωση θ` της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α`59) καταργείται.

 3. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο, μόνιμο 
ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και τον αναπληρωτή 
του.»

 4. Η περίπτωση η` του άρθρου 6 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «η. Εγκρίνει κάθε μετακίνηση που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων του προσωπικού και των 
μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

 5. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 57/2007 (Α` 59) αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του, σε ελληνικούς και ξένους 
ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού 
κύρους προγράμματα της αρμοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να εγκρίνει τη συνεργασία 
υπηρεσιακών του μονάδων με αυτούς για την εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, 
προγραμμάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, συνεδρίων και ανταλλαγών επιστημονικού ή 
εκπαιδευτικού προσωπικού.»

 6. Στην παρ. 2 του άρθρου του 14 του π.δ. 57/2007 (Α` 59) προστίθεται περίπτωση δ` ως εξής:

 «δ) έσοδα από πάσης φύσεως εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που διεξάγει.»

 7. Μέχρι το διορισμό του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, 
εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του το υφιστάμενο Δ.Σ..

 8. Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4250/2014 (Α` 74) αντικαθίσταται ως εξής:

 «7. Κατά τα λοιπά όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως ισχύουν, και στην κείμενη 
εν γένει νομοθεσία, αναφέρεται «Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», εφεξής νοείται « Πρόεδρος 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».


    Αρθρο :20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20
Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού

 Η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 
έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να 
συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.


    Αρθρο :21
Άρθρο 21 
Άρση του καθεστώτος διαθεσιμότητας

 Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1β` της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «Το καθεστώς διαθεσιμότητας αίρεται με την ανάληψη υπηρεσίας από τον υπάλληλο στο νέο 
φορέα, ύστερα από την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς. Ο φορέας προέλευσης 
υποχρεούται να καταβάλει στον υπάλληλο το 75% των αποδοχών του, έως την ημερομηνία 
ανάληψης καθηκόντων στη νέα Υπηρεσία.

 Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους που εντάχθηκαν 
στο καθεστώς διαθεσιμότητας - κινητικότητας δυνάμει της υποπαραγράφου Ζ4 της παρ. Ζ του ν. 
4093/2012, όπως ισχύει.»


    Αρθρο :22
Άρθρο 22 
Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4172/2013

 1. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α` της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α`167), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 «Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω 
φορείς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου 
Υπουργού.»

 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 
2α ως εξής:
 
 «2.α. Κατά την αληθή και ορθή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος, η οποία 
απορρέει από το σκοπό της θέσπισης της, ο αριθμός των ως άνω καταργούμενων θέσεων, 
παραμένει αμετάβλητος.

 Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος επανέρχεται στην Υπηρεσία του λόγω εξαίρεσης από το 
καθεστώς διαθεσιμότητας, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Δ` του άρθρου 90 του 
παρόντος, καθώς και του άρθρου 41 του ν. 4250/2014, όπως ισχύουν, τη θέση του στο καθεστώς 
της διαθεσιμότητας καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος υπάλληλος στους βαθμολογικούς πίνακες 
κατάταξης υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατά κατηγορία και κλάδο.»

 3. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ` του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 
222), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α` 167) και 
συμπληρωθεί με την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α` 174) και το άρθρο 12 του ν. 
4210/2013 (Α` 254), και αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4238/2014 (Α` 38), 
αντικαθίσταται και έχει ως εξής:

 «Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά 
κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις 
εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 
5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (Α` 226).

 Εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 
γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, 
κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά 
προτεραιότητας.

 Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει 
σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις 
ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα 
προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον 
υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν ή 
μεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Με την ανακοίνωση 
ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της εντός της οποίας 
οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μετάταξης/μεταφοράς, 
καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Η 
επιλεγείσα σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο.

 Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-
υπεύθυνων δηλώσεων η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης 
προβαίνει σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων μετά από έλεγχο της 
νομιμότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν 
το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. Υπάλληλοι, των οποίων η διαδικασία πρόσληψης και τα 
ως άνω πιστοποιητικά και στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου ελέγχονται ως μη νόμιμα, 
στερούνται του δικαιώματος μετάταξης ή μεταφοράς. Η ως άνω αποτύπωση στηρίζεται σε 
επιμέρους κριτήρια που αφορούν την εργασιακή φυσιογνωμία των υπαλλήλων, την εκπαίδευση 
τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία, την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση, τα 
λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους (όπως τυχόν πειθαρχικές ποινές), καθώς και τον 
τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για 
διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά 
προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το 
ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης. Εντός της ως άνω πενθήμερης προθεσμίας η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού 
συντάσσει πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής 
πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των 
ανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής 
βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και κατ` αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α`28) καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά 
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα 
διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Για την κατάρτιση 
των ως άνω προσωρινών πινάκων λαμβάνονται υπόψη οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων που 
απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, η μοριοδότηση των 
προσόντων των υπαλλήλων, καθώς και οι δηλώσεις προτίμησης των υπαλλήλων σε φορείς 
υποδοχής. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
επομένη της ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται από αρμόδιο 
τμήμα του ΑΣΕΠ, το οποίο διενεργεί και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των διατιθεμένων. Μετά την 
εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων 
κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα 
διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους 
διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και 
στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην οικεία ανακοίνωση.

 Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, καθώς και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε η 
υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης Δ` της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν 
τρία τέκνα που συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, 
σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υπαλλήλων λαμβάνεται 
υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.
 
 Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη/μεταφορά 
υπαλλήλων, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των 
υπαλλήλων, την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα.

 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να 
διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας 
του οικείου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, η μοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν 
δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας που 
αντιστοιχεί στα γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων.

 Για τη μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης 
του φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 4. Ενστάσεις που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη, οι οποίες έχουν υποβληθεί και δεν έχουν 
εξετασθεί από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, εξετάζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος.

 5. Το εδάφιο που προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 91 με το άρθρο 48 του ν. 4262/2014 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και 
συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
μετάταξης/μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς 
υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται από το ΑΣΕΠ, για 
κάθε Ανακοίνωση, μετά την άσκηση των αιτήσεων θεραπείας κατά των τελικών πινάκων, τα 
οριστικά αποτελέσματα κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων για μετάταξη/μεταφορά. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή 
αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων 
Ανακοινώσεων.»

 6. Η υποπαράγραφος α` της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 «α. Αιτήσεις θεραπείας κατά των τελικών πινάκων κατάταξης υπαλλήλων που καταρτίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ασκούνται ενώπιον του Τριμελούς Ειδικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα που κατάρτισε τους πίνακες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση τους στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.»


    Αρθρο :23
Άρθρο 23
Δημιουργία δικτύου Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων / Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού κάθε 
Υπουργείου ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού ή της Διεύθυνσης Προσωπικού στις 
περιπτώσεις που δεν υφίσταται αυτοτελής Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ορίζεται 
υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα, καθώς και των 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 
που εποπτεύονται από αυτό.

 2. Για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ α` και β` βαθμού υπεύθυνος 
για τη συλλογή των στοιχείων που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο ορίζεται ο 
προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι αρμόδια για τα 
θέματα προσωπικού των φορέων αυτών.

 3. Ο υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζει:

 α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών, καθώς και την επικαιροποίηση αυτών 
σχετικά με το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και άλλα θέματα του προσωπικού,

 β) την έγκαιρη διαβίβαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης των στοιχείων προσωπικού,

 γ) την πιστή τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθορίζεται η διαδικασία για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

 5. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 31 του ν. 4304/2014, αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 
4304/2014.


    Αρθρο :24
Άρθρο 24 
Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ

 1. Υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ), οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΕΠ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται 
να αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη τυχόν προϋπηρεσία που 
διανύθηκε στα ΚΕΠ με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού 
συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) η προϋπηρεσία αυτή 
διανύθηκε με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της 
ένταξης, β) η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες ωράριο των υπαλλήλων των ΚΕΠ, γ) η 
απασχόληση παρείχετο στο χώρο των ΚΕΠ και υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων αυτών. 
Για τη συνδρομή των περιπτώσεων β` και γ` απαιτούνται υπηρεσιακά έγγραφα της καθ` ύλην 
αρμόδιας υπηρεσίας.

 2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά την προηγούμενη παράγραφο προστίθεται 
ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης 
του καθ` ύλην αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη του στα 
μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού.

 3. Σε κάθε περίπτωση η προϋπηρεσία που δύναται να αναγνωριστεί στους υπαλλήλους του 
κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των ΚΕΠ κατ`εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 
του ν. 4024/2011 και της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα επτά 
(7) έτη κατ`ανώτατο όριο.


    Αρθρο :25
Άρθρο 25
Κατάργηση θέσεων Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

 Οι θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 όπως 
ισχύει, καθώς και η θέση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3320/2005 
καταργούνται. Επίσης καταργείται κάθε σχετική με τις θέσεις αυτές διάταξη.


    Αρθρο :26
Άρθρο 26 
Άδειες νοσηλείας και ανατροφής ανήλικων τέκνων

 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας) που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α` 26) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για 
νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση 
παρουσία του.»

 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στον 
φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν 
πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η 
υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.

 Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση 
γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»

 3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α` 143) προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

 «Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για 
νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση 
παρουσία του.»

 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στον 
φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν 
πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η 
υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.

 Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση 
γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»


    Αρθρο :27
Άρθρο 27 
Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ

 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α` 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή 
παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με 
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται 
χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.»


    Αρθρο :28
Άρθρο 28 
Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

 1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 20, η οποία έχει ως εξής:

 «20. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που 
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά 
αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και 
που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά 
τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»

 2. Στο άρθρο 18 του ν 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 19, η οποία έχει ως εξής:

 «19. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που 
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά 
αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και 
που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά 
τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»

 3. Στο άρθρο 19 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

 «9. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που 
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά 
αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και 
που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά 
τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»

 4. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης 
εντολής που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών 
του ν. 2190/1994 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των 
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του 
ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική 
και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.

 5. Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου που απασχολείται κατά την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η 
παρούσα διάταξη με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή καταγγελία σύμβασης εργασίας από 
απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με θητεία που ανανεώνεται 
ή με σχέση έμμισθης εντολής σε φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως 
εκάστοτε ισχύει, όπως έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί 
και συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο 
αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το 
διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, 
εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη λύση της εργασιακής σχέσης όργανο διοίκησης.

 Στην περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή αποδοχής της 
καταγγελίας από τον απασχολούμενο, από την 9η Ιουλίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου και εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί η ύπαρξη μη γνήσιου τίτλου σπουδών, η 
πράξη διορισμού ή πρόσληψης ανακαλείται από το αρμόδιο για το διορισμό ή πρόσληψη όργανο 
διοίκησης.

 6. Μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλου που απασχολείται κατά την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ 
η παρούσα διάταξη με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με θητεία 
που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής σε θέση κλάδου ή ειδικότητας ανώτερης 
κατηγορίας στον ίδιο ή διαφορετικό φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως 
έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το 
άρθρο 1 του ν. 3812/2009, δεν ολοκληρώνεται εάν δεν προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος 
εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει 
υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το 
αρμόδιο για τη μετάταξη ή μεταφορά όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης πριν την έκδοση 
της εγκριτικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει ή πριν τη 
γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν 
ισχύει στην περίπτωση μετατάξεων που γίνονται αυτοδικαίως, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, 
ενδεικτικώς για λόγους συμμόρφωσης σε διάταξη νόμου ή κανονιστικής απόφασης ή μεταβολής 
στο φορέα, από τον οποίο προέρχεται ο μετατασσόμενος υπάλληλος ή η μεταφερόμενη θέση. Στην 
περίπτωση αυτή ο έλεγχος πραγματοποιείται αμελλητί και πάντως ολοκληρώνεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς.

 7. Οι φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των 
δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα, οφείλουν να πραγματοποιούν 
τον έλεγχο αμελλητί και η απάντηση τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα 
το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

 8. Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και 
λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου αφορά το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της 
εργασιακής σχέσης, με την οποία υπηρετούν, στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. 
α` και β` βαθμού, και τις επιχειρήσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2190/ 1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το 
άρθρο 1 του ν. 3812/2009.


    Αρθρο :29
Άρθρο 29 
Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος

 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) προστίθεται η περίπτωση λδ` ως εξής:

 «λδ) η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο 
υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.»

 2. Η περίπτωση ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα 
παραπτώματα των περιπτώσεων α`, γ`, δ`, ε`, θ`, ι`, ιδ`, ιη`, κγ`, κδ`, κζ`, κθ`, λγ` και λδ` του άρθρου 
107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού 
Κώδικα (ν. 2683/1999) με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ` του 
επόμενου άρθρου.»

 3. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν και για τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α`143).

 4. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 30 του ν. 4304/2014 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 
4304/2014.


Άρθρο 30 
Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 4178/2013

 Στο τέλος της περίπτωσης δ` της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 προστίθενται εδάφια 
ως εξής:

 «Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον η σύμπραξη του τελευταίου απαιτείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται και για εκείνες τις οργανικές 
μονάδες επιπέδου Τμήματος, οι οποίες προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων 
της παραγράφου 1 για την άσκηση όμοιων ή παρεμφερών, υποστηρικτικών για τη λειτουργία του 
φορέα, αρμοδιοτήτων, όπου ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι αρμοδιότητες διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού, διαχείρισης οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, εσωτερικού ελέγχου, κρατικών ενισχύσεων, κοινοβουλευτικού ελέγχου, νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, οργάνωσης-απλούστευσης διαδικασιών και ποιότητας και αποδοτικότητας.

