ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α1' ΤΜΗΜΑ
Αρ. Πρωτ. 894/30-12-2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Το Α1' Τμήμα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, είναι αρμόδιο για το διορισμό των Εφόρων, και των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Το σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο θα ακολουθήσει ο Αρειος Πάγος για την παραπάνω διαδικασία, θα είναι το ίδιο με εκείνο που εφάρμοσε στις Ευρωεκλογές και Δημοτικές Εκλογές του 2014 και στις Βουλευτικές Εκλογές των ετών 2009 και 2012, το οποίο εγγυάται την έγκαιρη, άψογη, διαφανή και αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του. Η ολοκληρωμένη επιτυχία του συστήματος αυτού προϋποθέτει εκ μέρους σας την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε με ιδιαίτερη προσοχή, τηρώντας πιστά τις χρονικές προθεσμίες που θα σας δοθούν. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τα κάτωθι:
1 .Ονομαστικοί Κατάλογοι
Α. Για τον διορισμό των Εφόρων

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Εφετείων και των Εισαγγελιών Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Διοικητικών Εφετείων θα πρέπει να αποστείλουν στον Άρειο Πάγο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015 τους ονομαστικούς καταλόγους των δικαστικών λειτουργών της υπηρεσίας τους (κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά), οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.2 του Προεδρικού Διατάγματος 26/201 2, όπως ισχύει, δικαιούνται να διορισθούν ως Έφοροι και στους οποίους θα αναγράφεται υποχρεωτικά η εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται.
Οι διορισμοί των Εφόρων θα γίνουν με κλήρωση από τα ονόματα των καταλόγων. Αιτήσεις προτίμησης για διορισμό εφόρων δεν θα γίνουν δεκτές.
Επισημαίνεται ότι:   Όσοι κληρωθούν ως Έφοροι
υποχρεούνται να αναλάβουν και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το νόμο. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διορισμού τους, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου δεν θα δέχεται επιστροφές των σχετικών εγγράφων διορισμού, παρά μόνον για εξαιρετικά πολύ σοβαρούς λόγους.
Η αποδοχή τυχόν αιτήσεων εξαίρεσης απόκειται στην κρίση του Α1' Τμήματος του Αρείου Πάγου.
Β. Για το διορισμό των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής
Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλων των Πολιτικών - Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων όλης της Χώρας, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα. 5 Ιανουαρίου 2015 τους ονομαστικούς καταλόγους των μελών τους (κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά), που κατά το νόμο διορίζονται Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής (άρθρο 68 παρ.3 του Π.Δ. 26/2012, όπως ισχύει). Στους ανωτέρω καταλόγους δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υπερβεί το 67° έτος της ηλικίας τους, κατ'άρθρο 68 παρ.5 του Π.Δ. 26/2012 (δηλαδή, μόνον εκείνοι που έχουν γενέθλιο ημέρα μετά την 25η Ιανουαρίου 1 948).
Επισημαίνουμε ότι:
α. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του Πρωτοδικείου άσκησης καθηκόντων στους καταλόγους (το οποίο θα πρέπει να συμφωνεί με την έδρα άσκησης καθηκόντων των μελών), λόγω του ότι τα διοριστήρια έγγραφα θα σταλούν στην αντίστοιχη Εισαγγελία. Επίσης στη στήλη των σχολίων θα αναφέρονται οι περιπτώσεις, στις οποίες τα μέλη τελούν σε άδεια κύησης, τοκετού, μητρότητας, ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτική, άνευ αποδοχών, αναρρωτική ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Οι υπάλληλοι, που θα περιλαμβάνονται στους καταλόγους, που θα αποσταλούν στον 'Αρειο Πάγο, θα πρέπει να κατέχουν τον Α'ή Β' ή Γ' ή Δ' βαθμό. Στην περίπτωση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι Επιμελητές Δικαστηρίων.
γ. Οι υπηρεσίες, στις οποίες έχουν μεταταχθεί υπάλληλοι από άλλους φορείς προέλευσης, με την ίδια εργασιακή σχέση (Ι.Δ.Α.Χ.), δεν θα τους συμπεριλάβουν στους ονομαστικούς καταλόγους των υπαλλήλων τους, αφού ως «δικαστικοί υπάλληλοι», κατά την έννοια του άρθρου 92 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 68 παρ. 2 περιπτ. ιβ του Π.Δ. 26/2012, νοούνται μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι
δ. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις των μελών τους κατά Εφετειακή περιφέρεια με παράλληλη σημείωση του Πρωτοδικείου, όπου αυτά ασκούν καθήκοντα.
ε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να αποστείλει τους ονομαστικούς καταλόγους και μάλιστα απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορφή;
α) των υπαλλήλων της Κεντρικής του Υπηρεσίας, β) των Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων όλης της χώρας,
γ)των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής όλης της χώρας, δ) των άμισθων υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας, ε) των έμμισθων υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας που κατά την εκλογική νομοθεσία έχουν δικαίωμα να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με το Πρωτοδικείο άσκησης καθηκόντων.
