ΚΥΑ 824/13.1.2015 για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Οδηγίες - Παραδείγματα Συμπλήρωσης

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα,  15  Ιανουαρίου   2015         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                              Αριθμ. πρωτ. 1620
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.
ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
                                        
                          ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31                                       
Ταχ. Κώδικας: 101 83                                                       
Πληροφορίες:  M. Τζιβάκη                                                  
Τηλέφωνο: 2131361673


ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή απόφαση 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των  Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους».

Α. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ οι δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε τοπικό υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς το αργότερο μέχρι και την 30η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ώστε να εισπράξουν την αμοιβή τους. Πέραν της ημερομηνίας αυτής η Τράπεζα δεν θα έχει δυνατότητα πληρωμής και η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για την είσπραξη των αποζημιώσεων από την Τράπεζα Πειραιώς, οι δικαιούχοι  απαιτείται να επιδείξουν το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και να καταθέσουν στην Τράπεζα :
α) Πρωτότυπο  έγγραφο του διορισμού τους, κρατώντας οι δικαιούχοι  αντίγραφο αυτού,
β)  Πρωτότυπη διατακτική (ήτοι πρωτότυπο  έγγραφο αρμόδιας Εισαγγελίας), από την οποία θα προκύπτει και το ύψος της δικαιούμενης αποζημίωσης (συνολική ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά).
γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου (ΑΦΜ), το οποίο θα αναγράφεται στην ως άνω (β) διατακτική. Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. δεν αναγράφεται στην διατακτική, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου εγγράφου αρμόδιας δημόσιας αρχής, το οποίο να πιστοποιεί αυτόν.

Σε περίπτωση μη υπαρκτού Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση. Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή της διατακτικής, από την οικεία εισαγγελία, οφείλουν να ελέγχουν την ορθότητα του αναγραφόμενου σε αυτήν Α.Φ.Μ..

Σε περίπτωση κατάθεσης μη πρωτότυπων εγγράφων διορισμού και διατακτικής πληρωμής (ακόμα και επικυρωμένων αντιγράφων), η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση.

Β. Αρμόδια υπηρεσία για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αντιπροσώπους της  δικαστικής αρχής, που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους και δεν δικαιούνται προκαταβολή, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.& Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.).

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η κατά περίπτωση, συμπλήρωση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και η αποστολή των συμπληρωμένων παραρτημάτων μέσω των πρωτοδικείων/εφετείων και των εφόρων στη Γ.Γ.Π.Σ.& Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ..
         
Με το παρόν έγγραφο παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης των παραρτημάτων καθώς και παραδείγματα συμπλήρωσής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν σχετικές πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης στο site του Υπουργείο Εσωτερικών www.ypes.gr καθώς και στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr καθώς και στα τηλέφωνα: Α. Κεφάλα 213131664, Π. Καστανά 2131361654, Μ.Τζιβάκη 2131361673 και Ε. Κάβουρα 2131361670.
                                                         
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. κ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών & Δ.Υ.
4. κ. Γεν. Δ/ντή Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης και Εκλογών
5. Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (σε 5 αντίγραφα)
6. Διεύθυνση Εκλογών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ


