Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:
∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ α) τις Περιφερειακές Ενότητες
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 έδρας νοµών
Ταχ. Κώδικας : 101 83 β) τους ∆ήµους της χώρας
Πληροφορίες : Αγγ. Κουλός, Π. Καλδή, Θ. Φλώρος
Τηλέφωνα : 213 136 1196, 213 136 1311
Φαξ : 213 136 1140
E-mail: akoulos@ypes.gr , p.kaldi@ypes.gr , th.floros@ypes.gr
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 8
ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των γενικών βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Τα αποτελέσµατα των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα
συγκεντρωθούν σε κάθε νοµό (εκλογική περιφέρεια) από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του,
θα µεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και µετά το Υπουργείο, αφού τα συγκεντρώσει, θα
τα διοχετεύει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο -
διαδίκτυο), µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων.
Με την παρούσα καθορίζεται, σε γενικές γραµµές, η διαδικασία που θα εφαρµοσθεί και, στη
συνέχεια, παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και
µετάδοσης των αποτελεσµάτων. Επισηµαίνεται ότι εκτός των αποτελεσµάτων υπέρ των
συνδυασµών κοµµάτων ή συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων ή µεµονωµένων υποψηφίων
που θα συµµετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, θα µεταδοθούν, για πρώτη φορά, και τα
αποτελέσµατα υπέρ υποψηφίων (σταυροί). Για τη µετάδοση προς το Υπουργείο Εσωτερικών των
αποτελεσµάτων υπέρ των υποψηφίων, θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος της ∆/νσης Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Όπου αναφέρεται παρακάτω Περιφερειακή Ενότητα, για το Νοµό Αττικής εννοείται η
Περιφέρεια Αττικής.σελίδα 2 από 8
A. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το αποτέλεσµα σε κάθε εκλογικό τµήµα συµπληρώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο
ειδικό προτυπωµένο έντυπο, µε όµοια αντίτυπα του οποίου εφοδιάζονται οι εφορευτικές επιτροπές,
τα αρµόδια γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας του νοµού και όλοι οι ∆ήµοι της
οικείας εκλογικής περιφέρειας (νοµού).
 Το βράδυ των εκλογών κατά εκλογικό τµήµα, θα µεταδοθούν πρώτα τα αποτελέσµατα
της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών κοµµάτων ή συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων ή
µεµονωµένων υποψηφίων από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νοµού τηλεφωνικά στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Ακολούθως θα γίνει η µετάδοση του αποτελέσµατος υπέρ υποψηφίων
(σταυροί).
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τµήµατος οφείλει, αµέσως µόλις τελειώσει
τη διαλογή, να µεταδώσει µέσω του οικείου ∆ήµου µε FAX µέσω των ασφαλών γραµµών του
ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νοµού, στον οποίο
υπάγεται το εκλογικό τµήµα, το αποτέλεσµα της διαλογής των ψήφων υπέρ των συνδυασµών των
αυτοτελών κοµµάτων, των συνασπισµών κοµµάτων ή µεµονωµένων υποψηφίων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του π.δ. 26/2012. Εάν η µετάδοση µε fax δεν καταστεί
δυνατή, αυτή γίνεται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.
Προκειµένου για τα αµιγή εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, στα οποία θα ψηφίσουν
εκλογείς που προέρχονται από διαφορετική εκλογική περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει συσταθεί
το ειδικό εκλογικό τµήµα, τα υπέρ συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων αποτελέσµατα καθώς
και τα αποτελέσµατα υπέρ των υποψηφίων θα µεταδοθούν από τους δικαστικούς αντιπροσώπους,
χωρίς καµία καθυστέρηση µε την ίδια διαδικασία µέσω του οικείου ∆ήµου (δηλαδή µε FAX µέσω
των ασφαλών γραµµών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και αν δεν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε άλλο πρόσφορο
µέσο), στη βασική εκλογική περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εκλογείς αυτοί (άρθρο 96 παρ. 8β
π.δ. 96/2012). Εποµένως, οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν µε τους ∆ήµους, στους
οποίους θα συσταθούν αµιγή εκλογικά τµήµατα των ετεροδηµοτών τους, πληροφορίες για τους
αριθµούς FAX, µε τους οποίους θα γίνει η µετάδοση των αποτελεσµάτων (αριθµός FAX αποστολής
και αριθµός FAX λήψης). Για υποβοήθηση της επικοινωνίας µεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων και
∆ήµων επισυνάπτεται κατάλογος µε τις διαθέσιµες πληροφορίες των Περιφερειακών Ενοτήτων
(αριθµοί τηλεφώνων και αριθµοί FAX), οι οποίες όµως πρέπει να επιβεβαιωθούν. σελίδα 3 από 8
Για παράδειγµα, το αποτέλεσµα από το αµιγές εκλογικό τµήµα του ∆ήµου Αιγάλεω, που έχει
συσταθεί για τους ετεροδηµότες της εκλογικής περιφέρειας Κορινθίας, θα αποσταλεί απευθείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, µέσω του ∆ήµου Αιγάλεω.
Προκειµένου για τα µεικτά εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών που έχουν συσταθεί σε άλλες
εκλογικές περιφέρειες θα σας σταλεί από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε
Εφετείου, στο οποίο υπάγονται αυτές οι εκλογικές περιφέρειες, το αποτέλεσµα των συνδυασµών
και µεµονωµένων υποψηφίων, καθώς και το αποτέλεσµα των υποψηφίων (σταυροί). Το αποτέλεσµα
κάθε Εφετείου θα σας σταλεί, αφού συγκεντρωθούν σε κάθε Εφετείο οι σάκοι όλων των µεικτών
εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειάς του, γίνει η διαλογή των ψηφοδελτίων και εκδοθεί το τελικό
αποτέλεσµα.
 Το αποτέλεσµα που θα λαµβάνετε από κάθε Εφετείο συµπληρώνεται στο τέλος των πινάκων
αποτελεσµάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα συµπληρωθούν και οι πίνακες των Πρωτοδικείων.
Εποµένως, οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν µε τα Εφετεία, από τα οποία θα
περιµένουν αποτελέσµατα, πληροφορίες για τους αριθµούς FAX, µε τους οποίους θα γίνει η
µετάδοση των αποτελεσµάτων (αριθµός FAX αποστολής και αριθµός FAX λήψης). Για υποβοήθηση
της επικοινωνίας µεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Εφετείων επισυνάπτεται κατάλογος
µε τις διαθέσιµες πληροφορίες (αριθµοί τηλεφώνων και αριθµοί FAX), οι οποίες όµως πρέπει να
επιβεβαιωθούν.