 Για τον ορισμό των βασικών πτυχίων ή διπλωμάτων, καθώς και των πρόσθετων προσόντων που 
τυχόν απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των οργανικών μονάδων που είναι 
επιφορτισμένες με την άσκηση των αρμοδιοτήτων πολιτικής σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης 
(ΠΣΕΑ) εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»


    Αρθρο :31
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών Υπουργείων

 1. Στο π.δ. 104/2014 (Α` 171) «Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
 
 α) Οι περιπτώσεις ιγ`, κγ`, λα`, μ`, μδ`, μστ`, μζ` και μη` της παραγράφου 2 του άρθρου 18 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «ιγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και χωρική αρμοδιότητα τις 
περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

 κγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές 
ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

 λα) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα 
το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ήτοι: Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μαινεμένης, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Κορδελιού - Εύοσμου, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Συκεών - 
Νεαπόλεως, Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη.

 μ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου με έδρα την Καβάλα και χωρική αρμοδιότητα τις 
περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου.

 μδ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές 
ενότητες Λέσβου και Λήμνου.

 μστ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου - Ικαρίας με έδρα το Βαθύ και χωρική αρμοδιότητα τις 
περιφερειακές ενότητες Σάμου και Ικαρίας.

 μζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα τις 
περιφερειακές ενότητες: Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας - Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, 
Τήνου.

 μη) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και χωρική αρμοδιότητα τις 
περιφερειακές ενότητες: Καλύμνου, Καρπάθου, Κώ και Ρόδου.»

 β) Οι περιπτώσεις α`, β`, γ`, στ`, ζ`, η` της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

 «α) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών`Εργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και 
Κυκλάδων με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές 
Ενότητες: Ευβοίας, Βοιωτίας, Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, 
Σύρου, Τήνου.

 β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών`Εργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και νοτίου 
Ιονίου με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Μεσσηνίας, Λακωνίας και Φωκίδας.

 γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών`Εργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 
με έδρα το Βόλο και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, 
Τρικάλων, Καρδίτσας Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

 στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών`Εργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 
έδρα την Ξάνθη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, 
Καβάλας και Θάσου.

 ζ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών`Εργων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και 
αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες: Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

 η) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών`Εργων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και 
αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες: Καλύμνου, Καρπάθου, Κώ και Ρόδου.»

 γ) Στο άρθρο 61 στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ: α) αυξάνονται 
οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών από εξήντα (60) σε εξήντα δύο (62) και β) καταργείται ο 
Κλάδος «ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης θέσεις τρεις (3)». Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ προστίθεται ο κλάδος «ΥΕ Φυλάκων Κτηρίων μία (1)».

 δ) Η περίπτωση η` της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «η) Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 6 Καλών Τεχνών. 
Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών και στις ειδικότητες Γλυπτών και Ζωγράφων κατατάσσονται οι 
υπηρετούντες υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Γλυπτών και ΠΕ Ζωγράφων αντιστοίχως.»

 ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση ιβ` της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

 «ιβ) Στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΤΕ1 Τεχνικών, ΤΕ 
Τεχνικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής), ΤΕ Τεχνικών (ειδικότητας 
Τοπογραφίας) και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών.»

 στ) Η περίπτωση ιε` της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «ιε) Στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, Ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 
κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, καθώς και οι υπάλληλοι 
του Κλάδου ΔΕ22 Φύλαξης- Πληροφόρησης. Στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας 
ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Νυκτοφυλάκων.»

 ζ) Η περίπτωση θ` της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «θ) Στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικών κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού και ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αναλόγως του βασικού προσόντος πρόσληψης τους.»

 η) Η περίπτωση ι` της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «ι) Στην ειδικότητα ΤΕ Λογιστών κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού, αναλόγως του βασικού προσόντος πρόσληψης τους.»

 (θ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 προστίθεται περίπτωση κδ` ως ακολούθως:

 «κδ) Στην θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας 
Ειδικής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.»

 (ι) Η περίπτωση Α` του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «Α) Μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό

 1. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων /ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Τμήματα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

 Προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

 2. Ειδική Υπηρεσία Προβολής, Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας.

 Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 
 Μονάδες Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών και Λοιπών Δικαιωμάτων, Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσεων, Μονάδα Προώθησης και Επικοινωνίας.

 Προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 3. Αυτοτελή Τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενα στον Υπουργό

 Προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.»

 ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 της περίπτωσης Γ του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

 «Στο Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προΐσταται υπάλληλος 
του Κλάδου ή της Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ 
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.»

 2. Στο π.δ. 106/2014 (Α` 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» επέρχονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

 α) Η περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 2 διαγράφεται.

 β) Το «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.)», το οποίο προβλέπεται στην 
περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και στο άρθρο 22 του προεδρικού 
διατάγματος, μετονομάζεται σε «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ..»

 γ) Σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος, καθώς και σε όλες τις 
διατάξεις όπου αναγράφεται η ονομασία «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.)» 
αυτή αντικαθίσταται από την ονομασία «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ.» και όπου 
αναγράφεται το ακρωνύμιο «Σ.Ε.Υ.Υ.» αυτό αντικαθίσταται από το ακρωνύμιο «Σ.ΕΠ.Υ..»

 δ) Η περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 22 που αφορά στον Τομέα Καπνού και Αλκοόλ 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «γ) Τομέας Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.»

 ε) Η περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 22 που αφορά στις αρμοδιότητες του Τομέα 
Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «γ) Τομέας Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας:

 αα) Ο έλεγχος της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας 
και Ψυχικής Υγείας, καθώς επίσης η εξέταση καταγγελιών για την προστασία από τον καπνό και το 
αλκοόλ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές.

 ββ) Η βεβαίωση παραβάσεων και η επιβολή προστίμων.»

 στ) Η περίπτωση γ` της παραγράφου 5 του άρθρου 22 που αφορά στο Τμήμα Γραμματείας Τομέα 
Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται και να καθοριστεί ως ακολούθως:

 «γ) Τμήμα Γραμματείας Τομέα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.»

 ζ) Στο άρθρο 35 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων» οι τίτλοι των κάτωθι οργανικών μονάδων 
τροποποιούνται, όπου αναφέρονται στο σχετικό πίνακα, ως ακολούθως:
 
«

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
(Σ.ΕΠ.Υ.)                       Όλοι οι κλάδοι ή ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σ.ΕΠ.Υ.                         ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ                       ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
                              ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
                              ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ            ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
                              ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 3. Στο π.δ. 107/2014 (Α` 174) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 α) η περίπτωση ε` της παραγράφου 3 του άρθρου 2 διαγράφεται.

 β) Τα άρθρα 11,12,13 και 14 διαγράφονται.

 γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.»

 4. Στο π.δ. 109/2014 (Α` 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» 
η περίπτωση β` του άρθρου 29 διαγράφεται.

 5. Στο π.δ. 112/2014 (Α` 179) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» επέρχονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

 α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 «ιβ) Την υποστήριξη των αναγκών μηχανογράφησης των οργανικών μονάδων του Υπουργείου σε 
θέματα ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης 
των σχετικών εφαρμογών.

 ιγ) Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών του αναγκαίου για προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και γενικότερα την ευθύνη για την καλή λειτουργία 
του εγκατεστημένου σε κάθε οργανική μονάδα εξοπλισμού, καθώς και για την εκπαίδευση του 
προσωπικού σε θέματα νέων τεχνολογιών.

 ιδ) Τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου.
 
 ιε) Το συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου και των συναρμόδιων φορέων για τη 
λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού.

 ιστ) Τη συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την τήρηση στατιστικών 
στοιχείων του τουρισμού.»

 β) Στην παράγραφο 4 της περίπτωσης Α` του άρθρου 19 προστίθεται εδάφιο δ` ως εξής:

 «δ. Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Κορίνθου.»

 γ) Το στοιχείο ε` της παραγράφου 4 (Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού) του άρθρου 15 
απαλείφεται.

 δ) Η υποπερίπτωση γβ` του στοιχείου γ` του άρθρου 18 απαλείφεται.

 ε) Η υποπερίπτωση βγ` του στοιχείου β` του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 «βγ) για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδια της και για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και 
αναθεωρήσεις αδειών των νέων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) 
αστέρων δυναμικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών, των εγκαταστάσεων ειδικής 
τουριστικής υποδομής, των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και των Περιοχών 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπως επίσης και για τη γνωμοδότηση επί των 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε νέα και υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των τριακοσίων (300) 
κλινών.»

 στ) Από την έναρξη εφαρμογής του π.δ. 112/2014 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Ειδική 
Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) είναι αρμόδια για την 
αδειοδότηση και για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών των υφιστάμενων 
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των 
τριακοσίων (300) κλινών, όπως επίσης και των υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, των οποίων η δυναμικότητα μετατρέπεται αυξανόμενη σε άνω 
των τριακοσίων (300) κλινών.»

 ζ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης 7 της περίπτωσης Β` του άρθρου 30 του π.δ. 112/2014 (Α` 179) 
προστίθενται οι λέξεις: «ή κλάδου ΠΕ Μηχανικών».

 6. Στο π.δ. 113/2014 (Α` 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 α) Οι υποπεριπτώσεις γα`, γβ` και γγ` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 2, 
διαγράφονται.

 β) Το άρθρο 35 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

 Στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως αυτές 
προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.»

 γ) Η υποπερίπτωση β` της περίπτωσης Β` της υποπαραγράφου 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 
52 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινο-λόγων, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ 
Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών, ΤΕ Εργοθεραπείας και ΤΕ Οπτικού κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Υγείας.»

 δ) Στην υποπαράγραφο 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 52 προστίθεται περίπτωση Δ`ως εξής:

«Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ 
Επιμελητών.»

 ε) Στην υποπαράγραφο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 52 προστίθεται νέα περίπτωση Α`, 
αναριθμουμένων των περιπτώσεων Α` και Β`, σε Β` και Γ` αντίστοιχα, η οποία έχει ως εξής:

 «Α. Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

 Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού κατατάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού.»

 στ) Η περίπτωση III του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               ΠΕ όλων των κλάδων

1) Διεύθυνση
Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών
Αναφορών                            ΠΕ όλων των κλάδων

α) Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 
και Προϋπολογισμού                    ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας          ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων 
και Αναφορών                         ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

2) Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και 
Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων         ΠΕ όλων των κλάδων

α) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και 
Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής 
Πολιτικής και Πρόνοιας                  ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή 
                                    ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

β) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και 
Προϋπολογισμού Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης                  ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή 
                                   ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

γ) Τμήμα Διαχειριστικού και Κατασταλτικού 
Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων         ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

δ) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών         ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

3) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
και Υπηρεσιών                         ΠΕ όλων των κλάδων

α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
και Ελέγχου Δαπανών                   ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

β) Τμήμα Εφαρμογής 
Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)                    ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

γ) Τμήμα Μισθοδοσίας                   ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή 
                                    ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

δ) Τμήμα Εκκαθάρισης των Δαπανών 
του Π.Δ.Ε.                            ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή 
                                    ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 »

 ζ) Οι υποπεριπτώσεις 2.α, 2.β και 2.γ της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής:

 «

α) Τμήμα Συλλογικών Ρυθμίσεων          ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-
                                    Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

β) Τμήμα Συμφιλίωσης                  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-
                                    Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

γ) Τμήμα Φορτοεκφορτωτών - 
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών       ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-
                                   Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

»

 η) Η υποπερίπτωση 1 .στ της περίπτωσης IV του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:

 «

στ) Τμήμα Γραμματείας και               ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού- 
Ενημέρωσης του Πολίτη                 Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού -
(ΙΡΙΔΑ)                              Λογιστικού

»

 θ) Οι υποπεριπτώσεις 3.α και 3.γ της περίπτωσης IV του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής:

 «

α) Τμήμα Προμηθειών                  Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-
ΠΕ Διοικητικού -                      Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 
Διαχείρισης Υλικού                     ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ 
                                   Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

»

 7. Στο π.δ. 114/2014 (Α` 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» επέρχονται 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 α) Η περίπτωση η` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 διαγράφεται.

 β) Η περίπτωση θ` της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφεται.

 γ) Η περίπτωση ε` της παραγράφου 4 του άρθρου 2 διαγράφεται.

 δ) Η περίπτωση α` της παραγράφου 6 του άρθρου 2 διαγράφεται.

 ε) Η περίπτωση ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 44 διαγράφεται.

 στ) Τα άρθρα 40 «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων», 49 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της`Ερευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.-Ε.Τ.Α.Κ.)» διαγράφονται.

 ζ) Το άρθρο 54 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων 
υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως 
αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, εκτός από τις Ειδικές 
Υπηρεσίες, που νομοθετικά υπάγονται στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.»

 8. Στο π.δ. 116/2014 (Α` 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 α) Οι υποπεριπτώσεις δδ` έως ιι` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και η 
υποπερίπτωση δδ` της περίπτωσης ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφονται.

 β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 «Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος 
των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών όλων των φορέων που συμπεριλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. Ειδικότερα 
παρακολουθεί και ελέγχει το σχεδιασμό και συντονισμό, τη διαχείριση και εποπτεία όλων των 
θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της 
οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους 
κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται από το 
εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.»

 γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 «Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού και του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, καθώς και η εκκαθάριση των 
αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου.»

 δ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση δ` ως εξής:

 «δ. Τις Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το 
εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Η εκ των ανωτέρω Υπηρεσία στην οποία ανατίθεται εκάστοτε η 
αρμοδιότητα συντονισμού και οριζόντιας υποστήριξης σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ 
ασκεί και τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 
4152/2013.»

 9. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στα π.δ. 104/2014, 106/2014, 107/2014, 109/2014, 
113/2014 και 116/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος των 
Οργανισμών όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τους.