στ. Οι Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία της Χώρας παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικώς τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειας τους, προκειμένου να τους αποστείλουν τους ονομαστικούς καταλόγους των ειρηνοδικών και υπαλλήλων τους. Στη συνέχεια, οι Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία πρέπει να αποστείλουν τους καταλόγους αυτούς, συνολικά για την περιφέρειά τους, στον Άρειο Πάγο.
ζ. Στους ονομαστικούς καταλόγους των δικαστικών λειτουργών θα αναγράφεται σε τελευταία στήλη η έδρα της περιφέρειας όπου υπηρετούν. Ειδικότερα για τους ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες, το Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο στο οποίο υπηρετούν. Για μεταβολές που τυχόν προκύψουν στους παραπάνω καταλόγους μετά την αποστολή τους και πριν τον διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφόρων, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Άρειο Πάγο άμεσα στο FΑΧ 2106467692 (τηλ. επικοινωνίας 2106419102 / 2106419368).
η. Οι ονομαστικοί κατάλογοι πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τη μορφή και τα στοιχεία, που περιγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα καταλόγου. Εάν ο κατάλογος, που θα αποσταλεί περιέχει περισσότερα από τριάντα (30) ονόματα, παρακαλούμε να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης π,χ. cd, usb), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχει τη δομή και τα στοιχεία που περιέχονται στο συνημμένο υπόδειγμα καταλόγου
Για τον διορισμό των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής
Ο διορισμός των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από αιτήσεις, στις οποίες θα δηλώνουν την προτίμηση διορισμού τους είτε στη Δημοτική Ενότητα της επιλογής τους, είτε οπουδήποτε στο Δήμο, είτε οπουδήποτε μέσα στην ίδια Εκλογική Περιφέρεια, είτε οπουδήποτε μέσα στο Νομό, είτε οπουδήποτε εντός της χώρας. Οι αιτήσεις θα συμπληρωθούν σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα και θα καταχωρηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα συνημμένα υποδείγματα αίτησης - δήλωσης επιθυμίας διορισμού και αίτησης προτίμησης ή εξαίρεσης, αντίστοιχα, να ανακοινωθούν και να διατεθούν προς όλους τους -κατά περίπτωση- ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να διοριστούν ή να μη διοριστούν ως Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής.
Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης. Ως εκ τούτου οι Προϊστάμενοι όλων των ως άνω αρμοδίων Υπηρεσιών και οι Πρόεδροι των αρμοδίων Συλλόγων, αντίστοιχα, πρέπει να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης, οι οποίες είναι απαραίτητο να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο το αργότερο μέχρι την Τρίτη. 6 Ιανουαρίου 2015. Για ταχύτερη επεξεργασία, είναι προτιμότερο, οι ως άνω αιτήσεις να αποσταλούν μαζί με τους ονομαστικούς καταλόγους. Οι αιτήσεις προτίμησης θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες από τις αιτήσεις εξαίρεσης (σε ξεχωριστούς φακέλους).
Δεν θα ληφθούν υπόψη, αιτήσεις που δεν θα συνταχθούν σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα-υποδείγματα και στις οποίες θα αναγράφονται:  συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά
διαμερίσματα ή συνοικισμοί, περισσότερες- από μία δημοτικές ενότητες, περισσότεροι από ένας δήμοι, περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων.
Η αποδοχή τυχόν αιτήσεων εξαίρεσης δικαστικών λειτουργών απόκειται στην κρίση του Α1' Τμήματος του Αρείου Πάγου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παλαιότερα έντυπα αιτήσεων δεν θα ισχύσουν στις εκλογές αυτές.
Ειδικά νια τους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
Κάθε υποψήφιος δικαστικός αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο αίτηση. Υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων με ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού του από οποιοδήποτε διορισμό.
Οι δικαστικοί λειτουργοί, που υπηρετούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης για το διορισμό τους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης για έναν από τους Δήμους της έδρας της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τους.
ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις προτίμησης:    
(α) για
μονοεδρικές περιφέρειες, 
(β) για αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και (γ) για συνυπηρέτηση,

Το υπόδειγμα καταλόγου καθώς και τα υποδείγματα αίτησης προτίμησης και αίτησης εξαίρεσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospagos.gr)
Πίνακας αποδεκτών:
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 4 Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος του Α1' Τμήματος

Ο αρχαιότερος Αρεοπαγίτης της σύνθεσης του Α1' Τμήματος του Αρείου Πάγου Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Διευθύνοντες τα Εφετεία της Χώρας
Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας
Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία της Χώρας
Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Χώρας
Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
Προέδρους των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Σχόλια