Ειδικά τα αποτελέσµατα από τα εκλογικά τµήµατα των ∆ήµων των εδρών των
Περιφερειακών Ενοτήτων µπορούν να φθάσουν στις Περιφερειακές Ενότητες και µε
αγγελιοφόρο, εφόσον κριθεί, σε συνεννόηση µε τη Περιφερειακή Ενότητα, ότι αυτό συντοµεύει τη
διαδικασία (για παράδειγµα λόγω του όγκου στα αποτελέσµατα των υποψηφίων).
2. Τα προτυπωµένα έντυπα για τα αποτελέσµατα των κοµµάτων, των συνασπισµών κοµµάτων και
µεµονωµένων υποψηφίων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες αναφορές, οι οποίες πρέπει να
συµπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τµήµατος:
- Εκλογική Περιφέρεια …………………………
- ∆ήµος ………………………………………..
- Εκλογικό Τµήµα ……………………………….
- Αριθµός γραµµένων εκλογέων στο τµήµα …………………………
- Αριθµός εκλογέων που ψήφισαν ……………………………………
- Αριθµός Άκυρων ……………………….. Λευκών …………………… και σύνολο άκυρων και λευκών
ψηφοδελτίων …………………
- Αριθµός έγκυρων ψηφοδελτίων……….. σελίδα 4 από 8
- Αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός κόµµατος ή συνασπισµός
συνεργαζοµένων κοµµάτων και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι.
3. Στο Υπουργείο Εσωτερικών µεταδίδεται χωρίς καθυστέρηση τηλεφωνικά, µε βάση τη
σειρά (χρονικής) άφιξής του µόνο το αποτέλεσµα κάθε εκλογικού τµήµατος υπέρ των
συνδυασµών, µόλις αυτό περιέλθει στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νοµού. Ειδικότερα οι
Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Ελλάδας και Νοτίου
Αιγαίου µπορούν να µεταδώσουν τα εκλογικά αποτελέσµατα µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Η µετάδοση του αποτελέσµατος υπέρ υποψηφίων (σταυροί) θα γίνει µε χρήση κεντρικού
πληροφοριακού συστήµατος που θα θέσει σε λειτουργία ο ανάδοχος του έργου της µετάδοσης των
αποτελεσµάτων του Υπουργείου.
4. Οι αριθµοί κλήσης των τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα
εκλογικά τµήµατα, τα αποτελέσµατα των οποίων θα µεταδίδονται σε κάθε µία από αυτές, θα σας
γνωστοποιηθούν έγκαιρα µε νεότερο έγγραφο του Υπουργείου.

5. Το έντυπο που θα χρησιµοποιηθεί από τις εφορευτικές επιτροπές και τους ∆ήµους για τη
µετάδοση των αποτελεσµάτων στις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νοµού, είναι κατάλληλα
συµπληρωµένο (προτυπωµένο) µε τα ονόµατα των κοµµάτων για κάθε εκλογική περιφέρεια. Το κάθε
προτυπωµένο έντυπο, αφού συµπληρωθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής
επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοµατεπώνυµό του, και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα της
εφορευτικής επιτροπής.
Το Υπουργείο έχει αποστείλει τα ανωτέρω προτυπωµένα έντυπα στις Περιφερειακές
Ενότητες, προκειµένου, να εφοδιαστούν οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών
τµηµάτων και όλοι οι ∆ήµοι του νοµού τους µε φροντίδα του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.
6. Τα στοιχεία που περιέχει κάθε προτυπωµένο έντυπο, µετά την τηλεφωνική µετάδοση του
περιεχοµένου του στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταχωρούνται σε ειδικό πίνακα, ώστε να ελέγχεται
από τα συνεργεία υπαλλήλων σας, αν έχουν ληφθεί τα αποτελέσµατα από όλα τα εκλογικά τµήµατα
του νοµού σας.
Όµοιος πίνακας, µε τα αποτελέσµατα κατά συνδυασµούς κοµµάτων και συνασπισµούς
συνεργαζοµένων κοµµάτων καθώς και µεµονωµένων υποψηφίων, ανά εκλογικό τµήµα, της
περιφέρειάς τους, συντάσσεται και από τα αρµόδια Πρωτοδικεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 98 του π.δ. 26/2012, και θα αποσταλεί αµέσως στη ∆ιεύθυνση Εκλογών του
Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή (CD). σελίδα 5 από 8
Γ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Για την ταχύτερη συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των γενικών βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νοµού να
υπάρχουν τα παρακάτω συνεργεία υπαλλήλων :
α. Συνεργείο παραλαβής αποτελεσµάτων
Το συνεργείο αναλαµβάνει την παραλαβή και προώθηση στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη των
αποτελεσµάτων που φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νοµού µε το FAX ή µε
δηµοτικό υπάλληλο ή αστυνοµικό, που τίθεται στη διάθεση του δικαστικού αντιπροσώπου, σε
περίπτωση που το αποτέλεσµα προέρχεται από εκλογικό τµήµα της έδρας του νοµού και ακολούθως
την προώθηση των αποτελεσµάτων στο συνεργείο διακίνησης.
β. Συνεργείο διακίνησης και διόρθωσης
Το συνεργείο αναλαµβάνει τη διακίνηση των αποτελεσµάτων από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη
στα συνεργεία µετάδοσης.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία του αποτελέσµατος περιέχουν λάθη και χρειάζεται να γίνει
παραβολή µε το πρακτικό Νο2, οι υπάλληλοι αυτοί αναλαµβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους.
Οι υπάλληλοι διακίνησης είναι εφοδιασµένοι µε κατάλογο των εκλογικών τµηµάτων που έχει
αναλάβει κάθε συνεργείο µετάδοσης, ώστε να διακινεί και να παραδίδει σε αυτό σωστά τα
αποτελέσµατα που τους αφορούν.
γ. Συνεργείο µετάδοσης
Το συνεργείο αποτελείται από υπαλλήλους, οι οποίοι είναι χρεωµένοι µε 100 περίπου εκλογικά
τµήµατα ο καθένας και µεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσµατά τους. Αφού
µεταδώσουν τα αποτελέσµατα, κατόπιν τα αρχειοθετούν.