    Αρθρο :32
Άρθρο 32
Προσαρμογή του ν. 3614/2007 στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων
και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφεξής εθνική αρχή συντονισμού, 
αποτελεί την αρχή που συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και καθοδηγεί τις διαχειριστικές αρχές με στόχο την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.»


    Αρθρο :33
Άρθρο 33 
Κατάργηση Προσωποπαγών Θέσεων

 1. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική 
θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων από αυτό φορέων 
παραμένουν σε ισχύ.

 2. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
αποκλειστικά σε περίπτωση συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση 
διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον 
κατά το χρόνο διορισμού/πρόσληψης τους δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές 
οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού 
βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι που διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την 
πράξη διορισμού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση που 
κενώνεται με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούμενης 
ανακατανομής των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου 
και ειδικότητας.

 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για το διορισμό των 
αποφοίτων της KB` εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης.

 4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των προηγούμενων 
παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.


    Αρθρο :34
Άρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισμού

 1. Ακίνητα κυριότητας EOT που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών του, οι οποίες 
μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού με τις διατάξεις του εδαφίου 9 της υποπαραγράφου ΙΔ.2 
της παραγράφου ΙΔ` του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, παραχωρούνται κατά χρήση στο 
Υπουργείο Τουρισμού, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 
Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, χωρίς 
αντάλλαγμα, αλλά υπό τον όρο ότι οι δαπάνες συντήρησης από την συνήθη χρήση των ακινήτων 
αυτών θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

 2. Μέχρι 31.12.2014 οι δαπάνες για εν ισχύει συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, μισθώσεων και 
δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που αφορούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες EOT, οι οποίες 
μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2014 του EOT.

 3. Η κινητή περιουσία του EOT που αφορούσε στη λειτουργία των υπηρεσιών του, οι οποίες με τις 
διατάξεις του εδαφίου 9 της υποπαραγράφου ΙΔ.2 της παραγράφου ΙΔ` του άρθρου πρώτου του ν. 
4254/2014 μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού, μεταβιβάζεται και αποτελεί περιουσία του 
Υπουργείου Τουρισμού. Για το σκοπό αυτόν συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
Υπουργείου Τουρισμού, τριμελείς ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Επιτροπές Απογραφής. Η έγκριση της 
απογραφής και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή, στο 
Υπουργείο Τουρισμού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.

 4. Με την έναρξη ισχύος του π.δ. 112/2014:

 α) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και 
φορέων του δημόσιου τομέα στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του EOT και το προσωπικό 
αυτό μέχρι την λήξη της απόσπασης του θεωρείται αποσπασμένο στις αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Τουρισμού.

 β) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσάσεις προσωπικού των καταργούμενων υπηρεσιών του EOT σε 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα και οι υπάλληλοι αυτοί παραμένουν στο φορέα στον 
οποίο έχουν αποσπασθεί μέχρι την λήξη του χρόνου απόσπασης, αλλά με την ιδιότητα τους ως 
υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού.

 γ) Αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού στον EOT σε 
περίπτωση που είχαν τοποθετηθεί και υπηρετούσαν σε Περιφερειακή Υπηρεσία (Π.Υ.Τ.) του EOT.

 5. Συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων που είχε συνάψει ο EOT για τις στεγαστικές ανάγκες των 
περιφερειακών του υπηρεσιών συνεχίζονται έως τη λήξη τους από το Υπουργείο Τουρισμού, το 
οποίο υπεισέρχεται στις σχετικές συμβάσεις με την ιδιότητα του μισθωτή.


    Αρθρο :35
Άρθρο 35 
Θέματα Υπουργείου Τουρισμού

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Με ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξης στις 
νέες κατηγορίες κλείδων, των υφιστάμενων ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων 
διαμερισμάτων.»

 2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την 
κατάταξη των υφιστάμενων ξενοδοχείων στις νέες κατηγορίες αστέρων.»

 3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης α` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
4276/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης τους σε κατηγορίες 
αστέρων, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξης 
στις νέες κατηγορίες αστέρων των υφιστάμενων οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα.»


    Αρθρο :36
Άρθρο 36 
Συμβάσεις μίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών

 1. Κατ` εξαίρεση, ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που 
συνάπτονται με τις σχολικές καθαρίστριες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 
του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως 
ισχύει. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Παιδείας και θρησκευμάτων.

 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.


    Αρθρο :37
Άρθρο 37

 1. Στην περίπτωση β` της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 101/2014 προστίθεται υποπερίπτωση 
ιγιγ` ως εξής:

 «ιγιγ) Η μέριμνα για την προώθηση στο Τμήμα Νομοθετικού Εργου των νομικών πράξεων που 
υιοθετούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.»

 2. Οι περιπτώσεις γ` και δ` της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

 «γ) Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Πατρών και Ηρακλείου 
συγκροτούνται από τα εξής αυτοτελή Γραφεία:

 αα) Επιμελητών Ανηλίκων και
 
 ββ) Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

 Καθήκοντα Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ασκεί ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Αυτοτελούς 
Γραφείου.

 δ) Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αγρίνιου, Βέροιας, Βόλου, 
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Λαμίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Ναυπλίου, 
Πύργου, Ροδόπης, Ρόδου, Σύρου, Τρικάλων, Τριπόλεως, Χανιών, Χαλκίδας, Άρτας, Αίγιου, 
Αμαλιάδας, Αλεξανδρούπολης, Γιαννιτσών, Δράμας, Έδεσσας, Θηβών, Κατερίνης, Καρδίτσας, 
Κεφαλληνίας, Καστοριάς, Κω, Λασηθίου, Λιβαδειάς, Μεσολογγίου, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Πρεβέζης, 
Ρεθύμνης, Σάμου, Σερρών, Σπάρτης, Φλώρινας, Χίου, Κορίνθου, Άμφισσας, Ευρυτανίας, Κιλκίς, 
Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας, Νάξου, Γρεβενών, Κυπαρισσίας, Γυθείου, Καλαβρύτων, Ζακύνθου και 
Λευκάδας λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής 
Αρωγής. Καθήκοντα Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Γραφείου ασκεί ο αρχαιότερος υπηρετών.»

 3. Μετά την περίπτωση ε` της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014 προστίθεται περίπτωση 
στ` ως εξής:

 «στ. Ο συντονισμός της επιθεώρησης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής 
Αρωγής ασκείται από κεντρικό επιθεωρητή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα καθήκοντα του κεντρικού επιθεωρητή 
ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης 
Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.»

 4. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 «4. Στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν μόνο Επιμελητές Ανηλίκων ή μόνο Επιμελητές Κοινωνικής 
Αρωγής, οι υπηρετούντες ασκούν πλέον των καθηκόντων του κλάδου τους και τα καθήκοντα και 
των δύο κλάδων. Η Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνά για την κατάλληλη επιμόρφωση των 
Επιμελητών.»

 5. Η περίπτωση 3β` του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β) Κλάδος ΔΕ Επιμελητών Νυχτερινής Απασχόλησης, θέσεις: μία (1).»

 6. Στο άρθρο 39 του π.δ. 101/2014 προστίθεται περίπτωση 3ε` ως εξής:

 «ε) Κλάδος ΔΕ Φύλαξης, θέσεις: πέντε (5).»

 7. Η περίπτωση 3γ` του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 «γ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις: δύο (2).»

 8. Η περίπτωση 3δ` του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέσεις: δύο (2).»

 9. Η περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

 «γ) Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων, θέση: μία (1).»

 10. Στην παρ. 2.1 του άρθρου 41 του π.δ. 101/2014 προστίθεται περίπτωση δ` ως εξής:

 «δ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικός με ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων κατατάσσονται στον κλάδο 
ΔΕ Μαγείρων.»

 11. Η περίπτωση β` της παρ. 2.2 του άρθρου 41 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β. Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικός, με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων κατατάσσονται 
στην ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων.»

 12. Ο τίτλος του άρθρου 42 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Κλάδοι Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών Επιμελητών 
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

 13. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Της Διεύθυνσης του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή ΠΕ Ψυχολόγων.»

 14. Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 101/2014 η φράση «κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 
44 και 46 του παρόντος διατάγματος» αντικαθίσταται ως εξής: 

«κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 44 και 45 του παρόντος διατάγματος.»

 15. Το εδάφιο α` της παρ. 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Των Καταστημάτων Κράτησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων 
ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»

 16. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 101/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την 
αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξη του.


    Αρθρο :38
Άρθρο 38

 Στο π.δ. 114/2014 (Α` 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» επέρχονται οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις:

 1. Η περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 52 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Τμήμα 
Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».

 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 52 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Το Τμήμα 
Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας είναι αρμόδιο για:».

 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι θέσεις των κλάδων ΔΕ2 
πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών, ΔΕ3 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών σχολών - Εμπειρικοί, 
ΔΕ7 πτυχιούχων ΤΕΣ/ μέσων τεχνικών σχολών (ν.τ.), ΔΕ5 Βοηθών Προγραμματιστών Χειριστών 
Η/Υ, ΔΕ6 Χειριστών Διατρητικών Μηχανών, ΔΕ8 χειριστών μηχανών εκτύπωσης 
μικροαντιγράφησης, ΔΕ10 Συντηρητών Εγκαταστάσεων, Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων 
όταν κενωθούν με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, κάθε φορά, των υπαλλήλων που τις 
κατέχουν, μεταφέρονται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»

 4. Η περίπτωση γ` της κατηγορίας ΤΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 αναδιατυπώνεται ως 
εξής: «Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγου- Μηχανικού Έργων Υποδομής».

 5. Οι θέσεις της περίπτωσης α` της Κατηγορίας ΔΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και 
συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων διορθώνονται σε δεκαεπτά 
(17).

 6. Οι θέσεις της περίπτωσης δ` της κατηγορίας ΔΕ του άρθρου 59 και συγκεκριμένα οι θέσεις της 
ειδικότητας ΔΕ Πληροφορικής διορθώνονται σε τρεις (3).

 7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 60 αναδιατυπώνεται ως 
εξής: «Οι παραπάνω θέσεις είναι προσωποπαγείς και κατανέμονται σε δεκατέσσερις (14) θέσεις 
Συμβούλων Α` και τρείς (3) θέσεις Συμβούλων Β`».

 8. Στο τέλος της περίπτωσης α` της κατηγορίας ΤΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 προστίθεται 
η εξής φράση: «και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.»

 9. Η περίπτωση β` της κατηγορίας ΙΔΑΧ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αναδιατυπώνεται ως 
εξής: «Στην ειδικότητα ΠΕ μηχανικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και 
ΠΕ Πολεοδόμων-Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων 
και οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών και ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.»

 10. Η περίπτωση ε` της κατηγορίας ΙΔΑΧ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αναδιατυπώνεται ως 
εξής: «Στην ειδικότητα ΔΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και ΔΕ Χειριστών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.»

 11. Στην περίπτωση γ` του άρθρου 66 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μόνο στο Τμήμα 
Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών της 
Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
δύναται να προΐσταται και υπάλληλος εκ των κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).»

 12. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 114/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την 
αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξη του.


    Αρθρο :39
Άρθρο 39

 1. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 104/2014 (Α` 171), καταργούνται:

 (α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών 
Μουσικών Οργάνων -Κέντρο Εθνομουσικολογίας» (Μ.Ε.Λ.Μ.Ο.Κ.Ε.), το οποίο συνεστήθη με το ν. 
1948/1991 (Α` 83), και

 (β) το ιδρυθέν με το ν. 1407/1918 (Α` 101) «Μουσείο Ελληνικών Χειροτεχνημάτων», το οποίο 
μετονομάσθηκε σε «Εθνικό Μουσείο των Κοσμητικών Τεχνών» με τις διατάξεις του ν.δ. της 
22/31.8.1923 (Α` 245), υπήχθη στην αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιολογίας του Υπουργείου 
Παιδείας με το ν.δ. της 31/8.9.1935 (Α` 399) και εν συνεχεία στη Γενική Διεύθυνση Γραμμάτων και 
Καλών Τεχνών του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας με το β.δ. της 18.11.1939 
«Περί Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών» (Α` 502) και μετονομάσθηκε σε 
«Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» (Μ.Ε.Λ.Τ.) με το άρθρο 10 του ν.δ. 4013/1959 (Δ` 234), 
υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 191/2003 (Α` 146).

 2. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των καταργούμενων μουσείων της παραγράφου 1 του 
παρόντος ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από το 
«Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου 
Ανωγειανάκη», το οποίο λειτουργεί ως δημόσιο Μουσείο επιπέδου Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 παράγραφος 2 περίπτωση Δ.η, 21 και 29 του π.δ. 104/2014 (Α` 171). Όπου στην κείμενη 
νομοθεσία αναφέρονται το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο 
Εθνομουσικολογίας και το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης νοείται εφεξής το δημόσιο Μουσείο 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών 
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη».

 3. Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
προσωπικό των καταργούμενων μουσείων της παραγράφου 1 του παρόντος, μεταφέρεται 
αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του π.δ. 104/2014 (Α` 171) στο Δημόσιο Μουσείο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών 
Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη» με την ίδια σχέση εργασίας, τους βαθμούς 
και τα μισθολογικά κλιμάκια που κατείχαν και κατατάσσονται στους κλάδους και τις ειδικότητες, 
των άρθρων 61, 62 και 63 του π.δ. 104/2014 (Α` 171). Για τη μεταφορά και την κατάταξη του 
ανωτέρω προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ίδιου π.δ. 104/2014 (Α` 171). Ο χρόνος 
που μεσολαβεί μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας και καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές για το διαμεσολάβησαν χρονικό διάστημα.

