Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ : 666
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Μ. Ρεκλείτη
Τηλέφωνο : 213 13 61133
Fax : 210- 3741140
e-mail : m.rekliti@ypes.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα
μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 97 παράγραφοι 1γ, 2, 3, 4, 6β, και 8 του π.δ. 26/2012
«Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
2. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών, που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας
στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, απαραίτητων για την εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά
εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών στις εκάστοτε γενικές βουλευτικές εκλογές, ως ακολούθως:
1. Οι φάκελοι καθώς επίσης όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας των μεικτών
εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών εσωκλείονται σε χωριστούς φακέλους ή δέματα
για κάθε μία από τις βασικές εκλογικές περιφέρειες του τμήματος, σφραγίζονται με
ασφάλεια και φέρουν στο κλείσιμό τους τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι ή δέματα περιλαμβάνονται στον εκλογικό σάκο του
μεικτού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, τον οποίο μεταφέρει, με προσωπική του
επιμέλεια, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και τον παραδίδει αμέσως στον
Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του Εφετείου, στο οποίο
υπάγεται η έδρα του τμήματος.
1 από 3σελίδες Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής
στη μεταφορά του σάκου, ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, ο Πρόεδρος του Τριμελούς
Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος του οικείου Εφετείου, καθώς και η αστυνομική αρχή,
προκειμένου να φροντίσουν για την άμεση εξυπηρέτηση του αντιπροσώπου της δικαστικής
αρχής και την ασφαλή μεταφορά του εκλογικού σάκου στον, κατά νόμο, προορισμό του.
2. Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών μπορούν να παρίστανται στις διαδικασίες των
παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 97 του π.δ 26/2012 και συγκεκριμένα:
α) στο άνοιγμα των εκλογικών σάκων των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών και
στη διανομή των δεμάτων με τους φακέλους της κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας από
τη Γενική Εφετειακή Επιτροπή Ετεροδημοτών στις αντίστοιχες Ειδικές Εφορευτικές
Επιτροπές,
β) στην τοποθέτηση όλων των φακέλων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια σε ξεχωριστή
κάλπη από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές,
γ) στην αρίθμηση και αποσφράγιση των φακέλων, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την
εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια από τις Ειδικές
Εφορευτικές Επιτροπές, και
δ) στη σύνταξη συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων, με σχετική πράξη, η οποία θα
αναφέρει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για όλα τα εκλογικά τμήματα κάθε βασικής
εκλογικής περιφέρειας, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τα μέλη κάθε Ειδικής
Εφορευτικής Επιτροπής,
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την παρουσία
αντιπροσώπων των συνδυασμών στα κοινά εκλογικά τμήματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Κ.Α.Α/Δ.Γ.Α- 1ο
 Τμήμα
2. Εθνικό Τυπογραφείο
(παρακαλούμενο για τη δημοσίευση) ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
3. Άρειο Πάγο
4. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
5. Εφετεία (Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νομών)
6. Πρωτοδικεία (Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νομών)
7. κ.κ. Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
8. κ.κ. Περιφερειάρχες
9. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων –Έδρες τους
10. Περιφέρειες της χώρας – Έδρες τους
11.Περιφερειακές Ενότητες έδρας νομών
12.Περιφέρεια Αττικής
 Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 (μέσω fax: 213-2065101 ή email: prosna@patt.gov.gr)
11. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
Λεωφ. Συγγρού 340
Τ.Κ. 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
12. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
Πλατεία Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 105 53
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Χαριλάου Τρικούπη 50
Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ
14. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Χαροκόπου 2 & Λ. Συγγρού 196
Τ.Κ.176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
15. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
2 από 3σελίδες Μεσογείων 131
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
16. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Αγίου Κωνσταντίνου 40
Τ.Κ. 104 37 ΑΘΗΝΑ
17. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λεωφόρος Ηρακλείου 145
Τ.Κ. 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
18. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Σεβαστουπόλεως 22,
Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
19. Αντιπροσώπους δικαστικής αρχής (μέσω Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομών)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
5. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών
5. Διεύθυνση Εκλογών (σε 2 αντίγραφα)

Σχόλια