α. Παράρτημα Ι
1. Το έντυπο του Παραρτήματος Ι συμπληρώνεται από  τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίστηκε τακτικός).
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που προπληρώθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης του Παραρτήματος Ι αναγράφοντας ΜΟΝΟ τα στοιχεία του γραμματέα εφορευτικής επιτροπής και του διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί.
3. Το πεδίο Αριθμός εκλογικής περιφέρειας συμπληρώνεται σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες κωδικών της ΚΥΑ 824/13.11.2015 (ΦΕΚ Β΄ 824). Σημειώνουμε ότι :Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε κοινά εκλογικά τμήματα χρησιμοποιούν μόνο τους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ Α ενώ οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών χρησιμοποιούν μόνο τους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ Β και συμπληρώνουν τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στον τόπο όπου ασκούν τα καθήκοντά τους (π.χ. εάν είναι σε αμιγές τμήμα ετεροδημοτών στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με εκλογείς προερχόμενους από την εκλογική περιφέρεια Αχαΐας, συμπληρώνουν τον αριθμό 923.)
Προκειμένου για την αποφυγή λαθών σας γνωρίζουμε ότι στο διοριστήριο του Άρειου Πάγου  αναγράφεται η εκλογική περιφέρεια που είστε διορισμένοι.
4. Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο που συμπληρώνεται στη στήλη (4)
5. Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο στον εκπρόσωπο του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Εφετείο μαζί με τον σάκο των ψηφοδελτίων και το  λοιπό εκλογικό υλικό. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο προσωπικό αρχείο του δικαστικού αντιπροσώπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: και τα δύο αντίτυπα πρέπει να σφραγιστούν από τον αρμόδιο στο Πρωτοδικείο.β. Παράρτημα ΙI
1. Το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ  συμπληρώνεται από  τους εφόρους/αναπληρωτές εφόρους/αναπληρωτές δικαστικούς αντιπρόσωπους οι οποίοι δεν έχουν προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.
2. Στην περίπτωση που αναπληρωτής αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διοριστεί και εκτελέσει καθήκοντα τακτικού αντιπρόσωπου δεν συμπληρώνει την αίτηση του Παραρτήματος ΙΙ. Συμπληρώνει αποκλειστικά και μόνο το έντυπο του παραρτήματος Ι
3. Ο αναπληρωτής έφορος που θα εκτελέσει καθήκοντα τακτικού εφόρου συμπληρώνει το έντυπο του παραρτήματος ΙΙ με κωδικό αρμοδιότητας: 1 του εφόρου
4. Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο που συμπληρώνεται στη στήλη (4)
2. Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται από το δικαιούχο στον οικείο έφορο μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2015. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο προσωπικό αρχείο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: και τα δύο αντίτυπα πρέπει να σφραγιστούν από τον οικείο έφορο
γ) Παράρτημα ΙII
1. Το έντυπο της αίτησης του παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρώνεται αποκλειστικά  από τον έφορο.
2. Η συμπλήρωση του εντύπου αφορά στις περιπτώσεις που ο έφορος  κρίνει ότι ο αναπληρωτής έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος (οι οποίοι δεν έχουν προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς) που εκτέλεσε μερικώς τα καθήκοντά του, δικαιούται μέρος της αποζημίωσης
3. Σε περίπτωση αναπλήρωσης εφόρου, τότε ο αναπληρωτής έφορος, που ορίστηκε και άσκησε καθήκοντα τακτικού, δύναται να συμπεριλάβει στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ τον τακτικό έφορο που δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του.
4. Σε περίπτωση που ο έφορος κρίνει ότι δικαστικοί αντιπρόσωποι διορισμένοι σε ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ που εκτέλεσαν μερικώς τα καθήκοντά τους δικαιούνται μέρος της αποζημίωσης τότε απαιτείται σύνταξη ξεχωριστού Παραρτήματος ΙΙΙ με συμπλήρωση του πεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ Β’ «ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ»  της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24).
5. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου εφόρου που εμπίπτουν στα προηγούμενα εδάφια το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρώνεται με την λέξη «ΟΥΔΕΝ» και αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ..
6. Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο που συμπληρώνεται στη στήλη (4).
7. Η στήλη (6) συμπληρώνεται με το εκλογικό τμήμα στο οποίο εκπλήρωσε μερικώς τα καθήκοντα του ο δικαιούχος και αφορά μόνο σε δικαστικούς αντιπροσώπους
8. Στη στήλη (7) του παραρτήματος ο έφορος συμπληρώνει τον αριθμό των ημερών αποζημίωσης, που κατά την κρίση του εφόρου δικαιούνται να λάβουν οι δικαιούχοι και θα αντιστοιχούν στις ημέρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι ημέρες αποζημίωσης ανά δικαιούχο, όπως θα συμπληρωθούν στο έντυπο ΙΙΙ, δεν θα υπερβαίνουν τις ορισθείσες, κατά περίπτωση, ημέρες αποζημίωσης του άρθρου 3 της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ


1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

α)  Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης και διορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ Θεσσαλονίκης στο 746o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ και εκτέλεσε τα καθήκοντά του με γραμματέα την κα Ελένη Ζαχαριάδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ            που συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής (που παραδίδει τον εκλογικό σάκο)
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός:                    
 23
Ονομασία:
Α’ Θεσσαλονίκης
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αριθμός:                   
 746
Ονομασία:
ΔΗΜΟΣ NEΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
25.01.2015

