ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ NΟΜΟΥ 4321/21-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αθήνα, 24.03.2015
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ
Αρ. Φακ.:Β/7
Αρ.Πρωτ.: οικ.11798/596 ∆6-
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 29
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Τ.Κ.: 101 10,
Αθήνα Τηλ.: 210 3368086,
Fax: 210 3368085
Ηλ. Ταχυδροµείο: dproyp@ypakp.gr


ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015

 Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 32/A΄ δηµοσιεύτηκε ο Ν.4321/2015 µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του οποίου θεσπίζεται µεταβατικό πλαίσιο ρύθµισης οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ. Με το νόµο αυτό θεσπίζονται ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωµής των οφειλών αυτών, προκειµένου αφενός να αποτραπεί το φαινόµενο της σταδιακής εξόδου των οφειλετών από τη ρύθµιση στην οποία θα υπαχθούν, αφετέρου να διατηρηθούν στην ενεργό οικονοµία επιχειρήσεις και επαγγελµατίες. Περαιτέρω, λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία οφειλετών, ασφαλισµένων φυσικών προσώπων, οι οποίοι αποδεδειγµένα είχαν µηδενικό εισόδηµα κατά το έτος χρήσης 2014, ενώ προβλέπονται ακόµη ευνοϊκότεροι όροι για ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ του δηµοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δηµόσιους σκοπούς, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών κλπ.
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθµιση ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.
Ειδικότερα:

Α) Στη νέα ρύθµιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εντάσσονται:
1) ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την 2η /3ου/2015,
2) οφειλές µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
3) οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάµενες ρυθµίσεις, 4) οφειλές που αφορούν σε επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.03.2015 και εφεξής.
Β) Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθµιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούµενο της ρύθµισης µήνα και δύναται να εξοφλείται ως ακολούθως: • Εφάπαξ, µε ποσοστό έκπτωσης 100%. • Έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 80%
Από τριάντα επτά (37) έως πενήντα (50) µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 70%
• Από πενήντα-µία (51) έως εβδοµήντα δύο (72) µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 60%.
• Από εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 50% Επισηµαίνονται, επίσης, τα ακόλουθα: - Για κύρια οφειλή άνω των 5000,00 € προβλέπεται εφεξής (από το µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση) µηνιαία προσαύξηση ύψους 0,25%.

Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται µηνιαία προσαύξηση

Η κύρια οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθµιση, από 1.1.2013 επιβαρύνεται µε το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11 της υποπαρ.ΙΑ2 της παρ.ΙΑ΄του Ν.4152/2013 και λαµβάνει την έκπτωση που αντιστοιχεί στο σχήµα δόσεων που επιλέγεται από τον οφειλέτη. - Στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, επί των οποίων προβλέπεται έκπτωση, ανάλογα µε το σχήµα ρύθµισης που επιλέγεται, δεν περιλαµβάνονται τα αυτοτελή πρόστιµα. - το ποσό της µηνιαίας δόσης για τις ρυθµιζόµενες ασφαλιστικές οφειλές δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πενήντα (50) €.
- Σε περίπτωση µετάπτωσης από υφιστάµενη ρύθµιση, που είναι ενεργή, στην παρούσα, για τον υπολογισµό του αριθµού των δόσεων της ρύθµισης του παρόντος νόµου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάµενη ρύθµιση.
Περαιτέρω
- Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση σε µικρότερο αριθµό δόσεων. Στην περίπτωση αυτή, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται.
Γ) Οι εκπρόθεσµες τρέχουσες εισφορές επιβαρύνονται µε το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11, της υποπαρ.ΙΑ2 της παρ.ΙΑ΄του Ν.416=52/2013.
∆) Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται άπαξ στις αρµόδιες υπηρεσίες ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.
 - Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
- Για τους Φορείς που εισπράττουν µέσω ∆ιατραπεζικού Συστήµατος ή ΕΛΤΑ οι δόσεις-πλην της πρώτης- καταβάλλονται µέσω πάγιας τραπεζικής εντολής (µε άµεση χρέωση τραπεζικού λογαριασµού).

Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται την τελευταία ηµέρα του µήνα που έπεται του µήνα πληρωµής της πρώτης δόσης. Οι επόµενες δόσεις την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα.

3 - Για τους Φορείς που εισπράττουν µέσω εισπρακτικής Υπηρεσίας η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Ε) Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.

ΣΤ) Η ρύθµιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός µηνός, µίας δόσης της ρύθµισης ανά 12µηνο προγράµµατος ρύθµισης (η οποία δύναται να καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής της αµέσως επόµενης δόσης),
β. µη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Ζ) Η απώλεια της ρύθµισης έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής: 
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.

Η) Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας. Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης µε τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς µε τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής µε παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου. β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), όπως ισχύει σήµερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. 4 γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (Α' 270).

Θ) Ευνοϊκότεροι όροι υπαγωγής στη ρύθµιση θεσπίζονται για τις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Για ασφαλιστικές οφειλές προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των: - Ν.Π.∆.∆. του ∆ηµοσίου, Α.Ε. του ∆ηµοσίου µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, των Ν.Π.Ι.∆. του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δηµόσιους σκοπούς, που περιλαµβάνονται στο Επικαιροποιηµένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν.1892/90, όπως ισχύει, - των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) του ν. 4015/2011 όπως ισχύει, των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε βαθµού Σ.Ε. του Ν. 2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του, οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, κλπ, όπως ρητά αναφέρονται στην παρ. 8 του αρ. 28 του νόµου. Συγκεκριµένα, οι οφειλές των εν λόγω νοµικών προσώπων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες στις 02.03.2015, κεφαλαιοποιούνται στις 31.12.2014 και ρυθµίζονται, κατόπιν αιτήσεως, έως 150 ισόποσες, µηνιαίες δόσεις µε έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στον ανωτέρω διακανονισµό είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1/3/2015.
2) Για Οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν διακόψει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και οφειλέτες – ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, µε αποδεδειγµένα µηδενικό εισόδηµα κατά το έτος χρήσης 2014, µη συµπεριλαµβανοµένων επιδοµάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται, µετά από αίτησή τους, το σύνολο των εισπρακτικών µέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 µηνών. Μετά την πάροδο του 12µηνου αναστολής αναγκαστικών µέτρων και οπωσδήποτε µέχρι 31/03/2016, δύνανται, µε αίτησή τους προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση. Η ανωτέρω παράγραφος δεν καταλαµβάνει οφειλές ατοµικών επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από απασχόληση προσωπικού.

5 Ι) Ειδικότερα θέµατα:
1) Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 ( Α'170), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το µέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύµατος αίρεται µε την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθµισης, κατόπιν σχετικού αιτήµατος. Αποδιδόµενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης, λαµβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθµιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθµισης».
2) Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισµό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθµιση σε 100 δόσεις, εκτός αν µε αίτησή τους που υποβάλλεται µέχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε µικρότερο αριθµό δόσεων.
3) Σε περίπτωση µετάπτωσης από υφιστάµενη ρύθµιση, που είναι ενεργή, στην παρούσα, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, το υπολειπόµενο ποσό της κύριας οφειλής επανυπολογίζεται, λαµβάνοντας πρόσθετα τέλη και προσαυξησεις έως 31.12.2012 και, µετά την 1.1.2013, το οριζόµενο από τις διατάξεις του Ν.4152/2013 παρ. ΙΑ΄, υποπαρ.ΙΑ2΄, παρ.11 επιτόκιο. Το σύνολο (πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επιτόκιο) τυγχάνει έκπτωσης που αντιστοιχεί στο σχήµα των δόσεων που θα επιλεγεί.
4) Με την παρούσα ρύθµιση δεν επέρχεται αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης της ρύθµισης ληξιπροθέσµων οφειλών σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ 
6 Εσωτ.∆ιανοµή:
1.Γραφείο κ.Υπουργού
2.Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου
4.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
5.Γραφείο Γενικής ∆/ντριας Οικ.Υπηρεσιών

6.Γραφείο Γενικής ∆/ντριας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7.∆6/Β΄

Σχόλια