 4. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και εκείνες του 
προσωπικού που τυχόν απασχολείται με σύμβαση έργου λόγω της εξειδίκευσης των αντίστοιχων 
απασχολούμενων και προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη εκτέλεση των έργων και 
προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ισχύουν ως έχουν με τη δυνατότητα να παραταθούν.

 5. Σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος μουσείων, υποκαθίσταται αυτοδικαίως, από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου ή 
την καταβολή ανταλλάγματος, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο συνεχίζει και τις 
εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη 
διατύπωση για τη συνέχιση τους.

 6. Εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, καθώς και η υλοποίηση των 
πάσης φύσεως προγραμμάτων και έργων, των οποίων δικαιούχοι ή συμπράττοντες είναι οι 
καταργούμενοι φορείς του άρθρου 1, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από το «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και 
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη».

 7. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των 
αναφερόμενων φορέων στο άρθρο 1 περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε 
τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η 
αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
ασκείται από το «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - 
Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη».

 8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των 
κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχομαι στην 
κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 9. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων μουσείων της 
παραγράφου 1 του παρόντος, μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του π.δ. 104/2014 (Α` 171) αντικαθίσταται ως εξής:

 «3. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων, για τις ειδικότητες: (α) 
Προϊστορικών και Κλασικών και (β) Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών, ορίζονται: πτυχίο Ιστορίας - 
Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

 Για τις λοιπές ειδικότητες του Κλάδου προσόντα διορισμού ή πρόσληψης ορίζονται: πτυχίο 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχος των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του Κλάδου.

 Επίσης για το σύνολο των ειδικοτήτων του Κλάδου, άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή 
Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.»

 11. Στο τέλος του άρθρου 63 του π.δ. 104/2014 (Α` 171) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Η υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 
πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα περί δικηγόρων και στην κ.υ.α. 
οικ.2/17132/0022 (Β` 498) περί αποδοχών εμμίσθων δικηγόρων Δημοσίου, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ., όπως 
κάθε φορά ισχύουν.»

 12. Η παρ. 4 του άρθρου 70 του π.δ. 104/2014 (Α` 171) καταργείται και η παράγραφος 5 του 
ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 4.

 13. Διαγράφεται ο αριθμός «3» από την αρχή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του 
άρθρου 70 του π.δ. 104/2014 (Α` 171).

 14. Στο άρθρο 61 του π.δ. 104/2014 (Α` 171): α) Στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ) ΚΛΑΔΟΙ - ΘΕΣΕΙΣ αυξάνονται οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικότητας Μηχανολόγων 
Μηχανικών από δεκατρείς (13) σε δεκαοκτώ (18), οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ από είκοσι οκτώ (28) σε είκοσι εννέα (29) και μειώνονται οι 
θέσεις του ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων από εκατόν εβδομήντα μία (171) σε 
εκατόν εξήντα έξι (166). β) Στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ 
αυξάνονται οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητας Διοικητικού από 
είκοσι μία (21) σε είκοσι οκτώ (28). γ) Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΚΔΑΔΟΙ-
ΘΕΣΕΙΣ μειώνονται οι θέσεις του Κλάδου ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ από τετρακόσιες πέντε (405) σε 
τριακόσιες ενενήντα επτά (397).

 15. Στο άρθρο 62 του π.δ. 104/2014 (Α` 171): α) στη Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗ-ΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ: αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ από δύο (2) σε 
τρεις (3) και της Ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από διακόσιες επτά (207) σε 
διακόσιες οκτώ (208). β) Στη Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ: 
αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων από ενενήντα δύο (92) σε 
ενενήντα έξι (96), οι θέσεις της Ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ από πέντε 
(5) σε έξι (6), μειώνονται οι θέσεις της Ειδικότητας ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ από τριάντα τέσσερις (34) 
σε τριάντα τρεις (33), της Ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από πεντακόσιες 
δεκαπέντε (515) σε πεντακόσιες δεκατρείς (513) και της Ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ από τριάντα δύο 
(32) σε τριάντα μία (31). γ) Στη Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ: 
αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ από δεκατρείς (13) σε 
δεκαπέντε (15), οι θέσεις της Ειδικότητας ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ από τέσσερις (4) σε πέντε (5) και μειώνονται 
οι θέσεις της Ειδικότητας ΥΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ από τετρακόσιες 
τριάντα (430) σε τετρακόσιες είκοσι τέσσερις (424).

 16. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ.104/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την 
αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξη του.


    Αρθρο :40
Άρθρο 40

 Οι διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Α` 167) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 «2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν επίσης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς 
Περιβάλλοντος/ Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών,

 β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,

 γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου,

 δ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου,

 ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών,

 στ) Γραφείο Τύπου.»

 2. Οι περιπτώσεις α`, β` και γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 30 αντικαθίστανται ως εξής:

 «α) Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής,

 β) Τμήμα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων,

 γ) Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων,».

 3. Η αρχική φράση της περίπτωσης α` της παρ. 3 του άρθρου 30 και η υποπερίπτωση αα` της 
ίδιας περίπτωσης α` αντικαθίστανται ως εξής:

 «α) Στο Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 αα) της εισήγησης για τη χάραξη κατευθύνσεων ολοκληρωμένης χωροταξικής πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο, της ευθύνης και της εποπτείας της εκπόνησης της εθνικής χωροταξικής 
στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείμενα επίπεδα της γραμματειακής υποστήριξης 
των αρμόδιων οργάνων και της παρακολούθησης και συμμετοχής στα Διεθνή Ευρωπαϊκά και 
διακρατικά όργανα των πολιτικών με χωρική διάσταση,».

 4. Η υποπερίπτωση δδ` της περίπτωσης α` της παρ. 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 «δδ) η μέριμνα για τη γνωμοδότηση κατά την έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΣΧΑΣΕ).»

 5. Η περίπτωση β` της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β) Στο Τμήμα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την 
κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής 
των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και 
της εισήγησης στα αρμόδια όργανα.»

 6. Η περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 «γ) Στο Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την 
κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής 
των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο, για την έγκριση 
τους.»

 7. Η υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «αα) η μέριμνα για το χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και έγκριση Περιοχών Ολοκληρωμένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματικών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών 
και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού, με 
εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
θεσσαλονίκης.»

 8. Μετά την υποπερίπτωση δδ` της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθεται 
υποπερίπτωση εε` ως εξής:

 «εε) η παροχή κατευθύνσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Ειδικών Σχεδίων 
Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Οργανωμένης 
Οικιστικής Ανάπτυξης της ΔΠΣ και ΤΓ.»

 9. Η υποπερίπτωση ββ` της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Ειδικών και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της 
Περιφέρειας Αττικής,».

 10. Η υποπερίπτωση ββ` της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση εκπόνησης των Ειδικών και Τοπικών Χωρικών 
Σχεδίων της περιοχής αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,».

 11. Η περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

 «γ) Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 αα) η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών 
Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.),

 ββ) η μέριμνα για την έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) σε 
περιοχές που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 
 γγ) η γνωμοδότηση στα πλαίσια της έγκρισης των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών 
Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) σε πόλεις ή τμήματα τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που 
καταρτίζονται από άλλους αρμόδιους φορείς.»

 12. Η περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

 «δ) Τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων.»

 13. Οι υποπεριπτώσεις αα` και ββ` της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 34 
αντικαθίστανται ως εξής:

 «αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για θέματα χρήσεων γης, 
καθώς και για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελετών τοπικού, χωρικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών,

 ββ) ο συντονισμός προγραμμάτων μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την 
ανάθεση ή έγκριση ή τροποποίηση Κανονιστικών Πράξεων (διατάγματα) με εξαίρεση την 
Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,».

 14. Η υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση 
πολεοδομικών μελετών, ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής και εν γένει ρυθμίσεων και η σύνταξη 
σχετικών προτύπων και προδιαγραφών. Συμπεριλαμβάνονται και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις / 
τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης περιλαμβανόμενων και αυτών που 
εκπονούνται στα πλαίσια στεγαστικών προγραμμάτων,».

 15. Η υποπερίπτωση γγ` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 34 διαγράφεται. Η 
υποπερίπτωση δδ` της ίδιας περίπτωσης αναριθμείται ως γγ`.

 16. Η υποπερίπτωση ββ` της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «ββ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών ιδιωτικών 
πολεοδομήσεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, σε Περιοχές Περιβαλλοντικής 
Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής 
Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ),».

 17. Μετά την υποπερίπτωση δδ` της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 34 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «εε) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων σε Περιοχές 
Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια 
Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ).»

 18. Η υποπερίπτωση εε` της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «εε) η έγκριση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και η έκδοση τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή 
Δόμησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τράπεζας Γης της Διεύθυνσης Πολεοοομικου Σχεδιασμού και 
Τράπεζας Γης (ΔΠΣ και ΤΓ).»

 19. Η υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «αα) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανόνισμών που αφορούν στο σχεδίασμα των 
κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, τη λειτουργία τους και τις 
γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, η σύνταξη κανονισμών για την αντιμετώπιση και 
διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την 
εφαρμογή τους,».

 20. Η υποπερίπτωση στστ` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται 
ως εξής:

 «στστ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των γενικών πολεοδομικών 
διατάξεων,».

 21. Η υποπερίπτωση εε` της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «εε) ο έλεγχος και η γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση οριογραμμών 
υδατορεμμάτων στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ρυθμίσεων, καθώς και για την 
έγκριση χώρων αστικών υποδομών,».

 22. Μετά την περίπτωση γγ` της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 36 προστίθεται 
υποπερίπτωση δδ` ως εξής:

 «δδ) η μέριμνα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προεδρικών διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου και η ανακοίνωση τους 
στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής,».

 23. Ο τίτλος του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Διεύθυνση Μελετών και`Εργων Αστικών Αναπλάσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - 
Αρμοδιότητες».

 24. Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Μελετών και`Εργων Αστικών Αναπλάσεων είναι ιδίως 
η χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών 
περιοχών μέσω παρεμβάσεων στο δομημένο περιβάλλον.»

 25. Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 «2. Η Διεύθυνση Μελετών και`Εργων Αστικών Αναπλάσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 α) Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων,

 β) Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων,

 γ) Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων.»

 26. Η αρχική φράση της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «α) Στο Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων ανήκουν οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες:».

 27. Η υποπερίπτωση δδ` της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «δδ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος 
και παραλαβή των μελετών αστικών αναπλάσεων, για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
και άλλων φορέων, ιδίως για τη διαμόρφωση και τυχόν ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων, 
ακάλυπτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και ακάλυπτων χώρων στεγαστικών 
προγραμμάτων, διαμόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική αναβάθμιση των τεχνικών 
έργων και του περιβάλλοντος χώρου,».
 
 28. Μετά την υποπερίπτωση εε` της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 37 
προστίθεται υποπερίπτωση στστ` ως εξής:

 «στστ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα σχετικά με τα ανωτέρω.»

 29. Η περίπτωση β` της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β) Στο Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης ΤεχνικώνΈργων και Κτηρίων ανήκουν οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

 αα) η μέριμνα για την προώθηση και τον έλεγχο προγραμμάτων ανάπλασης και αποκατάστασης 
τεχνικών έργων και κτηρίων, που αποβλέπουν: ααα) στην αρχιτεκτονική, μορφολογική και 
αισθητική θεώρηση των τεχνικών έργων και του χώρου που τα περιβάλλει, όπως λιμανιών, 
δεξαμενών, γεφυρών, συγκοινωνιακών έργων, αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών 
ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ, ρεμάτων και γενικά, κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων μαζικής εξυπηρέτησης, 
βββ) στην ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων και γγγ) στην αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων 
κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία,

 ββ) η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική ένταξη στο 
περιβάλλον μεγάλων συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών έργων ή ρεμάτων και της 
ευρύτερης περιοχής τους,

 γγ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, 
επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση και αποκατάσταση τεχνικών 
έργων και κτηρίων για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου,

 δδ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα τα ανωτέρω και μετά από γνώμη 
της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, εφόσον αφορούν 
προστατευόμενα κτίρια και περιοχές αρμοδιότητας τους.»

 30. Η υποπερίπτωση γγ` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «γγ) η προκήρυξη εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τα προς ανάθεση έργα και η σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης έργων προς εκτέλεση,».

 31. Η υποπερίπτωση εε` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «εε) η εκτέλεση και επίβλεψη των έργων ή η ανάθεση σε τρίτους όλων των απαιτούμενων για την 
υλοποίηση του προγράμματος έργων,».

 32. Η υποπερίπτωση ζζ` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 37 διαγράφεται.

 33. Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

 Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες τρεις (703) και 
κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

«

Κατηγορία - Κλάδος                           Σύνολο

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ΠΕ Γεωτεχνικών                                86
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού                     105
ΠΕ Μηχανικών                                 248
ΠΕ Περιβάλλοντος                              50
ΠΕ Πληροφορικής                               9

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

ΤΕ Δασοπόνων                                 18
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού                        7
ΤΕ Μηχανικών                                  45
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων                         1
ΤΕ Πληροφορικής                                2

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων                      109
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ                              5
ΔΕ Τεχνικών                                   12

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας                      1
ΥΕ Επιμελητών                                 3
ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων                     2

Σύνολο                                      703

 34. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
ανέρχονται σε εκατόν ενενήντα έξι (196) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και 
ειδικότητα, ως εξής:

«

Εκπαιδευτική Βαθμίδα - Ειδικότητα                Σύνολο ΙΔΑΧ

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ΠΕ Γεωτεχνικών                                  10
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού                        18
ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού                11
ΠΕ Μηχανικών                                    46
ΠΕ Περιβάλλοντος                                 10

Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού                          2
ΤΕ Τεχνολόγων - Γεωπόνων                          1
ΤΕ Μηχανικών                                     4

Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων                         86
ΔΕ Οδηγών                                       7
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ                                1

Σύνολο                                         196

»

 35. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 54
Θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής και θέσεις με θητεία

 Οι θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής ανέρχονται σε δεκαεννέα (19). Οι θέσεις με τριετή 
θητεία Ελεγκτών Ιατρών του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 ανέρχονται σε δύο (2).»
 