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
2 =Δικαστικός Αντιπρόσωπος
3 = Γραμματέας
4 = Διερμηνέας

ΑΦΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
090052478
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6974852841
2
3
070044532
ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6932252124
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


Ο Δηλών
Αντιπρόσωπος Δικαστικής ΑρχήςΟ παραλαβών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
β)  Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης και διορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος στο 4o ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ και εκτέλεσε τα καθήκοντά του με γραμματέα την κα Ελένη Ζαχαριάδου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ            που συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής (που παραδίδει τον εκλογικό σάκο)
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός:                   
 923
Ονομασία:
Α’ – Β’ Θεσσαλονίκης
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αριθμός:                    
 4
Ονομασία:
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
25.01.2015

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
2 =Δικαστικός Αντιπρόσωπος
3 = Γραμματέας
4 = Διερμηνέας

ΑΦΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
090052478
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6974852841
2
3
070044532
ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6932252124
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


Ο Δηλών
Αντιπρόσωπος Δικαστικής ΑρχήςΟ παραλαβών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος με έδρα τον Νομό Λάρισας και διορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ Θεσσαλονίκης στο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 746 και εκτέλεσε τα καθήκοντά του με γραμματέα την κα Ελένη Ζαχαριάδου.

Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος έχει προπληρωθεί και επομένως συμπληρώνει την αίτηση του παραρτήματος Ι μόνο με τα στοιχεία της γραμματέως

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ            που συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής (που παραδίδει τον εκλογικό σάκο)
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός:                   
 23
Ονομασία:
Α’ Θεσσαλονίκης
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αριθμός:                   
 746
Ονομασία:
ΔΗΜΟΣ NEΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
25.01.2015

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
2 =Δικαστικός Αντιπρόσωπος
3 = Γραμματέας
4 = Διερμηνέας

ΑΦΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
3
070044532
ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6932252124
2
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


Ο Δηλών
Αντιπρόσωπος Δικαστικής ΑρχήςΟ παραλαβών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:


Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης αρχικώς διορίστηκε αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια  ορίστηκε να αναπληρώσει τακτικό αντιπρόσωπο στο 746ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, και εκτέλεσε τα καθήκοντά του, με γραμματέα την κα Ελένη Ζαχαριάδου.

Ο Αναπληρωτής Δικαστικός αντιπρόσωπος που εκτελεί καθήκοντα τακτικού συμπληρώνει το Παράρτημα Ι και δεν συμπληρώνει Παράρτημα ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ            που συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής (που παραδίδει τον εκλογικό σάκο)
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός:                   
 23
Ονομασία:
Α’ Θεσσαλονίκης
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αριθμός:                   
 746
Ονομασία:
ΔΗΜΟΣ NEΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
25.01.2015
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
2 =Δικαστικός Αντιπρόσωπος
3 = Γραμματέας
4 = Διερμηνέας

ΑΦΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
090052478
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6974852841
2
3
070044532
ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6932252124
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


Ο ΔηλώνΑντιπρόσωπος Δικαστικής Αρχής


Ο παραλαβών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:


Ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  είναι δικηγόρος με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης και διορίστηκε αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ Θεσσαλονίκης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
  που συμπληρώνεται από τον έφορο / αναπληρωτή έφορο / αναπληρωτή αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός:                   
 23
Ονομασία:
Α’ Θεσσαλονίκης 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
25.01.2015
Α/Α
          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
1= Έφορος          
5= Αναπληρωτής Δικαστικός Αντιπρόσωπος
6= Αναπληρωτής Έφορος
ΑΦΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
5
090052478
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6974852841
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          Ο Δηλών


Ο παραλαβών
αναπληρωτής αντιπρόσωπος δικαστικής αρχήςΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ

Η συμπλήρωση του εντύπου αφορά στις περιπτώσεις που ο έφορος κρίνει ότι ο αναπληρωτής έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που εκτέλεσε μερικώς τα καθήκοντά του, δικαιούται μέρος της αποζημίωσης
Σε περίπτωση που ο έφορος κρίνει ότι δικαστικοί αντιπρόσωποι διορισμένοι σε ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ που εκτέλεσαν μερικώς τα καθήκοντά τους δικαιούνται μέρος της αποζημίωσης τότε απαιτείται σύνταξη ξεχωριστού Παραρτήματος ΙΙΙ με συμπλήρωση του πεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τον «ΠΙΝΑΚΑ Β’: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ»  που επισυνάπτεται στην ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24).
Η αίτηση του Παραρτήματος ΙΙΙ είναι συγκεντρωτική,  και περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου εφόρου.
Α) Περιπτώσεις που ο έφορος συμπληρώνει παράρτημα ΙΙΙ
Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης έχει οριστεί Έφορος η κα Μαρία Παναγοπούλου. Δικαστικοί αντιπρόσωποι κατέθεσαν αναφορές στις οποίες περιγράφονται τα κάτωθι περιστατικά:
α. Ο κ. Γεώργιο Παπαδόπουλος που διορίστηκε τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος στο 746ο Εκλογικό τμήμα, το Σάββατο 24η Ιανουαρίου 2015 εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο
β. Ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, που διορίστηκε τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος στο 104ο Εκλογικό τμήμα, την Κυριακή 25η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 21:00 λόγω θανάτου στο οικογενειακό περιβάλλον δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του
γ. Η κα Δήμητρα Γεωργιάδου, που διορίστηκε αναπληρώτρια δικαστικός αντιπρόσωπος, κατά την μετάβαση της στο πρωτοδικείο για να δηλώσει την παρουσία της στην έφορο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα
δ. Η κα Ελένη Χριστοπούλου που διορίστηκε τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος στο 10ο Ειδικό Εκλογικό τμήμα Ετεροδημοτών το Σάββατο 24η Ιανουαρίου 2015 εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Η έφορος αποφάσισε ότι στους ανωτέρω πρέπει να καταβληθεί μέρος της δικαιούμενης αποζημίωσης και συμπλήρωσε, δύο ξεχωριστά παραρτήματα ΙΙΙ. Ένα για τις περιπτώσεις α, β και γ (δικαστικοί αντιπρόσωποι  στα κλασικά τμήματα)  και ένα για την περίπτωση δ (Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών) όπου οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’ που επισυνάπτεται στην ΚΥΑ 824/13.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 24)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ: Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι που ορίστηκαν τακτικοί και εκτέλεσαν καθήκοντα στα ανωτέρω τμήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ.
                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
     


            που συμπληρώνεται από τον έφορο  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός:                   
 23
Ονομασία:
Α’ Θεσσαλονίκης  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
1= Έφορος
2= Δικαστικός Αντιπρόσωπος          
5= Αναπληρωτής Δικαστ. Αντιπρόσ.
6= Αναπληρωτής Έφορος
ΑΦΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
2
090052478
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6974852841
746
4
2
2
090044862
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6932253647
104
8
3
5
102277962
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
6945573542
-
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (εκτός της στήλης 6 που συμπληρώνεται μόνο για Δικαστικό Αντιπρόσωπο)                                                                                              Η Δηλούσα Έφορος                                          ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
     


            που συμπληρώνεται από τον έφορο  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός:                    
 923
Ονομασία:
Α’ – Β’ Θεσσαλονίκης  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
1= Έφορος
2= Δικαστικός Αντιπρόσωπος          
5= Αναπληρωτής Δικαστ. Αντιπρόσ.
6= Αναπληρωτής Έφορος
ΑΦΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
2
100043689
ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ
 6974812857
10
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (εκτός της στήλης 6 που συμπληρώνεται μόνο για Δικαστικό Αντιπρόσωπο)                                                                                                  Η Δηλούσα  Έφορος                                                ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
β) Περιπτώσεις που ο έφορος δεν συμπληρώνει παράρτημα ΙΙΙ

Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης έχει οριστεί Έφορος η κα Μαρία Παναγοπούλου.
Σύμφωνα με την κρίση της δεν υπάρχουν περιστατικά όπου δικαστικοί αντιπρόσωποι, που εκτέλεσαν μερικώς τα καθήκοντά τους, δικαιούνται μέρος της αποζημίωσης.
Ως εκ τούτου η συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΙΙ γίνεται ως εξής:

                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ENTYΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
     


            που συμπληρώνεται από τον έφορο 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αριθμός:                   
23
Ονομασία:
Α’ Θεσσαλονίκης 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
1= Έφορος
2= Δικαστικός Αντιπρόσωπος          
5= Αναπληρωτής Δικαστ. Αντιπρόσ.
6= Αναπληρωτής Έφορος
ΑΦΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1


