Μεταβατικές Διατάξεις του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας


σχετικό άρθρο με όλες τις αλλαγές των άρθρων εδώ : Τα άρθρα που τροποποιήθηκαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Νόμος 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015)
Μεταβατικές Διατάξεις του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) :

Άρθρο  Ένατο Μεταβατικές  και  άλλες  διατάξεις
1.  Οι  διατάξεις  των  άρθρων  237  και  238  εφαρµόζονται για  τις  κατατιθέµενες  µετά  την  1.1.2016  αγωγές.
2.  Οι  διατάξεις  για  τα  ένδικα  µέσα  και  τις  ειδικές  διαδικασίες  των  άρθρων  591-645  εφαρµόζονται  για  τα  κατατιθέµενα  από  τις  1.1.2016  ένδικα  µέσα  και  αγωγές.
3.  Οι  διατάξεις  για  την  αναγκαστική  εκτέλεση  εφαρµόζονται  όταν  η  επίδοση  της  επιταγής  προς  εκτέλεση  διενεργείται  µετά  τις  1.1.2016.  Οµοίως,  οι  διατάξεις  για  την αναγκαστική  εκτέλεση  (άρθρο  όγδοο  του  παρόντος-ΒΙΒΛΙΟ  ΟΓΔΟΟ  Κ.Πολ.Δικ.)  εφαρµόζονται  σε  πτωχεύσεις που  κηρύσσονται  µετά  την  έναρξη  ισχύος  του,  σύµφωνα µε  την  παράγραφο  4  του  άρθρου  ένατου  του  παρόντος.
4.  Κατά  τα  λοιπά,  εφόσον  δεν  ορίζεται  διαφορετικά  σε επιµέρους  διατάξεις,  η  ισχύς  του  νόµου  αυτού  αρχίζει  από  1.1.2016.
5.  Αιτήσεις  αναστολής,  σύµφωνα  µε  τις  προβλέψεις των  άρθρων  632  και  938,  για  τις  οποίες  έχει  χορηγηθεί προσωρινή  διαταγή  και  οι  οποίες  κατά  τη  δηµοσίευση του  παρόντος  νόµου  είναι  εκκρεµείς  για  να  συζητηθούν κατά  την  ίδια  δικάσιµο  µε  την  ανακοπή,  εκδικάζονται  υποχρεωτικά  µέσα  σε  έξι  (6)  µήνες  από  τη  δηµοσίευση του  νόµου  αυτού,  ύστερα  από  κλήση  οποιουδήποτε  διαδίκου,  που  κατατίθεται  στη  γραµµατεία  του  αρµόδιου  δικαστηρίου  µέσα  σε  εξήντα  (60)  ηµέρες  από  τη  δηµοσίευση  του,  διαφορετικά  παύει  αυτοδικαίως  η  ισχύς  της  προσωρινής  διαταγής.
6.  Η  παράγραφος  4  του  άρθρου  3  του  Εισαγωγικού  Νόµου  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονοµίας  καταργείται.
7.  Η  διάταξη  του  άρθρου  22  του  Α.Ν.  1539/1938  που διατηρήθηκε  σε  ισχύ  του  µε  το  άρθρο  52  περίπτωση  18 του  Εισαγωγικού  νόµου  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονοµίας  καταργείται.
8.  Για  τις  απαιτήσεις  του  άρθρου  623  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονοµίας  µπορεί  να  ζητηθεί  η  έκδοση  εντολής για  πληρωµή,  η  διαδικασία  έκδοσης,  το  περιεχόµενο,  ο τύπος  και  οι  έννοµες  συνέπειες  της  οποίας  θα  καθοριστούν  µε  προεδρικό  διάταγµα,  που  θα  εκδοθεί  ύστερα  από  πρόταση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων.
9.  Η  παρ.  1  του  άρθρου  77  του  ν.  4182/2013  (Α΄  185) καταργείται.  Η  ισχύς  του  προηγούµενου  εδαφίου,  καθώς και  των  εδαφίων  γ’  και  δ’  της  παραγράφου  3  του  άρθρου 808  ανατρέχει  στην  έναρξη  ισχύος  του  άρθρου  77  του ν. 4182/2013. 10.  Οι  διατάξεις  των  εδαφίων  ε΄  και  στ΄  της  παραγράφου  4  και  των  εδαφίων  β΄  και  γ΄  της  παραγράφου  6  του άρθρου  237  θα  τεθούν  σε  εφαρµογή  µε  προεδρικό  διάταγµα,  που  θα  εκδοθεί  ύστερα  από  πρόταση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων,  και  στο  οποίο  θα  ορίζονται  οι  λεπτοµέρειες  εφαρµογής  τους  και  οι  ειδικότερες  προϋποθέσεις  που  πρέπει  να πληρούνται.