δ. Συνεργείο παραλαβής και ταξινόµησης πρακτικών Νο 2
Το συνεργείο παραλαµβάνει και ταξινοµεί το πρακτικό Νο 2 που περιέχονται στα βιβλία πράξεων
εφορευτικής επιτροπής. Συνεργάζεται δε στενά µε το συνεργείο διακίνησης.
2. Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. υπεύθυνοι για τη µεταφορά των αποτελεσµάτων.
Κάθε ∆ήµαρχος θα ορίσει υπαλλήλους του, οι οποίοι την ηµέρα των εκλογών θα τεθούν στη
διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων ως υπεύθυνοι για τη µεταφορά των αποτελεσµάτων (υπέρ
συνδυασµών και υπέρ υποψηφίων) συγκεκριµένου εκλογικού τµήµατος στον οικείο ∆ήµο / ∆ηµοτική
Ενότητα ή απευθείας στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας το νοµού. Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι
υπεύθυνοι και για τη µεταφορά στον οικείο ∆ήµο του Πρακτικού µε αριθ. 2.
Επισηµαίνεται ότι οι ορισθέντες υπάλληλοι των ∆ήµων (αγγελιαφόροι) οφείλουν να µεταφέρουν,
χωρίς καµία καθυστέρηση και µε το ταχύτερο δυνατό µέσο, τα αποτελέσµατα στο ∆ήµο / ∆ηµοτική
Ενότητα ή στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας το νοµού, αναλόγως κατά τα ανωτέρω,
προκειµένου να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων.σελίδα 6 από 8
Εναλλακτικά οι ανωτέρω υπάλληλοι µπορούν να χρησιµοποιούν FAX από το κατάστηµα ψηφοφορίας
(αν αυτό για παράδειγµα έχει οριστεί σε σχολικό συγκρότηµα) για τη µετάδοση απευθείας του
αποτελέσµατος στην Περιφερειακή Ενότητα.
Μετά τον ορισµό των αγγελιοφόρων, που θα γίνει µε τη συνεργασία Περιφερειακών Ενοτήτων
και ∆ήµων, πρέπει οι ∆ήµαρχοι να γνωστοποιήσουν τα ονόµατα και το εκλογικό τµήµα στο οποίο
διατίθεται ο καθένας υπάλληλος τους στις Περιφερειακές Ενότητες. Ακολούθως, οι Περιφερειακές
Ενότητες θα γνωστοποιήσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους µε ειδικό έγγραφο, που θα σταλεί
µαζί µε το εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τµήµα, τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών.
Όπου υπάρχει αδυναµία κάλυψης µε υπαλλήλους των ∆ήµων, πρέπει να επικοινωνήσετε µε τις
αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά τµήµατα του νοµού σας.
3. Λειτουργία καταστηµάτων ∆ήµων
Σε κάθε ∆ήµο θα υπάρχει υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη συντονιστή των υπαλλήλων για
τη µεταφορά των αποτελεσµάτων και χρέη επαφής µε την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας το
νοµού.
Τα καταστήµατα των ∆ήµων θα παραµείνουν ανοιχτά έως και την ολοκλήρωση της
µετάδοσης των αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής τους. Για τον
καλύτερο συντονισµό και έλεγχο της ροής των αποτελεσµάτων, πρέπει να ληφθεί
ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά τµήµατα να υπάρχει
τηλέφωνο, µε το οποίο να είναι δυνατή η επικοινωνία του ∆ήµου και της Περιφερειακής
Ενότητας της έδρας του νοµού µε τους δικαστικούς αντιπροσώπους, µετά το κλείσιµο
της κάλπης.
Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να ορισθεί υπάλληλος που θα απαντά στο
συγκεκριµένο τηλέφωνο, κατά τις παραπάνω ώρες, δηλαδή από το κλείσιµο της κάλπης έως
την ολοκλήρωση της µετάδοσης των αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα του
κτιρίου.
4. Συσκέψεις Περιφερειακής Ενότητας έδρας νοµού – ∆ήµων
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης για την αντιµετώπιση όλων των πιθανών
προβληµάτων, πρέπει άµεσα να γίνει σύσκεψη των Περιφερειακών Ενοτήτων µε τους ∆ήµους της
περιοχής τους.
Με την κινητοποίηση όλων των φορέων που λαµβάνουν µέρος στην εκλογική διαδικασία
επιδιώκεται η άρτια και η αποτελεσµατική διοργάνωση της όλης διαδικασίας.
5. Επικοινωνία µε τους ∆ήµους σελίδα 7 από 8
Η Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νοµού το βράδυ των εκλογών θα επικοινωνεί µε
συγκεκριµένο υπάλληλο – συντονιστή του κάθε ∆ήµου, ώστε να ενηµερώνονται και να επιλύονται
τυχόν προβλήµατα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες της έδρας κάθε νοµού, οφείλουν να παρακολουθήσουν προσωπικά, τη
συγκέντρωση και την άµεση µετάδοση των αποτελεσµάτων, τόσο από τους προέδρους των
εφορευτικών επιτροπών προς τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του νοµού, όσο και από αυτές
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, και να ενηµερώσουν τους ∆ήµους της περιφέρειάς τους σχετικά µε
τα θέµατα που τους αφορούν.
6. Μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά προτεραιότητα
Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις αµέσως µετά την εξαγωγή των
αποτελεσµάτων από τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής ευθύνης σας, αυτά µεταδίδονται στα τοπικά
τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα ενηµέρωσης, χωρίς να έχει προηγηθεί η, κατά προτεραιότητα,
µετάδοσή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 Η µετάδοση των αποτελεσµάτων που είναι αποκλειστική ευθύνη των γραφείων των
Περιφερειακών Ενοτήτων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, αποτελεί κατ’ εξοχήν
αρµοδιότητα του κεντρικού φορέα, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. ∆εν είναι, λοιπόν,
επιτρεπτό να ανακοινώνονται εκλογικά αποτελέσµατα σε τοπικά µέσα ενηµέρωσης,
συµπεριλαµβανοµένων και των ιστοχώρων που ενδεχόµενα διαθέτετε, εάν δεν έχει προηγηθεί η
µετάδοσή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 Για το λόγο αυτό, εφιστούµε και πάλι την προσοχή των αρµόδιων φορέων για την ταχύτατη
συγκέντρωση και διαβίβαση των αποτελεσµάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, απ’ όπου θα γίνεται η
πανελλαδική µετάδοσή τους για την ενηµέρωση των πολιτών όλης της χώρας.