 2


ΟΥΔΕΝ
3

4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΌΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (εκτός της στήλης 6 που συμπληρώνεται μόνο για Δικαστικό Αντιπρόσωπο)                                                                                                  Η Δηλούσα  Έφορος

     ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ1. Είμαι προστατευμένο μέλος και δεν κάνω δική μου φορολογική δήλωση. Μπορώ να μπω στην εφαρμογή του taxisnet για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης με τους κωδικούς του  πατέρα/μητέρα/συζύγου μου?

ΟΧΙ ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.


2. Είμαι δικαιούχος εκλογικής αποζημίωσης και στο IBAN που δήλωσα στη σχετική εφαρμογή του taxisnet δεν εμφανίζομαι ως πρώτο όνομα / δεν εμφανίζομαι ως δικαιούχος υπάρχει πρόβλημα στην καταβολή της αποζημίωσης?

Δεν έχει σημασία το όνομα του δικαιούχου που εμφανίζεται στο ΙΒΑΝ για την καταβολή της αποζημίωσης .

3. Είμαι δικαιούχος εκλογικής αποζημίωσης και ενώ έχω αλλάξει όνομα μετά το γάμο μου, στο δικηγορικό σύλλογο είμαι εγγεγραμμένη με το πατρικό μου όνομα. Ποιο όνομα πρέπει να χρησιμοποιήσω.

Το όνομα του δικαιούχου που θα συμπληρωθεί τόσο στα παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ  της ΚΥΑ 824/13.1.2015 όσο και στη σχετική εφαρμογή του taxisnet θα πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που έχετε δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εμφανίζεται στην φορολογική σας δήλωση

4. Είμαι δικαιούχος προκαταβολής εκλογικής αποζημίωσης διότι διορίστηκα εκτός του νομού που υπηρετώ. Μέχρι πότε μπορώ να εισπράξω την αποζημίωση μου από την τράπεζα Πειραιώς?


Η καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους  δικαιούχους προκαταβολής μπορεί να πραγματοποιείται στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.

5. Είμαι γραμματέας εφορευτικής επιτροπής πρέπει να συμπληρώσω κάποιο από τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της ΚΥΑ 824/13.1.2015?

ΟΧΙ , τα παραρτήματα για τους γραμματείς συμπληρώνονται από το δικαστικό αντιπρόσωπο

6. Είμαι μέλος εφορευτικής επιτροπής δικαιούμαι αποζημίωση?

ΟΧΙ,  τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αποζημίωση

7.  Πως καταβάλλεται η εκλογική αποζημίωση στους δικαιούχος που δεν προπληρώνονται από την Τράπεζα Πειραιώς

Κατόπιν ειδοποίησης με ανακοίνωση μας που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.. οι δικαιούχοι, ο καθένας ξεχωριστά, θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Στην αίτηση αυτή θα συμπληρωθεί ο Διεθνής  Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης καθώς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Η πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε


8. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω?

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24)
( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1.Α  στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

9. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος σε ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποια εκλογική περιφέρεια πρέπει να συμπληρώσω στο σχετικό πεδίο?

Συμπληρώνετε το πεδίο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ Β’ «ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ» της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24)
( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1.β  στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

10. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω?

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) μόνο με τα στοιχεία του γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής
( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 2  στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

11. Αρχικά είχα διοριστεί αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος και στη συνέχεια διορίστηκα και εκτέλεσα καθήκοντα τακτικού δικαστικού αντιπροσώπου. Δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω?

Θα πρέπει να συμπληρώσετε αποκλειστικά και μόνο το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24)
( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 3  στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

12. Είμαι αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω?

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24)
(βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 4. στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

13. Από ποιον συμπληρώνεται το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 824/13.1.15 (ΦΕΚ Β’ 24).

