Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσηςγια το σχέδιο νόμου ««Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης
Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου ««Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Στρατούλης θέτει από σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στις 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 9/6 και ώρα 12:00.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Δημήτρης Στρατούλης

Άρθρο 30: Επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων

Επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων

1. Από 1-10-2015 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ Α’ 128) , όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6.,

 περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) καταβάλλεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961.
Εάν λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από το πλήρες ποσό της σύνταξης του άρθρου 4 του ν.4169/1961

 δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το πλήρες ποσό της ως άνω παροχής.
Κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 έως 30-9-2016 δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν 

από το ποσό των 260 ευρώ.
Αν το ποσό της διαφοράς είναι μικρότερο από 10€ δεν θα καταβάλλεται η παροχή.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν

 από άλλο ασφαλιστικό φορέα οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως στον Οργανισμό, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης 
που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ.
Για όσους λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη κατά την απονομή, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν 

από τον ΟΓΑ λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού.
Στην περίπτωση εγγάμων ο σύζυγος δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη 

από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961.
γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

 ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις 
που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τον ν.1813/88, όπως ισχύει.
δ) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη 

πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν
 να διαμένουν κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο 

με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τμ. καθώς και τα προνοιακά επιδόματα 

ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ.
2. Το ποσό της μηνιαίας παροχής διαμορφώνεται για το χρονικό διάστημα

 από 1-10-2015 μέχρι 30-9-2016 σε 260 ευρώ και από 1-10-2016 
καταβάλλεται το ισχύον κατά το χρόνο αυτό πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, 
λόγω γήρατος,
 του άρθρου 4 του ν.4169/1961, με την επιφύλαξη των οριζομένων ανωτέρω 
στην παρ. 1β του παρόντος.
3. Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή 

που αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.
4. Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και η υποβολή δήλωσης παραίτησης των αιτούντων 

από την άσκηση ενδικοφανών και ενδίκων μέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης .
5. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα , όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου 

ΙΑ6 της παραγράφου ΙΑ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθέντα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.


Άρθρο 36: Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ

1. Η διάταξη του άρθρου 1 ΤΟΥ Α.Ν. 86/1967 (Α΄136) όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται
όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων
στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).
2. Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο Αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση.
3. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν εκτελούνται.
Αν άρχισε η εκτέλεσή τους διακόπτεται.

Σχόλια