Ειδικότερα για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες Περιφερειών και ∆ήµων και για άλλες χρήσιµες
πληροφορίες θα ακολουθήσει έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του
Υπουργείου.
∆. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Μόλις συµπληρωθεί από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του νοµού ο πίνακας
αποτελεσµάτων υπέρ συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων των γενικών βουλευτικών εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015, αντίτυπό του θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιεύθυνση
Εκλογών) σε ηλεκτρονική µορφή (CD). σελίδα 8 από 8
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα Πρωτοδικεία της χώρας, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, να αποστείλουν στο Υπουργείο
Εσωτερικών, το συντοµότερο δυνατόν, ένα αντίγραφο του συµπληρωµένου πίνακα
αποτελεσµάτων ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων που θα
συνταχθεί από αυτά καθώς και το περιεχόµενο των ίδιων πινάκων σε ηλεκτρονική µορφή (CD).
Την εγκύκλιό µας να κοινοποιήσετε σε όλες τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων
των ∆ήµων του νοµού σας για την εφαρµογή όσων διαλαµβάνονται σε αυτήν.

Συνηµµένα :
1) Κατάλογος Εφετείων
2) Κατάλογος Περιφερειακών Ενοτήτων
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ.κ. Προέδρους Εφετών
 (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας νοµών)
2. κ. κ. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
 (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας νοµών)
3. κ.κ. Γεν. Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
4. κ. κ. Περιφερειάρχες
5. Περιφέρεια Αττικής – ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού
6. κ. κ. Αντιπερειφερειάρχες-Περ. Ενότητας έδρας νοµών
7. κ. κ. ∆ηµάρχους
 (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας νοµών)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
5. Γεν. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ’ Εκλογών
6. Γεν. ∆/νση Οικον. Υπηρεσιών κ’ ∆ιοικ. Υποστήριξης
7. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
8. ∆ιεύθυνση Οικονοµικού
9. ∆ιεύθυνση Εκλογών
10. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail
1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143
210-6404146
210-6404544
210-6404644
K. Λουκάρεως 14
Τ.Κ. 115 22 Αθήνα
grammateia@efeteioathinon.gr
info@efeteioathinon.gr
Πρωτοδικείο Αθηνών 210-8841617
618 και 619
210-8827605
210-8843018
210-8843131
210-8843126 (εφο- ρευτικές επιτροπές)
210-8212918
210-8841619
Πρ. Σχ. Ευελπίδων
Τ.Κ. 113 62 Αθήνα
GPEvelp@protodikeio-ath.gr
2. Εύβοιας
(έδρα Χαλκίδα)
22210 37150-2 22210 37161 Ελ. Βενιζέλου 2
Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα
Efetio.evias@gmail.com
Πρωτοδικείο Χαλκίδας 22210-25195 22210-88873 Ελ. Βενιζέλου 5
Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα
protchal@hotmail.gr
3 Λαµίας (έδρα) 22310-46684
22310-46090
22310-46170
22310-46358 Γ. Γεννηµατά 3
Τ.Κ. 351 00 Λαµία
efeteiolamias@hotmail.gr
Πρωτοδικείο Λαµίας 22310-23353
22310-47493
22310-23353
22310-47493
Καποδιστρίου 10
Τ.Κ. 351 00 Λαµία
protod.lamias@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Άµφισσας 22650-28666
2265351800
22650–72689
22650-22588
Λ. Σαλώνων 18
Τ.Κ. 331 00 Άµφισσα
protodikeioamfissas@gmail.com
Πρωτοδικείο Ευρυτανίας 22370-22719
22370-22319
22370-22319 Ζ. Παπαντωνίου 5
Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι
protodev@otenet.gr
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς 22610-29438
22610-28674
22610-20429 Σπυροπούλου 6
Τ.Κ. 321 00 Λιβαδειά
protodikeiolivadeias@hotmail.com
protodikeiolivadeias@yahoo.com
4. Πειραιώς (έδρα) 210-4520864
210-4582122
210-4518848
210-4515433
Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος
Τ.Κ. 181 35 Πειραιάς
Logistirtpeiraia701@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Πειραιώς 210-4520210
210-4582118-9
210-4582106
210- 4520210
210-4186106
Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος
Τ.Κ. 185 35 Πειραιάς
off628@3045.syzefxis.gov.gr
admins@protodikeio-peir.gr
5. Ναυπλίου (έδρα) 27520-70404
27520-70402
27520-70406
27520-26577 Πλ. Νικηταρά
Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο
efet_naf@otenet.gr
Πρωτοδικείο Ναυπλίου 27520-70422-3
27520-70424
27520-21939 Πλ. Νικηταρά
Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο
ypoy81@otenet.gr
Πρωτοδικείο Κορίνθου 27410-41007
27410-41124
27410-41143 Κολοκοτρώνη 27
Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος
protkor@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Τριπόλεως 2710- 233453
2710-222296
2710-233648
2710-242954
2710-222568
Π. Άρεως 2
Τ.Κ. 221 00 Τρίπολη
prwttrip@otenet.gr
Πρωτοδικείο Σπάρτης 27310-93902
27310-93900
27310-93921 Λυκούργου 176-180 & Άγιδος
Τ.Κ. 231 00 Σπάρτη
protspartis@gmail.comΑ/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail
6. Πατρών (έδρα) 2610-324808
2610-324328
2610-340203 ∆. Γούναρη 30
