Κόκκινα Δάνεια | Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφο ριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους. 1 Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3004/9/2014 από 29−01−2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 157)

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγρά­φων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της δι­αδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφο­ριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους. 1 Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3004/9/2014 από 29-01-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 157)........................... 2
Αριθμ. 4837                                  (1)
Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της διαδικα­σίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.   Της παραγράφου 7 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α' 246).
2.   Των άρθρων 51 και 54 Ν. 4305/2014 (Α' 237), όπως ισχύουν.
3.   Του Ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.
4.   Του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50), όπως ισχύει.
5.   Του Ν.δ. 356/1974 (Α' 90), όπως ισχύει.
6.   Του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 141).
7.   Του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134).
8. Του Π.δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α' 240).
9. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98), και το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014-Υπόδειγμα
Η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 περιλαμβάνει σωρευτικά τα στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στο υπόδειγμα που προσαρτάται ως Παράρτημα 1 στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 -Υπόδειγμα
1. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, περιλαμβάνει σωρευ- τικά τη συμπλήρωση των στοιχείων και τη συνυποβολή των δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο υπόδειγμα που προσαρτάται ως παράρτημα 2 στην παρούσα απόφαση.
2. Ο χρηματοδοτικός φορέας δύναται να απαιτήσει οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιολογητικά κρίνει αναγκαία προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση.
3. Ο αιτών, με την υποβολή της βεβαίωσης των προ­ηγούμενων παραγράφων, προσκομίζει τα αναφερόμε- να στο παράρτημα 2 στοιχεία και δικαιολογητικά. Για όποια τυχόν περαιτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία του ζητηθούν, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα προ­σκομίσει με δική του επιμέλεια εντός εύλογου χρόνου, αποδεχόμενος την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωση της ειλικρίνειάς τους από τον χρηματοδοτικό φορέα.
Άρθρο 3
Διαδικασία ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Φορολογική Διοίκηση και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι οφειλέτες οι οποίοι αιτούνται υπαγωγής στη ρύθ­μιση του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, με την γραπτή συναίνεσή τους στο σώμα της αίτησης/βεβαίωσης, αποδέχονται το δικαίωμα του χρηματοδοτικού φορέα να προβαίνει σε κοινοποίηση και ανταλλαγή πληροφο­ριών με άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Έως την υλοποίηση σημείου διεπαφής (κόμβου) με­ταξύ των χρηματοδοτικών φορέων, της Φορολογικής Διοίκησης, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στο οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά η πληρο­φορία ύπαρξης και τήρησης της ρύθμισης του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 (προς τους Χρηματοδοτικούς Φορείς, Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης), ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
1. Ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει με οποιο­δήποτε πρόσφορο μέσο ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, τη βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης/Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Έκαστος εκ των Φορολογικής Διοίκησης, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Χρηματοδοτικών Φορέων ενημερώνει τους λοιπούς, για την περίπτωση απώλειας της ρύθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, αποστέλλοντας σχετική βεβαίωση.
3. Η Φορολογική Διοίκηση/Φορείς Κοινωνικής Ασφά­λισης αποστέλλουν ενημέρωση στον χρηματοδοτικό φορέα, βεβαίωση του οποίου είχε προσκομίσει ο αιτών σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης αρμοδιότητάς τους. Την αντίστοιχη ενημέρωση αποστέλλει και ο χρηματο­δοτικός φορέας σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 στην Φορολογική Διοίκηση και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
4. Οι βεβαιώσεις των παραπάνω περιπτώσεων κοι­νοποιούνται ηλεκτρονικά στην Ένωση Ελληνικών Τρα­πεζών.
Άρθρο 4
Τήρηση αρχείου αιτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 61 και κατηγοριοποίηση βεβαιώσεων της παρ. 2 του άρθρου 61
1. Οι χρηματοδοτικοί φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 60 του Ν. 4307/2014, υποχρεούνται σε τήρηση αρχείου των αιτήσεων που υποδέχονται.
2. Ομοίως οι χρηματοδοτικοί φορείς υποχρεούνται σε τήρηση αρχείου των βεβαιώσεων της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 και κατηγοριοποίηση αυ­τών σε: ι) εγκεκριμένες και μη (ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου), ιι) σε επαγγελματίες ή επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιιι) σε αριθμό χορήγησης επιλέξιμων διαγραφών και μη, ιν) σε ποσό επιλέξιμων διαγραφών ανά δικαιούχο.
3. Τα στοιχεία που τηρούνται με επιμέλεια του χρημα­τοδοτικού φορέα παραμένουν στη διάθεση της επιτρο­πής του άρθρου 79 του Ν. 4307/2014 και του Κυβερνητι­κού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ).
Άρθρο 5
Βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 - Υπόδειγμα
1. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 περιγράφεται στο υπόδειγμα που προσαρτάται ως παράρτημα 3 στην παρούσα απόφαση.
2. Ο χρηματοδοτικός φορέας τηρεί πλήρη φάκελο των στοιχείων του επιλέξιμου οφειλέτη, τα οποία παραχωρεί σε Φορολογική Διοίκηση και Φορείς Κοινωνικής Ασφά­λισης εφόσον ζητηθούν.
Άρθρο 6
Ευεργετήματα - Απώλεια ρυθμίσεων στη Φορολογική Διοίκηση ή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Εφόσον στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία είναι αρ­μόδια για την χορήγηση και παρακολούθηση της ρύθ­μισης, προσκομιστεί βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, ο οφειλέτης δικαιούται για τις οφειλές που έχει υπαγάγει στη ρύθμιση του άρθρου 51 ή του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014, επιπλέον έκπτωση κατά 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014. Η ανωτέρω έκπτωση χορη­γείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής.
2. Η μη προσήκουσα εκπλήρωση ρύθμισης προς τη Φορολογική Διοίκηση, ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Χρηματοδοτικό Φορέα, προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθμισθεισών υποχρεώσεων, όπως ορί­ζεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014.
Άρθρο 7 Τελική Διάταξη
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί­ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (άρθρο 61 του Ν.4307/2014 - ΦΕΚ 246 Α’/15.11.2014)
Με την παρούσα αίτησή μου προς........................... (επωνυμία
χρηματοδοτικού φορέα), αιτούμαι να υπαχθώ στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 και συνυποβάλλω τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ως άνω νόμου, πληρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτόν.
Ονοματεπώνυμο επαγγελματία:
Όνομα πατρός:
Όνομα μητρός:
Έτος γεννήσεως:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Φαξ / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):
Επάγγελμα:
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.:
Α.Μ.Κ.Α
Στοιχεία επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος και στοιχεία νομίμου εκπροσώπου):
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Φαξ / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. επιχείρησης:
Αριθμό Μητρώου Εργοδότη □ (Συναίνεση αιτούντος)
Αποδέχομαι την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωση των ως άνω στοιχείων από τον Χρηματοδοτικό Φορέα και παρέχω άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων μου, που περιλαμβάνονται στη παρούσα αίτηση/βεβαίωση καθώς και κάθε άλλου δεδομένου που βρίσκεται στην κατοχή σας, προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, προς τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Ημερομηνία
Υπογραφή οφειλέτη (και συνοφειλετών)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ Ν. 4307/2014
Βεβαιώνω ότι πληρώ τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος που με καθιστούν επιλέξιμο οφειλέτη και συνυποβάλλω με την παρούσα τα κάτωθι δικαιολογητικά, εμού και των συνοφειλετών μου κατά την έννοια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 60 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 61:
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Α/Α
Δικαιολογητικά

