Υποδείγματα αιτήσεων Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτηση του για την υπαγωγή στον Νόμο 3869/2010

Υποδείγματα αιτήσεων Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτηση του για την υπαγωγή στον Νόμο 3869/2010
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ               Αρ. Φύλλου 1794
                                                                                                       20 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7534
1. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που θα καταθέ­τει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον Νόμο 3869/2010 ως ακολούθως:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα­σης.
γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών. δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών. ε) πρόσφατο Ε9
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστι­κούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων. η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων. ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη ιβ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύ­ριας κατοικίας του οφειλέτη ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγ­γραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περι­ουσία.
2. Καθορίζουμε το υπόδειγμα τυποποιημένης αίτη­σης για υπαγωγή στον Ν. 3869/31-7-2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 130) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Παράρτημα Ι το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγμα αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
ΑΙΤΗΣΗ
(Άρθρου 4, άρθρου 5 παρ. 2 και άρθρου 6 παρ. 1 εδ β' του ν. 3869/2010, ως και
του άρθρου 781 ΚΠολΔ)
1)     Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Κατοικία:
Τηλέφωνο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΦΜ:
2)     Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Κατοικία:
Τηλέφωνο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας:
ΑΦΜ:
ΠΡΟΣ
(Κατάλογος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και Φ.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο)
1)
2)
3)
............................................. , ...Λ../20..
(τόπος, ημερομηνία)


1)     [Εισαγωγικά. Σύντομο ιστορικό υπερχρέωσης. Πότε αναλήφθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις, πότε δημιουργήθηκαν οι (τυχόν) οφειλές προς το δημόσιο και/ή σε Φ.Κ.Α., πότε επήλθε η μόνιμη αδυναμία πληρωμών, λόγοι μόνιμης αδυναμίας πληρωμών.]
2)     Κατάλογος ακίνητης περιουσίας αιτούντος/αιτούντων και δικαιώματα σε αυτά.
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Η
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ Μ2
ΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩ Ν ΣΕ Μ2
ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
%
ΤΡΟΠΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΞΙΑ


3)  Κατάλογος καταθέσεων σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΧΩΡΑ (ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

4)            Κατάλογος κινητής περιουσίας (αναλυτική κατάσταση Ι.Χ. , σκαφών κλπ.). Απαραίτητη η αναφορά του έτους απόκτησής τους.
α)
β)
Υ)
δ)
5) Κατάσταση εισοδημάτων *
Μηνιαίο εισόδημα 1ου αιτούντος
Μηνιαίο εισόδημα 2ου αιτούντος
α. από εργασία:
α. από εργασία:
β. από σύνταξη:
β. από σύνταξη:
γ. από εκμετάλλευση ακινήτων:
γ. από εκμετάλλευση ακινήτων:
δ. από εταιρικές συμμετοχές:
δ. από εταιρικές συμμετοχές:
ε. από τόκους καταθέσεων:
ε. από τόκους καταθέσεων:
στ. από κάθε άλλη πηγή:
στ. από κάθε άλλη πηγή:(*ακαθάριστα)
6)   Κατάσταση πιστωτών με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές
α/α
Πιστωτής,
όνομα
/επωνυμία
Αιτία απαίτησης στενασχικό/ καταναλωτικό δάνειο, πιστωτική κάρτα, άλλο)
Συνολική
Απαίτηση
Κεφάλαιο
Τόκοι/
Προσαυ­
ξήσεις
Έξοδα
Ημ/νία
Βεβαίωσης
Οφειλών
Είδος
Ασφά­
λισης
Τυχόν
Καταγγελία
Ημ/νία
Κατάγγελίας
1.


2.


3.


4.


5.


6.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ
- Σημ: Στον παραπάνω πίνακα καταγράφονται στη δεύτερη στήλη το όνομα των πιστωτών που διατηρούν απαιτήσεις σε βάρος των αιτούντων, στην τρίτη στήλη η αιτία της απαίτησης, στην τέταρτη στήλη το συνολικό ποσό της οφειλής, ενώ στην πέμπτη, έκτη και έβδομη στήλη
αναλύεται η εκάστοτε οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εν συνεχεία, στην όγδοη στήλη καταγράφεται η ημερομηνία βεβαίωσης των επίδικων οφειλών, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παρεχόμενες από τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα και προσκομιζόμενες ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αναλυτικές καταστάσεις των οφειλών, στην ένατη στήλη εμφανίζονται τυχόν εμπράγματες ασφάλειες και επιβληθέντα βάρη επί της ακίνητης περιουσίας των αιτούντων, στη δέκατη στήλη συμπληρώνεται η τυχόν ύπαρξη καταγγελίας της εκάστοτε δανειακής σύμβασης και στην τελευταία στήλη η ημερομηνία της καταγγελίας.
7)   Κατάσταση οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο
α/α
Φορέας*
Ποσό βεβαιωμένης Οφειλής
Ημερομηνία**
Κεφάλαιο
οφειλής
Προσαυξήσεις/
πρόστιμα
* Αναγράφεται ο φορέας του Δημοσίου, ή ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο οι αιτούντες έχουν βεβαιωμένες οφειλές.** Αναγράφεται η ημερομηνία βεβαίωσης της κάθε οφειλής
8. Κατάσταση απαιτούμενων δικαιολογητικών που προσκομίζονται (για κάθε αιτούντα)
α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης                                            □
β) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.                                                      □
γ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών               □
δ) πρόσφατο Ε9                                                                                                                                □
ε) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή                                                                                            □
πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή                                                □