Τ.Κ. 226 21 Πάτρα
efetpatras@gmail.com
Πρωτοδικείο Πάτρας 2610-314490
2610-322238
2610-320436
2610-318296 ∆. Γούναρη 30
Τ.Κ. 262 21 Πάτρα
ProtodikeioPatron@otenet.gr
Πρωτοδικείο Ηλείας (Πύργου) 26210-22570
26210-22119
26210-32232 28ης Οκτωβρίου 19
Τ.Κ. 271 00 Πύργος
proilias@otenet.gr
Πρωτοδικείο Ζακύνθου 26950-42896
26950-42527
26950-42896 Γ. Τερτσέτη 2
Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος
protodzak@hotmail.gr
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 26710-25956
26710-22320
26710-23040 ∆ικαστικό Μέγαρο
Τ.Κ. 281 00 Αργοστόλι
protokef@otenet.gr
7. ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
(έδρα Αγρίνιο)
26410-60760-1
26410-60758
26410-60759
26410-60759 Τερτσέτη & Πολυζωίδη
Τ.Κ. 301 00 Αγρίνιο
ef.dytster@gmail.com
Πρωτοδικείο Λευκάδος 26450-21442
26450-22396
26450-22396 8ης Μεραρχίας
Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα
prwtodikeiolefkadas@gmail.com
Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 26310-28181
26310-22368
26310-28181 Χαρ. Τρικούπη 34
Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι
protmes@yahoo.gr
protmes@otenet.gr
8. Κέρκυρας (έδρα) 26610-98881
26610-98888
26610-98890
26610-98880 Τέρµα Κολοκοτρώνη
Τ.Κ. 491 00 Κέρκυρα
efeteioker@gmail.com
Πρωτοδικείο Κερκύρας 26610-98832
26610-98820
26610-98831
26610-98833
26610-98822
∆ικαστικό Μέγαρο
Τ.Κ. 491 00 Κέρκυρα
protkerk@otenet.gr
Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας 26650-22190
26650-22331
26650-22190 Νέο Λιµάνι - Λαδοχώρι
Τ.Κ. 461 00 Ηγουµενίτσα
pro_thes@otenet.gr
9. Ιωαννίνων (έδρα) 26510-88910
26510-88911
26510-25294 ∆ικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων
∆ωδώνης 1
Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα
efipirus@otenet.gr
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 26510-88822
26510-83670
26510-25487 ∆ικαστικό Μέγαρο
Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα
protodikeio@protodikioan.ondsl.gr
Πρωτοδικείο Πρεβέζης
26820-22327
26820-22328
26820-28985 Ελ. Βενιζέλου 1
Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα
prot.prevezas@otenet.gr
Πρωτοδικείο Άρτας 26810-27741
26810-79763
26810-27728
26810-79904
26810-27728
Πρωτοδικείο Άρτας
Θέση Μύλοι
Τ.Κ. 471 00 Άρτα
protodikeioartas@hotmail.comΑ/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail
10. Λάρισας (έδρα) 2410-535916 2410-252009 ∆ικαστικό Μέγαρο
Τ.Κ. 411 10 Λάρισα
efetiolar@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Λαρίσης 2410-535136
2410-536662
2410-536662 Μ. Αλεξάνδρου & Κούµα
∆ικαστικό Μέγαρο
Τ.Κ. 411 10 Λάρισα
protodikio.larisa@gmail.com
Πρωτοδικείο Τρικάλων 24310-46733
24310-46748
24310-46736
24310-46724
∆ικαστικό Μέγαρο
Γ.Ολυµπίου2&Χατζηγάκη
Τ.Κ. 421 00 Τρίκαλα
protrikgram@gmail.com
Πρωτοδικείο Βόλου 24210-23634
24210-34859
24210-23632 Ελ. Βενιζέλου 39
Τ.Κ. 380 01 Βόλος
volospro@otenet.gr
Πρωτοδικείο Καρδίτσας 24410-21563
24410-21573
24410-21573
24410-77298
Πλατεία ∆ικαστηρίων
Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα
protodikeiokard@yahoo.gr
11. Θεσσαλονίκης (έδρα) 2310-507321
2310-507359
2310-541848 26ης Οκτωβρίου 1-3
Τ.Κ. 546 26 Θεσ/νίκη
efethes@otenet.gr
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2310-507235
2310-507237
2310-548020 26ης Οκτωβρίου 3-5
Τ.Κ. 546 26 Θεσ/νίκη
grammateia.protodikeiothes@n3.syzef
xis.gov.gr
Πρωτοδικείο Κατερίνης 23510-59301
23510-59302-3
23510-59300 Φλέµιγκ 2
Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη
protod@otenet.gr
Πρωτοδικείο Σερρών 23210-90200-208
23210-90201
23210-90277 Κ. Καραµανλή 53
Τ.Κ. 621 00 Σέρρες
protodikeio.serron@gmail.com
Πρωτοδικείο Βέροιας 23310-32807
23310-32805
23310-32720 1ο χλµ. Επ.οδού Βέροιας – Αγ. Βαρβάρας
Τ.Κ. 591 00 Βέροια
protover@otenet.gr
Πρωτοδικείο Έδεσσας 23810-24790
23810-24789
23810-28038 Βέροιας 2
Τ.Κ. 582 00 Έδεσσα
proted@hotmail.gr
Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 23710-29205
23710-29201
23710-29238 Οδός ∆ικαιοσύνης
Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος
Χαλκιδικής
protodikeio@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Κιλκίς 23410-20122
23410-24776
23410-20122 Επτανήσou 1
Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς
protkilkis@hotmail.com
12. Αιγαίου
(έδρα Ερµούπολη Σύρου)
22810-88045
22810-82591
22810-87200
22810-83284 Πλ. Μιαούλη
Τ.Κ. 841 00 Ερµούπολη-Σύρος
efeteioaigaiou@gmail.com
Πρωτοδικείο Σύρου
22810-84330
22810-82393
22810-82479 Πλατεία Μιαούλη
Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ
protodikeiosyrou@gmail.com
Πρωτοδικείο Σάµου 22730- 21027 22730-28305 Πλ. Αγίου Νικολάου
Τ.Κ. 831 00 Σάµος
protodikeiosamou@gmail.com Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail
13. Βορείου Αιγαίου
(έδρα Μυτιλήνη)
22510-34224-5
22510-34211
22510-34214 Μικράς Ασίας 2
Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
efeteionorthaegean@gmail.com
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 22510-22518
22510-27128