 36. Οι περιπτώσεις ια` έως και ιε` της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαθίστανται ως εξής:

 «ια) Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών-Βιολόγων-Φυσικών-
Φυσιογνωστών ή στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, καθώς και όσοι υπηρετούν στον κλάδο 
ΠΕ3 Χημικών- Γεωλόγων και έχουν πτυχίο Χημείας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο.

 ιβ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ3 Χημικών - 
Γεωλόγων (Γεωλόγων) και έχουν πτυχίο Γεωλογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο.

 ιγ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ5 
Γεωπόνων -Δασολόγων και ΠΕ Βιολόγων - Δασοπόνων - Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Γεωπονίας ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 ιδ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, ΠΕ 
Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ Βιολόγων - Δασοπόνων - Γεωπόνων και 
έχουν πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο.

 ιε) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο 
Ιχθυολογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο και είτε υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ 
Χημικών-Βιολόγων-Φυσικών - Φυσιογνωστών είτε υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.»

 37. Μετά την περίπτωση ιζ` της παρ. 1 του άρθρου 55 προστίθεται περίπτωση ιη` ως εξής:

 «ιη. Στον κλάδο ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Ειδικών 
Επιστημών.»

 38. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 62 αντικαθίστανται ως εξής:

 «5. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού 
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 6. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.»

 39. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 100/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την 
αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξη του.


    Αρθρο :41
Άρθρο 41

 Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 112/2014 (Α` 179) ήσαν εκκρεμή 
και των οποίων την αρμοδιότητα διαχείρισης είχε το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται 
εντός του έτους 2015 από το προβλεπόμενο στο άρθρο 15 του π.δ. 112/2014 Τμήμα 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων/ Κρατικών Ενισχύσεων.


    Αρθρο :42
Άρθρο 42

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 «Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις 
Ειδικών Επιθεωρητών για την υποστήριξη του έργου του. Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται μόνο με 
αποσπάσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το 
ν. 1256/1982.»

 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 και την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 και το 
άρθρο 26 του ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης γίνεται με απόσπαση είκοσι 
πέντε, κατ` ανώτατο όριο, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων 
από τους φορείς της περίπτωσης δ` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002.»

 3. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «Τον Γενικό Επιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει Ειδικός Επιθεωρητής 
ή/και Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Γραφείου του που ορίζονται με απόφαση του.»

 4. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 
του ν. 3200/2003 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3613/2007, 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «Συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στο 
Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αποτελείται από:

 α) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, β) Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της 
Γραμματείας ως μέλος με αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης κατηγορίας ΠΕ.

 γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως μέλος με 
αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 
κατηγορίας ΠΕ και δ) Δύο Ειδικούς Επιθεωρητές με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά.»


    Αρθρο :43
Άρθρο 43 
Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων

 1. Στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης των εργατικών κατοικιών του οικισμού «Ληξούρι Ι» στην 
Κεφαλονιά, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και της 3ης 
Φεβρουάριου 2014, ανατίθεται η ανακατασκευή ή επισκευή των ανωτέρω κατοικιών στην
Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων`Εργων του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θεωρούμενου του έργου αυτού ως δημόσιου 
εθνικού επιπέδου. Στην Υ.Α.Σ. ανατίθεται η σύνταξη των σχετικών μελετών και η έκδοση των 
αντιστοίχων οικοδομικών αδειών.

 2. Η χορήγηση της παραπάνω κρατικής αρωγής για ανακατασκευή ή επισκευή παρέχεται στους 
ιδιοκτήτες των παραπάνω κατοικιών αντί στεγαστικής συνδρομής.

 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης 
των δικαιούχων, ανακατασκευής ή επισκευής των ανωτέρω κατοικιών, διανομής των νέων 
κατοικιών και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.

 4. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων`Εργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
ανατίθεται το έργο της υποδομής κοινωνικής εξυπηρέτησης για την εγκατάσταση κοινόχρηστων 
ανελκυστήρων στις εργατικές πολυκατοικίες του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρηματοδότησης του έργου και κάθε θέμα σχετικό με τη 
εφαρμογή του ανωτέρου εδαφίου.

 5. Στην παρ. 10 του άρθρου 92 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) των 
επιχειρήσεων, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ. την 
τελευταία τριετία πριν από την αίτηση αναθεώρησης, παρατείνεται για τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία δημοσίευσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία τα πρόστιμα αυτά 
ακυρώθηκαν.»


    Αρθρο :44
Άρθρο 44

 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 52 του π.δ. 116/2014 (Α` 185) προστίθεται περίπτωση δ` ως 
ακολούθως: «δ. Τη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας».

 2. Μετά το άρθρο 55 προστίθεται άρθρο 55 Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 55Α 
Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας

 1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας είναι η εφαρμογή του δικαίου περί 
ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων, καθώς και η διαφύλαξη και προαγωγή των 
δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας.

 2. Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 α. Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων,

 β. Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται 
μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

 α. Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων:

 αα. παροχή οδηγιών στους καταθέτες εθνικών σημάτων για την ακολουθητέα διαδικασία 
κατάθεσης της σχετικής δήλωσης,

 ββ. παραλαβή των δηλώσεων σημάτων και επιμέλεια βιβλιοδεσίας αυτών,

 γγ. παραλαβή των αιτήσεων μετατροπής κοινοτικού και διεθνούς σήματος σε εθνικό,

 δδ. τήρηση Μητρώου Σημάτων,

 εε. μέριμνα τήρησης και λειτουργίας ηλεκτρονικού ευρετηρίου σημάτων,
 
 στστ. εποπτεία της αίθουσας Μητρώου Σημάτων και παροχή οδηγιών για χρήση της από τους 
ενδιαφερόμενους,

 ζζ. μέριμνα για την έκδοση βιβλίων και εντύπων,

 ηη. έκδοση αντιγράφων σημάτων,

 θθ. μέριμνα για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων εξεταστών και Δ.Ε.Σ.,

 ιι. παραλαβή των εισερχομένων εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου και διαχείριση αυτών,

 ια. τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων στη Διεύθυνση εγγράφων,

 ιβ. διοικητική μέριμνα για την έκδοση απόφασης συγκρότησης της Δ.Ε.Σ. και κάθε άλλο θέμα που 
αφορά τη λειτουργία της,

 ιγ. παραλαβή των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως σήματος,

 ιδ. μέριμνα τήρησης και λειτουργίας του αρχείου των αποφάσεων των εξεταστών και της Δ.Ε.Σ.,

 ιε. καταχώριση στο Μητρώο Σημάτων των μεταβολών επί των σημάτων (ιδίως μεταβιβάσεις, 
ανανεώσεις, αλλαγή διεύθυνσης, επωνυμίας, νομικής μορφής, πληρεξουσίου δικηγόρου και 
αντικλήτου, ενέχυρα, κατασχέσεις), των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως, καθώς και χορήγηση 
σχετικών πιστοποιητικών,

 ιστ. παροχή οδηγιών στους Έλληνες καταθέτες κοινοτικού και διεθνούς σήματος για την 
ακολουθητέα διαδικασία καταθέσεων δηλώσεων κοινοτικών και διεθνών σημάτων,

 ιζ. επιμέλεια της σύναψης συμβάσεων με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά 
(Ο.Η.Ι.Μ.) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.),

 ιη. έλεγχος της αρχαιότητας κοινοτικών σημάτων που στηρίζονται σε εθνικά σήματα και 
ενημέρωση του Μητρώου Σημάτων,

 ιθ. παραλαβή, μετάφραση, έλεγχος των στοιχείων των διεθνών σημάτων, αλληλογραφία με το 
Διεθνές Γραφείο στις περιπτώσεις λάθους ή ανακρίβειας των στοιχείων αυτών, τη συμπλήρωση των 
δηλώσεων διεθνών σημάτων με χώρα προορισμού την Ελλάδα, επιμέλεια βιβλιοδεσίας αυτών και 
ένταξη σε ηλεκτρονικό μητρώο,

 κ. μέριμνα για την τήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου διεθνών σημάτων 
με χώρα προέλευσης και με χώρα προορισμού την Ελλάδα,

 κα. παραλαβή αιτήσεων διεθνών σημάτων που στηρίζονται σε εθνικές δηλώσεις ή καταχωρίσεις, 
έλεγχος αυτών, διαβίβαση τους στο Διεθνές Γραφείο (W.I.P.O) εντός διμήνου από την κατάθεση, 
την επικοινωνία με αυτό ή/και τον καταθέτη στις περιπτώσεις παραλείψεων ή λαθών προς 
αποκατάσταση αυτών,

 κβ. μέριμνα τήρησης και λειτουργίας αρχείου κατάθεσης Διεθνών σημάτων με χώρα προορισμού 
την Ελλάδα,

 κγ. παραλαβή των αιτήσεων αντικατάστασης εθνικών σημάτων από διεθνή εξέταση αυτών και 
ενημέρωση των βιβλίων-Μητρώου και του Διεθνούς Γραφείου (W.I.P.O.),

 κδ. διαρκής παρακολούθηση των εθνικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων που αποτελούν βάση 
διεθνούς αίτησης και ενημέρωση του Διεθνούς Γραφείου (W.I.P.O.) για κάθε μεταβολή τους,

 κε. μέριμνα τήρησης και λειτουργίας αρχείου κατά-θεσης/μεταβολών σε ειδικούς φακέλους ανά 
διεθνές σήμα βάσει κοινοποιήσεων από το Διεθνές Γραφείο Σημάτων (W.I.P.O.),
 
 κστ. παρακολούθηση του λογαριασμού απολήψεων από το Γραφείο Εναρμόνισης στην 
Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.),

 κζ. μέριμνα για την υποβολή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης και 
μεταβολής σήματος,

 κη. σύνταξη προϋπολογισμού της Διεύθυνσης.

 β. Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων:

 αα. τήρηση ειδικού βιβλίου χρέωσης ανά ελεγκτή και εξεταστή των κατατεθειμένων δηλώσεων 
σημάτων,

 ββ. έλεγχος επί των προγενεστέρων σημάτων για την παραδοχή ή όχι των εθνικών και διεθνών 
δηλώσεων σημάτων (εθνικών, διεθνών και εκ μετατροπής) και την υποβολή του πορίσματος του 
ελέγχου στους εξεταστές,

 γγ. τήρηση ειδικού βιβλίου, στο οποίο καταχωρούνται τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου,

 δδ. εξέταση των δηλώσεων σημάτων από τους εξεταστές,

 εε. μέριμνα για την κοινοποίηση και δημοσίευση των αποφάσεων των εξεταστών,

 στστ. παραλαβή των ενδίκων μέσων (αιτήσεων ανακοπών, προσφυγών, αιτήσεων διαγραφής), 
προσδιορισμός της εκδίκασης τους και εγγραφή στο οικείο Μητρώο ενδίκων,

 ζζ. μέριμνα για την εγγραφή του ενδίκου στο οικείο βιβλίο Σημάτων, καθώς και στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων,

 ηη. μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων της Δ.Ε.Σ.,

 θθ. μέριμνα για την προετοιμασία του φακέλου των υποθέσεων του εκθέματος έκαστης 
συγκεκριμένης συνεδρίασης,

 ιι. μέριμνα για τη σύνταξη εκθέματος κάθε δικασίμου και για τη δημόσια ανάρτηση του,

 ια. τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων (δικασίμων) της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων 
(Δ.Ε.Σ.), καταγραφή των εκδικαζόμενων υποθέσεων και γνωστοποίηση στους καταθέτες της 
ημερομηνίας δικασίμου,

 ιβ. τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων της Δ.Ε.Σ. και καταγραφή των εκδικαζόμενων 
υποθέσεων,

 ιγ. τήρηση βιβλίου διασκέψεων της Δ.Ε.Σ.,

 ιδ. έκδοση αποφάσεων από τη Δ.Ε.Σ. επί των εκδικαζόμενων υποθέσεων,

 ιε. τήρηση ειδικού βιβλίου δημοσιεύσεων των αποφάσεων της Δ.Ε.Σ. (Δεκτών- Δεκτών εν μέρει-
Απορριπτικών-Ενδίκων Μέσων) και ενημέρωση των βιβλίων σημάτων,

 ιστ. μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και 
τήρηση βιβλίου/ μητρώου δικαστικών επιμελητών,

 ιζ. μέριμνα για τη δημοσίευση των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,

 ιη. οριστική καταχώριση των σημάτων στα βιβλία και στο Μητρώο,

 ιθ. οριστικοποιήσεις των σημάτων,

 κ. μέριμνα για τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή όποιου άλλου 
δικαστηρίου ορισθεί,

 κα. έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν όλα τα θέματα της Διεύθυνσης,

 κβ. απάντηση σε προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στα Ευρωπαϊκά 
δικαστήρια και σε ερωτήσεις του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,

 κγ. εξέταση των Διεθνών Σημάτων και έκδοση αποφάσεων επ` αυτών,

 κδ. παρακολούθηση της έκδοσης των αποφάσεων των εξεταστών εντός των νομίμων 
προθεσμιών για τα Διεθνή Σήματα,

 κε. μετάφραση των κυριοτέρων στοιχείων των αποφάσεων των εξεταστών και της Δ.Ε.Σ. και 
κατά νόμο κοινοποίηση τους στο Διεθνές Γραφείο,

 κστ. κατά νόμο κοινοποίηση στο Διεθνές Γραφείο και ενημέρωση των διεθνών καταθετών περί 
των ασκηθέντων ενδίκων μέσων επί των διεθνών σημάτων και των αποφάσεων επ` αυτών».

