Μεταβατικές διατάξεις , Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά τροποποίηση νόμου με ΦΕΚ Α' 94 14/08/2015

 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά τροποποίηση νόμου με  ΦΕΚ Α' 94 14/08/2015           

Άρθρο  2 Μεταβατικές  διατάξεις 


1.  Οι  οφειλέτες  των  οποίων  η  κύρια  αίτηση  εκκρεμεί κατά  το  χρόνο  έναρξης  της  ισχύος  του  παρόντος  νόμου υποχρεούνται  εντός  έξι  (6)  μηνών  από  της  ενάρξεως  της ισχύος  του  παρόντος  νόμου  και  εφόσον  μέχρι  τότε  δεν έχει  λάβει  χώρα  συζήτηση  της  αιτήσεώς  τους,  να  υποβάλουν  στη  γραμματεία  του  δικαστηρίου  όπου  τηρείται  ο φάκελος  της  αιτήσεώς  τους,  επικαιροποιημένα  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  1  και  2  του  άρθρου  4  του  ν. 3869/2010  Η  υπαίτια  παράλειψης  του  οφειλέτη  να  ενημερώσει  τα  ανωτέρω  στοιχεία  του  φακέλου θεωρείται  παράβαση  του  καθήκοντος  ειλικρινούς  δηλώσεως  του  άρθρου  10  του  ν. 3869/2010. 
2.  Εφόσον  στο  πλαίσιο  της  εκκρεμούσας  αιτήσεως  έχει  εκδοθεί  προσωρινή  διαταγή,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  5  ή  απόφαση  ασφαλιστικών  μέτρων  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παραγράφων  1  και  2  του  άρθρου  6  του  ν. 3869/2010,  η  οποία εξακολουθεί  μετά  την  παρέλευση  της  προθεσμίας  της παραγράφου  1,  καθένας  από  τους  διαδίκους  έχει  δικαίωμα  να ζητήσει  την  ανάκληση  ή  μεταρρύθμιση  της  υφιστάμενης  προσωρινής  διαταγής  ή  απόφασης  ασφαλιστικών μέτρων,  εφόσον  τούτο  δικαιολογείται  με  βάση  τα  επικαιροποιημένα  στοιχεία  που  κατέθεσε  το  οφειλέτης. 
3.  Οφειλέτες  που  έχουν  ήδη  υποβάλει  αιτήσεις  υπαγωγής  στις  διατάξεις  της  παρούσας  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.4,  οι  υποθέσεις  των  οποίων  δεν  έχουν  συζητηθεί  ή  για τις  οποίες  δεν  έχει  επέλθει  συμβιβασμός  με  τους  πιστωτές  τους,  δύνανται  να  επανυποβάλλουν  αιτήσεις  προκειμένου  να  υπαχθούν  στις  διατάξεις  του  ν. 3869/2010,  όπως  αυτές  ισχύουν  μετά  την  τροποποίησή  τους  με  το  άρθρο  1  του  παρόντος  νόμου.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας,  Ναυτιλίας και  Τουρισμού  και  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  που  θα  εκδοθεί  εντός  ενός  (1)  μηνός από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  νόμου,  προσδιορίζονται  ο  τύπος  της  αίτησης  της  παραγράφου  2  του  άρθρου 4  του  ν. 3869/2010  με  τυποποιημένα  υποδείγματα  και  τα απαιτούμενα  συνοδευτικό  έγγραφα  και  δικαιολογητικά. 
4.  Εντός  τεσσάρων  (4)  μηνών  από  της  ενάρξεως  της  ισχύος  του  παρόντος  νόμου,  κάθε  διάδικος  δύναται  να ζητήσει  με  κλήση,  ατελώς,  να  επαναπροσδιοριστεί  υπόθεση  που  είχε  προσδιοριστεί  πέραν  της  τριετίας  από  της ενάρξεως  της  ισχύος  του  παρόντος  νόμου,  σε  συντομότερη  δικάσιμο.  Μετά  την  πάροδο  της  ανωτέρω  προθεσμίας,  επαναπροσδιορίζεται  αυτεπαγγέλτως  εντός  τριετίας  από  της  ενάρξεως  της  ισχύος  του  παρόντος  νόμου το  σύνολο  των  υποθέσεων,  οι  οποίες  έχουν  ήδη  προσδιοριστεί  πέραν  της  τριετίας,  αρχίζοντας  από  αυτές  που έχουν  προσδιοριστεί  συντομότερα  με  προτίμηση  στις σημαντικότερες,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6,  υποθέσεις.  Ο  ορισμός  συντομότερης  δικασίμου  γίνεται  ατελώς για  τον  αιτούντα.  Η  πράξη  προσδιορισμού  δικασίμου  κοινοποιείται  είτε  με  επίδοση  από  δικαστικό  επιμελητή  είτε με  κάθε  άλλο  πρόσφορο  μέσο,  ιδίως  τηλεομοιοτυπία  ή  ηλεκτρονική  αλληλογραφία  στον  πληρεξούσιο  δικηγόρο  ή στον  διάδικο.  Η  γραμματεία  του  δικαστηρίου  υποχρεούται  να  αναρτά  κάθε  μήνα  σε  πίνακα  ανακοινώσεων  έγγραφο,  από  το  οποίο  προκύπτουν  οι  επαναπροσδιοριζόμενες  υποθέσεις,  καθώς  και  η  αρχική  και  η  νεότερη  δικάσιμος.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  της  παρούσας  παραγράφου.
 5.  Οι  διατάξεις  του  άρθρου  1  της  παρούσας  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  Α  4  καταλαμβάνουν  τις  αιτήσεις  που  υποβάλλονται  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του.
 6.  Έως  την  έκδοση  της  απόφασης  του  δευτέρου  εδαφίου  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  9  του  ν. 3869/2010, όπως  αντικαθίσταται  από  την  παράγραφο  18  του  άρθρου 1  της  παρούσας  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  Α4,  εξακολουθεί  να εφαρμόζεται  η  διάταξη  του  πρώτου  εδαφίου  της  παραγράφου  2  του  καταργούμενου  άρθρου.

Σχόλια