11.  Οι  διατάξεις  των  άρθρων  954  παράγραφος  4  εδάφιο  γ΄,  955  παράγραφος  2  εδάφιο  β΄,  965  παράγραφος  5 εδάφιο  θ΄,  973  παράγραφος  1  εδάφιο  γ΄  και  παράγραφος  3  εδάφιο  δ΄,  καθώς  και  995  παράγραφος  4  εδάφιο β΄,  αναφορικά  µε  την  ιστοσελίδα  δηµοσιεύσεων  πλειστηριασµών,  θα  τεθούν  σε  εφαρµογή  µε  προεδρικό  διάταγµα,  που  θα  εκδοθεί  ύστερα  από  πρόταση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων  το  οποίο  θα  εκδοθεί  το  αργότερο  µέχρι  15.9.2015, και  το  οποίο  θα  εξειδικεύει  τους  όρους  δηµιουργίας  της κατάλληλης  υποδοµής  της  ιστοσελίδας  δηµοσιεύσεως πλειστηριασµών,  τις  απαιτούµενες  προϋποθέσεις  και  τις λοιπές  λεπτοµέρειες  για  τις  σχετικές  δηµοσιεύσεις.  Μέχρι  την  έκδοση  του  προεδρικού  διατάγµατος,  οι  διατυπώσεις  δηµοσιότητας  καλύπτονται  µε  τη  δηµοσίευση των  προβλεπόµενων  στις  ανωτέρω  διατάξεις  πράξεων και  στοιχείων,  εντός  των  τασσόµενων  από  αυτές  προθεσµιών,  σε  κύριο  φύλλο  καθηµερινής  εφηµερίδας  που  εκδίδεται  στο  δήµο  όπου  βρίσκεται  ο  τόπος  του  πλειστηριασµού  και  αν  δεν  εκδίδεται  τέτοια  εφηµερίδα,  σε  κύριο φύλλο  καθηµερινής  εφηµερίδας,  που  εκδίδεται  στην  περιφερειακή  ενότητα,  διαφορετικά  στην  έδρα  της  περιφέρειας  όπου  υπάγεται  ο  δήµος.
12.  Η  διάταξη  του  άρθρου  993  παράγραφος  2  εδάφιο γ΄  θα  τεθεί  σε  εφαρµογή  µε  προεδρικό  διάταγµα,  που  θα εκδοθεί  ύστερα  από  κοινή  πρόταση  των  Υπουργών  Οικονοµικών  και  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων  το  οποίο  θα  εκδοθεί  το  αργότερο  µέχρι 1.6.2016  και  θα  καθορίζει  τον  τρόπο  προσδιορισµού  της εµπορικής  αξίας  του  ακινήτου  που  κατάσχεται,  το  αρµόδιο  όργανο  προσδιορισµού  της  αξίας  αυτής  και  κάθε  άλλη  σχετική  λεπτοµέρεια.  Μέχρι  την  έκδοση  του  προεδρικού  διατάγµατος,  αν  για  το  ακίνητο  που  κατάσχεται  προβλέπεται  αντικειµενική  αξία  για  τον  υπολογισµό  του  φόρου  µεταβίβασης,  η  εκτίµηση  δεν  µπορεί  να  υπολείπεται της  αξίας  αυτής,  όπως  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της  κατάσχεσης.
13.  Η  διάταξη  του  άρθρου  995  παράγραφος  1  εδάφιο δ΄  θα  τεθεί  σε  εφαρµογή  µε  το  ανωτέρω  στην  παράγραφο  12  προεδρικό  διάταγµα,  που  θα  εκδοθεί  ύστερα  από κοινή  πρόταση  των  Υπουργών  Οικονοµικών  και  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων.  Μέχρι  την  έκδοση του  προεδρικού  διατάγµατος  ως  τιµή  πρώτης  προσφοράς  για  τον  πλειστηριασµό  ακινήτου  ορίζεται  η  αξία  που προκύπτει  από  τον  προσδιορισµό  της  αξίας  του  µε  αντικειµενικά  κριτήρια  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  41  και  41Α  του  ν.  1249/1982  (Α΄  43),  όπως  εκάστοτε  ισχύουν  και  των  κατ`  εξουσιοδότηση  αυτών  εκδιδόµενων  κανονιστικών  αποφάσεων.
14.  Μέχρι  την  έκδοση  του  ανωτέρω  στην  παράγραφο 12  προεδρικού  διατάγµατος,  όταν  διενεργείται  πλειστηριασµός  ακινήτων,  στην  κατασχετήρια  έκθεση  του  άρθρου  954  παραγράφου  2,  γίνεται  και  αναφορά  της  ηµέρας  του  επαναληπτικού  πρώτου  πλειστηριασµού.