22510-20931 Μικράς Ασίας 5
Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
protodikeiomitilinis@gmail.com
Πρωτοδικείο Χίου 22710-23601
22710-44242
22710-23701 Λ. Αιγαίου & Παράσχου
Τ.Κ. 821 00 Χίος
protodikeioxios@gmail.com
14. Ανατολικής Κρήτης
(έδρα Ηράκλειο)
2810-247800-1
2810-247810
2810-247836 Πλατεία ∆ασκαλογιάννη
Τ.Κ. 712 01 Ηράκλειο
efetioak@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Ηρακλείου
2810-306662
2810-306650
2810-306648
2810-306662
Λ. ∆ικαιοσύνης 8
Τ.Κ. 712 01 Ηράκλειο
ypoy29@otenet.gr
boyleymata.hr@hotmail.gr
Πρωτοδικείο Νεάπολης Λασιθίου 28410-32411
28410-32415
28410-31911
28410-32410 Πλ. ∆ικαστηρίων
Τ.Κ. 724 00 Νεάπολη Λασιθίου
protlas@yahoo.gr
15. Κρήτης
(έδρα Χανιά)
28210- 29153
28210-29166-9
28210-29171-3
28210-29176-7
28210-29174
28210-29155
Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 731 00 Χανιά
efekriti@otenet.gr
Πρωτοδικείο Χανίων 28210-44349
28210-52632
28210- 44349 Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 731 00 Χανιά
protodikiochanion@gmail.com
Πρωτοδικείο Ρεθύµνης 28310-22209
28310-22201
28310-22209 ∆ικαστικό Μέγαρο
Τ.Κ. 741 00 Ρέθυµνο
protreth@otenet.gr
16. Θράκης
(έδρα Κοµοτηνή)
25310-60400 25310-60431
25310-60430
Χαρ. Τρικούπη 32
Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή
ypoy83@otenet.gr
Πρωτοδικείο Ροδόπης
25310-60477
25310-60475
25310-60626
25310-60502
Χαρ. Τρικούπη 32
Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή
protodrodop@gmail.com
Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 25510-28056
25510-26291
25510-26291 Λεωφ. Αλεξάνδρου 46
Τ.Κ. T.K. 681 00 Αλεξ/πολη
protodikioalex@hotmail.gr
Πρωτοδικείο ∆ράµας 25210-22480
25210-21721
25210-22470
25210-21100 Πλ. ∆ικαστηρίων
Τ.Κ. 661 00 ∆ράµα
prwdodikeiodramas@hotmail.com
Πρωτοδικείο Καβάλας 2510-834122
2510-227531
2510-223401 Τενέδου & Τρίτωνος
Τ.Κ. 654 04 Καβάλα
protodkavalas@gmail.com
Πρωτοδικείο Ξάνθης 25410-25319 25410-62670 Μιχ. Βόγδου 1
Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη
protxan@otenet.gr
17. ∆ωδεκανήσου
(έδρα Ρόδος)
22410-21591
22410-22243
22410-22245
22410-77915
22410-28906 ∆ικαστικό Μέγαρο Ρόδου
Πλ. 7ης Μαρτίου
Τ.Κ. 851 00 Ρόδος
efeteiododekanisou@hotmail.gr
Πρωτοδικείο Ρόδου 22410-27726 22410-73510 Πλ. Ελευθερίας
Τ.Κ. 851 00 Ρόδος
protrod@otenet.gr Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail
18. ∆υτ. Μακεδονίας
(έδρα Κοζάνη)
24610-23863
24610-36293
24610-23863 ∆ηµοκρατίας 25
Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
efdytmak@otenet.gr
Πρωτοδικείο Κοζάνης 24610-22741 24610-22741 ∆ηµοκρατίας 25
Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
protkoz@otenet.gr
oyipkw@otenet.gr
Πρωτοδικείο Γρεβενών 24620-22994
24620-22456
24620-84389 ∆ικαστικό Μέγαρο
Γ. Μπουσίου 3
Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά
protgrev@yahoo.com
Πρωτοδικείο Καστοριάς 24670-22658
24670-22661
24670-22658
24670-22661
Πλατεία ∆αβάκη 1
Τ.Κ. 521 00 Καστοριά
athanasiadis28@gmail.com
Πρωτοδικείο Φλώρινας 23850-22287
23850-22656
23850-28818
23850-26546 Μεγ. Αλεξάνδρου 113
Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα
protflor@hotmail.gr
19. Καλαµάτας
(έδρα Καλαµάτα)
27210-97653
27210-97254
27210-88500
27210-95671
∆ικ. Μέγαρο
Τ.Κ. 241 00 Καλαµάτα
efeteiokalamatas@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Καλαµάτας 27210-94136
27210-94156
27210-23082 ∆ικαστικό Μέγαρο
Ψαρών 13
Τ.Κ.241 00 Καλαµάτα
protkalamatas@gmail.com∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(έδρας Νοµού - αρµόδιες
για τη διενέργεια των
εκλογών) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
e-mail
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ηµοκρατίας 1
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
25313 50118
2531350106
2531350163
2531350166
2531350130
2531350180
2531350200
2531350195
lia@pamth.gov.gr
gramat@pamth.gov.gr
nitsa@pamth.gov.gr
ΕΒΡΟΥ
Καραολή - ∆ηµητρίου 40
Τ.Κ. 681 00
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
25513 50470
25513 50484
25513 50516
25510 87371
25510 87370
25513 50417
arvanta@pamth.gov.gr
ekloges.evrou@pamth.gov.gr
bamidou@pamth.gov.gr
∆ΡΑΜΑΣ
1ης Ιουλίου 1
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 661 00 ∆ΡΑΜΑ
25213 51310
25213 51305
25213 51350
25213 51375
25210 62249
trantoua@pamth.gov.gr
zaggilad@pamth.gov.gr
konstantinidiss@pamth.gov.gr
1.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ 25213 51350 25210 62249
ΚΑΒΑΛΑΣ
Εθν. Αντιστάσεως 20
Τ.Κ. 651 10 ΚΑΒΑΛΑ 2513 503232-3 2510 834369 2510 291287 ddy.kavalas@pamth.gov.gr lioliosath@pamth.gov.gr
ΞΑΝΘΗΣ
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 671 00 ΞΑΝΘΗ
25413 50157
25413 50220
25413 50155 25410-78930
dioik.oikon.xanthi@pamth.gov.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ. 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2313 319917
2313 319718
2313319740
2310 423955
2313 319837
g.eklogon1@pkm.gov.gr
L.Mavropoulos@pkm.gov.gr
C.Chariskou@pkm.gov.gr
ΗΜΑΘΙΑΣ
Μητροπόλεως 44 Τ.Κ.
