Δεν συγκαταλέγονται στα απαγορευόμενα μηνύματα αυτά των SMS μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού αυτά είναι ιδιωτικά μηνύματα και αποτελούν τρόπο εξατομικευμένης προσωπικής επικοινωνίας. Απορρίπτεται η ένσταση.


Βουλευτικές εκλογές και ένσταση κατά του κύρους αυτών. Η προβλεπόμενη από το
άρθρο 47 παρ. 1 εδ. α΄ του πδ 96/2007 ανάρτηση ή επικόλληση πανώ, αφισσών
και λοιπών μέσων αποτελεί ανεπίτρεπτη διαφήμιση της υποψηφιότητας βουλευτή
εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις. Απαγορεύεται η
μετάδοση μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου κατά την ημέρα διενέργειας των
εκλογών και την παραμονή αυτής. Δεν συγκαταλέγονται στα απαγορευόμενα
μηνύματα αυτά των SMS μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού αυτά είναι ιδιωτικά
μηνύματα και αποτελούν τρόπο εξατομικευμένης προσωπικής επικοινωνίας.
Απορρίπτεται η ένσταση.

Αριθμός  23/2008

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

(κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, Γεώργιο Καλαμίδα, Αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου, (κωλυομένου του Προέδρου και των αρχαιοτέρων του
Αντιπροέδρων), Ιωάννη Καραβοκύρη, Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
(κωλυομένου του Προέδρου και του αρχαιοτέρου του Αντιπροέδρου), Αναστάσιο
Γκότση, Ιωάννη Μαντζουράνη, Γεώργιο Ποταμιά, αναπληρωματικό μέλος,
(κωλυομένου του τακτικού Μαρίνας-Ελένης Κωνσταντινίδου), Ιωάννη Ζόμπολα,
Συμβούλους της Επικρατείας, Κωνσταντίνο Κούκλη, Γεώργιο Πετράκη,
αναπληρωματικό μέλος, (κωλυομένου του τακτικού Μίμη Γραμματικούδη), Χρήστο
Αλεξόπουλο- Εισηγητή, Αλέξανδρο Νικάκη, Αρεοπαγίτες, ως μέλη και το
Γραμματέα Βασίλειο Μανωλόπουλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 5η Δεκεμβρίου 2007, για να δικάσει
την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των:

ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟY: .............. , κατοίκου Εύοσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, ο
οποίος παρέστη διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Χαράλαμπου Χρυσανθάκη,
(Α.Μ. 11855), δυνάμει του αριθμ. 21.185/15-10- 2007 πληρεξουσίου του
συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Κοτσανίδη του Τατιανού.
ΚΑΘ΄ ΟΥ Η ΕΝΣΤΑΣΗ: .............. κατοίκου Θεσσαλονίκης, Βουλευτή του
κόμματος "..............." στην Εκλογική Περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης, ο
οποίος παρέστη μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Νικολάου Αλεβιζάτου,
(Α.Μ. 6976).
Ο ενιστάμενος με την από 8 Οκτωβρίου 2007 ένστασή του, ενώπιον του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, που κατέθεσε κατά νόμο στο Γραμματέα του, με αριθμό
23/8-10-2007, ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.
Η εκδίκαση της υποθέσεως άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή,
Χρήστου Αλεξόπουλου, Αρεοπαγίτου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι
οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τις προτάσεις τους.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά νόμο.
1. Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση ζητείται η ακύρωση της 35227/2007
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που με
αυτή ανακηρύχθηκε βουλευτής της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με το
συνδυασμό του κόμματος ".............." στις βουλευτικές εκλογές της 16ης
Σεπτεμβρίου 2007 ο ............ .
2. Επειδή, ο ενιστάμενος, ο οποίος είναι εκλογέας και μάλιστα ψήφισε στις
βουλευτικές εκλογές της 16.9.2007 στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
(βλ. την από 9.10.2007 βεβαίωση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης), προβάλλοντας
ως λόγο ακυρώσεως παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής από τον
ανακηρυχθέντα βουλευτή, κατά του οποίου στρέφεται, νομιμοποιείται για την
άσκηση της κρινομένης ενστάσεως, κατ΄ άρθρ. 125 και 126 παρ. 1 του π.δ.
96/2007 "Κωδικοποίηση σ` ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών".
3. Επειδή, η κρινόμενη ένσταση κατατέθηκε εμπροθέσμως στη Γραμματεία του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου στις 8.10.2007, δηλαδή εντός της δεκαπενθήμερης
προθεσμίας από τη δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως (24.9.2007),
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 345/1976.
4. Επειδή, έχουν γίνει οι νόμιμες κοινοποιήσεις. Εχει γίνει δε κοινοποίηση
και στον πρώτο αναπληρωματικό βουλευτή ............ , η ανακήρυξη του οποίου
μπορεί να επηρεασθεί από την επί της ενστάσεως απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο
27 του ν. 345/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2479/1997.
5. Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση προβάλλεται ότι ο καθ` ου η ένσταση
βουλευτής προέβη σε μη επιτρεπόμενη διαφήμιση της υποψηφιότητάς του τόσο
κατά την προεκλογική περίοδο, όσο και κατά την παραμονή και την ημέρα
διενέργειας των εκλογών. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι ο καθ` ου η ένσταση
προβλήθηκε με την ανάρτηση φωτογραφιών πολύ μεγάλου μεγέθους σε στάσεις της
δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και σε διαφημιστικές πινακίδες σε όλες τις
κεντρικές και δευτερεύουσες οδούς της Θεσσαλονίκης. Οι φωτογραφίες αυτές
εμφανίστηκαν ως εξώφυλλο του περιοδικού ".............", το οποίο, κατά τον
ενιστάμενο, δεν υπάρχει, αλλά ακολουθήθηκε από τον καθ΄ ού η ένσταση η
τακτική αυτή, προκειμένου να αποφύγει τις απαγορεύσεις του Εκλογικού Νόμου.
Περαιτέρω, προβάλλεται ότι ο ενιστάμενος κατά την προεκλογική περίοδο και
κατά την παραμονή και την ημέρα διενέργειας των εκλογών απέστειλε μηνύματα
"SMS" μέσω κινητού τηλεφώνου σε μεγάλο αριθμό εκλογέων με το εξής
περιεχόμενο: (σε κεφαλαία γράμματα): "Δώσαμε μαζί έναν όμορφο αγώνα. Μένει
μόνο μία μέρα για να τον κερδίσουμε. Ευχαριστώ για όλα. ............ Α΄
Θεσσαλονίκης.".
Τέλος, προβάλλεται ότι με την ως άνω συμπεριφορά του, που συνιστά απολύτως
απαγορευόμενη διαφημιστική δραστηριότητα της υποψηφιότητάς του, ο καθ` ου η
ένσταση παραβίασε το άρθρο 48 παρ. 2 του Εκλογικού Νόμου, ο σκοπός του
οποίου συνδέεται με το άρθρο 52 του Συντάγματος, και επηρέασε δραστικά το
φρόνημα του εκλογικού σώματος.
7. Επειδή, στο άρθρο 47 παρ. 1 εδαφ. α του Εκλογικού Νόμου (Π.Δ/γμα
96/2007) ορίζεται ότι κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους
υποψήφιους βουλευτές η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή
ιδιωτικούς, χώρους καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ,
πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε είδους υλικού προβολής, η
εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προσωπική τους
προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε
οποιονδήποτε εξωτερικό, χώρο. Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι η
προβλεπόμενη ανάρτηση ή επικόλληση των ανωτέρω καθοριζομένων μέσων (πανώ,
αφισών, φωτογραφικών κ.λ.π.), για να αποτελεί ανεπίτρεπτη διαφήμηση της
υποψηφιότητας βουλευτή και, εντεύθεν, εκλογική παράβαση, πρέπει να αφορά
