Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν
στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
Έναρξη προεκλογικής περιόδου που είναι η ηµέρα
δηµοσίευσης του π.δ/τος διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παρ.3
του π.δ. 26/2012).
2 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία µέχρι και τη µεθεπόµενη ηµέρα από την
έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την υποβολή
δηλώσεων από τους στρατιωτικούς, κ.λ.π. στους
προϊσταµένους και διοικητές τους, σχετικά µε την πρόθεσή
τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στο δήµο στους
εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραµµένοι (άρθρο 27
παρ.1 του π.δ. 26/2012).
5 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (5) ηµερών από την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των καταστάσεων
των στρατιωτικών, κ.λ.π. στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της
οικείας εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 27 παρ.5 του π.δ.
26/2012).
8 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (3) ηµερών για την άσκηση ένστασης
κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών κ.λ.π.
(άρθρο 27 παρ.5 του π.δ. 26/2012). 
9 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (9) ηµερών µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για τη δήλωση ονόµατος και
εµβλήµατος κοµµάτων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον
Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου (άρθρο 37 παρ.1 του π.δ.
26/2012).
9 Ιανουαρίου 2015 
Λήγει η προθεσµία των (9) ηµερών µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Πρόεδρο της
Βουλής και στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου δήλωσης
συνασπισµού περισσοτέρων συνεργαζοµένων κοµµάτων
(άρθρο 37 παρ.2 του π.δ. 26/2012).
9 Ιανουαρίου 2015 
Λήγει η προθεσµία των (9) ηµερών µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για την πρόταση υποψηφίων (άρθρο
32 παρ.6 του π.δ. 26/2012).
9 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία υποβολής παραίτησης των δηµοσίων
λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωµατικών των ενόπλων
δυνάµεων κ.λ.π. από την υπηρεσία και τις θέσεις που
αποτελούν κώλυµα εκλογιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 56
παράγραφος 1 του Συντάγµατος (άρθρο 30 παρ.1 του π.δ.
26/2012), δηλαδή µέχρι και εννέα (9) ηµέρες µετά την έναρξη
της προεκλογικής περιόδου.
10 Ιανουαρίου 2015
∆έκα ηµέρες (10) µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου
που ενεργείται η ανακήρυξη των υποψηφίων από τα αρµόδια
δικαστήρια των πρωτοδικών (άρθρο 33 του π.δ. 26/2012).
10 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (10) ηµερών µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για την αποστολή στην εισαγγελία του
Άρειου Πάγου από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους
προέδρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους
Περιφερειάρχες, µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, των
ονοµαστικών καταστάσεων των δικαστικών λειτουργών,
υπαλλήλων κ.λ.π. καθώς και των καταλόγων των δικηγόρων
και των ασκουµένων δικηγόρων (άρθρο 68 παρ.6 του π.δ.
26/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 10 του ν.4239/2014).
10 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (10) ηµερών µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για τον καθορισµό, από τους
Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας
των νοµών µε σχετική απόφασή τους, των εκλογικών
τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας (άρθρο 55 παρ.2
του π.δ. 26/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο
4 του άρθρου 10 του ν.4239/2014)
10 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (10) ηµερών µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για την αποστολή από το Υπουργείο
Εσωτερικών, στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου πινάκων
των εκλογικών τµηµάτων που συστάθηκαν σ’ όλη την
Επικράτεια (άρθρο 68 παρ.6 περ. α΄ του π.δ. 26/2012 όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του
ν.4239/2014). 
12 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (12) ηµερών µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Εισαγγελέα του
Άρειου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των
συνδυασµών (άρθρο 34 παρ.5 και άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ.
26/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 10 του ν.4239/2014).
14 Ιανουαρίου 2015
∆έκατη τέταρτη (14η
) ηµέρα µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου ενεργείται η ανακήρυξη των
συνδυασµών από το Α΄ Τµήµα του Άρειου Πάγου (άρθρο 35
και άρθρο 3 παρ.2 του π.δ. 26/2012).
15 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (15) ηµερών µετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου για την κλήρωση ή τον διορισµό από
τα αρµόδια δικαστήρια των µελών των εφορευτικών
επιτροπών και των αναπληρωµατικών αυτών (άρθρο 58 παρ.3
και 4 του π.δ. 26/2012).
(Ενέργειες που υπολογίζονται πριν από την ψηφοφορία)
16 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (8) ηµερών πριν από την ψηφοφορία,
µέσα στην οποία τα κόµµατα, οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι
είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν στον οικείο
Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του
νοµού, επί αποδείξει, επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων για τις
ανάγκες των εκλογικών τµηµάτων του οικείου νοµού (άρθρο
71 του π.δ. 26/2012).
16 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (8) ηµερών πριν από την ψηφοφορία
για την πρόταση υποψηφίων προς συµπλήρωση συνδυασµού
σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 36 παρ.1 του π.δ.
26/2012). 
17 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία για την ανακήρυξη από το αρµόδιο
δικαστήριο (πρωτοδικείο) του υποψήφιου που προτάθηκε για
συµπλήρωση συνδυασµού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου
(άρθρο 36 παρ.2 του π.δ. 26/2012).
18 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των έξι (6) ηµερών πριν από την
ψηφοφορία µέσα στην οποία τα κόµµατα, οι συνδυασµοί και οι
υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν στον οικείο
Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του
νοµού, επί αποδείξει, επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων για τα
εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, όµοια µε αυτά που
χρησιµοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 96
παρ.3 του π.δ. 26/2012).
19 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (5) ηµερών πριν από την ψηφοφορία
για τη γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου της
πρότασης υποψηφίου προς συµπλήρωση συνδυασµού σε
περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 36 παρ.1 του π.δ.
26/2012).
19 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (5) ηµερών πριν από την ψηφοφορία
για τη γνωστοποίηση µε προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη
της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού στους δήµους
του νοµού των αποφάσεων καθορισµού των εκλογικών
τµηµάτων (άρθρο 55 παρ.4 του π.δ. 26/2012).
19 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (5) ηµερών πριν από την ψηφοφορία
για την ειδοποίηση των διορισθέντων µελών των
εφορευτικών επιτροπών µε φροντίδα του εισαγγελέα του
οικείου πρωτοδικείου (άρθρο 58 παρ.6 του π.δ. 26/2012). 
20 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία που είναι η πέµπτη ηµέρα πριν από την
ψηφοφορία για την γνωστοποίηση µε προκήρυξη του οικείου
Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του
νοµού των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και συνδυασµών
(άρθρο 39 παρ.2 του π.δ. 26/2012).
21 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (3) ηµερών πριν από την ψηφοφορία
για τη δηµοσίευση του προγράµµατος ψηφοφορίας από τις
δηµοτικές αρχές (άρθρο 56 του π.δ. 26/2012).
22 Ιανουαρίου 2015
Λήγει η προθεσµία των (2) ηµερών πριν από την ψηφοφορία
για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισµού
τους (άρθρο 68 παρ.13 του π.δ. 26/2012).
24 Ιανουαρίου 2015 
Λήγει η προθεσµία που είναι µέχρι και την προηγούµενη
ηµέρα της ψηφοφορίας µέσα στην οποία είναι δυνατή, µε
απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής
ενότητας της έδρας του νοµού, η αλλαγή καταστήµατος
ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιµοποίηση αυτού που αρχικά
ορίστηκε δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανώτερης βίας (άρθρο 55
παρ.5 του π.δ. 26/2012). 
πηγή : ypes.gr

Σχόλια