Το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνο από τον έφορο ή από τον αναπληρωτή του εφόσον αντικαταστάθηκε
(βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 5. στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

14. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Την ημέρα των εκλογών δεν εκτέλεσα τα καθήκοντά μου και αντικαταστάθηκα από αναπληρωτή δικαστικό αντιπρόσωπο. Πρέπει να συμπληρώσω κάποιο παράρτημα? Δικαιούμαι εκλογική αποζημίωσης;
ΟΧΙ δεν συμπληρώνετε κάποιο έντυπο. Αναφορικά με το αν δικαιούστε εκλογική αποζημίωση σας γνωρίζουμε ότι επαφίεται στη κρίση του Εφόρου σύμφωνα με την ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24). Εφόσον ο έφορος αποφασίσει ότι δικαιούστε αποζημίωση θα συμπληρώσει το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ αναφέροντας τις ημέρες της αποζημίωσής σας.
15. Είμαι έφορος και στην περιφέρειά μου σε συγκεκριμένο  εκλογικό τμήμα, αντικατέστησα τον τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο με αναπληρωτή. Τι πρέπει να δηλώσω στο έντυπο του παρατήματος ΙΙΙ.
·       Για τον αναπληρωτή δικαστικό αντιπρόσωπο που εκτέλεσε καθήκοντα τακτικού δεν πρέπει να δηλώσετε τίποτα. Θα πληρωθεί βάσει του εντύπου του παραρτήματος Ι που υποχρεούται να συμπληρώσει.
·       Για τον δικαστικό αντιπρόσωπου που αντικαταστάθηκε, εφόσον κρίνετε ότι δικαιούται μέρος της εκλογικής αποζημίωσης, θα τον συμπεριλάβετε στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ σαν τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο (κωδ. Δραστηριότητας 2) και θα συμπληρώσετε των αριθμό των ημερών που πρέπει να αποζημιωθεί. (βλέπε: ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 5 στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφέρειες Έδρες τους

2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας Έδρας Νομών
3. Περιφερειακές Ενότητες Έδρας Νομών (Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού)
4. Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών
    (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων)
5. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
    (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων )
6. Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
    Συνεδρίου & Δημοσιονομικού Ελέγχου
    στο ΥΠ.ΕΣ.
7. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
     & Διοικητικής Υποστήριξης Υπ. Οικονομικών
     Υπόψη Ομάδας Υποστήριξης Εκλογικής Διαδικασίας
     Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο
 8. Δικηγορικό Σύλλογο (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)

   

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τ.Κ 30100
26410-57467
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 10679 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 10679
210-3398270
AΙΓΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΙΓΙΟΥ Τ.Κ 25100
26910-26486
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Τ.Κ 68100
25510-26712
AΜAΛΙAΔAΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 26 Τ.Κ 27200
26220-28715
AΜΦΙΣΣAΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 18 Τ.Κ 33100
22650-28285
dsamfissas@yahoo.gr
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΆΡΤΑΣ ΜΑΝΕΓΑ 6 Τ.Κ 47100
26810-75175
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΛ.ΡΑΚΤΙΒΑΝ 16 Τ.Κ 59100
23310-24715
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΛΟΥ Τ.Κ 38001
24210-23554
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ 3 Τ.Κ 58100
23820-22556
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 3 Τ.Κ 51100
24620-23860
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Τ.Κ 23200
27330-24373
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ Τ.Κ 66100
25210-22694
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2 Τ.Κ 58200
23810-22852
ΕΥΡΥΤAΝΙAΣ-ΚAΡΠΕΝΗΣΙ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ζ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 Τ.Κ 36100
22370-25125
δ/υ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ 2 Τ.Κ 29100
26950-23938
ΗΛΕΙAΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ 12 ΚΑΙ ΣΙΣΙΝΗ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ 27100
26210-22649
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ 71001
2810-288312
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Τ.Κ 46100
26650-23651
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3 Τ.Κ 54626
2310-542987
ΘΗΒΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΗΒΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 Τ.Κ 32200
22620-27955
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ 45110
26510-22228
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5 Τ.Κ 65403
2510-222289
ΚAΛAΒΡΥΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Τ.Κ 25001
26920-22242
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Κ 24100
27210-22411
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τ.Κ 43100
24410-21646
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Κ 52100
24670-22674
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τ.Κ 60100
23510-23761
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ 49100
26610-39622
ΚΕΦAΛΛΗΝΙAΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τ.Κ 28100
26710-23524
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ 61100
23410-26169
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ 50100
24610-36018
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τ.Κ 20100
27410-22155
ΚΥΠAΡΙΣΣΙAΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τ.Κ 24500
27610-23374
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΩ Τ.Κ 85300
22420-48915
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ 35100
22310-27685
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΡΙΣΗΣ Τ.Κ 41001
2410-532037
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Κ 72400
28410-32158
ΛΕΒAΔΕΙAΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ Τ.Κ 31100
22610-29505
ΛΕΥΚAΔAΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Τ.Κ 32100
26450-25220
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τ.Κ 30200
26310-22434
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Τ.Κ 81100
22510-28432
ΝAΞΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΑΞΟΥ Τ.Κ 84300
22850-24187
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Τ.Κ 21100
27520-27344
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΞΑΝΘΗΣ Τ.Κ 67100
25410-22691
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ.Κ 68200
25520-29901
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ 26221
2610-320931
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47 Τ.Κ 18535
210-4176251
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Τ.Κ 48100
26820-23410
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ.Κ 74100
28310-22409
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ 69100
25310-22551
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΡΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 9 Τ.Κ 85100
22410-20413
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΑΜΟΥ Τ.Κ 83100
22730-27881
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 53 Τ.Κ 62125
23210-56313
ΣΠAΡΤΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Τ.Κ 23100
27310-26253
ΣΥΡΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΠΛ. ΜΙΑΟΥΛΗ Τ.Κ 84100
22810-82407
ΤΡΙΚAΛΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ 42100
24310-27526
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ 22100
2710-222357
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Τ.Κ 53100
23850-22767
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 Τ.Κ 34100
22210-20827
ΧAΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΓΑΝΗ 31 Τ.Κ 63100
23710-22397
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Κ 73134
28210-52171
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΙΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΥ Τ.Κ 82100
22710-43522