αποκλειστικώς σε υλικό προβολής προσώπου και, επιπρόσθετα, να αποδεικνύεται
πλήρως ότι αυτή έγινε προς το σκοπό της προσωπικής προβολής του υποψήφιου
βουλευτή. Εξάλλου, κατά το άρθρο 48 παρ. 2 του ίδιου Εκλογικού Νόμου
(Π.Δ/γμα 96/2007), κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, καθώς
και την παραμονή αυτής απαγορεύεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα
όπως, μεταξύ άλλων, και η μετάδοση μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου. Από
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι μηνύματα προεκλογικού χαρακτήρα, απαγορευόμενα
από το νόμο, είναι εκείνα που μεταδίδονται δημόσια από τα μέσα ενημερώσεως,
ή και με άλλα μέσα, απευθύνονται δε σε ευρύ και αόριστο εξυπαρχής αριθμό
προσώπων, στα μηνύματα δε αυτά δεν συγκαταλέγονται τα μηνύματα "SMS" μέσω
κινητών τηλεφώνων, διότι τα τελευταία αυτά συνιστούν ιδιωτικά μηνύματα, τα
οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένα, έστω και μεγάλου αριθμού, πρόσωπα και
αποτελούν τρόπο εξατομικευμένης προσωπικής επικοινωνίας .
8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα περιεχόμενα στο φάκελο της
δικογραφίας αποδεικτικά στοιχεία, που εμπροθέσμως προσκομίσθηκαν,
αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο καθ΄ ου η ένσταση ........ με την 35227/2007
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ανακηρύχθηκε βουλευτής της
Α΄ εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό του κόμματος
"............" στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007. Περί τα
μέσα Ιουλίου 2007, δηλαδή σε χρόνο ανύποπτο, πριν την προκήρυξη των ως άνω
εκλογών (18-8- 2007), ο καθ΄ ου παραχώρησε συνέντευξη στο από αρκετών ετών
προηγουμένως εκδιδόμενο από τον ....................... στη Θεσσαλονίκη και
διανεμόμενο δωρεάν περιοδικό με τον τίτλο ".........", για το τεύχος του
μηνός Σεπτεμβρίου 2007, στο εξώφυλλο του οποίου θα εμφανίζετο μεγάλη έγχρωμη
φωτογραφία του. Με μέριμνα και με δαπάνες του εκδόχη του ανωτέρω περιοδικού
ανατέθηκε στις αρχές Αυγούστου 2007 η διαφημιστική προβολή του τεύχους
Σεπτεμβρίου 2007 στις εταιρίες "..........." και "....................", οι
οποίες από 11-8-2007 και εφεξής προήλθαν σε ανάρτηση του αναπαραχθέντος
εξώφυλλου του ως άνω τεύχους, υπό τη μορφή γιγαντοαφισών, σε διαφημιστικές
πινακίδες σε στάσεις της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας και σε πολλές
κεντρικές και δευτερεύουσες οδούς της Θεσσαλονίκης. Στην ενέργεια όμως αυτή,
που έγινε με πρωτοβουλία και έξοδα του εκδότη και στόχευε αποκλειστικά στη
διαφήμηση του περιοδικού του, δεν αποδεικνύεται ότι είχε οποιαδήποτε
συμμετοχή ο καθ΄ ου, ο οποίος μάλιστα, αμέσως μετά την προκήρυξη των
βουλευτικών εκλογών της 16-9- 2007, με την από 21-8-2007 εξώδικη δήλωση και
διαμαρτυρία του, που κοινοποιήθηκε την 22-8-2007, αξίωσε από τον εκδότη του
περιοδικού την άμεση διακοπή της διαφημήσεως και την αφαίρεση των
προβαλλόμενων φωτογραφιών του. Υπό τα δεδομένα αυτά, υπό την υποστηριζόμενη
από τον ενιστάμενο εκδοχή ότι υφίσταντο ανηρτημένες στις διαφημιστικές
πινακίδες φωτογραφίες του καθ΄ ου μέχρι και την ημέρα διενέργειας των
εκλογών, αφού η ανάρτησή τους έγινε με τον προπεριγραφέντα τρόπο και μέσο
(διαμέσου διαφημήσεως εντύπου) και, κυρίως, αφού δεν απεδείχθη ότι έγινε από
τον ίδιο και στόχευε στην προσωπική του προβολή ως υποψήφιου βουλευτή,
αβασίμως αποδίδεται στον καθ΄ ου η προβλεπόμενη από το άρθρο 47 παρ. 1 εδαφ.
α του Π.Δ/τος 96/2007 εκλογική παράβαση της ανεπίτρεπτης διαφημήσεως της
υποψηφιότητάς του ως βουλευτή. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι οπωσδήποτε ο
καθ΄ ου την παραμονή και την ημέρα των βουλευτικών εκλογών της 16-9-2007
απέστειλε, μέσω κινητού τηλεφώνου, μηνύματα "SMS" με το εκτιθέμενο στην
ένσταση ως άνω περιεχόμενο, σε εκλογείς της εκλογικής του περιφέρειας, τα
πρόσωπα και ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν διακριβώθηκε, πλην τα μηνύματα
αυτά, σύμφωνα με όσα εκτίθενται ανωτέρω, δεν αποτελούν απαγορευόμενα από το
άρθρο 48 παρ. 2 του Π.Δ/τος 96/2007 μηνύματα προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά
συνιστούν τρόπο εξατομικευμένης προσωπικής επικοινωνίας. Συνακόλουθα, η
αποδιδόμενη στον καθ΄ ου ως άνω παράβαση δεν βρίσκει στήριγμα στο νόμο.
Επομένως, η κρινόμενη ένσταση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της και, κατά
την κρίση του Δικαστηρίου, μετ΄ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί
συνολικά ο ενιστάμενος από τη δικαστική δαπάνη (άρθρο 22 παρ. 3 ν.
345/1976).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Απορρίπτει την κρινόμενη ένσταση. Και.
Απαλλάσσει συνολικά τον ενιστάμενο από τη δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με το
σκεπτικό.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 2007 και η απόφαση
δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2008.
          Ο Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας
       Γεώργιος Παναγιωτόπουλος                  Βασίλειος Μανωλόπουλος

Δεν συγκαταλέγονται στα απαγορευόμενα μηνύματα αυτά των SMS μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού αυτά είναι ιδιωτικά μηνύματα και αποτελούν τρόπο εξατομικευμένης προσωπικής επικοινωνίας. Απορρίπτεται η ένσταση. 

Σχόλια