 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 3.11.2014.


 Άρθρο 45
Τροποποίηση του π.δ. 107/2014 (Α` 174)

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 107/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 «1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη 
που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του 
παρόντος, πλην των διατάξεων που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και 
Διεθνών Σχέσεων, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων και στην οποία υπάγονται: α) Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής 
Ανάπτυξης, με τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση που προβλέπονται στο άρθρο 5 
του παρόντος.

 β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νομοθετικό 
πλαίσιο.»

 2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 107/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την 
αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξη του.


    Αρθρο :46
Άρθρο 46
Λοιπές ρυθμίσεις συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων

 1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως 
ακολούθως:

 «Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων το Ταμείο 
έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, δυνάμει σχετικών 
αποφάσεων της ΔΕΑΑ που εκδίδονται κατά την παρ. 2 του άρθρου 5. Αν ο μισθωτής ή 
παραχωρησιούχος του οποίου η συμβατική σχέση έχει καταγγελθεί αρνείται την απόδοση της 
κατοχής, μπορεί να ζητηθεί η απόδοση της κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 
1539/1938. Η σχετική αίτηση προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών υποβάλλεται είτε από το Ταμείο 
είτε από τον προηγούμενο, κατά την έννοια της παραγράφου 7, δικαιούχο του περιουσιακού 
στοιχείου. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, ο Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών διατάσσει την απόδοση στον προηγούμενο δικαιούχο, καθώς και χρηματική ποινή 
έως χίλια (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης του ακινήτου ή έως εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε μελλοντική αμφισβήτηση ή διατάραξης της κατοχής. Για τις
ανάγκες εφαρμογής της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το Ταμείο και ο 
προηγούμενος δικαιούχος θεωρούνται κάτοχοι και νομείς μετά την παρέλευση της προθεσμίας του 
δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής 
ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση. Η ανωτέρω 
διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία, επί των 
οποίων το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, 
κατέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, αυθαίρετα. Εκατέρωθεν συμβατικές ή αδικοπρακτικές 
αξιώσεις λόγω της κατοχής των πιο πάνω ακινήτων, δεν κωλύουν τη διαδικασία αποβολής κατά 
τα ανωτέρω, ούτε η άσκηση τους αποτελεί λόγο αναστολής αυτής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1539/1938, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τα 
προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.»

 2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

 «Οι συμβάσεις αυτές δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση της 
αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν, αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του Κανονισμού της παρ. 4 
του άρθρου 8 του παρόντος.»

 3. Μετά το άρθρο 6 του διατάγματος της 26 Ιουνίου - 10 Ιουλίου 1944 «Περί κωδικός των 
νόμων, περί δικών του Δημοσίου» (Α` 139), προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α

 1. Η επίδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. κάθε ενδίκου βοηθήματος και 
ενδίκου μέσου, οποιασδήποτε κλήσης προς συζήτηση υπόθεσης, οποιασδήποτε δικαστικής 
απόφασης, προσωρινής διαταγής, για οποιαδήποτε υπόθεση σε οποιονδήποτε βαθμό ή στο πλαίσιο 
της αναιρετικής δίκης, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, δύναται να 
γίνει: α) στους αντιδίκους του ή τον αντίκλητο τους, β) στον δικηγόρο ο οποίος τους 
εκπροσώπησε κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ή έχει υπογράψει το τελευταίο 
δικόγραφο που αφορά την υπόθεση, στην τελευταία δηλωθείσα, κατά τις κείμενες διατάξεις, 
διεύθυνση τους. Ο δικηγόρος στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται αντίκλητος 
και για κάθε μεταγενέστερη επίδοση, έκτος εάν ο διάδικος, κατά περίπτωση, γνωστοποίησε με 
δήλωση στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή την έδρα του Ν.Π.Δ.Δ., 
το διορισμό νέου πληρεξουσίου ή αντικλήτου. Ο δικηγόρος ή ο αντίκλητος οφείλει να παραδίδει 
αμελλητί το επιδιδόμενο έγγραφο. Επιδόσεις που έχουν διενεργηθεί κατά τα αναφερόμενα στα 
προηγούμενα εδάφια θεωρούνται νόμιμες και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις.

 2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για επιδόσεις που 
διενεργούνται, κατ` εφαρμογή κείμενων διατάξεων, από τη Γραμματεία οποιουδήποτε Δικαστηρίου 
ή τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.»

 4.α. Η δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών που αφορούν έξοδα διοικητικής 
εκτέλεσης [αρθ.1 αριθ. 2/43371/0026/12.6.2012 υ.α. (Β`1843)] διενεργείται κατά τις διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (Α` 194) μετά την παραλαβή των σχετικών λογαριασμών, 
τροποποιουμένων αναλόγως των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 της 
ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

 β. Δαπάνες για την καταβολή των εξόδων της προηγούμενης περίπτωσης, που απορρέουν από 
διενεργηθείσες συναφείς πράξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2013 καθ` υπέρβαση 
των εγγεγραμμένων πιστώσεων και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
σχετικών διατάξεων, μπορούν να πληρωθούν κατ` εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους 
κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων και με την επιφύλαξη των λοιπών 
προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

 5.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α` 138) οι λέξεις «εντός τριών (3) μηνών» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός επτά (7) μηνών».

 β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 η λέξη «πέντε» αντικαθίσταται 
από τη λέξη «επτά».

 γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 η λέξη «τεσσάρων» 
αντικαθίσταται από τη λέξη «επτά».

 6α. Στην παρ. 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 «Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξη τους σε δεσμεύσεις 
τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και 
κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σε 
περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης 
εγκλημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος 
που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, λόγω δικαιολογημένης 
μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η 
διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ` ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να 
αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο 
περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της επίδοσης της διάταξης προς 
τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών στον καθ` ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν 
την άρση της, με αίτηση τους προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεση της.»

 β. Για υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, 
περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
κατ` εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3296/2006, οι Οικονομικοί Εισαγγελείς δύνανται να 
επιβάλουν τις δεσμεύσεις της παρ. 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 υπό τις σχετικώς 
αναφερόμενες, στη διάταξη αυτή, προϋποθέσεις.

 7.α. Η παρ. 23α του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012 (Α` 220) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 
 «23α. Για το παραδεκτό των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των καθ` 
ύλη αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων των Κτηματικών Υπηρεσιών με τις οποίες επιβάλλονται 
κάθε είδους πρόστιμα ή καθορίζονται αποζημιώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη 
Δημόσια Περιουσία, πρέπει, ως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, να προσκομισθεί αποδεικτικό 
καταβολής ποσοστού 20% του επιβληθέντος προστίμου ή της καθορισθείσας αποζημίωσης, το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό, αν το 
ένδικο βοήθημα ή μέσο απορριφθεί ή γίνει εν μέρει δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, συνυπολογίζεται 
κατά τη σχετική εκκαθάριση της αξίωσης του Δημοσίου, ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό, αποδίδεται σε 
αυτόν που το κατέβαλε. Οι έννομες αυτές συνέπειες επέρχονται ακόμη και αν δεν υπάρχει σχετική 
ρητή διάταξη στην απόφαση.»

 β. Η διάταξη της παρ. 23α του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, όπως αντικαθίσταται από την 
προηγούμενη περίπτωση, εφαρμόζεται και σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα που έχουν ασκηθεί από 
9.11.2012 και εντεύθεν, χωρίς να έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν έχουν συζητηθεί.


    Αρθρο :47
Άρθρο 47 
Ρυθμίσεις θεμάτων της ΕΛΤΕ

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3086/2002 μετά τις λέξεις «στον 
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «στην Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων».

 2. Στο άρθρο 1 του ν. 3148/2003 (Α` 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται 
παράγραφοι 12 και 13 ως εξής:

 «12. Στην ΕΛΤΕ λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3086/2002 (Α` 324). Στο Διοικητικό Συμβούλιο παρίστανται επίσης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου 
Νομικού Συμβούλου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, όταν καλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για 
να διατυπώσει τη γνώμη του σε νομικά θέματα.»

 «13. Οι δαπάνες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων υπάγονται στον προληπτικό 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.). Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός 
έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα επί 
δαπανών που υπερβαίνουν κατά χρηματικό ένταλμα τα όρια που ορίζει ο νόμος για τις περιπτώσεις 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.»

 3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Μέλη του ΣΛΟΤ μπορεί να είναι και καθηγητές ΑΕΙ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 
4009/2011 και εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ιδίου νόμου.»

 4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Μέλη του ΣΠΕ μπορεί να είναι και καθηγητές ΑΕΙ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 
4009/2011, και εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ιδίου νόμου.»

 5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, στη σύνθεση του 
προστίθενται δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία ορίζονται από την 
Ολομέλεια του, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εφόσον τηρούνται οι όροι της 
απαρτίας και νόμιμης σύνθεσης του οργάνου.»


    Αρθρο :48
Άρθρο 48
Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α` 152) αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους 
επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και 
παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).»

 2.α. Στην περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, μετά τις λέξεις «υπηρεσίες του», 
προστίθενται οι λέξεις «και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά».

 β. Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ, προστίθεται νέα περίπτωση γ` και η περίπτωση γ` 
αναριθμείται σε περίπτωση δ`, ως εξής:

 «γ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από 
ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από 
ατομική αγροτική επιχείρηση».

 γ. Τα εδάφια 2, 3, 4 και οι υποπεριπτώσεις αα` και ββ` της παρ. γ` του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα 
οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται 
υπόψη αυτό.»

 δ. Στην παρ. 1 του άρθρου 31 μετά τη λέξη του πρώτου εδαφίου «φορολογουμένου» τίθεται 
κόμμα «,» και προστίθεται η φράση «της συζύγου του».

 ε. Στην περίπτωση 1 του άρθρου 32 μετά τη λέξη του πρώτου εδαφίου «φορολογουμένου» 
τίθεται κόμμα «,» και προστίθεται η φράση «της συζύγου του».

 στ. Στην περίπτωση α` της παρ. 2 του άρθρου 34 μετά τη λέξη του πρώτου εδαφίου 
«φορολογούμενο» τίθεται κόμμα «,» και προστίθεται η φράση «τη σύζυγο του».

 3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972 (Α` 217) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα ακίνητα 
που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή 
εκμετάλλευση ακινήτων.»

 4. Το άρθρο 14 του ν. 3986/2011 (Α` 152) τροποποιείται ως εξής:

 α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις «και με καταβολή ανταλλάγματος που 
προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης» διαγράφονται.

 β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 «Αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό 
Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Το αντάλλαγμα 
παραχώρησης στις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων καθορίζεται, ανά πενταετία, με 
απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου για την παραχώρηση οργάνου, ύστερα από εισήγηση της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Για τον καθορισμό του ύψους του ανταλλάγματος 
λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το μέγεθος του παραχωρούμενου χώρου, το είδος της αιτούμενης 
δραστηριότητας ή του υπό εκτέλεση έργου, καθώς και οι μισθωτικές αξίες της περιοχής. Με πράξη 
του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου παραχώρησης μπορεί το καθορισθέν αντάλλαγμα να 
αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της πενταετίας, αν διαπιστωθεί σημαντική αύξηση της 
μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν 
χαρακτηριστεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, καθώς και των επ` αυτών νομίμως υφιστάμενων 
συστατικών και παραρτημάτων, διενεργείται, για το χρόνο που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο, με 
απόφαση του φορέα διοίκησης αυτών, στην οποία καθορίζονται οι όροι και το αντάλλαγμα για την 
παραχώρηση.»

 γ. Στην παράγραφο 4 η φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,» αντικαθίσταται με τη φράση «με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,».

 δ. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου 
Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού της αποζημίωσης 
των πρώην παραχωρησιούχων, οι συμβάσεις των οποίων λύονται με βάση την παρούσα 
παράγραφο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.»

 ε. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 «6. Για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης υποβάλλεται αίτηση του κυρίου της επένδυσης ή 
του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα στην κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμενη:

 α. Αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, από το οικείο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίου Ακινήτου που έχει εγκριθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου.

 β. Αν πρόκειται για παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων, από την προβλεπόμενη στο 
άρθρο 13 απόφαση έγκρισης της χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου ή, στις περιπτώσεις 
δημοσίων ακινήτων που πολεοδομούνται, από την προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 12 
απόφαση έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Αν στις πιο πάνω αποφάσεις δεν 
συμπεριλαμβάνονται όροι για τις αιτούμενες επεμβάσεις στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, τη 
θάλασσα και τον πυθμένα αυτής, προσκομίζεται ιδιαίτερη προς τούτο απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση, συνυποβάλλεται και η οριστική μελέτη του έργου με 
τα ακριβή όρια του ζητούμενου προς παραχώρηση χώρου.»

 5. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4182/2013 (Α` 
185), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 6 αντίστοιχα, του ν. 4261/2014 (Α` 107) για 
την υποβολή των απαιτούμενων για την κατάρτιση των φακέλων στοιχείων, παρατείνεται από 
τότε που έληξε μέχρι και τις 31.10.2014.

 6. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 προστίθεται νέο εδάφιο 
ως εξής:

 «Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης για τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη καθορισμού από την 
Επιτροπή του άρθρου 3 ολοκληρώνονται κατά τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως αυτός ίσχυε 
μέχρι την τροποποίηση του με το παρόν άρθρο.»