 

9. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας):

Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4  106 78 Αθήνα
Τηλ:210-3307450-80
Fax:210-3848335 E-mail: notaries@notariat.gr  
Εφετείου Θράκης
Χαριλάου Τρικούπη 83  691 00 Κομοτηνή
Τηλ:25310-71644 Fax:25310-22035 E-mail: symbkom@otenet.gr  
Εφετείου Ιωαννίνων
Χαριλάου Τρικούπη 2 454 44 Ιωάννινα Τηλ. &
Fax:26510-65151
Εφετείου Κέρκυρας
Δανζελότ 9 491 00 Κέρκυρα
Τηλ:26630-94105, 26610-46104
Fax:26630-94482, 26610-46104
Εφετείου Κρήτης
Οδός 1821 Αριθ.39  712 01 Ηράκλειο
Τηλ:2810-289302
Fax:2810-221802 E-mail: symbsylkritis@hotmail.com  
Εφετείου Λάρισας
Βελλή 4  412 22 Λάρισα
Τηλ:2410-535552 Fax:2410-535880 E-mail: symsylar@otenet.gr  
Εφετείου Ναυπλίου
Άργους & Ράδου 2 211 00 Ναύπλιο
Τηλ. &
Fax:27520-22636
Εφετείου Πάτρας
Κανακάρη 101 262 21 Πάτρα
Τηλ:2610-223582
Fax:2610-622926

10. Ένωση Διοικητικών Δικαστών (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)
Δ/νση: Λουίζης Ριανκούρ 85 Τ.Κ. 11524 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ: +30 210 6996688 / +30 210 6980777
Fax: +30 210 6998848
Email: enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

11. Ένωση δικαστών και εισαγγελέων (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)
Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 Γραφείο 210 Τ.Κ.: 101 71
Τηλ.: 210 8827380 - Fax. 210 8841529

12. Ένωση δικαστικών λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)
Βουρνάζου 4 & Τσόχα 11521 Αθήνα
Τηλ/φαξ: 210-6494415
Email: enosi@edil-elsyn.gr

13.  Ένωση δικαστικών λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)
Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου) 47-49
Μέγαρο Αρσακείου Αθήνα 105 64
Τηλ.: (0030) 210 3710 121
Fax: (0030) 210 3231 154
Email: edste@ste.gr

14. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)
Πρωτοδικείο Αθήνας
Πρώην Σχολή Ευελπιδων - Κτίριο 13 - 2ος όροφος - γραφείο 201 Τ.Κ.11362
Τηλ.: 210 82 53 646 Fax: 210 8826172
Email:
info@odye.gr

 πηγή : dsth

Σχόλια