1.
Ε.1

2.
Ε.3

3.
Ε.5

4.
Ε.9 (από 1-1-2010 και εντεύθεν)

5.
Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος

6.
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

7.
Φορολογική ενημερότητα

8.
Πίνακας χρεών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

9.
Ασφαλιστική ενημερότητα

10.
Πίνακας χρεών από τον αρμόδιο ΦΚΑ

11.
Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (όπου υπάρχει πτωχευτική ικανότητα)

12.
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως (όπου υπάρχει πτωχευτική ικανότητα)

13.
Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρίας

14.
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

2. Τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων:
α. Σύνολο ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
Α/Α
Περιγραφή (είδος, διεύθυνση ...)
Αντικειμενική
Αξία
Μεταβίβαση μετά την 1η Ιανουαρίου 2010

β. Σύνολο κινητών περιουσιακών στοιχείων
Είδος
Όχι
Ναι
Περιγραφή
Αξία
Καταθέσεις
0
0


0
0


0
0


Μετοχές, μερίσματα, ομόλογα, κλπ
0
0


Κινητές αξίες, απαιτήσεις κ.λ.π.
0
0


3. Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης
4. Στοιχεία κάθε επιχείρησης προσώπων, της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 άρθρου 61, με έναρξη λειτουργίας μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010
Στοιχεία εταιρείας (επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
Σχέση με τον αιτούντα


| | {Συναίνεση αιτούντος}
Αποδέχομαι την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωση των ως άνω στοιχείων από τον Χρηματοδοτικό Φορέα και παρέχω άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων μου, που περιλαμβάνονται στη παρούσα αίτηση/βεβαίωση, καθώς και κάθε άλλου δεδομένου που βρίσκεται στην κατοχή σας, προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, προς τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Συναινώ επίσης στην με οποιοδήποτε τρόπο επαλήθευση της ακρίβειας των περιλαμβανομένων στην παρούσα βεβαίωση.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής μου και μη προσήκουσας εκπλήρωσης των όρων της ρύθμισης (άρθρα 60 & 61 ν.4307/2014) συναινώ στην ανταλλαγή της σχετικής πληροφορίας μεταξύ Χρηματοδοτικών φορέων, Φορολογικής Διοίκησης, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΟΡΟΥ 61 ΤΟΥ Ν. 4307/2014
Βεβαιώνεται ότι ο/η .................................................................
(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ/ΑΜΕ) υπήχθη στην ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του άρθρου 61 του ν. 4307/2014.
Στοιχεία του φακέλου του επιλέξιμου οφειλέτη είναι στη διάθεσή σας εφόσον ζητηθούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ - Φ     
Αριθμ. 3004/9/14-ε'
Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3004/9/14
από 29-01-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β'157).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α' 152), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρ­θρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α' 49).
2.  Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ­γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ­μοδιοτήτων του» (Α' 213).
3.  Τις διατάξεις του Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω­νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γε­νικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 213).
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ­ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).
5.   Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα­σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α' 143), 94/2012 (Α' 149), 98/2012 (Α' 160) και 118/2013 (Α' 152).
6.   Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δη­μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 194), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7.        Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9-7-2012 από- (2) φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα- ϊκούρα» (Β' 2105).
8.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν αυτής που είχε προβλεφθεί με την υπ’ αριθμ. 3004/9/14 από 29-01-2014 κοινή υπουργική απόφαση. (Β' 157).
9.   Την υπ’ αριθμ. 3004/9/6-δ' από 14-01-2015 βεβαί­ωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομι- κών/Α.Ε.Α., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιείται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του υπ’ αριθμ. 8 στοιχείου του προοιμίου της υπ’ αριθμ. 3004/9/14 από 29-01-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 157) από «ΚΑΕ 0896» σε «ΚΑΕ 0895».
Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη­μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ     ΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


Σχόλια