    Αρθρο :49
Άρθρο 49

 Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α` 220) προστίθεται εδάφιο ως 
ακολούθους:

 «Αν διώκονται ή ενάγονται ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών της αλλοδαπής, εφαρμόζεται αναλόγως 
το άρθρο 25Α του ν. 3086/2002 (Α` 324).»


    Αρθρο :50
Άρθρο 50

 1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

 Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012, η οποία είχε προστεθεί στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010, 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι 
υπηρετούσαν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας κατά την 31.12.2013, εφόσον οι 
ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται για 
χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες 
προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 2. Επικουρικοί Φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο 
Υγείας κατά την 31.12.2013, αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 
εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, 
διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη 
των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 3. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία Επικουρικού Φαρμακοποιού, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω και υφίστανται ανάγκες στο Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά 
ο Επικουρικός Φαρμακοποιός που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του 
ή να διοριστεί εκ νέου, είναι δυνατό να διοριστεί άλλος Επικουρικός Φαρμακοποιός από το σχετικό 
κατάλογο που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) 
μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι 
υπηρετούν σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας μέχρι τις 31.12.2014, εφόσον οι 
ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, για 
χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες 
προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.»

 2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Παρατείνεται η θητεία του επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, που 
υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) για 
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της θητείας του και μέχρι την κάλυψη των 
αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

 Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του, είναι δυνατόν να διορισθεί 
άλλος από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ. για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού.

 Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από 
τους Φορείς στους οποίους παρατείνεται η θητεία του ή διορίζεται για το χρονικό διάστημα των 
(6) μηνών, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

 3) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΣΝΕΕΣ)

 Οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς 
φοίτησης), οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι και το 2013 αποκτούν την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας.

 4) ΕΝΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

 Α. 1. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
ιατρικού προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
που συστάθηκαν στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με τις διατάξεις της υπ` αριθμ. Υ4α/οικ.34715/14 ΚΥΑ, 
στις οποίες μεταφέρθηκε/μετατάχθηκε ιατρικό προσωπικό κατ` εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαραγράφου ΙΖ1 του ν. 4254/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4255/2014, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., 
αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.

 Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε φορά με τη διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή του Νοσοκομείου, για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, 
μετά τη θετική αξιολόγηση τους από τα αρμόδια Συμβούλια.

 Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ.1, της παρ. ΙΖ, του άρθρου 
πρώτου του Κεφαλαίου Α` του ν. 4254/2014 (Α` 85), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 28 του ν. 4255/2014 (Α` 89), αντικαθίσταται ως εξής:

 «Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δομές Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε 
νοσοκομεία του ΕΣΥ μετά την απόκτηση της ειδικότητας».

 3. Οι κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ οι οποίες εκκρεμούν στα Συμβούλια των 
διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 ολοκληρώνονται με τις ίδιες εισηγήσεις, εφόσον αυτές 
έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και έχουν εξεταστεί τυχόν ενστάσεις που έχουν 
υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία απαιτούνται νέες 
εισηγήσεις.

 Β. 1. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού του κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων που συστάθηκαν στις Διοικήσεις των 
Υγειονομικών Περιφερειών με τις διατάξεις της αρ. Γ.Π./οικ.18936 ΚΥΑ (Β` 485), στις οποίες 
μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντιατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ, κατ` εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4238/2014, όπως ισχύει, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου 
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.

 Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε φορά με την έκδοση διαπιστωτικής 
πράξης του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες 
θέσεις, μετά τη θετική αξιολόγηση τους από τα αρμόδια Συμβούλια.

 Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 2. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (Α` 38), αντικαθίσταται ως εξής:

 «Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δομές Ασφάλισης και Υγείας από τους οποίους 
προέρχεται μετά την απόκτηση της ειδικότητας».

 3. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α` 38), η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 40 του ν. 4272/2014 (Α` 145), αντικαθίσταται ως εξής:

 «3. Μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων της παραγράφου 2 του παρόντος, αρμόδια για τις 
κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων 
μονάδων τους είναι τα Συμβούλια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3754/2009.»


    Αρθρο :51
Άρθρο 51 
Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

 1. Για οφειλέτες με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως την 1η 
Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.) και τον 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε.), δύναται να διενεργείται ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα
πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ως 
ακολούθως:

 α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). β) Έως δώδεκα (12) μηνιαίες 
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) 
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). δ)Έως τριάντα έξι (36) 
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). ε)Έως σαράντα οκτώ 
(48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). στ) Έως εξήντα (60) 
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). ζ) Έως εβδομήντα δύο 
(72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). η) Έως εκατό (100) 
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

 2. Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ, κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου προκειμένου να 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πρέπει να έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες από 
το νόμο φορολογικές δηλώσεις, καθώς και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ` όλη τη διάρκεια της 
ρύθμισης.

 3. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στην περίπτωση η` της παραγράφου 1, το ποσό της ρυθμιζόμενης 
οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

 4. Μετά την υπαγωγή, και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος τμηματικής 
καταβολής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 
του Κ.Ε.Δ.Ε..

 5. Οι οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά 
Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, από την 
υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τέσσερις και πενήντα έξι 
εκατοστιαίες μονάδες (4,56%) ετησίως.

 6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα 
(50) ευρώ.

 7. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την 
1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή 
πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Επίσης, δύνανται να 
υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές 
που κατά την ημερομηνία της αίτησης:

 α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή 

 β) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή 

 γ) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

 8. Όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της 
«νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α` του ν. 4152/2013 (Α` 107) και τηρούν τους 
όρους της ρύθμισης αυτής, υπόκεινται αναδρομικά, από 1.1.2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56%
και τυγχάνουν αναδρομικά, από την ένταξη τους στη ρύθμιση των εκπτώσεων επί των 
προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του παρόντος, δικαιούμενοι να 
επιλέξουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

 Όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της 
«νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α` του ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους της 
ρύθμισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α του 
ν. 4152/2013 και πέραν των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο έχουν ως πρόσθετο ευεργέτημα 
τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης 
καταβολής αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης τους στη ρύθμιση.

 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός 
(1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 9. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται 
αλληλεγγύως. Πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως για την καταβολή μέρους της οφειλής 
δικαιούνται να ρυθμίσουν το εν λόγω μέρος.

 10. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει 
εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του 
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, σε 
ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά 
διαμορφώνεται με την εξόφληση, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 11. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες:

 α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) την υποχρέωση άμεσης καταβολής του 
υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζομένων των 
προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, 
και γ) την άμεση επιδίωξη της είσπραξης της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία 
μέτρα.

 Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο 
εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής:

 α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή

 β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία (1) δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για 
χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες.

 Για τις ως άνω περιπτώσεις α` και β`, η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την 
επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

 12. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός 
δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξης του στη ρύθμιση με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής. Το αίτημα 
επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία. Η 
Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από 
την υποβολή της αίτησης. Εάν η Φορολογική Διοίκηση δεν αποφανθεί εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί

 13. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής παρέχει στον οφειλέτη τα 
ακόλουθα ευεργετήματα:

 α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής από τη Φορολογική Διοίκηση, 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

 β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 
1882/1990 (Α` 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του 
αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των 
χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ,

 γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του 
οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Η Φορολογική 
Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτημα περιορισμού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε.,

 δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου του άρθρου 7 του ν. 2120/1993 (Α` 24), όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α` 179).

 14. Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη 
κατά του Δημοσίου και μέχρι την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των εναπομεινασών 
δόσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη 
στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε.
 
 15. Η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

 α) να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή 
των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

 β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου 
δικαιώματος επ` αυτού, στα πρόσωπα της περίπτωσης α`, ακόμη και αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

 γ) να παρακρατεί μέρος της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την 
είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας και μέχρι την κάλυψη του 1/7 της 
υπολειπόμενης ρυθμισμένης οφειλής.

 16. Τα ποσά που εισπράττονται από παρακράτηση λόγω της χορήγησης αποδεικτικού 
ενημερότητας ή κατόπιν αυτεπάγγελτου συμψηφισμού, καλύπτουν δόση ή δόσεις της 
χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από 
πράξεις εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας 
ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που 
δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

 17. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση 
αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα 
που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν 
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.

 18. Αρμόδιος για την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου είναι ο Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται με απόφαση του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα 
αυτή σε άλλα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

 19. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται:

 α) η διαδικασία υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, β) η ημερομηνία και ο τρόπος καταβολής των δόσεων και 
γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 20. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων 
τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α` του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α` 107), για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου.


    Αρθρο :52
Άρθρο 52 
ΦΠΑ εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης

 1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4224/2013 (Α` 288) παρατείνεται μέχρι 
31.12.2015.

 2. Η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α` 
152) επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 
μεμειωμένους τους συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 3 του 
άρθρου αυτού κατά τριάντα τοις εκατό (30%).


    Αρθρο :53
Άρθρο 53
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 1. Το στοιχείο β` της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 «β) Τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 2.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α` 
178) προστίθεται περίπτωση στ` ως εξής:

 «στ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

 (αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

 (ββ) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».

 β. Στην περίπτωση β` της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 διαγράφεται η φράση 
«Οικονομικής και», καταργούνται οι υποπεριπτώσεις αα` και ββ`, ενώ αναριθμούνται οι 
υποπεριπτώσεις γγ`, δδ`, εε` και στστ` σε αα`, ββ`, γγ` και δδ` αντίστοιχα.

 γ. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 «4. Οι Γενικές Διευθύνσεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).»

 δ. Ο τίτλος «Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» του Κεφαλαίου Γ` του 
π.δ. 111/2014 αλλάζει σε «Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».

 ε. Στο άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αλλάζει ο τίτλος «Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» σε «Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής», αντικαθίσταται η φράση «Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» 
με τη φράση «Δημοσιονομικής Πολιτικής» και καταργούνται οι περιπτώσεις α` και β` ενώ 
αναριθμούνται οι υποπεριπτώσεις γ`, δ`, ε` και στ` σε α`, β`, γ` και δ` αντίστοιχα.

 στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. Α1 του άρθρου 24 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται η φράση 
«Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» με τη φράση «Οικονομικής Πολιτικής».

 ζ. Στην παρ. 1 του άρθρου 124 αντικαθίσταται η φράση «Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Πολιτικής» με τη φράση «Οικονομικής Πολιτικής».

 η. Στον πίνακα του άρθρου 126 ο τίτλος «Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Πολιτικής» αντικαθίσταται σε «Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής».

 θ. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει με την έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014.

 3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α` 152) προστίθεται, από 
τότε που ίσχυσε ο ν. 3986/2011, εδάφιο ως εξής:

 «Με όμοια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών ή άλλο μέλος της 
Δ.Ε.Α.Α. να προβαίνει στις αναγκαίες δικαιοπραξίες ή υλικές πράξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
μεταβίβαση.»

 4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α` 14) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Με όμοια απόφαση τα καθήκοντα του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. μπορεί να ανατίθενται, χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή, στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.»


    Αρθρο :54
Άρθρο 54
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ρύθμιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

 1. Στους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην NAT, 
μέχρι τις 30.9.2014, δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:

 α) Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, 
τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.

 β) Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%.

 γ) Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%.

 δ) Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%.

 ε) Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.

 στ) Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%.

 ζ) Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%.

 η) Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%.

 Η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1.1.2013 με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

 2. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στην περίπτωση η` της παραγράφου 1, το ποσό της κύριας 
ρυθμιζόμενης οφειλής φυσικών και νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε 
χιλιάδες (15.000) ευρώ.

 3. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθεί ποσό κύριας ληξιπρόθεσμης οφειλής έως ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ.

 4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως τις 30.9.2014 κατατίθεται μέχρι και την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015.

 5. Στην παρούσα ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και οι 
έως τις 30.9.2014 οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην NAT, οι οποίες τελούν σε 
αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

 6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα 
(50) ευρώ.

 7. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

 α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή 
οι διευθυντές των οικείων ταμείων προκειμένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήματα στην 
περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

 β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι 
διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.

 γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 8. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να υποβάλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και 
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

 9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι η 
υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.

 10. Οι πληρωμές διενεργούνται με τη διαδικασία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. 
Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 11. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

 α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το 
υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

 Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε` της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 που θα υπαχθούν 
σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς με τους όρους 
αυτής, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς 
παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό 
οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.

 β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α` 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που 
επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της 
αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, κατά παρέκκλιση των 
χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ.

 γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα 
μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

 δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α` 270).

 12. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή η μη καταβολή των 
τρεχουσών εισφορών, έχει ως συνέπειες:

 α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

 β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των 
προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά,

 γ) την επιδίωξη της είσπραξης της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

 Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο 
εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής:

 α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή
 
 β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για 
χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.

 Για τις ως άνω περιπτώσεις α` και β` η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την 
επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

 13. Κατ` εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης 
δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξης του 
στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων 
αυτής. Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν 
την ανωτέρα βία. Η αρμόδια υπηρεσία αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός δεκαπέντε (15) 
εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν ληφθεί απόφαση εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

 14. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών:

 α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α`136).

 β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον, άρχισε η εκτέλεση της, 
διακόπτεται.

 15. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει 
εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του 
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που 
αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 16. Ο συμψηφισμός σύμφωνα με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ` του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α` 85) χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του 
Δημοσίου, που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος με 
οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρεί και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 
των εναπομεινασών δόσεων.