591 00 ΒΕΡΟΙΑ
23313 50171
23313 50122
23313 50167
23313 50116 23310 26308
tzimogianni.s@imathia.pkm.gov.gr
ddioik@imathia.pkm.gov.gr
ΚΙΛΚΙΣ
Ανδρέα Παπανδρέου 3
Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
23413 50132
23413 50172
2341350185 23410 77179
an.dimitriadou@kilkis.gr
mi.goudenoudis@kilkis.gr
ch.topalidis@kilkis.gr
ΠΕΛΛΑΣ
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 582 00 Ε∆ΕΣΣΑ
23813 51240
23813 51211
23813 51258
23813 51288
fdogramatzi@1177.syzefxis.gov.gr
kkiriakopoulou@1177.syzefxis.gov.gr
ΠΙΕΡΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου 40
Τ.Κ. 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2351 351240
23513 51220 23513 51241
diokitikon@pieria.pkm.gov.gr
v.koutloubasi@pieria.pkm.gov.gr
1.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
2.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ Τ.Κ. 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 23513 51220 23513 51241 v.koutloubasi@pieria.pkm.gov.gr
ΣΕΡΡΩΝ
Μεραρχίας 36 ∆ιοικητήριο
T.Κ. 621 00 ΣΕΡΡΕΣ
2321350331
23213 50325
23213 50320
23210 29140
23210 29147
koukouzelis@serres.pkm.gov.gr
katsikari@serres.pkm.gov.gr
gouvedari@serres.pkm.gov.grΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(έδρας Νοµού - αρµόδιες
για τη διενέργεια των
εκλογών) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
e-mail
23713 51304
srokanas@halkidiki.gov.gr
od14@halkidiki.gov.gr
23713 51302
2371351262
ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ιοικητήριο ∆ηµοκρατίας 27
Τ.Κ. 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
 24613 53298
24613 51464
2461351145
24610 47210
24610 47208
info@kozani.pdm.gov.gr
d.dioikisis@pdm.gov.gr
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
∆ιοικητήριο
Κ. Ταλιαδούρης
Τ.Κ. 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ
24623 53188
24623 53192
24623 53194
24623 53187
24623 53189
24623 53201
g.piperias@grevena.pdm.gov.gr
s.klapani@grevena.pdm.gov.gr
d.zolotas@grevena.pdm.gov.gr
a.tsialta@grevena.pdm.gov.gr
24673 50287
nakastor@otenet.gr
3.∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ιοικητήριο Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 2371351292
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 15
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
24673 50287
24673 50298
24673 50270
24673 50288
24673 50356
24670 22513
nakastor@otenet.gr
d.do@Kastoria.pdm.gov.gr
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ιοικητήριο Πτολεµαίων 1
Τ.Κ. 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
23853 50430
23853 50427
23853 50433
23853 50431
23853 50426
d.do@florina.pdm.gov.gr
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ιοικητήριο
Πλ. Πύρρου 1
Τ.Κ. 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2651364233
2651364239
26510 28556
2651077637
e.siozou@php.gov.gr
d.gkatses@php.gov.gr
I.melissova@php.gov.gr
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
∆ιοικητήριο
Π. Τσαλδάρη 18
Τ.Κ. 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
2665360112
2665360119
2665360118
2665360121
2665360111
2665025032
p.mokou@php.gov.gr
e.stefos@php.gov.gr
a.bezas@php.gov.gr
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
∆ιοικητήριο
Σπηλιάδου 8
Τ.Κ. 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
26823 60270
26823 60275
2682360292
2682360290
26820 27195
2682060215
a.charmanta@php.gov.gr
s.konstantinidou@php.gov.gr
a.kalogiros@php.gov.gr
2.ΗΠΕΙΡΟΥ -
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
4.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ Τ.Κ. 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ 2682360290 2682060215ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(έδρας Νοµού - αρµόδιες
για τη διενέργεια των
εκλογών) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
e-mail
ΑΡΤΑΣ
∆ιοικητήριο
Πλ. Εθν. Αντιστάσεως
Τ.Κ. 471 00 ΑΡΤΑ
26813 61038
26813 61036
26813 61050
2681361051
26810 72285
2681075855
k.kontea@peartas.gov.gr
ddy@peartas.gov.gr
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σαµαρά 13
Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
26613 62300-1
26613 62287
2661362170
26610-49886
26610 32525
mlouvrou@kerkyra.gr
tm_grammatias@pin.gov.gr
antipin.ker@pin.gov.gr
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
26953 60325-6
26953 60323-4
26950 45333
26950 26546
theodosi@pin.gov.gr
elisavet.grampsa@pin.gov.gr
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26713 60546
26713 60541
2671360545 26710 28078
aladou@kefalonia.eu
mklaoudatos@kefalonia.eu
mlimantz@kefalonia.eu
5.ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τ.Κ. 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2671360545 26710 28078 mlimantz@kefalonia.eu
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ιοικητήριο
A. Τζεβελέκη & Υποσµηναγού
Α. Κατωπόδη Τ.Κ.