βεβαίωση ανεργίας /κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ                                                                □
στ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων                                             □
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών                                                                                          □
η) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων                                                                    □
θ) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων                                                     □
ι) τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων του αιτούντος                                                     □
ια) βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο                                                                                          □
ιβ) βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης                                         □
ιγ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ' άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος                          □
Ιδ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος)
ιε) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων                    □
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη                                                      □
9) Πρόταση σχεδίου διευθέτησης (άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ' του ν. 3869/2010)
α) Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, όπως εκτίθεται παρακάτω, συμπληρώνεται από τον/τους αιτούντες, οι οποίοι δύνανται να επιλέξουν καταβολές ποσών είτε σε σταθερές δόσεις (στοιχείο 9 α ι), είτε σε ευέλικτες δόσεις (στοιχείο 9 α ίί) είτε καταβολή εφάπαξ (στοιχείο 9 α πί).
ί) Καταβολές σε σταθερές δόσεις
α/α
Πιστωτής/Φορέας
Αιτία απαίτησης
Συνολική
Προτεινόμενες καταβολές σε σταθερές

(όνομα,επωνυμία,
(στεναστικό,

δόσεις ανά....


διεύθυνση τηλέφωνο)
καταναλωτικό δάνειο, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο)
απαίτηση
Αριθμός
δόσεων
ποσό
Συνολικό ποσό καταβολών

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των ...........................  ευρώ μηνιαίως σε
σταθερές δόσεις για τους επόμενους ... μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σας, όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.
ίί) Καταβολές σε ευέλικτες δόσεις
α/α
Πιστωτής/Φορέας
(όνομα,επωνυμία, διεύθυνση τηλέφωνο)
Αιτία απαίτησης
(στεναστικό, καταναλωτικό δάνειο, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο)
Συνολική
απαίτηση
Προτεινόμενες καταβολές σε ευέλικτες δόσεις ανά ....
Αριθμός
δόσεων
ποσό
Χρόνος
καταβολής
Συνολικό
ποσό
καταβολών

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των ...........................  ευρώ μηνιαίως σε
ευέλικτες δόσεις για τους επόμενους ... μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σας, όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.
ίίί) Καταβολές εφάπαξ
α/α
Πιστωτής/Φορέας
(όνομα,επωνυμία, διεύθυνση τηλέφωνο)
Αιτία απαίτησης
(στεναστικό, καταναλωτικό δάνειο, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο)
Συνολική
απαίτηση
Προτεινόμενες καταβολές εφάπαξ
ποσό
Χρόνος καταβολής

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των ...........................  ευρώ εφάπαξ την
....................... (χρόνος καταβολής), όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.
ιν) Καταβολές εφάπαξ, σε σταθερές και ευέλικτες δόσεις
α/
α
Πιστωτής/
Φορέας
(όνομα,επωνυ μία, διεύθυνση τηλέφωνο)
Αιτία απαίτησης
(στεναστικό, καταναλωτικό δάνειο, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο
Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α.
ή άλλο)
Συνολική
απαίτηση
Προτεινόμενες καταβολές
Συνολικό
ποσό
κατά-
βολών
εφάπαξ
δόσεις
Σταθερές ανά...
ευέλικτες
Αρ.
ποσό
Αρ.
ποσό
Χρόνος
κατά-
βολής
Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των............................. ευρώ, που αναλύεται
σε: 1) ...........  Ευρώ μηνιαίως σε σταθερές δόσεις για ... μήνες, , 2) .........................  Ευρώ σε
ευέλικτες δόσεις για ... μήνες, και 3) σε .............................  Ευρώ εφάπαξ την ..., όπως
παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.
β) [Άλλο αίτημα (λ.χ. αίτημα εξαίρεσης κινητής και/ή ακίνητης περιουσίας από τη ρευστοποίηση, χορήγηση περιόδου χάριτος, αιτήματα άρσης παρακράτησης κλπ) - συνοπτική παράθεση των λόγων που συνηγορούν στην ικανοποίηση των επιπρόσθετων αιτημάτων]


γ) Σε περίπτωση επικύρωσης του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης του/ων οφειλέτη/ων
Ημερομηνία επικύρωσης προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης (σε περίπτωση επικύρωσης του σχεδίου Διευθέτησης):
/20..
10.   Αίτημα δικαστικής ρύθμιση χρεών (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3869/2010, σε
περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές στη βάση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης)
α) Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των....................... ευρώ μηνιαίως για
τους επόμενους ... μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σας, συμμέτρως διανεμόμενο προς όλους τους πιστωτές
β) [Άλλα αιτήματα (λ.χ. αίτημα εξαίρεσης συγκεκριμένης κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας από τη ρευστοποίηση - συνοπτική παράθεση των λόγων εξαίρεσης)]
11.   Αίτημα προσωρινής διαταγής (άρθρο 4 παρ. 3, άρ. 781 ΚΠολΔ).


α) [Συνοπτική παράθεση των λόγων χορήγησης προσωρινής διαταγής (λχ. καταγγελίες δανειακών συμβάσεων, ύπαρξη διαταγών πληρωμής κλπ.). Αναφορά και προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων].
β) Για τους αναφερόμενους λόγος και μέχρι την συζήτηση της παρούσας αίτησής μας και την έκδοση οριστικής απόφασης από το Δικαστήριό Σας,
αιτούμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των ..................................  ευρώ μηνιαίως,
συμμέτρως διανεμόμενο προς όλους τους πιστωτές προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα αίτηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015

Σχόλια