«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από τους γεννηθέντες το έτος 1997, κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015»

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
 ΠΡΟΣ:
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 – 1132, 1300,
 1131, 1130
Φαξ: 213 1361140
e-mail: te.ekloges@ypes.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος απότους γεννηθέντες το έτος 1997, κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ηςΙανουαρίου 2015»

Ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και µε αφορµή
αρκετά ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί σχετικά µε τη συµµετοχή ή όχι στις εκλογές αυτές,
όσων συµπληρώνουν το 18ο
έτος της ηλικίας τους το τρέχον έτος (δηλ. όσοι γεννήθηκαν το έτος
1997), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθούν σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί
σ΄ενιαίο κείµενο µε το π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄/15.3.2012).
Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος του εκλέγειν
ρυθµίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1 του άνω π.δ., οι οποίες ορίζουν
η µεν πρώτη ότι «1. Το δικαίωµα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που
συµπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης
παραγράφου η 1η
Ιανουαρίου θεωρείται ως ηµεροµηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν µέσα
στο χρόνο», η δε δεύτερη ότι «Το δικαίωµα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρειαΝα σταλεί µε e-mail και µε fax
µόνο όσοι είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων της εκλογικής
περιφέρειας».
Περαιτέρω η διαδικασία εγγραφής νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους των
δήµων κάθε εκλογικής περιφέρειας, ρυθµίζεται από το άρθρο 10 του ίδιου π.δ., το οποίο
προβλέπει στην παρ.1 ότι «Ο ∆ήµαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης µέχρι
τέλους Φεβρουαρίου ονοµαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν όσους είναι
εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια του δήµου και αποκτούν το δικαίωµα του εκλέγειν κατά το
άρθρο 4 του παρόντος» και στην παρ.3 ότι «Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αµελλητί στο
Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούµενο αρχείο εκλογικών
καταλόγων».
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις µε σαφήνεια προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση
για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν από Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν
συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους, είναι η εγγραφή αυτών στους εκλογικούς
καταλόγους των δήµων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, η οποία (εγγραφή) προϋποθέτει ότι
αυτοί έχουν περιληφθεί προηγουµένως στις ονοµαστικές καταστάσεις που συντάσσουν
αυτεπάγγελτα οι δήµαρχοι από 1ης µέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Συνεπώς, οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραµµένοι στους
εκλογικούς καταλόγους των δήµων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει του ότι
η διαδικασία σύνταξης των ονοµαστικών καταστάσεων από τους δηµάρχους θα λάβει χώρα από
την 1η
έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της
25ης Ιανουαρίου 2015.
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι οι ανωτέρω που δεν είναι γραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, δεν µπορούν να ψηφίσουν κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων των παρ.4 και 5 του
άρθρου 8 του ως άνω π.δ., δηλαδή µε βάση πιστοποιητικό του ∆ηµάρχου από το οποίο
προκύπτει η εγγραφή τους στα δηµοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων στα οποία είναι
εγγεγραµµένοι, διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν εκλογείς για τους οποίους έχει προηγηθεί η
διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του π.δ. (σύνταξη ονοµαστικών καταστάσεων από
δηµάρχους), περίπτωση, όµως, η οποία δεν συντρέχει εν προκειµένω για τους γεννηθέντες το
έτος 1997.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Προεδρία ∆ηµοκρατίας
Γραφείο ∆ιοικητικών Υποθέσεων
2. Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ Να σταλεί µε e-mail και µε fax
3. Βουλή των Ελλήνων
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
4. κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
 Ανθρωπίνων ∆ικαιοσύνης
5. Όλα τα Υπουργεία
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού
6. Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο
7. Συµβούλιο της Επικρατείας
8. Άρειος Πάγος και Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Γραφεία κ. Προέδρων
9. Ελεγκτικό Συνέδριο
10. Εφετεία και Εισαγγελίες Εφετών (µέσω οικείων αντιπεριφερειαρχών)
11. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών (µέσω οικείων αντιπεριφερειαρχών)
12. κ. κ. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
13. κ. κ. Περιφερειάρχες
14. κ.κ Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νοµών
15. Περιφερειακές ενότητες έδρας νοµών
16. ∆ικηγορικούς συλλόγους της χώρας (µέσω οικείων αντιπεριφερειαρχών)
17. κ. κ. Εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων (µέσω οικείων αντιπεριφερειαρχών)
18. Εφορευτικές επιτροπές εκλογικών τµηµάτων (µέσω οικείων αντιπεριφερειαρχών)
19. ∆ήµους της χώρας (µέσω οικείων αντιπεριφερειαρχών)
21. Πολιτικά κόµµατα:
α) ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν∆)
Συγγρού 340
Τ.Κ. 176 73 Καλλιθέα
β) ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Πλατεία Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 105 53 ΑΘΗΝΑ
γ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
Χαριλάου Τρικούπη 50
Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ
δ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Χαροκόπου 2 & Λ. Συγγρού 196
Τ.Κ. 176 71 ΚαλλιθέαΝα σταλεί µε e-mail και µε fax
ε) ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Μεσογείων 131
Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
στ) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Αγίου Κωνσταντίνου 40
Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
ζ) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Λεωφόρος Ηρακλείου 145
Τ.Κ. 142 31 Νέα Ιωνία
η) ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Σεβαστουπόλεως 22
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
5. Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & Εκλογών
6. ∆ιεύθυνση Εκλογών


 Να σταλεί µε e-mail και µε f

Σχόλια