311 00 ΛΕΥΚΑ∆Α
26453 60710-2
26453 60714
26453 60790
26453 60794
26450 21705
26450 29532
2645360795
2645360725
dioikitiko.lefkada@pin.gov.gr
antipin.lef@pin.gov.gr
tfetsis@pin.gov.gr
ΑΧΑΙΑΣ
Πανεπιστηµίου 254 (κτίριο Β)
Τ.Κ. 261 10 ΠΑΤΡΑ
2613613421-4
2613613114-422
2610 490150
2610 490153
dd@pde.gov.gr
26313 61102 tpm3@aitnia.pde.gov.gr
26313 61215 tpm2@aitnia.pde.gov.gr
26313 61211
ΗΛΕΙΑΣ
Μανωλοπούλου 31 ∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 271 00 ΠΥΡΓΟΣ
26213 60357
26213 60358
26213 60355
26213 60353
26213 60368
ddo@ilia.pde.gov.gr
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Πλ. Εθν. Μακαρίου
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
2713 601131
2713 601134
2713 601149
2713 601174
2713 601175
politis@arcadia.gr
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
Πάρ. Oδος Νέας Κίου -
Ναυπλίου
Τ.Κ. 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
2752 360351
2752 360352
2752021684
2752097597
mpazou@argolida.gr
27413 60655
2741360759
promith@perkorinthias.gr
n.tsiolakis@perkorinthias.gr
3.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ -
ΙΟΝΙΟΥ
6.∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
2631055117
2631361667
∆ιοικητήριο
Ι.Π.Μεσολογγίου
Τ.Κ. 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κροκιδά 2
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2741360759
27413 60640
27413 60639
2471360629
2741360755
2741360770
27413606990
n.tsiolakis@perkorinthias.gr
a.panagopoulos@perkorinthias.gr
d.oikonomou@perkorinthias.gr
m.adam@perkorinthias.gr
7.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(έδρας Νοµού - αρµόδιες
για τη διενέργεια των
εκλογών) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
e-mail
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2ο χλµ. E.O. Σπάρτης-Γυθείου
Τ.Κ. 231 00 ΣΠΑΡΤΗ
27310 22331
2731363188 27310 26214
e.arahoviti@lakonia.gr
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ψαρών 15 ∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
27213 61403
27213 61407
2721361426
2721361450 27210 24201
programatismos@na-messinias.gr
ftsapoga@na-messinias.gr
pskiadopoulos@na-messinias.gr
grammateia@na-messinias.gr
pdragona@na-messinias.gr
f.alata@thessaly.gov.gr
dioik@thessaly.gov.gr
dioik.oikonom.kard@thessaly.gov.gr
ΛΑΡΙΣΑΣ 2413 506459-62 2410 251909
Κουµουνδούρου &
Παπαναστασίου
Τ.Κ. 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
24413 50145 24410 79413 dioik.oikonom.kard@thessaly.gov.gr
24413 50102-3 24410 24294 s.papamoustos@thessaly.gov.gr
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ
24213 52567
24213 52537 24210 75300
dioik.oikonom.magn@thessaly.gov.gr
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Β. Τσιτσάνη 31
Τ.Κ. 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
24313 51419
24313 51430
24313 51433
24310 77394
24310 46143
dioik.oikonom.trik@thessaly.gov.gr
f.koukos@thessaly.gov.gr
v.theodorakis@thessaly.gov.gr
Τα.Κ. 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
22313 53339 22310 52034 f.sfika@pste.gov.gr
2231353351 fotis.papaefstathiou@pste.gov.gr
22313 53324
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Φίλωνος 35 - 39
Τ.Κ. 321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
22613 50274-5
22613 50260
22613 50265
22613-50267
tmprosopikou@viotia.gr
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Γιδογιάννου 31
Τ.Κ. 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
22653 50513
2265350655
2265350518
22653 50512
2265028738
a.megkou@fokida.gr
v.salamouras@fokida.gr
ΕΥΒΟΙΑΣ
Λ. Χαϊνα 93
Τ.Κ. 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α
22213 53794
22213 53690
22213 53742
22213 53536
22210 36075
22210 36055
22210 28600
eantoniou@evia.pste.gov.gr
dparaskevopoulou@evia.pste.gov.gr
grgrammo@evia.pste.gov.gr
8.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Πλ. Ελευθερίας 3 Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ
Κουµουνδούρου 29
Τ.Κ. 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ 22213 53536 22210 28600 grgrammo@evia.pste.gov.gr ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(έδρας Νοµού - αρµόδιες
για τη διενέργεια των
εκλογών) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
e-mail
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Γ. Καραϊσκάκη 1 ∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
22373 50712
22373 50729
2237080212
22370 80212
22373 50729
ekloges@evr.pste.gov.gr
i.paroutsas@evr.pste.gov.gr
213 2065061
2132065067
ΛΕΣΒΟΥ
Ανδροµέδας 16
Τ.Κ. 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
2251353600
2251353622
2251353621
22510 47435
22510 46658
dioikisi@pvaigaiou.gov.gr
p.thalassa@pvaigaiou.gov.gr
∆ερβενακίων & Αλέξη Αλέξη 22733 50421 m.michailidou@samos.pvaigaiou.gov.gr a.valamontis@samos.pvaigaiou.gov.gr
213 2065491
5.ΑΤΤΙΚΗΣ 10.ΑΤΤΙΚΗΣ
11.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
210 6984182
210 6981989
ΑΡΜΟ∆ΙA ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝEΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤO NOMO ΑΤΤΙΚΗΣ Στον πίνακα αναγράφονται τηλέφωνα και fax της Περιφέρειας
Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ prosna@patt.gov.gr
ΣΑΜΟΥ Τ.Κ. 831 00 ΣΑΜΟΣ 22733 50425 2273350415 a.valamontis@samos.pvaigaiou.gov.gr
22713 50504
2271350515
2271050510
2271350511 22710 50552
d.dioikitikou@chios.pvaigaiou.gov.gr
22710 44846 d.voukounas@chios.pvaigaiou.gov.gr
ΣΥΡΟΥ
Πλ. Τσιροπινα
Τ.Κ. 841 00 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΣ
22813 61530-1
22813 61509
22813 61533
22810 83542
22810 82636
22810 82376
dd@1730.syzefxis.gov.gr
gendief@1730.syzefxis.gov.gr
ΡΟ∆ΟΥ
Πλ. Ελευθεριας 1
Τ.Κ. 851 00 ΡΟ∆ΟΣ
22413 60518-19
22413 60521
22413 60528
22413 60543
22410 74333
2241360638
di.dioikdod@pnai.gov.gr
a.panousopoulou@rho.pnai.gov.gr
a.papaioannou@rho.pnai.gov.gr
diakantoni@rho.pnai.gov.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2813 400358
2813 400364
2813400362
2813400361
2813400253
2810 342587
2810342588
2813400362
eleftheriou@crete.gov.gr
diikisi@crete.gov.gr
v.gavrilou@crete.gov.gr
pkouri@crete.gov.gr
marpap@crete.gov.gr
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τέρµα Πολυτεχνείου
Τ.Κ. 721 00
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28413 40347
28413 40342
28413 40334
2841340345 28410 22001
mprokoun@crete.gov.gr
atsalakikal@crete.gov.gr
voulgari@crete.gov.gr
ksm@crete.gov.gr
12.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
11.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6.ΑΙΓΑΙΟΥ ( Ε∆ΡΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο
ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΧΙΟΥ Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 821 00 ΧΙΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2841340345 28410 22001 ksm@crete.gov.grΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(έδρας Νοµού - αρµόδιες
για τη διενέργεια των
εκλογών) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
e-mail
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ.
741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
2831 340740
28313 40800
2831340735
2831340722
2831340728
2831340733
28310 58532
2831340748
mavas@crete.gov.gr
moutsiou@crete.gov.gr
vastavrou@crete.gov.gr
ΧΑΝΙΩΝ
Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 73134 ΧΑΝΙΑ
2821340110
28213 40141
2821340101
2821340283
2821340186
2821340162
2821340148
28213 40205
28210 40803
saridakis@crete.gov.gr
kounalaki@crete.gov.gr
sofoulaki@crete.gov.gr
petraki@crete.gov.gr

Σχόλια