15.  Μέχρι  την  έκδοση  του  ανωτέρω  στην  παράγραφο 12  προεδρικού  διατάγµατος  εφαρµόζονται  στη  διαδικασία  του  πλειστηριασµού  ακινήτων  και  οι  παρακάτω  ρυθµίσεις: α.  Αναστέλλεται  η  ισχύς  του  άρθρου  1003  παράγραφος  4. β.  Οι  διατάξεις  των  άρθρων  965  παράγραφοι  4  έως  7  εφαρµόζονται  αναλόγως. γ.  Αν  δεν  παρουσιαστούν  πλειοδότες,  το  πράγµα  που πλειστηριάζεται  κατακυρώνεται  στην  τιµή  της  πρώτης προσφοράς  σε  εκείνον  υπέρ  του  οποίου  έγινε  η  εκτέλεση,  αν  το  ζητήσει.  Αν  δεν  υποβληθεί  αίτηση,  γίνεται  επαναληπτικός  πλειστηριασµός  µέσα  σε  δέκα  τέσσερις  (14) ηµέρες  µε  µειωµένη  τιµή  πρώτης  προσφοράς,  η  οποία προσδιορίζεται  από  το  δικαστικό  επιµελητή  στην  κατασχετήρια  έκθεση  στο  ένα  δεύτερο  της  αξίας  στην  οποία εκτιµήθηκε  το  κατασχεµένο.  Νέα  προδικασία  και  νέες διατυπώσεις  δηµοσιότητας  δεν  απαιτούνται,  ούτε  εκδίδεται  νέο  απόσπασµα  της  κατασχετήριας  έκθεσης  και  ο πλειστηριασµός  διενεργείται  την  ηµέρα  που  καθορίστηκε  στην  κατασχετήρια  έκθεση.  Το  άρθρο  954  παράγραφος  4  δεν  έχει  εδώ  εφαρµογή. δ.  Αν  στον  επαναληπτικό  πλειστηριασµό  δεν  γίνει  κατακύρωση,  το  αρµόδιο  δικαστήριο  του  άρθρου  933  που δικάζει  κατά  τη  διαδικασία  των  άρθρων  686  επ.,  ύστερα από  αίτηση  οποιουδήποτε  έχει  έννοµο  συµφέρον,  µπορεί να  διατάξει  να  γίνει  νέος  πλειστηριασµός  µέσα  σε  τριάντα  ηµέρες,  µε  κατώτερη  τιµή  πρώτης  προσφοράς  ή  να επιτρέψει  µέσα  στην  ίδια  προθεσµία  να  πουληθεί  ελεύθερα  το  πράγµα  από  τον  υπάλληλο  του  πλειστηριασµού σε  εκείνον  υπέρ  του  οποίου  έγινε  η  εκτέλεση  ή  σε  τρίτον,  µε  τίµηµα  που  ορίζεται  από  το  δικαστήριο,  το  οποίο µπορεί  να  ορίσει  και  να  πληρωθεί  µε  δόσεις  µέρος  του  τιµήµατος. ε.  Αν  και  ο  νέος  αυτός  πλειστηριασµός  έµεινε  χωρίς  αποτέλεσµα  ή  δεν  κατορθώθηκε  η  ελεύθερη  εκποίηση,  το αρµόδιο  δικαστήριο  του  άρθρου  933,  που  δικάζει  κατά  τη διαδικασία  των  άρθρων  686  επ.,  ύστερα  από  αίτηση  οποιουδήποτε  έχει  έννοµο  συµφέρον  µπορεί  να  άρει  την  κατάσχεση  ή  να  διατάξει  να  γίνει  αργότερα  νέος  πλειστηριασµός  µε  κατώτερη  τιµή  πρώτης  προσφοράς.
16.  Όπου  στις  διατάξεις  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονοµίας  γίνεται  αναφορά  σε  πλειστηριασµό,  ο  πλειστηριασµός  αυτός  µπορεί  να  διενεργηθεί  µε  ηλεκτρονικά  µέσα (ηλεκτρονικός  πλειστηριασµός).  Η  διαδικασία  διενέργειας  του  ηλεκτρονικού  πλειστηριασµού,  όλες  οι  σχετικές λεπτοµέρειες,  καθώς  και  οι  ειδικότερες  προϋποθέσεις που  πρέπει  να  πληρούνται,  θα  καθοριστούν  µε  προεδρικό  διάταγµα,  που  θα  εκδοθεί  ύστερα  από  πρόταση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων  το  αργότερο  µέχρι  1.6.2016.
17.  Στο  τέλος  της  παρ.  2  του  άρθρου  51  του  ν.  2172/ 1993  (Α’  207)  προστίθεται  νέο  εδάφιο  ως  εξής:  «Για  τις λοιπές  εκτός  Αττικής  ναυτικές  διαφορές,  το  Πρωτοδικείο  Πειραιά  έχει  συντρέχουσα  αρµοδιότητα.»

Σχόλια