 17. Οσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της 
«νέας αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ` του ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους της 
ρύθμισης αυτής, υπόκεινται αναδρομικά, από 1.1.2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν 
αναδρομικά, από την ένταξη τους στη ρύθμιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τελών 
καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων του παρόντος, δικαιούμενοι να επιλέξουν να υπαχθούν 
στην παρούσα ρύθμιση. Όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου έχουν 
υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ` του ν. 4152/2013 
και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθμιση της 
υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ` του ν. 4152/2013 και, πέραν των οριζομένων στο προηγούμενο 
εδάφιο, έχουν ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών 
καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης τους στη 
ρύθμιση.

 Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι 
ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου.

 18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε 
άλλο αναγκαίο ζήτημα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 19. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων 
τμηματικής καταβολής, κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ` του ν. 
4152/2013, για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.


    Αρθρο :55
Άρθρο 55
Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου 
αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για 
ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

 2. Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς να παρεμβάλεται στη 
διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο 
αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα 
εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της 
ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου.

 3. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η 
ανωτέρω προθεσμία.

 4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η υπ` αριθμ. 2575/84/14.2.2012 (Β` 308) 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε άλλη διάταξη νόμου, που 
ρυθμίζει διαφορετικά τα δάνεια του παρόντος άρθρου.

 5. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ` του άρθρου πρώτου του ν. 
4254/2014 (Α` 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., οι φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως 
πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, μπορούν να αποστελουν 
οι ίδιοι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων και τα ποσά προς 
πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν της ανωτέρω διασταύρωσης 
και αποστολής των αναγκαίων στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στους ανωτέρω φορείς.»
 
 6. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διασταυρώνει τα αρχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων 
και του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης - Ασφαλιστικής Ικανότητας με τα μητρώα μισθωτών της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, το μητρώο μισθωτών του ιδιωτικού τομέα του πληροφοριακού 
συστήματος Εργάνη, τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών του εντύπου Ε1 της φορολογικής 
δήλωσης και τα στοιχεία του εντύπου Α21 του ΟΓΑ.

 Στο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών και 
σπουδαστών, εισάγεται ο ΑΜΚΑ και ακολούθως διασυνδέεται με το μητρώο ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ για την 
παρακολούθηση της διατήρησης της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας των 
προστατευόμενων μελών των ασφαλισμένων.


    Αρθρο :56
Άρθρο 56

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 116/2014 (Α` 185) αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

 Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: 33 θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε 
φορά με την προκήρυξη.

 Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

 α. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις :        37

 β. ΠΕ Μηχανικών θέσεις:                    8

 γ. ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις:                  3

 δ. ΠΕ Πληροφορικής θέσεις:                  1

 ε. ΠΕ Ιατρών θέσεις:                        1

 Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

 α. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις:           10

 β. ΤΕ Μηχανικών θέσεις:                     22

 Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 α. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις :         32

 β. ΔΕ Τεχνικός θέσεις:                       10

 γ. ΔΕ Πληροφορικής θέσεις:                   3

 δ. ΔΕ Οδηγών θέσεις:                       11

 ε. ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις:                   1

 Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

 α. ΥΕ Επιμελητών θέσεις:                     3

 β. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις:         1»

 2. Η έναρξη ισχύος του παρόντος συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α` 185).


    Αρθρο :57
Άρθρο 57

 1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 «4. Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισμών, οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2169/1993, όπως ισχύει, μπορούν να μετατρέπονται δια της 
συγχωνεύσεως των μελών τους σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.

 Οι διατάξεις των ειδικών νόμων, που ισχύουν για τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς του 
άρθρου 47 του ν. 2169/1993, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στους ειδικούς 
αυτούς νόμους γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 
2810/2000 και 4015/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν».

 2. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 7 του ν. 4015/2011, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως 
εξής:

 «1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι 
ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΑΣΟ και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της 
ΠΑΣΕΓΕΣ είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), που καταχωρίζονται στο μητρώο ΑΣΟ και Δ.Ο. του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ενεργοί, καθώς και οι Αγροτικές Εταιρικές 
Συμπράξεις (ΑΕΣ).»

 «7. Η γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ συγκροτείται από τους αντιπρόσωπους των ενεργών 
αγροτικών συνεταιρισμών μελών της. Κάθε αγροτικός συνεταιρισμός εκλέγει στη γενική συνέλευση 
της ΠΑΣΕΓΕΣ έναν (1) αντιπρόσωπο εφόσον αριθμεί μέχρι 250 φυσικά πρόσωπα - μέλη ενεργών 
αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, δύο (2) αντιπροσώπους εφόσον αριθμεί από 251 έως 500 
και για κάθε επόμενα 500 μέλη συμπληρωμένα εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος. Οι ΑΕΣ 
εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ.

 Εάν ο αριθμός των αντιπροσώπων, που εκλέγεται στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, υπερβαίνει 
τους τετρακόσιους (400), το καταστατικό της μπορείνα προβλέπει αντιπροσωπευτική γενική 
συνέλευση. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση δεν μπορείνα 
είναι κατώτερος των διακοσίων (200).»

 3. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

 «1. Οι εκλογές στους ΑΣ για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εποπτικού 
Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς και για την εκλογή 
των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή, στην οποία 
προεδρεύει αρμόδιος δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της 
έδρας τους. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ΑΕΙ, 
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, αγροδιατροφικές συμπράξεις των Περιφερειών και σε εταιρείες 
δημοπρατηρίων η σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο ΑΣ, καθορίζεται από το 
καταστατικό του.»

 4. Η προθεσμία των τριών (3) μηνών που προβλέπει η διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 61 τον ν. 
4277/2014 καταργείται.

 5. Στο άρθρο 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 15 ως εξής:

 «15. Στην πρώτη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία θα συγκροτηθεί από τους 
αντιπροσώπους των μελών της, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί υπερβαίνουν τους τετρακόσιους (400), 
εκλέγεται αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην 
αντιπροσωπευτική αυτή γενική συνέλευση δεν μπορεί να είναι κατώτερος των διακοσίων (200).

 Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της μέχρι 
31.12.2014, οπότε λήγει και η θητεία των οργάνων διοικήσεως της».

 6. Η παρ. 16 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 καταργείται και η παράγραφος 17 αναριθμείται σε 
16.


    Αρθρο :58
Άρθρο 58

 Στην υποπαράγραφο Γ`της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, που προστέθηκε με το 
άρθρο 4 του ν. 2779/1999 και διατηρήθηκε σε ισχύ ως αυτοτελής διάταξη με την παρ. 1 του 
άρθρου 8 του ν. 3051/2002, προστίθεται παράγραφος, μετά τη λέξη «απόσπαση», που έχει ως 
εξής:

 «Εξαιρετικά και μόνο για την έκδοση των πιστοποιητικών μόνιμης κατοικίας του Δήμου Κοζάνης 
και του Δήμου Εορδαίας, σχετικά με την εντοπιότητα των υποψηφίων σε διαγωνισμούς 
πρόσληψης προσωπικού της ΔΕΗ, θεωρούνται:

 Για τον οικισμό του Κλείτου: Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας του νέου οικισμού 
Κλείτου, εκτός αυτών που ήδη έχουν εγκατασταθεί στον οικισμό, και όσοι τελούν υπό 
μετεγκατάσταση στην Τοπική Κοινότητα, εφόσον αυτοί ή οι γονείς αυτών διαθέτουν τίτλο 
κυριότητας οικοπέδου στο νέο οικισμό Κλείτου, ανεξαρτήτως αν έχει ανεγερθεί κατοικία επ` αυτού, 
με την προϋπόθεση ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του παλαιού οικισμού Κλείτου.

 Για τον οικισμό του Κομάνου: Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Κομάνου, αυτοί ή οι 
γονείς αυτών που είναι δικαιούχοι οικοπέδων στο νέο οικισμό Κομάνου και έχουν αναγνωριστεί με 
δικαστική απόφαση ως τελικοί δικαιούχοι αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση της οικίας τους 
στον παλαιό οικισμό, με την προϋπόθεση ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του παλαιού οικισμού 
Κομάνου.

 Για τον οικισμό Μαυροπηγής: Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής, αυτοίή οι 
γονείς αυτών που έχουν αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση ως τελικοί δικαιούχοι αποζημίωσης 
από την απαλλοτρίωση της οικίας τους στον παλαιό οικισμό, με την προϋπόθεση ότι ήταν κάτοικοι 
του παλιού οικισμού Μαυροπηγής.

 Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται και για τους τρεις οικισμούς: α) με την προσκόμιση βεβαίωσης 
υπογεγραμμένης από τον Δήμαρχο ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου παλαιού οικισμού, β) 
της δικαστικής απόφασης της αναγνώρισης δικαιούχων και γ) επικαιροποιημένου αντιγράφου της 
φορολογικής δήλωσης του χρόνου συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και το Ε1 της τελευταίας 
φορολογικής δήλωσης των κατοίκων του νέου οικισμού Κλείτους που έχουν ήδη εγκατασταθεί 
στο νέο οικισμό».


    Αρθρο :59
Άρθρο 59

 Οι συμπεριλαμβανόμενοι του πίνακα τοποθετηθέντων της Προκήρυξης 14863/ 2008 της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Νομού Αττικής (αριθμ. πρακτικού 
75/13.12.2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998) σύμφωνα με την 
Προκήρυξη 10/7Κ/2000 (ΦΕΚ 329/3.7.2000 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) διορίζονται σε κενές 
οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου ή προσωποπαγείς θέσεις του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.) που συνιστώνται για το λόγο αυτό.


 
Άρθρο 60

 Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις με παράλληλη δέσμευση κενών 
οργανικών θέσεων, θα καταλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις τις οποίες δεσμεύουν με 
παράλληλη κατάργηση των προσωποπαγών θέσεων.  Αρθρο :61

Άρθρο 61

 1α. Ο «Οργανισμός Κωπαϊδας», Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας, ο οποίος συνεστήθη με τις 
διατάξεις του ν.δ. 2488/1953 (Α`195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τίθεται σε καθεστώς 
εκκαθάρισης, συνεχίζει δε να διατηρεί τη νομική προσωπικότητα του και να εκπληρώνει τους 
σκοπούς του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εν συνεχεία μόνο για τις ανάγκες της 
εκκαθάρισης. Από την επομένη της άνω ημερομηνίας επέρχονται για τον Οργανισμό αυτόν, 
αυτοδίκαια, τα λοιπά αποτελέσματα της κατάργησης, που ορίζονται στο παρόν.

 β. Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπάίδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953 και 
τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, όπως προβλέπονται στα άρθρα 
2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 γ. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 25.11.2014, 
αποφασίζεται, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3852/2010, ο τρόπος άσκησης των 
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτελεσματική ενάσκηση του 
μεταφερόμενου επιχειρησιακού αντικειμένου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
μπορεί να συσταθεί άμισθη γνωμοδοτική επιτροπή για την υποβοήθηση της διαχείρισης του 
επιχειρησιακού αντικειμένου,

 δ. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί 
και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες 
ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται 
με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την κατάργηση του Οργανισμού συνεχίζονται και 
ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 ε. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Οργανισμού Κωπάίδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης 
ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών 
διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών και με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
ν. 4223/2013 περί υποχρεώσεων τρίτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η 
αποκλειστική χρήση και διαχείριση των ανωτέρω ακινήτων περιέρχεται στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία θα έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του 
υπάρχοντος αρχείου.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκπρόσωπος του 
Οργανισμού Κωπάίδας, για τη διενέργεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων του Οργανισμού Κωπάίδας, β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και 
εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η έκθεση καταγραφής- απογραφής υποβάλλεται στον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Οργανισμού Κωπάίδας.

 3α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίζεται εκκαθαριστής για την διενέργεια της 
εκκαθάρισης του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ., και καθορίζονται οι εξουσίες του εκκαθαριστή και η εν 
γένει διαδικασία της εκκαθάρισης.

 β. Ο εκκαθαριστής εισπράττει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις του καταργούμενου Οργανισμού, 
εξοφλεί και τακτοποιεί τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την 
κατάργηση του πιο πάνω φορέα Οργανισμού Κωπάίδας και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να 
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση 
τους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον 
κρατικό προϋπολογισμό.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την κατάργηση 
του Οργανισμού, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης του Οργανισμού 
Κωπάίδας και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κωπάίδας 
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  Αρθρο :62

Άρθρο 62

 Παρατείνεται για ένα τρίμηνο, μετατρεπομένης σε προθεσμία εννέα (9) μηνών, η προθεσμία της 
παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4258/2014 και αντιστοίχως παρατείνονται για ένα τρίμηνο, η 
προθεσμία των πέντε (5) μηνών της παρ. 2 και των είκοσι (20) μηνών της παρ. 4 του ιδίου άρθρου 
27 του ν. 4258/2014.  Αρθρο :63

Άρθρο 63

 Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α` 220), όπως τροποποιείται με 
το άρθρο 37 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η διάθεση σε γραφείο βουλευτή ο οποίος εκλέγεται σε 
παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια περιοχή 
εφόσον έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους σε αυτές. Σε αυτή 
την περίπτωση ο χρόνος υπηρεσίας σε βουλευτικό γραφείο δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο 
υποχρεωτικής παραμονής στην παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή.»  Αρθρο :64

Άρθρο 64 
Έναρξη ισχύος

 Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. Το άρθρο 10α του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται με το 
άρθρο 15, ισχύει από 1.12.2014. Το άρθρο 10β του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται με το άρθρο 
16, ισχύει από 1.1.2015.
 
 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση 
του ως νόμου του Κράτους.

                            Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                              ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

                                 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
          ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

                                                  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
             ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                        ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
         ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

             ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ                           ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
            ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                           ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
          ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
    ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                    ΥΓΕΙΑΣ
          ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ                   ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
 
          ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
        ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                     ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
           ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

        ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
             ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                        ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
         ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

        ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                     ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
      ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ            ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ,α.α.
        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 
                                 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
                             ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

                            Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014

                         Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

  

Σχόλια