Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 24-12-2014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: Α Αρ. Πρωτ.: 104572
Δ/ΝΣΗ : Δ31
ΤΜΗΜΑ: Α21
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96 Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ταχ. Κώδικας: 115 27
Πληροφορίες: Β. Λιβέρης
Τηλέφωνο: 210-77.67.206
Fax: 210-77.67.388

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων
Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως»
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις:
Α) του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), και συγκεκριμένα: α) των
άρθρων 34-38, όπως το άρθρο 36, παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 88,
παράγραφος 2 του ν. 4055/2012 (Α΄51) και το άρθρο 37, παράγραφος 1, περ. ε΄
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 88, παράγραφος 3 του ανωτέρω νόμου, ενώ το
προτελευταίο εδάφιο της περ. θ΄ του άρθρου 37, παράγραφος 1, προστέθηκε με το
άρθρο 49, παράγραφος 3 του ν. 4186/2013 (Α΄193), και β) των άρθρων 77Α και 77Β,
όπως το άρθρο 77Α προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) και, εν
συνεχεία, τροποποιήθηκε με το άρθρο 99, παράγραφος 2 του ν. 4055/2012 (Α΄51) και
το άρθρο 77Β προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) και, εν συνεχεία,
το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν.
3472/2006 (Α΄ 135)
Β) του άρθρου 11, παράγραφος 11 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88),
Γ) του από 9-11-1948 Διατάγματος “περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
των υποψηφίων εμμίσθων Παρέδρων” (Α΄ 291), σε συνδυασμό με τα άρθρα 69, 72,
73, 80, 81 και 82 του Ν.Δ/τος 962/1971 (Α΄ 183), όπως το άρθρο 81 αυτού
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150), και
Δ) το άρθρο 6, παράγραφος 5 του ν. 1877/1990 (Α΄ 28),
2) το με αριθμό 2/79772/7-11-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το
οποίο εγκρίθηκε η πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄
Τάξεως για την κάλυψη ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών,
3) τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.9/201/24748/5-12-2014 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2, παράγραφος 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, με την οποίο
εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών διορισμού πενήντα τεσσάρων (54) δοκίμων
Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως, σε ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών των
Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της Χώρας

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Διαγωνισμό για την πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) δοκίμων Ειρηνοδικών
Δ΄ Τάξεως, που θα διενεργηθεί στην Αθήνα στο κατάστημα του Αρείου Πάγου, στις
19 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.
Δεκτοί στο διαγωνισμό αυτό γίνονται όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται
από τα άρθρα 34-38 και 77Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35),
όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) και, εν
συνεχεία, τροποποιήθηκε με το άρθρο 99, παράγραφος 2 του ν. 4055/2012 (Α΄51),
ως προς δε την ηλικία, όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο
 και δεν έχουν υπερβεί το 40ο
έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής
μαθήματα: α) αστικό δίκαιο, β) εμπορικό δίκαιο, γ) πολιτική δικονομία, δ) ποινικό
δίκαιο, ε) ποινική δικονομία και στ) στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.
Για τους επιτυχόντες θα καταρτιστεί πίνακας κατά σειρά επιτυχίας, που θα
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 3 του
Ν.Δ/τος 962/1971 (Α΄ 183). Από τους επιτυχόντες δε αυτούς θα διορίζονται κατά τη
σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή
κενούμενες κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών με προεδρικό
διάταγμα, εφόσον εξασφαλισθούν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.
Όποιος/α επιθυμεί να διαγωνιστεί οφείλει:
Α) Να υποβάλει στη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αίτηση απευθυνόμενη
στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στην οποία να αναγράφεται το
όνομα, το επώνυμο και τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας και να σημειώνεται η
διεύθυνση της κατοικίας και ο αριθμός του τηλεφώνου του/της.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου
ή της οικείας υπηρεσίας,
ή αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
νομικών σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός
έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις)
ή αντίγραφο πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων πολιτικού και νομικού της νομικής
σχολής,
ώστε να αποδεικνύουν μία από τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 77Α του
ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως ισχύει.
2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, εφόσον έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα
(90) ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρες ή στα
γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει
το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης της
στρατιωτικής τους υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής τους από αυτή.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
6. Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα του τόπου καταγωγής και του τόπου κατοικίας του,
ότι δεν παραπέμφθηκε με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα, από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 37, παράγραφος 1, περ. ε΄ του ανωτέρω Κώδικα, όπως
ισχύει.
7. Πιστοποιητικό της υπηρεσίας που υπηρετεί, αν πρόκειται για δικαστικό λειτουργό ή
δικαστικό υπάλληλο ή δημόσιο υπάλληλο, ή πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού
συλλόγου, αν πρόκειται για δικηγόρο, ότι δεν έχει παυθεί για λόγους ποινικής
καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού αδικήματος.
8. Σε περίπτωση υποψηφίου δημοσίου υπαλλήλου που έχει διατελέσει δικηγόρος,
πέραν του ανωτέρω πιστοποιητικού της υπηρεσίας του, και πιστοποιητικό ομοίου
περιεχομένου από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
9. Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του οικείου Πρωτοδικείου του
τόπου της κατοικίας του/της ότι υπέβαλε αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του
χαρακτήρα. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο δικαστικό συμβούλιο δύο (2)
τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
10. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
Β) Να καταβάλει είκοσι (20) ευρώ για εξέταστρα στο γραμματέα της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου (άρθρο 31 του ν. 1968/1991, Α΄ 150).
Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του
διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να
υπάρχει κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην
υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο
διορισμού.
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφασή της
οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με τον διαγωνισμό.
Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στο διαγωνισμό θα γίνει κατά το
σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 1 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), με την οποία
αντικαταστάθηκε το άρθρο 7, παράγραφος 2 του ν. 3528/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο
ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Ε. Καπλάνη

Σχόλια